Detall de Procediment

Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l'exercici 2024 (CMIAPY). Comerç

Codi SIA:: 211502
Codi GVA:: 15256
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-01-2024
09-02-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials. Les ajudes aniran destinades a finançar les despeses corrents realitzades des de l'1 de GENER DE 2024 fins al 30 de SETEMBRE DE 2024, tots dos dies inclosos, derivades - Del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat. - O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica. L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. * IMPORTANT: Les beneficiàries hauran de complir, en allò referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades, amb el que s’estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable, o en defecte d’això, amb el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Observacions

Observacions

1) Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022. 2) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'estes ajudes han d'enviar-se a la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es 3) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe de l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït. 4) Vegeu més informació en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea de Comerç de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria. (Enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

A) Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes: 1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. * NOTA: En el cas de sol·licitar l'ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d'aquestes agrupacions. 2. I que exercisquen o vagen a exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents, segons: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d' abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479. - IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions: . Agrupació 64 excepte el grup 646 y l'epígraf 647.5 . Agrupació 65 excepte l' epígraf 652.1 i elsgrups 654 i 655 En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment. B) Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre'ls durant l'àmbit temporal de l'ajuda: a) Estar legalment constituïdes. b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2, 3 i 3bis, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (enfront de la Generalitat i a la AEAT) i de Seguretat Social. d) No ser deutora per resolució de procedència de reintegrament de subvencions. e) Aquelles altres que, si escau, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per l'Ordre 05/2022.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 15 DE GENER DE 2024 FINS Al dia 9 DE FEBRER DE 2024, tots dos inclosos (en 2024 la Resolució de convocatòria s'ha publicat en el DOGV núm. 9760, de 05/01/2024).

