Detall de Procediment

Proves homologades de nivell bàsic A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL) dels idiomes alemany, francés, anglés i italià en els centres d'Educació Secundària, Formació Professional, Formació de Persones Adultes dependents de la Generalitat Valenciana i el Centre Específic d'Educació a Distància de la Comunitat Valenciana (CEEDCV).

Codi SIA:: 211476
Codi GVA:: 15066
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(18-04-2024
03-05-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell A2 dels idiomes alemany, francés, anglés i italià.

Observacions

Observacions

Administració de la prova homologada: - Les proves homologades es desenvoluparan en el mateix centre en què l'alumnat estiga matriculat. L'aplicació de les proves correspondrà al professorat que impartisca la llengua estrangera objecte de la prova. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu en la prova homologada: - Les proves homologades que s'administren a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu incorporades en el seu expedient acadèmic hauran d'adaptar la durada i les condicions de realització de la prova. L'adaptació de les proves en cap cas podrà ser del contingut ni dels criteris d'avaluació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els requisits de participació de l'alumnat són: - Tindre setze anys, complits en l'any en què es realitza la prova. Podrà inscriure's en la prova homologada l'alumnat menor de setze anys que estiga cursant quart curs de l'Educació Secundària Obligatòria per flexibilització en la durada de l'escolarització. - Estar matriculat al mateix centre en què realitze la prova de l'idioma corresponent. - L'alumnat podrà realitzar la prova homologada de qualsevol idioma que s'impartisca al seu centre.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació haurà d'estar obert un mínim de cinc dies lectius compresos dins del període de quinze dies abans de l'inici de la realització de la prova homologada. Finalitzat el termini de sol·licitud de participació en la prova, els centres disposaran de dos dies hàbils per a publicar el llistat d'alumnat admés, així com els terminis d'esmena de sol·licituds, que hauran d'ajustar-se al que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Formularis documentació

L'alumnat interessat en realitzar la Prova Homologada al seu centre presentarà la sol·licitud de participació en les proves homologades.

Presentació

Presentació

Presencial

En la secretaria del centre docent en què estan matriculats.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

-Desenvolupament de la prova: Les proves homologades d'idiomes tindran lloc en les dates determinades cada curs escolar en la Resolució de convocatòria de les proves homologades del nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües (MECRL). Les proves es realitzaran en el mateix centre en què els alumnes i alumnes estiguen matriculats. La prova escrita durarà aproximadament dos hores i quinze minuts. - Estructura de la prova: Cada prova s'articularà en quatre parts, que avaluarà les següents activitats de llengua: ·activitats de comprensió de textos orals, ·activitats de comprensió de textos escrits, ·producció i coproducció de textos orals i ·producció i coproducció de textos escrits, s'incorporarà una tasca de mediació lingüística en l'activitat de producció i coproducció de textos escrits. - Certificació: L'expedició dels certificats de Nivell Bàsic estarà subjecta a la superació de la prova homologada. El certificat acreditatiu d'haver superat el Nivell Bàsic serà expedit per la secretaria dels IES, centres de Formació Professional i centres de Formació de Persones Adultes. Els centres privats d'Educació Secundària i de Formació Professional quedaran adscrits a un centre públic a l'efecte d'expedició dels certificats acreditatius de Nivell Bàsic A2. Els certificats de Nivell Bàsic A2 permetran acreditar competència en anglés, francés, alemany i italià pròpia d'eixe nivell, en els procediments que a tals efectes establisquen les administracions públiques o altres organismes. També es podrà accedir al primer curs del Nivell Intermedi B1 en una escola oficial d'idiomes seguint el procediment d'admissió i matrícula establit per a cada curs escolar.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa