Detall de Procediment

Comunicació d'inici d'activitat sotmesa a autorització ambiental integrada (activitats de l'annex I).

Codi SIA:: 687398
Codi GVA:: 16476
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 24-01-2017
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar l'inici d'una activitat per a la que s'ha obtingut l'autorització ambiental integrada, una vegada finalitzada, si és el cas, la construcció de la instal·lació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques titulars de l'autorització ambiental integrada.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 de setembre de 1996, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació.
  • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19.10.2013).
  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).
  • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat o, si és el cas, en l'indicat en la mateixa resolució d'autorització ambiental integrada tenint en compte el que estableix l'article 44 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana.

Formularis documentació

- Formulari de comunicació d'inici d'actividad signat mitjançant certificat digital. - Imprés de declaració responsable prèvia a l'inici d'una activitat sotmesa a autorització ambiental integrada. - Certificat del tècnic director de l'execució del projecte en què s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a l'autorització ambiental integrada. -Informe i certificat acreditatiu del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada, expedit per una entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental. - Altra documentació sol·licitada en l'autorització ambiental integrada.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc16476. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat que l'esmene a través de la seua presentació electrònica. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va això meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

TRÀMITS PREVIS Prèviament s'ha d'haver obtingut l'autorització ambiental integrada i haver finalitzat, si és el cas, la construcció de la instal·lació. FORMALITZACIÓ I EFECTES DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PRÈVIA A L'INICI D'UNA ACTIVITAT SOTMESA A AAI - La presentació de la declaració responsable prèvia a l'inici d'activitat amb la documentació anteriorment indicada permetrà a la persona interessada l'obertura i l'inici de l'activitat transcorregut el termini màxim d'1 mes des de la presentació esmentada. - L'Administració disposarà del termini d'un mes per a verificar la documentació presentada i/o efectuar oposició o inconvenients. - Transcorregut el termini esmentat sense una manifestació en contra de l'òrgan substantiu ambiental, es podrà iniciar l'exercici de l'activitat. - La formulació d'oposició o inconvenients impedirà l'exercici de l'activitat fins que existisca un pronunciament exprés de conformitat per part de l'òrgan substantiu ambiental. (*) L'article 44.5 regula el supòsit de posada en marxa provisional per a la realització de proves de funcionament.

Obligacions

Obligacions

- Realitzar la preceptiva declaració responsable de forma prèvia a l'inici de la seua activitat. - Disposar de l'autorització ambiental integrada i complir les condicions que s'hi estableixen. - Complir les obligacions de control i subministrament d'informació prevista per la legislació sectorial aplicable i per la mateixa autorització ambiental integrada. - Comunicar a l'òrgan que haja atorgat l'autorització ambiental integrada qualsevol modificació, substancial o no, que es propose realitzar en la instal·lació. - Comunicar qualsevol variació significativa que es produïsca en les dades relatives al tancament, trasllat, canvi de denominació social, canvi de titularitat o activitat, i les modificacions en les característiques o la quantitat d'emissions, abocaments o residus produïts. - Prestar l'assistència i col·laboració necessàries als que realitzen les actuacions de vigilància, inspecció i control.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'exercici d'una activitat sense la preceptiva declaració responsable prèvia a l'obertura, constitueix una infracció administrativa sancionable d'acord amb l'article 93 i següents de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).