Formularis documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC) I SEGON FORMULARI WEB (denominat "Ajudes CMIAPY") d'aquest tràmit telemàtic, els quals hauran d'emplenar-se i signar-se digitalment. Haurà de presentar-se una sol·licitud per cada establiment, en el seu cas. 2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud i al segon formulari web: - Els impresos normalitzats estan disponibles en el tràmit telemàtic i en els apartats "Formularis" i "Sol·licitud > Documentació > Impresos Associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP, a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), o en l'adreça web que s'expresse en eixa Resolució de convocatòria. - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta situació, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos. En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es refereix el document. - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a una millor resolució sobre la sol·licitud presentada. 2.1 DOCUMENTACIÓ GENERAL - Les sol·licituds han d'anar acompanyades amb la documentació general següent: a) a.1. Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat, bé de la persona física sol·licitant, o bé de la persona/nes física/ques que actue/n en nom i representació d'una persona jurídica subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona/es (DNI, NIE o passaport). A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, e consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera experimentat cap variació, n'hi haurà prou amb el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud. b) MEMÒRIA (podrà utilitzar-se el model normalitzat MECMIAPY, inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguirlos, així com el programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció. c) PRESSUPOSTOS o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs al sol·licitant. d) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se en l'apartat "Dades bancàries" del formulari web les dades del compte bancari en la qual, de resultar beneficiària, l'empresa sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. e) Si en el FORMULARI WEB de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) o s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte a les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. La validesa d'aquestes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, per a la qual cosa s'ha de tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions. Podrà exonerar-se d'aquesta obligació aquelles pimes beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d'acord amb el que estableix l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions. D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requereix algun aclariment. f) Si en el FORMULARI WEB de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del DOMICILI FISCAL de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors el certificat de la AEAT acreditatiu d'aquesta dada. g) Si en el FORMULARI WEB de SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de les dades de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de la persona sol·licitant, ha de presentar-se llavors certificat expedit per la AEAT sobre l'IAE o còpia de l'alta censal o declaració responsable sobre la no realització de cap activitat econòmica. h) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en els FORMULARIS WEB del tràmit telemàtic). i) Declaració responsable que acredite que lal sol·licitant no esta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en els FORMULARIS WEB del tràmit telemàtic). j) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, en el seu cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió en el seu cas i normativa en què s'empara. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats del FORMULARI WEB de sol·licitud general de subvenció). k) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En qualsevol cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i altra informació estan incloses en un dels apartats del SEGON FORMULARI WEB, denominat "Ajudes CMIAPY", del tràmit telemàtic). l) En el seu cas, declaració responsable de les ajudes de MINIMIS concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els 3 anys previs, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en que s'empara; o en el seu cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis"). m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que s'estableix en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en el SEGON FORMULARI WEB, denominat "Ajudes CMIAPY", del tràmit telemàtic). n) Si es disposa d'aquests, s'aportarà: - Documentació que acredite disposar de pla d'igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme. - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública. - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminación i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes. ñ) Si escau, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient. o) En el cas de sol·licituds realitzades per les AGRUPACIONS DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES, PÚBLIQUES O PRIVADES, SOCIETATS CIVILS, COMUNITATS DE BÉNS, O QUALSEVOL ALTRE TIPUS D'UNITAT ECONÒMICA O PATRIMONI SEPARAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA, s'haurà de presentar obligatòriament la següent documentació: - En el SEGON FORMULARI WEB "Ajudes CMIAPY" del tràmit telemàtic, es faran constar les dades identificatives dels integrants de l'entitat sense personalitat jurídica pròpia, així com el seu percentatge de participació en l'execució de l'actuació a subvencionar. - Presentació per CADASCUN DELS INTEGRANTS DE L'ENTITAT SENSE PERSONALITAT JURÍDICA, del imprés de declaració responsable individual de cada integrant (segons model normalitzat DECOMBIE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit), que recull informació sobre la declaració de representació i percentatge de participació, declaració responsable d'ajudes sol·licitades o rebudes per a aquest projecte/acció, declaració responsable sobre ajudes de minimis, altres declaracions responsables. S'aportaran tantes declaracions (emplenades i signades individualment per cada integrant), com a membres/integrants tinga l'entitat sol·licitant de la subvenció. - Si en eixe imprés normalitzat DECOMBIE (inclòs en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a este tràmit) NO S'HA AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria de comerç perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions de naturalesa tributària (Estat i Generalitat Valenciana, IAE, domicili fiscal) de cadascuna de les persones sòcies, comuneres o integrants d'aquestes societats, O s'han OPOSAT a eixa obtenció quant al compliment de les obligacions enfront de la Seguretat social d'aquestes persones, han de presentar-se llavors les corresponents certificacions de la AEAT, la ATV i la TGSS acreditatives del compliment de totes eixes obligacions respecte a cadascuna d'eixes persones. Els certificats expedits per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. Poden exonerar-se d'aquesta obligació si aquestes persones corresponen a beneficiàries d'ajudes que en conjunt no superen la quantia de 1803,04 euros, per concepte i any, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 5 de l'article 3 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar per les beneficiàries l'exigència prevista en l'article 171.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions 2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: A més, en el cas d'aquestes ajudes s'haurà de presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 19 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, segons siga procedent: a) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establits en l'article 6.2.c) (pime) de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, acompanyada de: - Còpia de l'últim butlletí de cotització a la Seguretat Social o de la documentació que acredite el nombre de treballadors per compte d'altri que presten els seus serveis en l'empresa. - Còpia de l'últim balanç general anual o de la documentació fiscal que acredite el volum de negoci, corresponents a l'últim exercici comptable tancat. b) Documentació que acredite la vinculació de la pime a una agrupació de professionals del comerç o de l'artesania i, si escau, que es tracta de comerç integrat. c) Plànol escala o acotat de la distribució de la sala de vendes, en què es grafiarà l'espai destinat a consum que comprendrà, en tot cas, la zona ocupada per taules i cadires, l'espai de mostrador que dispose de tamborets o un altre equipament per a facilitar la consumició de productes pels clients i els espais comuns necessaris per a l'ús de la zona de consum, a l'efecte de verificar el que estableix l'article 6.7 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-firma de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Existeixen unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç directe en este tràmit). 4. Fent clic en SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, descarregue i reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'apartat "Enllaços" d'este tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, DE FORMA TELEMÀTICA. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 3. ESMENA: - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye amb la documentació que, d'acord amb l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, resulte exigible, es requerirà l'interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desisteix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústri, Comerç i Turisme" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit). 4. La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se es tinga per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. 5. COMISSIÓ QUALIFICADORA. Examinades les sol·licituds, les que complisquen i acrediten els requisits d'aquesta orde seran avaluades per la comissió qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Orde 22/2018, modificada per Ordre 5/2022, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú. 6. RESOLUCIÓ: - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o a l'òrgan en què delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades. - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS, comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú. - La resolució, a més de publicar-se en la web gva Oberta, també es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A l'efecte de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV, els interessats hauran de facilitar un correu electrònic. - Aquesta publicació: . Substituirà la notificació i tindrà els mateixos efectes d'aquesta perquè es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere a l'efecte de notificació. . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció. - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Vegeu el que disposa l'article 10.1 de l'Ordre 22/2018, modificada por Orden 5/2022.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 i resolc sisé de la Resolució de convocatòria.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la seua notificació, i formular per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA 1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses corrents derivades del manteniment d'un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d'una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s'haja desenvolupat activitat econòmica, des de l'1 de GENER DE 2024 fins al 30 de SETEMBRE DE DE 2024. L'establiment ha d'estar situat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, s'ha d'obrir al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. 2. L'ajuda que es concedirà per establiment serà de fins al 50 %, amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció. 3. Es consideraran subvencionables les despeses en: - Estudis de viabilitat i factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l'establiment. - Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas, en línia. - Despeses de lloguer de local reportades fins al 30 de setembre de l'exercici en què es convoque l'ajuda. * IMPORTANT: les beneficiàries hauran de complir, en allò referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades, amb el que s’estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable, o en defecte d’això, amb el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 4. En el cas de desenvolupar-se en el mateix local o establiment diferents activitats, a l'efecte de l'Impost d'Activitats Econòmiques, es consideraran únicament les actuacions directament vinculades a l'activitat susceptible de suport. D'altra banda, les actuacions que estan directament vinculades a l'activitat susceptible de suport que siguen susceptibles d'aprofitament per al desenvolupament de les activitats no susceptibles de suport en el mateix local o establiment s'han de prorratejar prenent com a referència el volum de negoci atribuïble a cada activitat. 5. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022), arredonida a l'últim euro enter. 6. Amb caràcter general, ha de tindre, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. B) COMPATIBILITAT D'AJUDES: vegeu el que indica l'article 8 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. C) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: vegeu el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. D) PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS, comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables d'aquestes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
Termini justificació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte íntegrament o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que s'estableix en les resolucions de concessió.

Termini

Termini

El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini diferent en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió. *NOTA: d'acord amb el resolc huité de la Resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2024 la justificació d'aquestes ajudes es realitzarà FINS Al DIA 15 D'OCTUBRE DE 2024.

Observacions

Observacions

* IMPORTANT: les beneficiàries hauran de complir, en allò referit al PAGAMENT DE LES FACTURES de les despeses realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades, amb el que s’estableix en la normativa sectorial que li siga aplicable, o en defecte d’això, amb el que s’estableix en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Documentació

Documentació

1. La documentació a presentar en aquest termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut del qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018, modificada per Ordre 5/2022. 2. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat el presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit en tractar-se d'ajudes de minimis, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida. 3. La justificació es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme" (vegeu enllaç directe en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" del present tràmit).