Detall de Procediment

Sol·licitud d'aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Codi SIA:: 211709
Codi GVA:: 16392
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 01-04-2022
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aprovació de la memòria i el pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada

Observacions

Observacions

La memòria i el pla anual de gestió comprendran les captures i la gestió realitzada des de l'1 de juny previ a l'inici de la temporada de caça fins al 31 de maig de l'any en què es presenten.

No s'hi podrà fer cap aprofitament mentre la memòria i el pla anual de gestió no estiguen aprovats per la conselleria competent en matèria de caça. Transcorregut el termini de sis mesos des de la presentació sense cap resolució expressa, s'entendran aprovats. La seua aprovació per aquesta via no suposa l'autorització de tot allò contrari al que preveu la resolució aprovatòria vigent del pla tècnic d'ordenació cinegètica o normativa de caràcter superior.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar el tràmit ells mateixos,

i quan siguen persones jurídiques, el tràmit l'ha d'iniciar l'administrador, alcalde president (ajuntaments),

president/secretari (societats de caçadors) o qualsevol altra figura legal equivalent, inclosos els representants

reconeguts davant de la conselleria competent en matèria de caça.

- En els vedats de caça i zones de caça controlada adjudicades per la Conselleria competent en matèria de caça, la

sol·licitud podrà presentar-la el titular, arrendatari o adjudicatari.

- En el cas de vedats arrendats en els quals el pla tècnic ha sigut presentat pel titular, la presentació de la memòria

i pla anual de gestió l'ha de realitzar aquest i no l'arrendatari.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Fins al 30 de juny de cada any. Comprendrà l'activitat cinegètica realitzada entre l'1 de juny de l'any anterior i el 31 de maig del present.

 

Els vedats que durant la primavera no realitzen cap mena d'activitat cinegètica (ni esportiva ni relativa a controls) podran presentar les memòries de caça des de l'1 d'abril. La resta la presentaran durant el mes de juny incloent tota la informació de l'activitat realitzada entre l'1 de juny de l'any anterior i el 31 de maig del present.

Presentació

Presentació

Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça, en el termini d'un mes

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No