Detall de Procediment

Ajudes a les associacions i federacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana per a la realització d'activitats relacionades amb consum durant l'exercici 2024 (COASOC). Consum

Codi SIA:: 211484
Codi GVA:: 15106
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-01-2024
09-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

 

L'objecte d'aquestes ajudes és la realització durant l'exercici 2024 d'activitats d'informació, formació, protecció i defensa dels consumidors/ores, per part de les associacions, federacions o una altra forma d'unió d'associacions de consumidors i usuaris inscrites en el Registre públic d'associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen cap activitat econòmica.

 

 

* IMPORTANT:

 

Les beneficiàries hauran de complir, en allò referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades, amb el que s’estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable, o en defecte d’això, amb el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

 

Observacions

Observacions

 

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

 

 

2) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

 

 

3) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

4) Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

 

A) Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les associacions i federacions, o una altra forma d'unió d'associacions, de consumidors/ores i usuaris/àries inscrits en el Registre públic d'associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana que no realitzen cap activitat econòmica i que presten els seus serveis durant un mínim de 25 hores setmanals de manera presencial en locals oberts al públic, per a la realització de totes o alguna de les actuacions subvencionables.

 

 

B) Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda:

 

a) Estar legalment constituïdes.

 

b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2, 3 i 3bis, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

 

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (enfront de la Generalitat i a la AEAT) i de Seguretat Social.

 

d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.

 

e) Estar inscrites en el Registre públic d'associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

f) No realitzar cap activitat econòmica.

 

g) No realitzar cap activitat de reparació o manteniment.

 

h) Aquelles altres que, si escau, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

 

 

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 15 DE GENER DE 2024 FINS AL dia 9 DE FEBRER DE 2024, tots dos inclosos (en 2024 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9760, de 05/01/2024).

 

 

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC) I ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018 de bases reguladores, modificada per l'Ordre 05/2022 i en l'apartat d'aquest tràmit denominat "Sol·licitud > Presentació > Telemàtica". 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en els apartats "Formularis" i "Sol·licitud > Documentació > Impresos Associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP, a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), o en l'adreça web que s'expresse en eixa Resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en el seu nom i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2.- Si la sol·licitant és una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent. En el cas que la documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat de la secretaria de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de qui ocupe la presidència o la seua representació en la data de presentació de la sol·licitud. Aquesta documentació no serà necessària quan la persona que presente la sol·licitud siga la persona representant legal de la sol·licitant. a.3.- Si en el FORMULARI WEB de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del domicili fiscal de l'entitat sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de la AEAT acreditatiu d'aquesta dada. b) Memòria (s'ha d'utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com el programa d'actuació que en garantisca l'execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció, llevat que en la convocatòria s'haja previst l'ajuda com a pluriennal. c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs a la persona sol·licitant. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, a càrrec de la sol·licitant. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, la persona sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER": procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat" (vegeu enllaç directe a ell en apartat " Procediments relacionats"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Si en el FORMULARI WEB de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a ixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentarse llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De la conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu del fet que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data en què s'expedisquen, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. En virtut de l'article 3.2 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions), queden exonerades d'aquesta obligació les entitats locals, així com els ens i empreses a què es refereix l'article 2 de l'esmentada Llei 1/2015. f) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). g) Declaració responsable que acredite que la persona sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). h Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció). i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). j) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de qui represente l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o la documentació acreditativa que l'IVA suportat en les despeses necessàries per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). k) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). l) Segons siga procedent, s'ha d'aportar: - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. m) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. 2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes, cal presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 27.1 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022: a) Certificat de la persona titular de la secretaria de l'entitat en el qual conste, a la data de publicació de la corresponent convocatòria, la identificació de les associacions, federacions i altres unions, vinculades a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o nombre de sòcies titulars actives. Aquest certificat s'ha d'acompanyar de l'acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats a les associades per al pagament de les quotes o, en defecte d'això, documentació equivalent. En cas de discrepància i a l'efecte de còmput d'associades, es considerarà la quantitat més baixa de les dues. b) Memòria descriptiva de les activitats realitzades en l'exercici anterior, signada, així com programa d'actuació o memòria detallada de les actuacions que es preveuen realitzar en l'exercici de la convocatòria. (S'ha d'utilitzar el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i al tràmit telemàtic). c) Certificat de la persona titular de la secretaria de l'associació en què s'indiquen les persones (amb contracte de la mateixa entitat o extern), percentatge de la jornada que realitza vinculada a consum, grup de cotització i serveis que presten en l'entitat sol·licitant o per a aquesta. A aquest certificat s'ha d'adjuntar el currículum del personal tècnic, la còpia actualitzada de la vida laboral del codi compte de cotització de l'entitat sol·licitant, emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social, o un document similar i l'acreditació documental de tindre la titulació oficial de Tècnic Superior en Consum, si és el cas. d) Certificat de la persona titular de la secretaria respecte al nombre d'hores setmanals en què es para atenció als consumidors/ores de manera presencial en locals oberts al públic amb el detall de l'horari d'obertura.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç directe en este tràmit). 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar el formulari web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, descarregue i reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'apartat "Enllaços" d'este tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA davant del servei territorial competent en matèria de comerç, consum i artesania de la província en què estiga situada l'entitat sol·licitant, de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes previstos en l'article 12 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 3. ESMENA: - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, resulte exigible, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà en els termes previstos en la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA. Una vegada examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta ordre seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6. RESOLUCIÓ: - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o l'òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució es publicarà en la web GVA Oberta i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats han de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes, ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si escau, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, amb referència expressa al títol i a la publicació del reglament en el DOUE.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es considerarà susceptible de suport la realització a la Comunitat Valenciana de projectes i activitats que continguen totes o alguna de les actuacions que a continuació es detallen: 1.1. Activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements de consum de les persones consumidores, especialment en les matèries en les quals es produeixen més consultes o reclamacions. Es consideraran subvencionables les despeses que s'indiquen per a la realització de les accions següents: a) Accions formatives i educatives directament relacionades amb l'àmbit de consum, per a la qual cosa es consideren susceptibles de rebre suport els conceptes fixats en l'article 4.1.i de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. La subvenció màxima serà la quantitat resultant de multiplicar 125 euros per hora de durada de cada acció que compte amb un alumnat mínim de 25 persones. Aquest nombre de persones no s'exigirà quan es tracte d'escolars o col·lectius que, per les seues característiques, justifiquen la dificultat d'arribar a aquest nombre. b) Activitats destinades a la informació del consumidor/a mitjançant la realització de fullets o altres accions divulgatives. Es consideraran subvencionables les despeses generades en disseny, elaboració, difusió i comunicació d'aquestes accions, per qualsevol mitjà o suport. 1.2. Serveis d'informació i atenció als consumidors/ores. Seran subvencionables les despeses de: a) Funcionament general dels locals d'informació i atenció als consumidors/ores. Les despeses subvencionables han de correspondre a algunes de les partides següents: - Lloguer dels locals en què s'ofereixen aquests serveis als consumidors/ores. - Primes d'assegurança que almenys incloguen els conceptes de responsabilitat civil i danys a tercers. - Comunicacions directament vinculades a la prestació del servei: telefonia, Internet, telefax, correu i missatgeria. - Subscripció a bases legislatives relacionades amb el consum. - Manteniment i/o actualització de pàgina web. - Personal contractat per l'entitat no inclòs en l'apartat b d'aquest punt. - Serveis professionals externs, incloses les auditories que han de complir el que estableix l'article 15.3.c.2 de l'Ordre 22/2018,modificada per Ordre 5/2022, per a la realització de tasques vinculades amb el consum, no incloses en altres epígrafs. La subvenció serà de fins a 10.000 euros o la quantitat que resulte de multiplicar la quantia de 9.000 euros pel nombre total de treballadors/ores, en el percentatge en què estiguen vinculades a l'activitat i el període subvencionats, si aquesta fora superior. En el cas que l'entitat reba altres subvencions per a la mateixa activitat subvencionable que cobrisquen el cost d'alguna o algunes dels seus empleats/ades, únicament s'inclourà el percentatge no subvencionat. b) Personal tècnic, tant el de l'entitat beneficiària com professionals externs contractats per a la prestació del servei, destinat a les activitats d'informació i mediació en matèria de consum, que es vincula al nombre de reclamacions que s'han mediat i resolt, de manera proporcional a la jornada de treball, de manera que la mitjana d'aquestes per cada tècnic, a jornada completa, no siga inferior a 250 en l'exercici precedent al que se sol·licita l'ajuda. 2. L'ajuda que es concedirà no podrà superar els següents percentatges màxims del límit que poguera correspondre-li segons l'àmbit territorial d'actuació que té: 20 % per al punt 1.1, 50 % per a l'apartat a del punt 1.2, i 50 % per a l'apartat b del punt 1.2. En el cas que siga necessari aplicar aquests límits, es farà per l'ordre que s'ha indicat en el paràgraf 1. 3. D'acord amb el resolc huité de la resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2024, es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2024 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2024, tots dos inclosos. 4. L'ajuda podrà arribar fins al total de l'import del pressupost presentat i aprovat, amb els següents límits en funció de l'àmbit territorial de la sol·licitant, de la grandària del municipi i de les actuacions per a les quals sol·licita suport: - Àmbit local: 18.000 euros en municipis de més de 100.000 habitants i 6.000 euros en la resta. - Àmbit provincial: 35.000 euros. - Àmbit autonòmic: 120.000 euros. 5. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018,modificada per Ordre 5/2022, o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018), arredonida a l'últim euro enter. 6. Amb caràcter general, s'ha de considerar, a més, el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 (subcontractació, IVA, despeses, etc.). B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. D) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes previstos en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

Termini

Termini

El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2024 la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà fins al dia 8 de NOVEMBRE de 2024, inclós.

Observacions

Observacions

* IMPORTANT: les beneficiàries hauran de complir, en allò referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades, amb el que s’estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable, o en defecte d’això, amb el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Documentació

Documentació

1. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. D'acord amb l'article 27.2 d'aquesta Ordre, amb la justificació a més s'aportarà memòria amb relació detallada de les activitats realitzades i de les despeses incorregudes, que s'ajustarà als models que a aquest efecte estaran disponibles en la web per a cada convocatòria. Així mateix s'aportarà documentació que acredite, si escau, l'assistència dels alumnes a les activitats secundades. A aquesta memòria s'acompanyarà documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que en la mateixa s'expresse. 2. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport concedit, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida. 3. La justificació es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia *PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).