Detall de Procediment

Sol·licitud per part de les famílies de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024.

Codi SIA:: 211805
Codi GVA:: 16885
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-06-2023
30-06-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs de reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentar la sol·licitud d'ajudes econòmiques destinades a l'escolarització de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres autoritzats d'educació infantil (centres) i de l'alumnat de 0 a 2 anys matriculat en escoles infantils municipals (EIM) de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

* Compatibilitat: Les ajudes per a l'alumnat de 0-2 anys seran compatibles amb altres subvencions, ajudes o ingressos destinats a la mateixa finalitat sempre que, en concurrència amb estes, no supere el cost d'escolarització. L'alumnat de 2-3 anys tindrà finançat el 100% del cost d'escolarització, per la qual cosa serà incompatible amb altres ajudes o subvencions destinades a la mateixa finalitat.

Requisits

Requisits

a) Haver nascut o estar previst el seu naixement amb anterioritat al 31 de desembre de 2023. b) Estar matriculat per al curs escolar 2023-2024, a la data de finalització del termini que s'indica en l'apartat quart de la present convocatòria, en el primer cicle d'Educació Infantil, en un centre o en una escola municipal, de la Comunitat Valenciana, i que el centre o escola municipal complisca amb el que es preveu en l'article 11 de l'Ordre de Bases. c) Disposar d'un codi de matrícula i el número de SIP de l'alumne o l'alumna per al que se sol·licita l'ajuda. El centre/EIM obtindrà aquest codi de l'aplicació informàtica de la Conselleria en el moment de realitzar la matrícula i el facilitarà a la persona responsable legal de l'alumne o l'alumna. d) Per a la presentació telemàtica haurà de disposar-se d'un sistema d'identificació i firma electrònica electrònica, acceptada en la Seu Electrònica de la GVA. Excepcionalment, i en cas que no dispose de mitjans electrònics es podrà presentar la sol·licitud (annex I.a o annex I.b) al centre. e) Presentar la documentació preceptiva indicada a l'Ordre de Bases i a la convocatòria i a l'apartat documentació. L'alumnat que haja participat en convocatòries de cursos anteriors únicament presentarà la sol·licitud, sempre que la seua situació familiar no haja variat. En cas contrari junt amb la sol·licitud haurà d'aportar la documentació que acredite aquesta variació. f) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat de 0 a 2 anys, la renda familiar de les quals, calculada d'acord amb el que es preveu en l'article 15 de l'Ordre de Bases i l'apartat sisé de la Resolució de convocatòria, supere els imports següents: - Famílies de dos membres: 72.460,00 € - Famílies de tres membres: 75.641,00 € - Famílies de quatre membres: 78.822,00 € - Famílies de cinc membres: 82.003,00 € - Famílies a partir de sis membres: 85.184,00 € g) No podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat matriculat en centres d'Educació Infantil de primer cicle titularitat de fundacions laborals constituïdes per empreses privades o de titularitat de qualsevol altra institució pública o privada, quan es dediquen a l'atenció exclusiva de fills o filles de personal emprat o ocupen per a aquest fi el 75% de la seua capacitat. h) Així mateix, no podrà ser beneficiari d'aquestes ajudes l'alumnat fill o filla o tutelat o tutelada del personal treballador del centre que reba els ensenyaments gratuïtament (becats), però sí que comptabilitzaran a l'efecte de la ràtio màxima autoritzada de la unitat afectada. i) En cas que es presente més d'una sol·licitud per a un alumne o alumna, es considerarà vàlida l'última presentada. Si una sol·licitud s'ha presentat telemàticament no es podrà presentar en paper en el centre o EIM.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar les ajudes les persones responsables legals de l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de noviembe, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464 de 12/02/2015).
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425 de 17/12/2014).
 • Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes económiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8298, de 18 de maig).
 • Ordre 27/2022, de 4 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 19/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats d'Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9334 /09.05.2022)
 • RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2023, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les ajudes econòmiques destinades a l’escolarització en els centres autoritzats d’Educació Infantil i escoles infantils municipals de primer cicle de la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2023-2024. [2023/6045]

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 25 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV. El termini començarà el dia 6 de juny de 2023 i finalitzará el dia 30 de juny de 2023 (DOGV 9610, de 05.06.2023) Excepcionalmente, aquest termini no serà d'aplicació en els casos d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere que requerisca d'especial protecció, dones en risc d'exclusió social, alumnat en situació d'acolliment familiar o residencial y alumnat desplaçat acollit en règim de protecció temporal, d'acord amb la normativa que regule aquesta matèria, sempre que així es sol·licite dins del període del curs escolar s'aporta documentació acreditativa, sempre que les disponibilitats pressupostàries així ho permeten. En aquests casos, la persona sol·licitant presentarà la sol·licitud mitjançant tràmit telemàtic. Excepcionalment, en ca de no disposar de mitjans electrònics la podrà presentar al registre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport o mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015.

Formularis documentació

L'enllaç a la seu electrònica per a la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com un manual d'instruccions, estaran disponibles en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo Únicament per a sol·licituds d'alumnat de 0 a 2 anys s'ha de tindre en compte el següent: a) En la sol·licitud haurà d'indicar-se el nombre de membres de la unitat familiar i assenyalar el nom complet, el número de NIF/NIE o passaport (només estrangers sense NIF) del pare, de la mare o dels tutors legals de l'alumne o alumna. b) En la sol·licitud s'haurà de marca, en cas d'autoritzar a l'administració per a l'obtenció de les dades de l'AEAT, la casella corresponent en l'apartat G1 de la sol·licitud i, així mateix, s'haurà d'aportar l'autorització per a l'obtenció de de les dades de l'AEAT, firmada pel progenitor o tutor legal o persona d'anàloga relació que no és la persona sol·licitant, segons l'Annex I.c. En el cas de no autoritzar aquesta consulta estarà obligat a aportar, junt amb la sol·licitud, certificat resum de rendes expedit per l'AEAT, amb codi segur de verificació, en la qual conste tota la informació relativa a la declaració de Renda de l'exercici 2021, tant de la persona sol·licitant com, en el seu cas, del seu conjuge o de la persona d'anàloga relació, i no será vàlid cap altre tipus de certificat. c) Amb la firma de la sol·licitud, i si no hi ha oposició expressa, els membres de la unitat familiar autoritzen a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a: - Consultar telemàticament al Ministeri competent les dades d'identitat corresponents al NIF o NIE de les persones que figuren en l'apartat E de la sol·licitud. En el cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta, caldrà aportar, junt amb la sol·licitud, còpia acarada del NIF o NIE, vigent. - Obtindre telemàticament de la Conselleria competent la confirmació de familia monoparental i de persones beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió. En cas de manifestar oposició expressa a aquesta consulta haurà d'aportar-se, juntament amb la sol·licitud, certificació acreditativa de tal condició, d'acord amb el que estableix la normativa en vigor. En cas de no autoritzar expressament l'obtenció de dades de l'AEAT o d'oposar-se a la consulta de dades telemàtiques i no aportar la documentació indicada, la sol·licitud quedarà exclosa per falta de documentació preceptiva. La persona sol·licitant informarà les persones de les quals aporta dades en la sol·licitud de l'ajuda, de la comunicació d'aquests a l'administració per al seu tractament. Documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud: a) Exclusivament per a l'alumnat de 0 a 2 anys, sempre que no haguera sigut aportada en convocatòries anteriors o la seua situació familiar haguera variat: - Passaport (només estrangers sense NIE) en vigor de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat familiar detallats en l'apartat E "Dades de la Unitat Familiar" de la sol·licitud. - Documentació oficial acreditativa dels membres de la unitat familiar on apareguen les dates de naixement. - Targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda. - En cas de germans o germanes majors de 25 anys amb un grau de diversitat funcional igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili, còpia acarada del certificat de reconeixement del grau de discapacitat. - En el cas que se sol·licite l'ajuda per a un nasciturus s'aportarà certificació mèdica oficial que acredite l'embaràs en el moment de la presentació de la sol·licitud, en el qual faça constar l'estat i la setmana de gestació. Aquest certificat s'emetrà per la persona col·legiada mèdica. - En el cas de divorci, separació i custòdia compartida, s'aportarà sentència de divorci o conveni regulador, segons siga procedent, així com certificat d'empadronament col·lectiu actualitzat en el qual figuren tots els membres de la unitat familiar que convisquen amb l'alumne/a sol·licitant de l'ajuda. - En el cas d'alumnat fill o filla de víctima de violència de gènere, aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de la còpia compulsada de l'Ordre de protecció a favor de la víctima, o, si és el cas, la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere en què s'acorden mesures de protecció a favor de la víctima que estiguen vigents durant la tramitació de l'ajuda. Excepcionalment, es podrà acreditar aquesta situació amb l'informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, mentre no es dicte l'ordre de protecció o la presentació del certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona, actualitzat a la data de presentació de l'ajuda. A més, en els casos que la sol·licitant no dispose d'un títol habilitant de caràcter judicial podrà acreditar la seua situació mitjançant la presentació del model oficial per a l'acreditació administrativa de la situació violència de gènere, aprovat per resolució de 2 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat d'Igualtat. En el cas de les sol·licituds no telemàtiques, aquesta documentació es presentarà en el centre. b) Exclusivament per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres autoritzats, sempre que no haguera sigut aportada en convocatòries anteriors o la seua situació familiar haguera variat: - Targeta SIP (Sistema Informació Poblacional) de l'alumne o alumna per al qual se sol·licita l'ajuda. - Documentació oficial acreditativa de la data de naixement de l'alumne per al qual se sol·licita l'ajuda. En cas de presentar la sol·licitud en paper s'adjuntarà a més DNI, NIE o passaport en vigor (només estrangers sense NIE) del pare, mare o tutor/a legal que figura com a sol·licitant. En el cas de les sol·licituds no telemàtiques, aquesta documentació es presentarà en el centre. En el cas que per a un alumne o alumna es presente sol·licitud en més d'un centre o EIM, es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada segons la data i hora del registre d'entrada.

Presentació

Presentació

Presencial

En casos excepcionals, cuan no siga possible la presentació de manera telemàtica, es podrà presentar la sol·licitud en el centre/EIM. La sol·licitud haurà d'imprimir-se, firmar-se manualment i entregar-se en el centre o EIM on s'haja matriculat l'alumne o l'alumna. La sol·licitud es formalitzará segons el model normalitzat que consta en l'annex Ia de la present resolució per al cas d'alumnat de 0-2 anys i annex Ib per a l'alumnat de 2-3 anys, i s'entregarà en el centre o EIM on estiga matriculat l'alumne o l'alumna. La sol·licitud (Annexos Ia i Ib) estarà a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo

Telemàtica
Per internet A través del següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-infantil-primer-ciclo Les sol·licituds es presentaran, llevat d'excepcions, telemàticament. Per això, la persona sol·licitant haurà de disposar d'algun dels sistemes d'identificació i firma electrònica acceptades.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tramitació de sol·licituds i documentació per a l'alumnat de 0 a 3 anys matriculat en centres i de 0 a 2 anys matriculat en EIM 1. Des de la Direcció General de Centres Docents es comunicarà als centres i EIM la data d'obertura de l'aplicació informàtica de la Conselleria per a l'obtenció dels codis de matrícula, que hauran d'entregar a les famílies perquè puguen presentar la sol·licitud telemàticament. 2. Les sol·licituds es carregaran automàticament en l'aplicació informàtica de la Conselleria en els centres o EIM en els quals els alumnes estiguen matriculats, una vegada finalitze el termini de presentació telemàtica de sol·licituds. Els centres/EIM no hauran de realitzar cap tramitació. L'empresa col·laboradora accedirà a aquestes sol·licituds i a la documentació per a l'oportuna revisió i, en el seu cas, validació. Si l'empresa detectara algun error o falta d'alguna documentació, deixarà la sol·licitud en estat a esmenar amb detall de la incidència. En cas d'incidències, la persona responsable legal de l'alumne/a facilitarà la documentació necessària per a esmenar-les al centre o EIM, i el centre/EIM la pujarà a l'aplicació informàtica de la Conselleria i l'enviarà a l'empresa col·laboradora. En el cas que les sol·licituds s'hagen emplenat manualment, les famílies entregaran la sol·licitud (annex I.a per a l'alumnat de 0 a 2 anys i/o annex I.b per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres autoritzats), juntament amb la documentació, en els centres/EIM, i aquests comprovaran que són correctes, introduiran les dades i pujaran la documentació aportada en l'aplicació informàtica de la Conselleria i enviaran, tant la sol·licitud com la documentació, a l'empresa col·laboradora. Per a tot això, els centres/EIM hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat. 3. L'entitat col·laboradora tindrà accés a les sol·licituds presentades a través de l'aplicació informàtica de la Conselleria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Per a l'alumnat de 0 a 2 anys l'import de l'ajuda es determinarà en funció de la renda per càpita familiar determinada de conformitat amb el que preveu l'article 16 de l'Ordre de Bases. Seran excloses les sol·licituds de l'alumnat la cual renda familiar supere el llindar previst en la convocatòria. La resta de les sol·licituds es classificarà en funció del tram d'edat de l'alumnat i de la seua renda per càpita familiar. 2. Per a l'alumnat de 2 a 3 anys matriculat en centres, l'import de l'ajuda, comprobades les sol·licituds i el compliment dels requisits, serà el cost del lloc escolar declarat per la persona titular del centre on l'alumnat estiga matriculat en el moment de la resolució de concesió, amb el límit de 280 € mensuals per alumne/a. 3. Per al tram de 2 a 3 anys en les escoles municipals, l'import de l'ajuda per a les aules de 2-3 anys es determinarà en funció de les unitats autoritzades i en funcionament, segons l'alumnat de 2-3 anys matriculat a la data de finalització de sol·licituds. L'import de l'ajuda per a l'alumnat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Per tal fi s'aportarà un certificat dels costos de l'interventor/a de la corporació local titular de l'escola infantil i tindrà como a límit l'import mensual de 5600 € per aula i 280 € per alumne/a matriculat/da en l'aula mixta. Protecció i tractament de dades Les dades recollides en la sol·licitud seran protegits i tractats d'acord amb allò que recull la Resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

.
Termini alegació: OBERT

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Per delegació de la consellera:

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació: OBERT