Detall de Procediment

Comunicació prèvia d’implantació d’un sistema individual de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors o bateries.

Codi SIA:: 211804
Codi GVA:: 16882
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de piles, acumuladors i bateries.

Observacions

Observacions

Els productors de piles, acumuladors i bateries han d’estar inscrits en la secció especial per als productors de piles, acumuladors i bateries del Registre integrat industrial.

Requisits

Requisits

El productor de piles, acumuladors i bateries ha de tindre la seu social a la Comunitat Valenciana.

 

S’entendrà per «sistema individual de responsabilitat ampliada» el sistema organitzat per un únic productor de piles, acumuladors i bateries.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que ostenten la condició de productor de piles, acumuladors i bateries (PAB), segons la definició que en fa l’article 3.o del Reial decret 106/2008.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l’any, prèviament a l’inici de l’activitat del sistema individual.

Formularis documentació

I. Formulari de comunicació prèvia, segons model normalitzat. II. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. III. Memòria descriptiva del sistema individual que incloga, almenys, la informació prevista en l’annex XII de la Llei 7/2022 i en l’article 7 del Reial decret 106/2008. IV. Acreditació de la subscripció de la garantia financera exigible.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: taxa per serveis administratius d?intervenció ambiental.

 

Tramitació de la comunicació prèvia dels sistemes individuals de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,96 euros.

 

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic en el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat ?Número de

liquidació? un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

Pagament

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic i hagen generat prèviament

la taxa per Internet podran realitzar el pagament telemàticament.

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. En oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de pagament i entitats col·laboradores".

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), tots dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, hauran d'anar signats electrònicament pels qui siguen competents per a això. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca).

Observacions

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració no està obligada a dictar resolució expressa en els procediments relatius a l'exercici de drets sotmesos únicament al deure de declaració responsable o comunicació.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Estimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. En el cas que el sistema individual no complisca les condicions de la comunicació, les autoritats competents en què s’incomplisquen les condicions podran iniciar un procediment sancionador; així mateix, podran promoure una execució parcial de la garantia financera, així com revocar parcialment la comunicació i suspendre l’activitat del sistema en el seu territori. Si el sistema incompleix generalitzadament, es podrà procedir a una execució total de la garantia, a la revocació de la seua activitat i a la baixa en el Registre de producció i gestió per part de l’autoritat competent que va fer-ne el registre en el sistema. Sense perjudici de les infraccions i sancions establides en la Llei 7/2022, l’incompliment del que es disposa en el Reial decret 106/2008 se sancionarà d’acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia d’unitat de mercat i la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, aplicable a comerços de segona mà o reparació que no acrediten l’origen dels AEE o els components per reutilitzar, així com d’acord amb les instruccions establides pel Ministeri d’Interior en matèria de materials metàl·lics.