Detall de Procediment

Ajudes Pla renove de Finestres 2020 (consumidors)

Codi SIA:: 211573
Codi GVA:: 15702
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-01-2020
07-09-2020)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes finestra (envidriament, marc i premarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS OBJECTE DE SUBVENCIÓ Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Serà subvencionable la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidriament, el marc i premarc; no seran subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a fi d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació. S'han de complir les especificacions tècniques següents: a) Les finestres i portes finestra han de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o les estades calefactats o refrigerats de l'ambient exterior), de manera que no podran rebre la subvenció la reforma de superfícies envidrades situades en els tancaments interiors. b) Els envidriaments que se substituïsquen han de ser envidriament simple. En el cas de substitució de finestres i portes finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidriaments existents podran ser simples o dobles. c) Les noves finestres i/o portes finestra han de disposar de marcatge CE. d) Les noves finestres i/o portes finestra tindran una permeabilitat a l'aire ? 9 m³/h·m² a 100 Pa (classe 3 o superior), segons la norma UNE-EN 12207. e) Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes finestra han de ser, depenent de la classificació de poblacions que recull l'annex I, les que es detallen en la taula que figura enllaçada amb la denominació "Característiques tèrmiques mínimes exigides". (Vegeu la correcció d'errors de la convocatòria) Les renovacions objecte d'aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la seua instal·lació dins del territori de la Comunitat Valenciana. No es considerarà actuació susceptible d'ajuda: a) Renovacions de finestres i portes finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25 %. b) Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balcons o galeries, o amplien la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici. c) La renovació de finestres o portes finestra interiors situades en tancaments en contacte amb espais habitables. d) La renovació dels marcs o envidriaments únicament. e) La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de làmines, tendals, "films" o "screens" de protecció solar. Serà un requisit indispensable que la persona o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres, realitze la venda i instal·lació completa de les finestres i portes finestra. El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de finestres. Es consideraran només projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 1.000 €. Només es tindrà en compte una sol·licitud d'ajuda per cada persona interessada. En tot cas, només seran subvencionables les renovacions realitzades a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física propietària, arrendatària o usufructuària d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana. No podran obtindre la condició de beneficiaris els sol·licitants que incórreguen en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 3/2017, de 3 febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a l'estalvi i l'eficiència energètica en el sector domèstic (DOGV núm. 7974, de 07/02/2017).
  • Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana, i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV núm. 8717, de 15/01/2020).
  • Correcció d'errors de la Resolució de 18 de desembre de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana, i a l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV núm. 8727, de 28/01/2020)
  • Resolució d'1 de juny de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplien els terminis de presentació de documentació relativa a les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria del Pla Renove de Finestres 2020, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana. (DOGV nº 8828 de 05/06/2020)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Des del 30 de gener de 2020 fins al 7 de setembre de 2020. (Reial decret 537/2020, de 22 de maig)

