Detall de Procediment

Declaració responsable referent a l'activitat (inici, cessament i modificacions) d'empreses gestores de vivendes d'ús turístic. NO UTILITZAR per a inscriure vivendes, una vegada estiga inscrita l'empresa gestora.

Codi SIA:: 211420
Codi GVA:: 14754
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística l'inici d'activitat d'una empresa gestora de vivendes d'ús turístic així com el cessament, els canvis de titularitat i denominació de la seua activitat gestora.

 

Tràmit a utilitzar només per a donar-se d'alta com a empresa gestora, NO per a inscriure vivendes una vegada ja està registrada com a tal.

 

Si el NIF del titular ja compta amb 4 vivendes inscrites en el Registre i inscriurà la 5a, amb caràcter previ

haurà d'inscriure's com a empresa gestora a través d'este procediment.

 

Per a altres procediments relacionats amb la gestió de les vivendes turístiques veure l'apartat d'informació complementària d'este mateix tràmit.

Observacions

Observacions

*CANVIS DE TITULAR DE VIVENDES D'ÚS TURÍSTIC GESTIONADES PER L'EMPRESA

Els canvis de titular de les vivendes d'ús turístic gestionades per l'empresa a través del tràmit disponible en l'enllaç:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=14752

 

*PUBLICITAT

 

1. La publicitat, l'oferta i la gestió dels allotjaments turístics s'ajustarà a les exigències de veracitat, objectivitat i bona fe, proporcionant a les persones usuàries informació suficient sobre les característiques d'aquelles, les condicions d'accessibilitat, ús i les prestacions que comprenen els servicis contractats; tot això sense perjuí del que es disposa per les normes vigents sobre publicitat i defensa de les persones consumidores i de les usuàries.

2. La publicitat que s'efectue de les vivendes d'ús turístic inscrites haurà d'incloure obligatòriament el seu número de registre. Quan es tracte d'empreses gestores que publiciten conjuntament diferents unitats de vivendes d'ús turístic situades en el mateix edifici, sense que este tinga la consideració de bloc i així figure inscrit en el corresponent Registre, esta obligació s'entendrà complida amb la inclusió del número de registre de l'empresa gestora, que serà responsable davant l'administració que totes i cadascuna de les vivendes publicitades de l'edifici compten amb el seu corresponent número d'inscripció en el Registre i de disposar d'una relació degudament actualitzada on s'identifique cada vivenda publicitada amb el seu número d'inscripció.

3. El compliment del que es disposa en els anteriors apartats serà objecte d'especial vigilància en el cas que la publicitat s'efectue a través dels servicis de la societat de la informació, sent responsables solidaris de la inclusió del número de registre els titulars dels canals de publicitat o comercialització.

 

*ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

 

Les empreses gestores de vivendes d'ús turístic hauran de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjuís que puguen provocar-se en el desenvolupament de l'activitat, atés el nombre de places que gestionen.

Així mateix,

1.- La persona titular de la vivenda d'ús turístic està obligada a contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisca els danys i perjuís a la salut o a la integritat física de les persones usuàries de l'allotjament o de terceres persones que puguen ocasionar-se a conseqüència de l'activitat alojativa, així com els relatius a la seguretat financera.

2.- La quantia mínima del capital assegurat es determinarà en funció de les places màximes admissibles en l'allotjament contemplat en la declaració responsable, i serà:

a) Fins a 25 places: 150.000 euros

b) Fins a 50 places: 300.000 euros

c) Fins a 100 places: 400.000 euros

d) Fins a 200 places: 500.000 euros

e) Fins a 300 places: 600.000 euros

f) Fins a 500 places: 750.000 euros

g) Fins a 700 places: 900.000 euros

h) Fins a 1000 places: 1.000.000 euros

i) Fins a 1.500 places: 1.200.000 euros

j) Fins a 5.000 places: 1.800.000 euros

k) A partir de 5.000 places: 2.000.000 euros

3. La suma màxima d'indemnització per anualitat i sinistre, així com les franquícies, si és el cas i qualssevol altres condicions, es fixaran de comú acord entre el titular de l'activitat i la companyia asseguradora.

4. La persona titular de l'allotjament turístic haurà de tindre en el seu poder, durant tot el desenvolupament de la seua activitat, la justificació documental de la seua subscripció, a fi de posar-la a la disposició de l'administració turística competent, quan esta li la requerisca.

Requisits

Requisits

La declaració és obligatòria per a les empreses gestores de vivendes d'ús turístic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic (persones físiques o jurídiques) l'activitat professional de les quals, principal o no, consistisca en la cessió a títol onerós de l'ús i gaudi de, com a mínim, cinc habitatges d'ús turístic, amb independència de la seua ubicació en un mateix edifici o complex o no, i de quin siga el títol que els habilite per a fer-ho.

Termini

Termini

Durant tot l'any:

 

Inici: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

Tancament: quan es produïsca.

 

Els titulars de les empreses gestores d'habitatges d'ús turístic han de posar en coneixement de l'Administració turística les variacions que es produïsquen en relació amb la seua activitat i també respecte dels habitatges d'ús turístic que gestionen, per tal que puga facilitar-se als usuaris turístics informació concreta i veraç sobre la disponibilitat dels serveis oferits, de conformitat amb l'article 29.3 del Decret 10/2021, d'allotjament a la Comunitat Valenciana.

Formularis documentació

IMPORTANT. Recordeu signar electrònicament la vostra sol·licitud. Per a qualsevol mena de comunicació a l'Administració turística, s'ha de presentar telemàticament, degudament omplit i signat electrònicament, el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES GESTORES D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit. A) PER A COMUNICAR L'INICI D'ACTIVITAT Qui vulga desenvolupar l'activitat d'allotjament turístic, en qualsevol de les seues modalitats, ha de presentar, telemàticament, degudament omplit i signat electrònicament, el formulari de declaració responsable dirigida al servei territorial de turisme de la província en la qual se situen la majoria dels habitatges gestionats a l'inici de la seua activitat, en la qual manifeste el compliment dels requisits que els siguen aplicables per a la tipologia pretesa, i, si és el cas, la classificació i el compromís de mantindre'ls durant el temps de vigència de l'activitat. El servei territorial de turisme de la província corresponent serà competent per a l'ordenació i instrucció del procediment. La presentació de la declaració responsable comunicant la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat. Documentació preceptiva PER A COMUNICAR L'INICI D'ACTIVITAT Formulari de declaració responsable, degudament omplit i signat electrònicament, a què es refereix l'article 23 del decret regulador de l'allotjament turístic, en què manifeste: - Que té la disponibilitat de l'habitatge o els habitatges per a la seua dedicació a l'ús turístic i la documentació que ho acredita (escriptura de propietat de l'immoble, contracte d'arrendament, autorització per a la gestió entre propietari i empresa o un altre títol vàlid a l'efecte). - Que l'habitatge o els habitatges disposen de l'informe favorable municipal de compatibilitat urbanística que permet l'ús turístic. - Que l'habitatge o els habitatges disposen de llicència d'ocupació. - Que l'establiment disposa d'una assegurança de responsabilitat civil o una altra garantia equivalent per a cobrir els danys i perjudicis que puguen provocar en el desenvolupament de la seua activitat. La quantia mínima del capital assegurat s'ajusta a les places màximes declarades. - Que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits que exigeix la normativa per a la classificació en la categoria i capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat. - Que disposa d'un local o oficina d'atenció al públic. (Si és el cas) - Que es du a terme l'activitat únicament per via electrònica sense atenció directa al públic. (Si és el cas) B) PER A COMUNICAR EL CANVI DE TITULARITAT, DENOMINACIÓ O DOMICILI DE L'EMPRESA GESTORA Les modificacions que afecten el canvi de titularitat, denominació o domicili de l'empresa gestora s'han de posar en coneixement del servei territorial de turisme de la província en què se situe l'establiment, mitjançant la presentació telemàtica, degudament omplit i signat electrònicament, del formulari de la declaració responsable, acompanyat dels documents que, si és, la justifiquen. Per a això, s'ha d'acomplir: - Que disposa d'un local o oficina d'atenció al públic. (Si és el cas) - Que es du a terme l'activitat únicament per via electrònica sense atenció directa al públic. (Si és el cas) - Que disposa de la documentació acreditativa que les justifica, i que l'habitatge o els habitatges disposen dels requisits exigits per la normativa per a la seua classificació en la categoria i amb la capacitat comunicada, i que aquests requisits es mantindran durant la vigència de l'activitat. La modificació d'altres dades que no suposen modificacions substancials només requeriran la comunicació prèvia al servei territorial de turisme competent, mitjançant el formulari de declaració responsable disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit. Aquest òrgan, excepte en el supòsit que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, prendrà constància en el Registre i, a aquest efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. C) PER A COMUNICAR CESSAMENTS DE L'ACTIVITAT Les persones titulars d'empreses gestores d'habitatges d'ús turístic han de posar en coneixement del servei territorial de turisme competent els cessaments d'activitat mitjançant la presentació per mitjans telemàtics del formulari de declaració responsable, degudament omplit i signat electrònicament, disponible en l'apartat d'impresos associats d'aquest tràmit.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La llista amb les persones o entitats interessades es farà, tant per a les persones físiques com jurídiques, per mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i article 21.2 del Decret d'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Així mateix, la notificació es farà amb mitjans electrònics, d'acord amb el que preveu el penúltim paràgraf de l'article 41.1 de la llei esmentada. Per a fer la presentació telemàtica de la declaració responsable: - A través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit. - Fent una cerca d'aquest tràmit en la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç: https://sede.gva.es/va/inicio?colectivo=empresas

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. El Servici Territorial de Turisme de la Província corresponent, com a òrgan competent, atesa la declaració responsable efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament l'establiment i l'inscriurà d'ofici en el Registre, llevat que s'hagueren omés dades o no s'hagueren aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, es comunicarà al titular el número d'inscripció assignat.

2. Realitzada la declaració responsable d'inici d'activitat, esta haurà de començar de manera efectiva en el termini màxim de dos mesos. En cas contrari, aquella quedarà sense efecte i es procedirà, prèvia instrucció de l'oportú expedient en el qual es donarà audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre.

3. Posteriorment, este òrgan podrà revisar:

a) Si, segons el declarat per la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació a què es referixen els articles anteriors i la seua validesa formal.

b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a ostentar la classificació amb la qual ha quedat inscrit.

4. En el cas que no s'haguera pogut practicar la inscripció per detectar-se l'omissió de dades o la no aportació de documents de caràcter essencial, o si com a resultat de les comprovacions de l'apartat anterior s'observaren deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits procedents de conformitat amb el que s'establix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administració Comuna de les Administracions Públiques, o norma que la substituïsca.

5. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpore a una comunicació o declaració responsable, o la no presentació de la documentació que siga, si és el cas, requerida per a acreditar el compliment del declarat o comunicat, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat i la prestació del servici des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.

Així mateix, la resolució administrativa que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona interessada de restituir la situació jurídica al moment previ a l'exercici de l'activitat o del servici corresponent. Igualment, podrà determinar la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període màxim de quatre anys.

La resolució d'esta mena de procediments administratius haurà de notificar-se en el termini màxim de sis mesos des del seu inici.

6. Fins transcorreguts tres mesos des de la notificació de la denegació o la cancel·lació i baixa de la inscripció en el Registre, no podrà presentar-se una nova declaració d'inici d'activitat que, en tot cas, haurà d'anar acompanyada de la documentació que acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent, podent ser objecte d'inspecció prèvia a la inscripció en el Registre.

7. La inscripció i, si és el cas, classificació dels allotjaments turístics, no suposaran l'autorització d'altres instal·lacions i servicis existents en el seu recinte per als quals existisca normativa específica pròpia.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

- Qualsevol modificació que afecte l'empresa o els habitatges que es gestionen s'ha de comunicar a l'Administració turística. - Totes les persones físiques o jurídiques titulars d'establiments o centres que comercialitzen béns o presten serveis a la Comunitat Valenciana, inclosos els prestadors de serveis a domicili, els espectacles públics i les activitats recreatives, tindran a la disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Serà aplicable el que disposa la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística a la Comunitat Valenciana.

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Este tràmit referent a l'activitat d'empreses gestores de vivendes d'ús turístic, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de l'interessat o a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració.

Termini

Termini

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Documentació

Documentació

Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.