Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus

Codi SIA:: 211735
Codi GVA:: 16567
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitar a l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana l'autorització de les instal·lacions en què s'hagen de desenvolupar operacions tant de tractament (valoració i/o eliminació) de residus (perillosos i/o no perillosos) com d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius, i s'incorporarà al Registre de producció i gestió de residus estatal de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. - D'acord amb el que preveuen els apartats b) i c) de l'article 20.4 de la Llei 22/2011 i els articles 6 i 27 del Reial decret 833/1988, els gestors de residus perillosos, i quan així ho exigisquen les normes que regulen la gestió de residus específics o les que regulen operacions de gestió, estan subjectes al règim de garanties següent, la quantia de les quals serà determinada per l'òrgan instructor de l'expedient administratiu amb anterioritat a la proposta de resolució en funció de les condicions tècniques i la capacitat de tractament de la instal·lació: 1. Constituir una fiança amb l'objecte de respondre davant de l'Administració pel que fa al compliment de les obligacions que es deriven de l'exercici de l'activitat i de l'autorització. 2. Subscriure una assegurança, o constituir una garantia financera equivalent, per a cobrir les responsabilitats que deriven d'aquestes operacions. Aquesta garantia ha de cobrir, en tot cas: 1r Les indemnitzacions degudes per mort, lesions o malaltia de les persones. 2n Les indemnitzacions degudes per danys en les coses. 3r Les despeses de reparació i de recuperació del medi ambient alterat. No obstant això, l'acreditació d'aquestes obligacions correspon exclusivament a l'explotador de la instal·lació per la qual cosa, si l'autorització sol·licitada per l'interessat es refereix tan sols a la instal·lació, aquest no estarà subjecte al règim de garanties esmentat.

Requisits

Requisits

Si la persona interessada, a més de ser el titular de la instal·lació de tractament o d'emmagatzematge, n'és també l'explotadora, ha d'indicar aquesta circumstància en l'apartat e de la sol·licitud d'autorització de la instal·lació (segons el model normalitzat disponible en l'apartat d'impresos associats). En aquest cas , l'òrgan ambiental de la Comunitat Valenciana concedirà, si és procedent, una única autorització que comprenga la de la instal·lació i la de les operacions de tractament (explotació), si bé l'autorització com a explotadora tindrà una validesa exclusivament per a operar en la instal·lació esmentada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques titulars de les instal·lacions de tractament i/o emmagatzemament de residus.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
 • Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/00).
 • Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06).
 • Reial decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats (BOE núm. 132, de 03/06/06).
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10), i el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10).
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell. (DOUE núm. L370, de 30/12/14)
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics. (BOE núm. 45, de 21/02/2015).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/2015).
 • Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seua vida útil. (BOE núm. 18, de 21/01/2017).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV núm 9327 de 28 d'abril de 2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus. - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que té el signant de la sol·licitud. - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. - Acreditació del compliment del règim de garanties (constitució d'una fiança i subscripció d'una assegurança de responsabilitat) en els supòsits que preveu l'article 20.4 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. - Projecte de la instal·lació (en format CD quan la sol·licitud siga presencial), subscrit per un tècnic competent i visat pel corresponent col·legi oficial, amb descripció detallada d'aquesta, de les característiques tècniques que té i de qualsevol altre tipus aplicables a aquesta o al lloc on es duran a terme les operacions d'emmagatzematge, i, en particular: - Projecte de construcció de la instal·lació, que incloga una descripció detallada de les infraestructures i els equipaments. - Projecte d'explotació, que inclourà els tipus d'operacions de tractament de residus que es pretenen desenvolupar en la instal·lació, identificades segons els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, així com els tipus i les quantitats de residus que puguen tractar-se identificats mitjançant els codis LER segons la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, i per a cada tipus d'operació, i capacitat màxima de tractament de la instal·lació (tones/dia). - Llista de prescripcions tècniques. - Plànols. - Ubicació de la instal·lació on es duran a terme les operacions de tractament de residus, identificades mitjançant coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89, fus 30). - Referències a la legislació i requisits legals aplicables a l'activitat. - Pressupost de la instal·lació. - Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que resulten aplicables a la sol·licitud (per exemple, residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics al final de la seua vida útil, piles, acumuladors i bateries, vehicles al final de la seua vida útil...). - Declaració/estimació d'impacte ambiental quan així ho exigisca la normativa estatal o autonòmica aplicable sobre avaluació d'impacte ambiental. - Certificat de compatibilitat urbanística. - En cas que l'interessat sol·licite igualment autorització per a l'explotació de la instal·lació objecte de la sol·licitud, haurà d'incloure també un projecte d'explotació amb el següent contingut mínim: - Descripció detallada de les activitats de tractament que pretén realitzar, amb inclusió dels tipus d'operacions previstes identificades segons la codificació establida en els annexos I i II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. - Mètodes que s'utilitzaran per a cada tipus d'operació de tractament, les mesures de seguretat i precaució i les operacions de supervisió i control previstes. - Capacitat tècnica per a fer les operacions de tractament previstes en la instal·lació.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada (AAI): 311,84 euros. A. Obtenció del formulari a través de Sara: Passos: 1. Emplene el formulari corresponent amb les dades que se li sol·licita i prema el botó «Generar imprés». 2. Comprove que el primer model PDF és correcte i prema el botó «Acceptar». 3. Una pantalla li mostrarà les dades identificatives del model. Prema, de nou, el botó «Acceptar». 4. Prema el botó «Imprimir» per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comprove que els exemplars que l'ordinador li proporciona porten impresos en l'apartat «Número de liquidació», un codi de barres i una numeració. Només amb aqueixa informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. B. Pagament 1. A través del pagament telemàtic genèric. Les persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. 2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells. 3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels que es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són varis, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen habilitats cadascun d'ells. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores". https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca de manera reglamentària. d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de realitzar electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà la interessada perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, no estant-ne obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l';URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16567. Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l';Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, per exemple, el certificat emés per l';Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Com a alternativa al certificat digital, les persones físiques, poden utilitzar el sistema clau-signatura. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a a mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l';esmene mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s';haja efectuat l';esmena. Els tràmits que es duguen a terme mitjançant la seu electrònica de la Generalitat però que no s';arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l';àrea personal de la Generalitat des de l';apartat ";Com va el meu";? ";Sol·licitud en creació"; (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d';altres persones físiques o jurídiques, s';haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants//). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica., Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjà de recursos electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, no estant-ne obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l';URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=16567. Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l';Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i poden utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, per exemple, el certificat emés per l';Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Com a alternativa al certificat digital, les persones físiques, poden utilitzar el sistema clau-signatura. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a a mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l';esmene mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s';haja efectuat l';esmena. Els tràmits que es duguen a terme mitjançant la seu electrònica de la Generalitat però que no s';arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l';àrea personal de la Generalitat des de l';apartat ";Com va el meu";? ";Sol·licitud en creació"; (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d';altres persones físiques o jurídiques, s';haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants//). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica. (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part de les persones representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, i prèvia visita de comprovació de la instal·lació, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedisca l'autorització, i procedirà a la seua inscripció en el Registre general de gestors de residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en les llistes de gestors de la pàgina web de la Conselleria a efectes informatius. - D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar resolució serà de 10 mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat la resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Els explotadors de les instal·lacions de tractament de residus, en la seua condició de gestors, han de complir amb el règim d'obligacions previst en l'article 20 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la normativa de desenvolupament reglamentari, i, en particular: - Disposar d'un arxiu cronològic físic o telemàtic on es reculla la quantitat, la naturalesa, l'origen, la destinació, el mètode de tractament dels residus, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. Aquest arxiu es mantindrà a disposició de les autoritats competents als efectes d'inspecció i control. - Guardar la informació arxivada, inclosa l'acreditació documental de les operacions de producció i gestió de residus, durant almenys tres anys. - Enviar anualment a l'òrgan competent que va atorgar la corresponent autorització una memòria resum de la informació continguda en l'arxiu cronològic amb el contingut que figura en l'annex XII de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, llevat que aquest òrgan haja establit un model normalitzat a l'efecte.

Observacions

Observacions

La resolució podrà ser recorreguda en alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic al que la va dictar en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de deu (10) mesos. Si transcorre aquest termini previst sense que se n'haja notificat resolució expressa es considerarà desestimada la sol·licitud presentada. No obstant això, quan el projecte estiga sotmés al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, com que aquest tràmit és preceptiu i determinant per a la resolució del procediment d'autorització de les instal·lacions de tractament de residus, el termini de resolució d'aquest últim procediment es podrà interrompre durant el temps que transcórrega fins que s'obtinga la declaració o estimació d'impacte ambiental corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'exercici d'una activitat de gestió de residus sense la autorització preceptiva, o amb aquesta caducada o suspesa, així com l'incompliment de les obligacions imposades en les autoritzacions, constitueixen una infracció greu o molt greu, i poden ocasionar la imposició de sancions, segons s'estableix en l'article 46 i següents de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.