Formularis documentació

1. El comerç o l'empresa instal·ladora tramitarà la presentació de la sol·licitud del particular a través de la plataforma de gestió del Pla Renove de finestres 2019 , que ha d'incloure la documentació següent: a) Còpia de la sol·licitud normalitzada, signada per la persona sol·licitant i per l'empresa instal·ladora o comerç. No s'acceptaran sol·licituds que no estiguen degudament omplides, signades i segellades per l'empresa instal·ladora o el comerç i per la persona sol·licitant. b) Còpia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas que no haja autoritzat l'IVACE a obtindre'l. c) Declaració responsable de la persona que sol·licite l'ajuda del fet que es troba al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i de la seguretat social, declaració responsable de no haver rebut altres ajudes en relació amb l'actuació subvencionada i declaració responsable de ser propietària, arrendatària o usufructuària de l'habitatge. Totes aquestes declaracions estan incloses en la sol·licitud normalitzada de l'ajuda. d) Pressupost detallat per partides, acceptat per la persona que sol·licite l'ajuda. e) En els casos en els quals en el DNI de la persona sol·licitant no aparega com a residència habitual l'adreça de l'habitatge objecte de substitució de finestres i portes finestra objecte d'aquest Pla Renove, s'ha d'aportar una còpia del certificat d'empadronament en el qual figure com a resident en l'habitatge objecte d'ajudes amb data anterior al 29 de gener de 2019, i se n'exceptuen les adquisicions o arrendament d'habitatges posteriors a aquesta data; en aquest cas, han d'aportar, a més, una còpia de l'escriptura de compravenda o el contracte d'arrendament. f) Duplicat o còpia de la factura de renovació de les finestres i/o portes finestra, signat i segellat pel comerç o l'empresa instal·ladora, que han de ser d'una data compresa entre l'inici del termini de presentació de sol·licituds i el 31 de juliol de 2019 i han d'incloure com a mínim, els conceptes següents: - Dades del comerç o l'empresa instal·ladora (persona jurídica, CIF i segell original). - Dades de la persona sol·licitant (nom, cognoms, DNI i domicili). - Desglossament del pressupost detallat per partides (envidriament, marc, premarc, persianes, dispositius de làmines, muntatge i desmuntatge dels elements, ajudes d'obra, transport, altres recàrrecs, IVA, etc.), en el qual s'incloguen les dimensions de les finestres i portes finestra, el tipus, la marca i el model del marc i premarc, els tipus d'envidriaments, la marca i el model d'aquests, amb l'especificació de les grossàries incloent-hi la cambra, el preu unitari, el nombre d'unitats i el preu total. - Descompte aplicat pel comerç o l'empresa instal·ladora. - Fer constar en la factura de manera expressa el seu acolliment al Pla Renove de finestres 2019. g) Justificants de pagament mitjançant entitat financera: còpia de l'extracte bancari juntament amb còpia del xec nominatiu o de l'ordre de transferència que acredite que la persona o entitat destinatària del pagament coincideix amb la persona o entitat que emet la factura. De la mateixa manera, la persona que sol·licite l'ajuda ha de ser titular o cotitular del compte bancari des del qual es faça la transferència o s'emeta el xec. No s'accepten pagaments en efectiu, ingressos en compte, rebuts o pagarés com a justificant de pagament. h) S'accepten pagaments efectuats mitjançant modalitats de finançament, sempre que es presente el contracte signat per la persona que sol·licita l'ajuda i l'empresa financera, i s'acredite el pagament en la forma establida en l'apartat anterior d'una quantitat igual o superior a l'import de l'ajuda concedida. En tot cas, l'IVACE establirà les mesures de control que considere oportunes per a comprovar que s'ha dut a terme la totalitat del pagament a l'entitat financera. i) Justificant tècnic de la transmitància tèrmica (U) i de la permeabilitat a l'aire de cada una de les finestres i/o portes-finestres instal·lades. S'optarà per una de les següents opcions, en funció de la documentació disponible: - Opció 1: Etiqueta d'eficiència energètica segons el model annex III. L'etiqueta ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica i la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra. - Opció 2: Marcatge CE (complet), segons el model annex II. El marcatge CE (complet) ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica, i la permeabilitat a l'aire de la finestra o porta finestra. - Opció 3: Si el marcatge CE (complet) ha sigut emés amb un envidriament diferent de l'instal·lat en l'habitatge, s'ha d'aportar a més, el marcatge CE dels envidriaments, segons el model annex IV. El marcatge CE de l'envidrament ha d'incloure el valor U, transmitància tèrmica de l'envidriament. j) Fotos de les finestres i portes finestra abans i després de la reforma, sempre preses des de l'interior de l'habitatge. k) Còpia del compte bancari en què apareguen les dades de la persona titular del compte (beneficiària de l'ajuda), en el qual s'ha d'abonar, si és procedent, l'ajuda corresponent. 2. El termini màxim per a entregar tota la documentació especificada en els apartats e, f, g, h, i, j, k d'aquest article serà el 31 de juliol de 2019.

Presentació

Presentació

Presencial

S'han de dirigir a l'oficina de campanya: http://planrenove.ivace.es/ca/ Telèfon d'informació: 900 901 708 - Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8.00 a 19.00 hores i divendres de 9.00 a 14.00. info_renove@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La persona interessada a sol·licitar l'ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes finestres s'ha de posar en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de finestres 2019. La llista de comerços i empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la pàgina web de l'IVACE o a través de l'oficina de campanya identificada en aquesta pàgina web. 2. L'empresa instal·ladora tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària que estableix l'article 11 d'aquesta resolució. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament omplida i s'hi acompanyen les dades d'identitat de la persona que la sol·licita i el pressupost acceptat per aquesta, d'acord amb el que estableix l'article 11, apartats a, b, c i d, i és en aquest moment quan s'atorgarà el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes. 3. Una vegada el comerç o l'empresa instal·ladora aporte la documentació, l'oficina de campanya verificarà que la persona sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i comprovarà tota la documentació presentada, i requerirà, si és el cas, les persones interessades perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si, transcorregut aquest termini, no aporta la documentació requerida, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud. 4. Tant l'oficina de campanya com el mateix IVACE (Unitat d'Energia), com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir a la persona sol·licitant o al comerç o l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada. 5. L'oficina de campanya, després de verificar la documentació rebuda, remetrà de manera periòdica a l'IVACE la documentació necessària per a la supervisió i verificació del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

El criteri d'atorgament de les ajudes és el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds, d'acord amb el que s'estableix en l'article 165.2.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè es tracta d'actuacions amb un objecte definit i tipificat que consisteix en la instal·lació d'elements de similars característiques que compleixen els mateixos nivells d'eficiència energètica, de manera que l'objectiu d'eficiència energètica que persegueixen aquestes ajudes es garanteix en tot cas i no resulta eficaç ni rellevant aplicar altres criteris de comparació i ponderació de sol·licituds, de manera que s'entendrà cursada la sol·licitud quan es complisquen les condicions establides en l'article 10.2 d'aquesta resolució. Després dels actes d'instrucció, la preavaluació realitzada per la Unitat IVACE Energia se sotmetrà a una comissió d'avaluació, que serà la competent per a elevar a la Presidència de l'IVACE la proposta de concessió d'ajudes.

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici de les obligacions previstes en l'article 12 de l'Ordre 3/2017, de 3 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, les persones beneficiàries d'ajudes objecte d'aquesta resolució que renoven les seues finestres i/o portes finestres estan obligades a: a) Estar al corrent de les seues obligacions tributàries i, si és el cas, de la Seguretat Social, que s'ha d'acreditar a través de la signatura d'una declaració responsable inclosa en la sol·licitud d'ajuda. b) Posar a la disposició del comerç o de l'empresa instal·ladora els envidriaments i la fusteria antics per a retirar-los i entregar-los a un punt net de reciclatge. c) Seguir la metodologia i el procediment que indica aquesta resolució. d) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que duga a terme l'IVACE i a les actuacions de control financer que corresponen a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. e) Mantindre, durant un mínim de dos anys, les finestres i portes finestres que hagen rebut ajuda en el marc d'aquesta convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m² per a renovacions completes de les finestres o portes finestra (envidriament, marc i premarc). L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de finestres 2020, d'acord amb el que estableix l'article 15 d'aquesta resolució, consistirà en un descompte en la factura de 15 €/m² en el moment de la instal·lació. L'aportació de l'IVACE s'abonarà mitjançant una transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud una vegada finalitzada la tramitació i sempre que haja recaigut una resolució de concessió; l'aportació del comerç o l'empresa instal·ladora es realitzarà mitjançant un descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d'impostos. 2. La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE no podrà superar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara aquest cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30 %. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual se substituïsquen les finestres i portes finestra. 3. L'import total de l'ajuda de l'IVACE en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats supere el cost de l'activitat subvencionada.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

1. Si les persones beneficiàries, les empreses instal·ladores els comerços, les empreses instal·ladores o l'entitat col·laboradora responsable de l'oficina de campanya incompleixen els requisits i les obligacions que s'estableixen en aquesta convocatòria i en les bases reguladores, s'hauran de sotmetre al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 2. Així mateix, i complementàriament al que s'estableix en el paràgraf anterior, els comerços i les empreses instal·ladores adherides que durant el transcurs del pla cometen irregularitats quant als requisits exigits per al correcte funcionament del Pla Renove de finestres 2020 (vendes sense renovar finestres i/o portes-finestra, reformes que no complisquen les característiques tècniques i energètiques recollides en aquesta resolució, campanyes de promoció enganyoses, duplicitat de sol·licituds per a un mateix equip, etc.) seran automàticament donats de baixa de la convocatòria en curs i podran ser exclosos de futures convocatòries del Pla Renove de finestres.