Detall de Procediment

Sol·licitud d'inscripció a la prova avaluadora per a l'obtenció del certificat individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del Servei Específic d'Admissió.

Codi SIA:: 211387
Codi GVA:: 14500
Organisme: Conselleria de Justícia i Interior
Termini de sol·licitud: TANCAT
(13-09-2023
13-10-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

  • Recurs d'alçada

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aquest procediment regula la convocatòria i la presentació de la sol·licitud per a participar en la prova avaluadora d'obtenció del certificat individual d'acreditació del Servei específic d'admissió. Les persones que superen la prova obtindran la certificació acreditativa de personal de servei específic d'admissió (SIGA).

Observacions

Observacions

Acabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu de l'òrgan competent de les tres províncies, la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos. Respecte a aquests últims s'indicarà la causa o motiu de la seua exclusió als efectes pertinents

Requisits

Requisits

1. Els requisits són: - Ser major d'edat i no trobar-se en situació d'incapacitat. - Ser espanyol o espanyola o disposar de la ciutadania d'algun dels països de la Unió Europea o estar en possessió de permís de residència i treball. - Mancar d'antecedents penals. - Estar en possessió, com a mínim, del títol de graduat en educació secundària obligatòria o formació professional de grau mitjà, o equivalents a efectes acadèmics o laborals. - Abonar taxa de 13,89 euros en el compte de la Generalitat en la tramitació electrònica del procediment o en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes de la Generalitat (DOGV 30.12.2017). 2. En cas que l'interessat requerisca una adaptació de temps o mitjans per a efectuar la prova avaluadora amb normalitat, haurà d'indicar-lo expressament en presentar la instància de sol·licitud adjuntant un certificat mèdic justificatiu d'aquesta circumstància. 3. Aquests requisits hauran de ser acreditats en el moment de la presentació de la instància de sol·licitud per a participar en la prova avaluadora mitjançant presentació de la documentació original, còpia autèntica o fotocòpia compulsada

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Per a la realització de les proves del personal del Servei Específic d'Admissió, les persones aspirants hauran de reunir per a la present convocatòria els requisits indicats en el punt anterior.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds i documentació serà d'un mes a computar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El termini conclou el 13 d'octubre de 2023.

Formularis documentació

a) Sol·licitud de l'interessat d'acord amb el model de formulari. En ell s'haurà d'indicar expressament la província on l'aspirant desitge efectuar la prova avaluadora. b) Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia compulsada del document que acredite la seua nacionalitat i, en cas de no pertànyer a la Unió Europea, targeta de residència i permís de treball en vigor. Els aspirants de nacionalitat espanyola acreditaran la seua identitat mostrant el seu DNI al funcionari competent. c) Certificat acreditatiu o còpia autèntica que l'interessat manca d'antecedents penals. d) Fotocòpies compulsades o còpies autèntiques del títol acadèmic. Podrà presentar-se resguard d'aquest, llibre d'escolaritat en el qual quede clar la identitat de l'aspirant o certificat acreditatiu del nivell d'estudis signat per inspector d'educació o equivalent. En cas de títols estrangers, acreditació de l'homologació del mateix per l'òrgan competent. e) Document per a l'Administració justificatiu del pagament (model de la taxa 046) per presentació a la prova avaluadora del Servei específic d'admissió. En cas del pagament en entitat bancària haurà de disposar de la certificació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat col·laboradora de l'ingrés de les quanties de les taxes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

TAXA PER A la INSCRIPCIÓ A la PROVA AVALUADORA (13,89 euros) Per a participar en la prova avaluadora haurà d'abonar una taxa de 13,89 euros en el compte de la Generalitat en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes de la Generalitat (DOGV 30.12.2017). En la presentació telemàtica el pagament es realitza en la pròpia tramitació. Si no es presenta telemàticament, el model de la taxa 046 podrà obtindre's en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (*ATV ) 9814 - TAXA PER PRESENTACIÓ PROVA AVALUADORA SERVEI ADMISSIÓ, en les direccions territorials competents en matèria d'Espectacles o en les oficines *PROP de la Generalitat. Estan exempts del pagament de la taxa els qui: a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant còpia compulsada del títol de família nombrosa, còpia autèntica o certificat corresponent. L'enllaç per a l'obtenció de la taxa és:

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents: a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant. b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana. c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77. d) En les oficines PROP de la Generalitat. e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans, tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà. Les sol·licituds presentades han de signar-se amb el certificat digital de la persona que presenta la sol·licitud o, en el seu cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, se signaran electrònicament pels qui siguen competents per a això, aquells documents que s'adjunten la signatura dels quals siga obligatòria.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

CONTINGUT DE LES PROVES 1. Els aspirants a prestar el Servei específic d'admissió hauran de superar les proves de contingut teòric als quals es refereix la normativa de desenvolupament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. Les matèries objecte d'examen seran les previstes en l'annex III del reglament aprovat per Decret 143/2015. 2. L'examen consistirà en una prova teòric tipus test i en una prova psicotècnica. El test tindrà tres respostes possibles de la qual només una serà la correcta. Les contestacions en blanc no es computaran. Les respostes errònies no suposaran penalització. 3. El temps per a les dues proves de l'examen serà com a mínim de dues hores i com a màxim de tres hores. Les dues proves es realitzaran en la mateixa sessió. DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES 1. Una vegada determinada la llista definitiva d'admesos i, convocats els mateixos el dia i hora assenyalats en la resolució en què aquella s'anuncie, s'indicarà l'assignació de les aules que es realitzarà per ordre alfabètic segons l'organització prevista. 2. Els aspirants que no compareguen el dia i hora de l'examen seran exclosos. Així mateix, no s'admetrà a cap aspirant quan comparega en el lloc on se celebre la prova avaluadora una vegada haja donat principi. 3. Els aspirants hauran d'acudir a la realització de les proves proveïts del DNI original o passaport. Durant les proves, els membres de la comissió avaluadora podran requerir als aspirants que acrediten la seua identitat en qualsevol moment. 4. Els aspirants hauran de portar bolígraf.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

QUALIFICACIÓ DE LES PROVES Cadascuna de les dues proves de l'exercici es qualificarà per separat amb la qualificació d'apte o no apte. Per a aconseguir el certificat haurà d'obtindre's la qualificació de «apte» en les dues proves. ACREDITACIÓ D'ASPIRANTS QUE SUPEREN LA PROVA AVALUADORA Acabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la seu de l'òrgan competent de les tres províncies, la resolució que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos. Respecte a aquests últims s'indicarà la causa o motiu de la seua exclusió als efectes pertinents

Calendari i realització de proves de aptitud

Calendari i realització de proves de aptitud

DATA I LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES La realització de la prova avaluadora serà a les 09.30 hores del dia 20 de desembre de 2023. Els llocs de realització de les proves avaluadores del personal del Servei Específic d’Admissió seran: Província d’Alacant: IES Francisco Figueras Pacheco. Adreça: carrer de Vicente Chávarri, 35, d’Alacant. Província de Castelló: Centre de Turisme (CDT) de Castelló. Adreça: carrer de l’Astrònom Pierre Merchain, 2, el Grau de Castelló. Província de València: dependències de l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES). Adreça: carrer de Juan de Garay, núm. 21, de València

Obligacions

Obligacions

TAXA PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ACREDITATIU DEL SERVEI ESPECIFIQUE D'ADMISSIÓ. (4,63 euros) Per a obtindre el certificat acreditatiu del servei específic d'admissió haurà d'abonar una taxa de 4,63 euros en el compte de la Generalitat en les sucursals de les entitats financeres col·laboradores, d'acord amb el que s'estableix en l'article 16 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat de Taxes de la Generalitat (DOGV 30.12.2017). En la presentació telemàtica el pagament es realitza en la pròpia tramitació. Si no es presenta telemàticament, el model de la taxa 046 podrà obtindre's en la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) en la següent adreça https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consgobernacion, en les direccions territorials competents en matèria d'Espectacles o en les oficines PROP de la Generalitat. 9813 - TAXA PER OBTENCIÓ CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA SERVEI ADMISSIÓ Estan exempts del pagament de la taxa els qui: a) Siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. b) Siguen víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. c) Estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Aquestes situacions s'hauran d'acreditar mitjançant còpia compulsada del títol de família nombrosa, còpia autèntica o certificat corresponent.

Observacions

Observacions

1. Els aspirants que hagen superat la prova avaluadora a la qual es refereix la present resolució obtindran de la Direcció General d'Interior una certificació individual d'acreditació per a l'exercici de les funcions pròpies del servei específic d'admissió. 2.Per a obtindre la certificació acreditativa del servei especifique d'admissió, els aspirants que hagen superat la prova, hauran d'aportar una foto grandària carnet i abonar el pagament de la taxa, que s'indica en l'apartat taxes d'aquest procediment, en el termini d'un mes des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la Resolució on es faça públic el llistat d'aprovats. 3. La certificació individual serà emesa i posada a disposició per la Direcció General d'Interior de la Secretaria autonòmica de Seguretat i Emergències en el termini màxim de dos mesos als aspirants que hagen sigut declarats aptes. En aquest sentit, els interessats que hagen aprovat la prova avaluadora podran exigir el lliurament d'aquesta certificació una vegada transcorregut el termini indicat. El lliurament de la certificació individual (carnet) es realitzarà presencialment o per correu certificat. Per a la rebre-la de manera presencial hauran de dirigir-se a: SERVEI D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES AV. CORTS VALENCIANES, 58, EDIFICI SOROLLA CENTER 46015 VALÈNCIA Per a rebre-la per correu certificat hauran d'indicar en l'escrit presentat en el registre d'entrada, juntament amb la fotocòpia de la foto i el pagament de taxes, que volen rebre-la per correu certificat i assegurar-se que l'adreça indicada siga la correcta.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Documentació

Documentació

La presentació de la documentació necessària per a obtindre la certificació acreditativa del servei específic d'admissió, es realitzarà utilitzant el següent formulari.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

1. Als aspirants que figuren com exclosos en la resolució que aprove el llistat provisional, se'ls atorgarà un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta, amb la finalitat que aporten la documentació que esmene el defecte o defectes que haja motivat la seua exclusió de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Els aspirants que figuren com exclosos en l'anterior podran realitzar les al·legacions que consideren oportunes aportant la documentació que justifique o esmene el fet que haja motivat la seua exclusió de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 2. Transcorregut el termini anterior, la Direcció General d'Interior procedirà a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en els taulers d'anuncis de les seus de les tres províncies la llista definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria. Contra la resolució que faça pública la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses podrà interposar-se el recurs administratiu corresponent en els termes de la Llei 39/2015.

Termini

Termini

Deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació de l'esmena.

Documentació

Documentació

Per a realitzar l'al·legació, esmena o aportació de documentació a la resolució persones admeses i excloses s'utilitzarà el formulari normalitzat tant en la seua presentació en un registre presencial com en el tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Presencial
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents: a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer *Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant. b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana. c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77. d) En les oficines PROP de la Generalitat. e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les sol·licituds subscrites a l'estranger podran cursar-se a través de les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
Telemàtica
En l'emplenament Formulari General, en l'apartat D "Dades de l'expedient" "numere d'expedient", s'introduirà un número de quatre xifres, per exemple 0000, en tractar-se un camp d'emplenament obligatori.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tenint en compte que la celebració de la prova avaluadora es va celebrar el 20 de desembre de 2023, d'acord amb la Resolució d'11 de gener de 2024 per la qual es publiquen les llistes aspirants aptes i no aptes, aquells que hagen obtingut la qualificació de NO APTE podran, en el termini establit en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, interposar recurs d'alçada davant el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències, tal com establix l'apartat 3 de la referida Resolució.

Termini

Termini

Els aspirants considerats com no aptes podran interposar recurs d'alçada davant el Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències en el termini d'un mes des de la publicació de la Resolució d'11 de gener de 2024, de la Direcció General d'Interior.

Presentació

Presentació

Presencial
Les sol·licituds i la documentació que les acompanya es presentaran preferentment en els registres administratius següents: a) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Churruca número 29, CP 03003 d'Alacant. b) En el registre de l'oficina PROP situada al carrer Major, número 78, de Castelló de la Plana. c) En el Registre General de la ciutat administrativa 9 d'Octubre, edifici A, de València, situat al carrer de la Democràcia núm. 77. d) En les oficines PROP de la Generalitat. e) En qualsevol dels llocs i formes establits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en compliment del qual, les
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans, tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (*ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/es/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà. Les sol·licituds presentades han de signar-se amb el certificat digital de la persona que presenta la sol·licitud o, en el seu cas, amb el certificat digital del seu representant. Així mateix, se signaran electrònicament pels qui siguen competents per a això, aquells documents que s'adjunten la signatura dels quals siga obligatòria.