Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció en el Registre d'agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 223619
Codi GVA:: 14486
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 12-02-2020
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest registre de caràcter públic té la finalitat d'identificar i garantir la capacitat i solvència de les entitats inscrites. És un instrument que disposa de la informació permanent i actualitzada sobre els agents valencians de la cooperació al desenvolupament per a servir de suport a les convocatòries de subvencions que gestiona l'òrgan directiu en matèria de cooperació internacional al desenvolupament.

Observacions

Observacions

* FUNCIONS DEL REGISTRE 1. Practicar la inscripció dels agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 2. Actualitzar les dades registrals i, si escau, la cancel·lació de les inscripcions. 3. Expedir certificacions de les dades que consten en el Registre. 4. Constituir una base d'informació les dades de la qual puga utilitzar l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament amb finalitats estadístiques i d'investigació sobre la realitat de la cooperació al desenvolupament a la Comunitat Valenciana, i es puguen publicar com a resultat d'aquest ús, d'acord amb el que es disposa en la Llei 5/1990, d'estadística de la Comunitat Valenciana. 5. Constituir un arxiu de la documentació de les entitats inscrites per a valorar-les, si és el cas, en les convocatòries de subvencions que gestione l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació internacional al desenvolupament. 6. Facilitar la consulta dels documents i dades que consten en el Registre, en les condicions que es preveuen en la Llei 39/2015 i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. * EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ 1. La inscripció en el Registre no té efecte constitutiu. 2. Les resolucions d'inscripció, modificació i cancel·lació en el Registre tindran efecte des de la data de la resolució que les acorde. 3. Les entitats inscrites en aquest registre poden estar eximides de presentar la documentació exigida que ja hi conste, en els procediments de sol·licitud de les subvencions que preveu l'article 19 de la Llei 18/2017. * SUCCESSIÓ DE LES ENTITATS INSCRITES 1. Les entitats inscrites en el Registre que, a conseqüència de processos de fusió, absorció o canvi de forma jurídica, canvien el número d'identificació fiscal estan obligades a inscriure-s'hi de nou. En cas contrari, estan obligades a comunicar la modificació de dades corresponent. 2. En aquest cas, la resolució d'inscripció ha de reconéixer l'antiguitat a l'efecte d'inscripció en el Registre, i ha d'assegurar l'acreditació de la transferència dels drets i obligacions de les entitats preexistents a la nova entitat o, si és el cas, a la que romanga.

Requisits

Requisits

a) Ser entitats de dret privat, legalment constituïdes a Espanya i sense ànim de lucre. Les agències de Nacions Unides i els comités nacionals o organitzacions que les representen s'han d'atendre al que es disposa en les normes de dret internacional i al reconeixement d'aquestes pel dret intern. b) Establir expressament en els estatuts o norma constitutiva que entre els objectius i finalitats que tenen, així com les activitats que desenvolupen, hi ha la cooperació internacional al desenvolupament. c) Disposar de plena capacitat jurídica i d'obra. d) Tindre seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. e) Disposar d'una estructura susceptible de garantir suficientment el compliment de les finalitats que té, de manera que es justifique que té mitjans materials i personals propis que garantisquen la sostenibilitat de les activitats que exerceix. f) No tindre relacions de dependència, ni directa ni indirecta, amb cap administració pública o entitats del sector públic, bé locals, autonòmiques, estatals o internacionals. Es presumeix que hi ha aquesta relació de dependència quan en els òrgans de govern hi haja més d'un 30 per cent de persones que actuen en representació d'administracions públiques o entitats del sector públic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

INSCRIPCIÓ Podran ser inscrits en el registre els agents de la cooperació internacional al desenvolupament de la Comunitat Valenciana, segons el que preveu la Llei 18/2017: 1- Les entitats de dret privat legalment constituïdes a Espanya sense ànim de lucre. 2- Els comités nacionals o organitzacions que representen les agències de les Nacions Unides a Espanya, amb seu social o delegació a la Comunitat Valenciana. 3- Les organitzacions i institucions internacionals de cooperació internacional al desenvolupament, sempre que tinguen seu social o delegació permanent a la Comunitat Valenciana. No s'hi inclouen les institucions financeres internacionals.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment.

Formularis documentació

1. La sol·licitud d'inscripció s'ha d'acompanyar de SEGÜENT DOCUMENTACIÓ PRECEPTIVA: a) Documentació identificadora de l'entitat. b) Documentació acreditativa de la representació de la persona sol·licitant respecte de l'entitat sol·licitant, en cas que la sol·licitud no es presente per mitjà del certificat digital de l'entitat o la persona que represente l'entitat no estiga inscrita en el Registre de representants de la Generalitat Valenciana. c) Documentació acreditativa de les delegacions o apoderaments en favor d'altres persones representants de l'entitat sol·licitant. d) Sempre que no s'autoritze expressament la consulta en el registre corresponent, s'ha de presentar un certificat d'inscripció en el registre públic corresponent en funció de la naturalesa jurídica de l'entitat. e) Acta de constitució de l'entitat. f) Estatuts de l'entitat o, si és el cas, normes de funcionament en vigor. g) Acord de l'entitat sobre la composició dels òrgans de govern acompanyat degudament del certificat signat per la persona que n'ocupe la secretaria, amb el vistiplau de la persona que n'ocupe la presidència o un document equivalent. En aquest certificat han de constar la denominació, el domicili social, el número d'inscripció, la data d'alta i, si és el cas, la data de l'última actualització i les persones representants autoritzades. h) Si escau, certificacions expedides per una administració pública, organisme oficial o entitat privada finançadora, que acrediten fefaentment l'execució dels projectes relacionats, en què ha de constar: - Denominació del projecte o programa. - Codi o número d'expedient. - Lloc d'actuació. - Duració. - Data d'inici i d'acabament. - Import total de l'actuació i de la subvenció concedida. No és necessari presentar aquestes certificacions dels projectes o programes subvencionats per la Generalitat, que figuren en el formulari de sol·licitud, i que els gestione l'òrgan directiu competent en matèria de cooperació al desenvolupament. i) Organigrama i delegacions a la Comunitat Valenciana de l'entitat, en què ha de constar la composició dels òrgans de govern, l'administració i la direcció de l'entitat, de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana; també la relació dels càrrecs que integren aquests òrgans i el règim de dedicació a les funcions de govern, administració i direcció de cadascun dels càrrecs de la seu central i de la delegació a la Comunitat Valenciana. j) Memòria anual d'activitats de l'entitat l'últim any. k) Estat comptable i ingressos corresponents a l'últim exercici, amb balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica de l'any anterior, o bé les últimes auditades; tot això subscrit per la persona autoritzada segons els estatuts. l) En relació amb el domicili social o delegacions o establiments permanents a la Comunitat Valenciana, document en què se n'acredite la propietat, el lloguer o, si escau, l'acord, la certificació o el document que n'acredite la cessió o la posada a disposició de locals o establiment a nom de l'entitat sol·licitant. 2. La presentació de la sol·licitud d'inscripció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan gestor obtinga directament dels òrgans administratius corresponents l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com l'acreditació del compliment de la resta d'obligacions derivades de l'obtenció de subvencions, cas en què les entitats no hauran d'aportar les corresponents certificacions. En cas que l'entitat sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga aquesta informació directament, ho ha d'indicar expressament en la sol·licitud, i, per tant, queda obligada a aportar els documents acreditatius corresponents. En el supòsit que l'entitat estiga exempta d'acreditar els punts establits en aquest apartat, haurà d'aportar la normativa o acte administratiu d'exempció corresponent. 3. La documentació s'ha de presentar per via electrònica utilitzant qualsevol procediment de còpia digitalitzada del document original. En aquest cas, les còpies digitalitzades que es presenten han de garantir la fidelitat amb l'original sota la responsabilitat de la persona sol·licitant o representant. L'Administració pot requerir l'exhibició del document original per a comparar-lo amb la còpia electrònica presentada, segons el que es disposa en la normativa reguladora del procediment administratiu. 4. Les entitats sol·licitants podran presentar, conjuntament amb la sol·licitud, la documentació addicional que preveu l'annex del Decret 19/2020. No obstant això, en qualsevol moment es podrà aportar aquesta documentació, així com les actualitzacions de les dades registrals, si n'hi ha, mitjançant el tràmit electrònic d'aportació de documentació.

Presentació

Presentació

Telemàtica
- Presentació de la sol·licitud d'inscripció EXCLUSIVAMENT per via telemàtica. - Les sol·licituds que no es presenten telemàticament, d'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, tindran la consideració de no presentades. Les sol·licituds s'han de dirigir a l'òrgan directiu amb competències en matèria de cooperació al desenvolupament de la Generalitat.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA, COOPERACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Observacions

Observacions

La persona titular del centre directiu de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament té la competència de dictar les resolucions d'inscripció o denegació de la inscripció en el registre. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució d'inscripció o denegació d'aquesta és de tres mesos, a comptar de la data en què s'haja presentat la sol·licitud en el registre electrònic. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat la resolució expressa, l'entitat podrà entendre estimada la sol·licitud. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució se suspendrà d'acord amb el que es preveu en l'article 22 de la Llei 39/2015. Contra la resolució d'inscripció o denegació de la inscripció es pot interposar un recurs d'alçada, en la forma i els terminis que preveu la Llei 39/2015.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular del centre directiu de la Generalitat competent en matèria de cooperació al desenvolupament.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Estimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No