Detall de Procediment

Sol·licitud de catalogació de vehicles històrics. Indústria

Codi SIA:: 211411
Codi GVA:: 14694
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la catalogació d'un vehicle com a històric i facilitar la circulació dels vehicles històrics, en les condicions i amb les limitacions aconsellables, i protegir i tutelar els automòbils d'interés històric, d'acord amb les previsions de la Llei de patrimoni històric espanyol.

 

 

Poden ser considerats vehicles històrics:

 

- Els que tinguen una antiguitat mínima de trenta anys comptats a partir de la data de la fabricació, la primera matriculació o la data en què es va deixar de fabricar.

- Els vehicles inclosos en l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol o declarats béns d'interés cultural i els que tinguen un interés especial per haver pertangut a alguna personalitat rellevant o intervingut en algun esdeveniment de transcendència històrica.

- Els anomenats vehicles de col·lecció (aquells que per la seua singularitat, escassetat manifesta o una altra circumstància especial molt excel·lent meresquen acollir-se al règim dels vehicles històrics).

Requisits

Requisits

En tot cas, perquè un vehicle puga, per la seua antiguitat, ser qualificat d'històric, les peces constitutives han d'haver sigut fabricades en el període de producció normal del tipus o variant de què es tracte i dels seus recanvis, amb excepció dels elements fungibles substituïts per reproduccions o equivalències efectuades amb posterioritat al període de producció normal, que hauran d'estar identificades inequívocament.

 

Si hi ha hagut modificacions en l'estructura o els components, la consideració de vehicle històric es determinarà en el moment de la catalogació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular del vehicle, o el seu representant.*

 

 

* Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Per a la catalogació del vehicle haurà de presentar-se la següent documentació: 1. Sol·licitud de catalogació com a vehicle històric, segons el model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLVEHIS. 2. Justificant del pagament de la taxa: 3. Acreditació de la propietat del vehicle, amb aportació, per a això, de: - bé el permís de circulació a nom de la persona titular del vehicle, - bé una altra prova documental que en justifique prou la propietat. 4. Informe original del laboratori oficial de catalogació de vehicles històrics, juntament amb tota la documentació presentada al laboratori per a emetre aquest informe. 5. Fitxa tècnica reduïda. 6. Document acreditatiu de la identitat de la persona titular del vehicle, quan s'haja oposat expressament al fet que la conselleria competent en la matèria ho comprove directament, d'acord amb el que s'estableix en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. IMPORTANT: la sol·licitud s'ha de presentar en la província en què corresponga matricular el vehicle. No es tramitaran sol·licituds de catalogació de vehicles històrics que s'hagen de matricular en una altra comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

4.9 - Vehicle històric. Certificació com a vehicle històric. Import: 67,66 euros.

 

 

 

* Nota:

 

1) En l'"Enllaç relacionat amb el pagament de taxes" que figura a continuació:

 

- Ha de dirigir-se a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", polsar sobre "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa corresponents.

 

- Disposa d'informació sobre la generació de l'autoliquidació (model 046) i el pagament (telemàtic o presencial) de les taxes de la Generalitat Valenciana. Li recomanem que consulte, en concret, la informació relativa als "Passos per a la correcta obtenció dels models 046 FAQs" (veure-la en la part superior dreta de la pàgina web).

 

2) Pot accedir a eixe mateix enllaç des del pas "Pagar" del tràmit telemàtic, o bé simplement annexar en eixe pas el justificant del pagament de la taxa realitzat prèviament.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat Valenciana a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran les seues sol·licituds i altra documentació MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en https://sede.gva.es/es/sede_certificados 3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4. Clickando en l'enllaç SOL·LICITUD_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial (on seleccionar l'opció ALTA en l'apartat G - Tipus de petició), annexar la sol·licitud i altra documentació emplenades i firmades digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a annexar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. Aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los. 6. Per a MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica: https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Perquè un vehicle obtinga la catalogació com a històric es requereix:

 

1) ACTUACIONS PRÈVIES

 

És imprescindible la inspecció prèvia en un laboratori oficial acreditat per la conselleria competent en matèria d'Indústria (consultar enllaç a laboratoris oficials).

 

 

2) TRAMITACIÓ

 

2,1. Presentació DE MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA dirigida al servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana en què corresponga matricular el vehicle.

* IMPORTANT: NO es tramitaran sol·licituds de catalogació de vehicles històrics que s'hagen de matricular en una altra comunitat autònoma diferent de la Comunitat Valenciana.

 

2,2. A continuació es remet tot això a la direcció general competent en matèria d'indústria, on, després d'un informe tècnic especialitzat, pot produir-se una d'aquestes situacions:

 

a) Si la sol·licitud i la documentació restant estan completes i són correctes i es compleixen els requisits per a la catalogació, la direcció general competent en matèria d'indústria dicta RESOLUCIÓ DE CATALOGACIÓ, la notifica a la persona sol·licitant i dona l'alta corresponent en el Catàleg de vehicles històrics.

 

Aquesta resolució:

- Ha d'incloure el número del vehicle històric, les limitacions que, per raons de construcció, s'imposen a la circulació del vehicle i les condicions tècniques que no s'hi exigiran amb motiu de la inspecció tècnica, la periodicitat de la qual també es fixarà en la resolució.

- Manté la validesa sempre que no s'alteren les condicions en què va ser atorgada.

- I CADUCA EN EL TERMINI D'UN ANY si, una vegada notificada, no es fa la inspecció tècnica prèvia a la matriculació. En aquest cas, la persona titular HAURÀ D'INICIAR UN NOU PROCEDIMENT DE CATALOGACIÓ DE VEHICLE HISTÒRIC.

 

b) En cas contrari:

 

b.1. Si la documentació està incompleta o no és correcta, la direcció general competent en matèria d'indústria en requerirà l'esmena a la persona sol·licitant, per mitjans telemàtics.

 

* L'esmena també s'ha de fer utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop d'"Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

- Si s'esmena correctament, s'actua segons el que s'indica en el punt 2.2.a.

- Si NO s'esmena, s'arxiva la sol·licitud per desistiment.

 

b.2. Si la documentació està completa però NO es justifica prou el compliment dels requisits per a la catalogació del vehicle com a històric, la direcció general competent en matèria d'indústria emet una RESOLUCIÓ DENEGATÒRIA i la notifica a la persona sol·licitant.

 

 

3) ACTUACIONS POSTERIORS

 

Després de la notificació de la resolució de catalogació del vehicle com a històric, han de fer-se les següents actuacions:

 

1r - Inspecció tècnica del vehicle, prèvia a la matriculació, efectuada en una estació d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la província del domicili de la persona titular.

 

2n - I, després d'això, matriculació del vehicle com a històric en la prefectura provincial de trànsit del domicili de la persona titular del vehicle.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

- Presentació davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana en què corresponga matricular al vehicle. - Tramitació en la direcció general competent en matèria d'indústria.

Obligacions

Obligacions

Per a circular per les vies o terrenys objecte de la legislació sobre el trànsit, la circulació de vehicles a motor i la seguretat viària, els vehicles històrics hauran d'estar dotats de permís de circulació, targeta d'inspecció tècnica, plaques de matrícula i, si és el cas, distintiu.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada, davant la Secretaria Autonòmica competent en matèria d'Indústria, en el termini d'UN MES, comptat des de l'endemà de la seua notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció general competent en matèria d'indústria.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No