Detall de Procediment

Inscripció per a la realització de les proves d'ingrés i accés d'ensenyaments elementals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2024-2025, en els conservatoris de titularitat de la Generalitat Valenciana

Codi SIA:: 211616
Codi GVA:: 15946
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-05-2024
07-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'alumnat que vulga iniciar els ensenyaments elementals de Música o Dansa a través de l'ingrés en primer curs ha de realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l'aspirant per a cursar aquests ensenyaments.

 

Així mateix, es podrà accedir a cada curs dels ensenyaments elementals sense haver cursat els anteriors sempre que, a través d'una prova realitzada davant d'una comissió d'avaluació designada pel director del centre, l'aspirant demostre que té els coneixements teoricopràctics, necessaris per a seguir amb aprofitament els ensenyaments corresponents, i es valorarà l'edat idònia.

Observacions

Observacions

Els aspirants que sol·liciten realitzar la prova d'ingrés o d'accés als ensenyaments elementals de Música o Dansa en centres que no siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana seguiran el que cada centre haja establit respecte a la tramitació de la sol·licitud.

Requisits

Requisits

Els ensenyaments elementals de música i Dansa es cursaran ordinàriament entre els 8 i els 12 anys, complits l'any natural d'inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments.

 

NOTES:

 

1. Els aspirants amb edats inferiors a les que es fixen amb caràcter ordinari, per a iniciar els ensenyaments elementals de Música o Dansa, o bé per a accedir a cursos diferents del primer, hauran d'obtindre l'autorització per a concórrer a les proves d'ingrés o d'accés, respectivament, per part de la direcció del centre.

 

2. Els aspirants amb edats superiors a les fixades amb caràcter ordinari podran sol·licitar davant de la direcció del centre presentar-se a les respectives proves d'ingrés o d'accés, tant al primer curs com a cursos diferents del primer, dels ensenyaments elementals de Música o Dansa.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

INSCRIPCIÓ: des de les 09.00 del 20 de maig fins a les 15.00 del 7 de juny de 2024

 

LLISTES PROVISIONALS D'ADMESOS I EXCLOSOS: 10 de juny de 2024

 

LLISTES DEFINITIVES D'ADMESOS I EXCLOSOS: 14 de juny de 2024

 

REALITZACIÓ DE LES PROVES: de l'1 al 4 de juliol de 2024, tots dos inclosos

 

LLISTATS PROVISIONALS: 8 de juliol de 2024

 

LLISTATS DEFINITIUS: 22 de juliol de 2024

Formularis documentació

a) Sol·licitud d'inscripció original impresa (obtinguda després de la inscripció telemàtica). b) Justificant del pagament de la taxa de drets d'examen (obtingut després del pagament telemàtic dins del propi tràmit). c) En el cas d'alumnat menor de 8 anys, autorització expressa de la direcció del Centre per a l'accés a estos ensenyaments. d) En el cas d'alumnat major de 12 anys, autorització expressa de la direcció del conservatori o centre autoritzat al qual se sol·licita l'ingrés o l'accés. e) Els aspirants amb alguna discapacitat que precisen algun tipus d'adaptació o mitjans per a la realització de la prova hauran de formular la corresponent petició concreta en el moment de sol·licitar la inscripció. A este efecte, hauran d'adjuntar a la seua sol·licitud un certificat acreditatiu del grau de discapacitat expedit per l'administració competent. La direcció general competent en matèria d'alumnat amb necessitats educatives especials, prèvia proposta dels centres docents, autoritzarà les adaptacions necessàries per a la realització de la prova a les persones amb discapacitat. Este òrgan resoldrà les sol·licituds en el termini màxim d'un mes, podent entendre's desestimades les mateixes si no es dictara resolució expressa en l'esmentat termini. Contra estos actes administratius, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant l'òrgan jeràrquic superior d'aquell que va dictar l'acte.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

EL PAGAMENT ES GENERARÀ DINS D'ESTE MATEIX TRÀMIT.

 

 

Podran disposar d'una bonificació del 50%, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos:

 

a) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%.

b) Membres de famílies monoparentals de categoria general.

c) Beneficiaris de família nombrosa de categoria general.

 

Podran disposar d'exempció total del pagament de taxes, havent d'aportar la documentació justificativa, els següents casos:

 

a) Beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.

b) Membres de famílies monoparentals de categoria especial.

c) Les persones al fet que hagen sigut víctimes de violència de gènere (a l'empara de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre) i víctimes d'actes contra la dona (Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat).

d) Les persones, o fills, que hagen patit danys físics o psíquics a conseqüència d'actes terroristes (conforme a l'article 38 de la Llei 29/2011 de 22 de setembre).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Realització de la sol·licitud d'inscripció telemàtica, per als quals sol·liciten realitzar la prova en algun dels conservatoris de titularitat pública de la Generalitat Valenciana. 2. Presentació, el dia de la prova, de la sol·licitud i documentació original requerida en el centre on sol·licita realitzar la prova d'ingrés o accés. 3. Els conservatoris que impartisquen ensenyaments elementals de Música i Dansa facilitaran a les persones interessades a participar en estes proves la informació i l'orientació necessàries per a la realització de les mateixes i comprovaran que les sol·licituds estiguen degudament emplenades i que s'adjunten els documents acreditatius necessaris, el dia de la prova.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Observacions

Observacions

Contra l'acte administratiu de publicació de la llista definitiva , les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant de la direcció territorial competent en matèria d'educació en el termini que s'estableix en l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Els conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i Dansa.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa