Detall de Procediment

Sol·licituds de convalidació amb mòduls professionals d'un determinat cicle formatiu.

Codi SIA:: 211546
Codi GVA:: 15544
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La convalidació és el procediment pel qual es reconeix que uns estudis reglats oficials del sistema educatiu contenen els resultats d'aprenentatge, continguts i càrrega horària del mòdul o mòduls professionals que se sol·licite convalidar.

 

També és possible sol·licitar convalidacions de mòduls professionals a partir de les unitats de competència obtingudes per reconeixement de l'experiència laboral o formació no formal en procediments d'acreditació de competències o altres.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat matriculat en els cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Orde 79/2010, de 27 d'agost, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació de l'alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6348, de 06/09/2010).
  • RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2021, del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es delega en la direcció del centre educatiu públic la resolució del procediment de convalidació del mòdul professional d'Inglés Técnico/ Horari reservat per a la docència en anglés, dels cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional en la Comunitat Valenciana
  • Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s'estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació Professional del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seua aplicació, i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant el primer mes del curs acadèmic o el primer mes a partir de la data de matrícula de la persona interessada.

 

Les persones que obtingueren unitats de competència via el procediment permanent d'acreditació de competències professionals, podran presentar la sol·licitud al llarg del curs. (BOE nº 340, 30/12/2020)

Formularis documentació

- Sol·licitud de convalidació d'acord amb els models normalitzats. - A la petició s'adjuntarà el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats o, si és el cas, el certificat de professionalitat, l'acreditació parcial de les competències adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació segons el que disposa l'article 8 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional. El centre incorporarà a l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna còpia compulsada del dit document.

Presentació

Presentació

Presencial

Es presentarà en el centre docent públic on conste el seu expedient acadèmic.

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació en el centre públic on consta l'expedient de la persona interessa de la documentació requerida al costat del model de sol·licitud corresponent. 2. El centre docent procedirà a resoldre abans d'un mes les convalidacions que són de la seua competència i a remetre al Ministeri d'Educació i Formació Professional la resta de les sol·licituds, o a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les sol·licituds d'Inglés Técnico que no estiguen delegades en el centre públic. 3. Resolta la convalidació per l'òrgan competent, l'alumne o alumna haurà de presentar aquesta resolució en el centre educatiu on conste l'expedient acadèmic i, si escau, en el centre privat al qual es trobe adscrit, perquè assortisca els efectes deguts. - Fins que no es resolguen les peticions, l'alumnat haurà d'assistir a les activitats de formació dels mòduls professionals la convalidació dels quals ha sol·licitat i no podrà ser proposat per a realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball ni el de Projecte si no compleixen els requisits exigibles per la normativa en vigor. -Les resolucions es registraran mitjançant còpia o un altre procediment en l'expedient acadèmic de l'alumnat. Els mòduls convalidats es consignaran en els documents d'avaluació conforme al que es preveu en l'article 7 d'aquesta ordre.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa