Detall de Procediment

Sol·licitud de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut. Treball

Codi SIA:: 210950
Codi GVA:: 1575
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Acomplir l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut, prevista en els articles 35 i 38,2 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

 

Aquesta sol·licitud de registre i depòsit també s'haurà de presentar en el cas que una empresa que dispose de diversos centres de treball dotats de comités de seguretat i salut acorde, a l'empara de l'article 38, número 3, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, la creació d'un comité intercentres.

Observacions

Observacions

- Els delegats de prevenció, triats pels representants i entre ells, del personal en l'àmbit de l'empresa, tenen la funció principal d'exercir una tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

 

- El comité de seguretat i salut es constituirà en empreses o centres de treball que compten amb 50 o més treballadors, i es configura com a òrgan paritari i col·legiat de representació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos, i quedarà constituït de forma paritària pels delegats de prevenció, d'una part, i per l'empresari i/o els seus representants, en un nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

 

- Les empreses que disposen de diversos centres de treball dotats de comité de seguretat i salut podran acordar amb els seus treballadors la creació d'un comité intercentres, amb les funcions que l'acord li atribuïsca.

 

Funcions del registre

El registre i depòsit de les actes de designació dels delegats de prevenció i de constitució del comité de seguretat i salut compliran les finalitats de:

a) Fer públiques les designacions de delegats de prevenció i de creació de qualssevol altres òrgans específics que, en virtut de l'article 35, número 4, paràgraf segon, de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, exercisquen les competències que la legislació vigent els atribuïsca.

b) Fer pública l'existència, constitució i composició dels comités de seguretat i salut, així com dels comités intercentres que es constituïsquen.

c) Obtindre informació detallada sobre l'execució, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, de les previsions que recull la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en matèria de representants dels treballadors que desenvolupen funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball i d'òrgans paritaris de participació amb comeses de consulta de les actuacions de l'empresa en aquesta matèria.

d) Facilitar la informació que dels anteriors aspectes puguen recaptar els organismes públics competents, les empreses i els treballadors.

e) Emetre les certificacions pertinents que siguen sol·licitades pels organismes públics, i per les persones i entitats que tinguen la condició d'interessades.

 

Altres registres

Queda exclòs d'aquest procediment el registre dels delegats de prevenció i comités de seguretat i salut en aquests altres àmbits, perquè estan subjectes a la seua pròpia normativa:

 

- Administració general de l'Estat i els seus organismes públics.

 

- Forces i cossos de seguretat de l'Estat, universitats, institucions de la Generalitat i altres ens.

 

- Sector sanitari, docent, de l'Administració de justícia i d'Administració pública de la Generalitat.

 

- Registre del Servei de Relacions Sindicals de la Direcció General de Funció Pública de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- L'empresari o, en el seu defecte, el delegat o els delegats de prevenció, quan es tracte d'actes de designació de delegats de prevenció.

 

- L'empresari, quan es tracte de constitució del comité de seguretat i salut, i/o la creació del comité intercentres.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, del cap de l'Estat, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10/11/95).
  • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (BOE núm. 27, de 31/01/97).
  • Decret 18/2000, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'estableix l'obligació de registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció, i de constitució dels comités de seguretat i salut (DOGV núm. 3690, de 17/02/00).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el termini d'un mes des de la data en què es produïsca la designació de delegats de prevenció, es constituïsca el comité de seguretat i salut, i/o es cree el comité intercentres, les persones sol·licitants han de presentar la sol·licitud de registre i depòsit de les corresponents actes davant de la unitat administrativa competent.

Formularis documentació

- L'acta d'elecció de delegats de prevenció. - L'acta de constitució del comité de seguretat i salut.

Presentació

Presentació

Presencial

1. DEPÒSIT D'ACTES DE DESIGNACIÓ DE DELEGATS DE PREVENCIÓ quan la designació s'haja efectuat entre treballadors de:

 

a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA:

L'acta s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

 

b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA:

La comunicació s'ha de dirigir al servei territorial de competent en matèria de treball.

 

 

2. CONSTITUCIÓ DE COMITÉS DE SEGURETAT I SALUT quan es referisca a:

 

a) Empreses o centres de treball situats EN MÉS D'UNA PROVÍNCIA

La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'ha de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

 

b) Empreses o centres de treball situats ÚNICAMENT EN UNA PROVÍNCIA

La comunicació de la constitució del comité de seguretat i salut, així com la seua acta de constitució, s'han de presentar davant del servei territorial competent en matèria de treball.

 

 

3. CREACIÓ DEL COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT INTERCENTRES

La comunicació de la creació del comité, així com la corresponent acta de constitució, s'han de presentar davant de la direcció general competent en matèria de treball.

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 3.- Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S';HAN D';ANNEXAR, si escau: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

El registre i depòsit de les actes de designació de delegats de prevenció i de constitució dels comités de seguretat i salut s'ha d'ajustar al procediment següent: A) DELEGATS DE PREVENCIÓ - Efectuada l'elecció del delegat o els delegats de prevenció, el representant o representants dels treballadors en l'empresa el comunicaran a l'empresari, així com a la persona o les persones designades, per a la qual cosa els entregarà un exemplar de l'acta, que s'haurà de presentar per l'empresari o, en el seu defecte, pel delegat o els delegats de prevenció davant de la unitat administrativa competent en el termini d'un mes. - Efectuada la presentació, la unitat administrativa competent emetrà un certificat del compliment del tràmit referit. B) COMITÉ DE SEGURETAT I SALUT / COMITÉ INTERCENTRES - Constituït el comité de seguretat i salut, l'empresari haurà de presentar l'acta de la seua constitució davant de la unitat administrativa competent en el termini d'un mes. - Complit el tràmit de registre i depòsit de l'acta de designació, es procedirà d'ofici a emetre una certificació individualitzada de les persones designades que figuren en l'acta. Així mateix, es procedirà a certificar el registre i depòsit de l'acta de constitució del comité de seguretat i salut. Variacions i tancaments de centres de treball - En el supòsit de variació en les designacions de delegats de prevenció com a conseqüència de substitucions, revocacions, dimissions, extincions de mandat de la persona o les persones designades com a tals o en qualsevol altre supòsit previst legalment o reglamentàriament, l'empresari o el delegat o els delegats de prevenció comunicaran a la unitat administrativa competent l'actualització corresponent. Igualment, l'empresari comunicarà les variacions que es produïsquen en els membres que integren la part empresarial del comité de seguretat i salut. - L'empresari haurà de comunicar a la unitat administrativa competent el tancament del centre de treball dotat de comité de seguretat i salut, i la circumstància de la desaparició, de mutu acord, del comité intercentres.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa