Detall de Procediment

Declaració responsable de canvi de titular de vivendes d'ús turístic registrades

Codi SIA:: 211419
Codi GVA:: 14752
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística CANVIS DE TITULARITAT de vivendes turístiques ja inscrites.

Observacions

Observacions

 

 

Requisits

Requisits

1. NO UTILITZAR ESTE TRÀMIT, SINÓ EL D'AUTOREGISTRE DE VIVENDES TURÍSTIQUES per a posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte l'activitat de les VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC en la Comunitat Valenciana: INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de capacitat i/o classificació o modificació de dades no essencials) per part tant dels titulars (persones físiques o jurídiques que gestionen fins a 4 vivendes d'ús turístic) com de les empreses gestores (persones físiques o jurídiques que cedisquen a títol onerós l'ús i gaudi de, almenys, 5 vivendes d'ús turístic).

 

Tràmit:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g19207

 

2. NO UTILITZAR ESTE TRÀMIT, SINÓ EL DE REGISTRE COM A EMPRESA GESTORA DE VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC per a:

 

a) La inscripció en el Registre com a empresa gestora de vivendes d'ús turístic i comunicació de l'alta inicial de 5 o més vivendes turístiques.

b) El CANVI DE TITULARITAT, denominació o domicili de l'empresa gestora.

c) El cessament d'activitat de l'empresa gestora.

 

Tràmit:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=g14754

 

Enllaços també disponibles en l'apartat de "Procediments relacionats".

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Les persones físiques o jurídiques que pretenguen el canvi de titularitat de vivendes d'ús turístic registrades.

 

2. Representants degudament acreditats que tramiten el canvi de titularitat d'una vivenda turística.

 

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE REPRESENTANTS DE L'AGÈNCIA DE TECNOLOGIA I CERTIFICACIÓ (ACCV)

 

Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a este Registre està disponible en els següents enllaços, als quals pot accedir des de l'apartat “Enllaços”.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp

https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/quien.html

Les persones físiques o jurídiques que vulguen autoritzar un tercer com el seu representant, hauran de disposar de firma electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic) o certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (https://www.accv.es). També s'admetran els certificats qualificats equivalents inclosos en la llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en el següent enllaç, al qual pot accedir des de l'apartat “Enllaços”: https://sede.gva.es/es/sede_certificados

 

- Veure informació addicional sobre representació en observacions.

Termini

Termini

Durant tot l'any.

 

Formularis documentació

IMPORTANT: La declaració responsable només es pot realitzar de manera telemàtica amb firma electrònica, tant per a les persones físiques com jurídiques. Recorde firmar electrònicament la seua declaració responsable. Les modificacions que afecten el CANVI DE TITULARITAT de la vivenda d'ús turístic, hauran de posar-se en coneixement del Servici Territorial de Turisme de la província en què se situe la vivenda, mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de la declaració responsable, degudament emplenat i firmat electrònicament acompanyant els documents que, si és el cas, la justifiquen.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2 del Decret d'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la notificació es farà amb mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el penúltim paràgraf de l'article 41.1 de la llei esmentada. Per a fer la presentació telemàtica de la declaració responsable: - A través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit. - Fent una cerca d'aquest tràmit en la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio?colectivo=empresas

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. El Servici Territorial de Turisme de la província corresponent, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, procedirà al canvi de titular de la vivenda d'ús turístic registrada i la inscripció d'este canvi en el Registre, llevat que s'hagueren omés dades o no s'hagueren aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, es comunicarà al titular. 2. Posteriorment, este òrgan podrà revisar si, segons el declarat per la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es fa referència en el formulari de declaració responsable. 3. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no presentació de la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment del declarat o comunicat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat i la prestació del servici des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara. 4. Per a qualsevol dubte sobre este tràmit o per a saber l'estat de tramitació del seu expedient, pot contactar amb el Servici Territorial de Turisme de la província on este radicada la vivenda, a través del telèfon 012, o mitjançant els següents correus electrònics: STT Alacant: apartamentos_turismoa@gva.es STT Castelló: stt_castellon@gva.es STT València: empresas_turismov@gva.es

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció del Servici Territorial de Turisme de cada província (Alacant, Castelló i València).

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Este tràmit referent al canvi de titular de vivendes d'ús turístic registrades, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de l'interessat o a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració.

Termini

Termini

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Documentació

Documentació

Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.