Detall de Procediment

Notificació d'emissions a l'atmosfera de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA).

Codi SIA:: 211760
Codi GVA:: 16648
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar, a les instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna de les activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) establit en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la notificació d'emissions a l'atmosfera prevista en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

Observacions

Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Han de fer el tràmit de notificació les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions en les quals es desenvolupen o s'hagen de desenvolupar activitats incloses en el grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, en cas de construcció, muntatge, explotació, trasllat, modificació substancial, cessament o clausura de les instal·lacions. Les instal·lacions existents en les quals no s'han produït modificacions, han de fer el tràmit de notificació per a adaptar-se al nou CAPCA abans del 30 de gener de 2015.

 

Queden exceptuades d'aquestes obligacions les instal·lacions sotmeses a autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny, i la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que està integrada en l'anterior.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 140, de 12/06/2013).
 • LEGISLACIÓ AUTONÒMICA
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/2014).
 • Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadors de l'atmosfera.
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)
 • LEGISLACIÓ EUROPEA
 • Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre de 2010, sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació) (DOUE núm. 334, de 17/12/2010).
 • LEGISLACIÓ NACIONAL
 • Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. (BOE núm. 311, de 23/12/2017).
 • Llei 34/2007, de 15 novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera (BOE núm. 275, de 16/11/2007).
 • Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a l'aplicació d'aquest (BOE núm. 25, de 29/01/2011).
 • Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils degudes a l'ús de dissolvents en determinades activitats (BOE núm. 33, de 07/02/2003).
 • Llei 16/2002, d'1 juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 157, de 02/07/2002).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Imprés de notificació dirigit a la direcció territorial de la conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província on se situe la instal·lació, acompanyat de la documentació següent: - Fitxa I: Fitxa de la instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços"). - Fitxa II: Fitxa d'activitat: (una per a cada una de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços"). - Fitxa III: Fitxa de focus canalitzats: una per a cada focus de cada una de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços"). - Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: incloses les de compostos orgànics volàtils, si n'hi ha. (el model es pot baixar des de l'apartat "Enllaços"). - Acreditació per un mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que ostenta la persona signatària. - Justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Notificació d'emissions a l'atmosfera (grup C del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera, CAPCA): 103,95 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 per cent de la quota íntegra, si el contribuent és una xicoteta empresa o mitjana, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, xicotetes empreses i mitjanes empreses.

- Una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat de conformitat amb el Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i

auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació és del 15 per cent en cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat de conformitat amb la Norma ISO 14001 (i s'ha d'acreditar la certificació

corresponent).

 

Les bonificacions indicades no són acumulables entre si.

 

A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):

 

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·liciten. I cliqueu el botó "Genera l'imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu el botó "Accepta".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, el botó "Accepta".

Cliqueu el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

 

1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric.

- Per a les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, la banca telefònica, el deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

 

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

 

d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I preferentment a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc16648. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella el dia en què s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Clave de signatura per a les persones físiques. En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de fer la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga. Els tràmits que es facen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "como va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de notificació d'emissions a l'atmosfera i una altra documentació requerida, que s'analitzarà i s'avaluarà per la direcció general competent en la matèria. - Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el requeriment d'esmena pertinent, de conformitat amb el que s'ha establit en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. . Òrgan competent per a la tramitació L'òrgan autonòmic competent per a la tramitació del procediment de notificació d'emissions a l'atmosfera és la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de medi ambient en l'àmbit territorial del qual s'haja de situar la instal·lació.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa