Detall de Procediment

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del nivell B1 de valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

Codi SIA:: 210981
Codi GVA:: 1723
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Obtindre la convalidació del nivell B1 de valencià equival a posseir el certificat de nivell B1 de valencià, després d'haver aprovat l'assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu espanyol (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-se a la prova del nivell B1, que anualment convoca la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran obtindre el certificat de nivell B1 de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica o llibre d'escolaritat que acredite que han cursat i superat l'assignatura de valencià en alguna d'aquestes opcions: - En tots els cursos d'Educació General Bàsica (de 1r a 8é) - En els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau, de formació professional. - En un mínim de tres cursos entre BUP i COU, o en un mínim de tres cursos entre 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat. - Des de 1r de primària fins a 4t d'ESO, haver superat l'assignatura de valencià, tant en primària com en secundària obligatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Sol·licitud. Per a qui va estudiar EGB: - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'Educació General Bàsica on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en tots els cursos o certificat del centre on va cursar l'Educació General Bàsica on conste que ha superat l'àrea de valencià en tots els cursos (de 1r a 8é). Per a qui va estudiar FP: - Certificat del centre on va cursar FP on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en els dos cursos del primer grau i en els dos primers cursos del segon grau. Per a qui va estudiar BUP / COU/ BATXILLERAT: - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat de BUP i COU, o certificat acadèmic del centre, on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos. Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'ESO i Batxillerat, o certificat acadèmic del centre, on conste que ha superat l'assignatura de Valencià en un mínim de tres cursos (de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat). Per a qui va estudiar ESO: - Fotocòpia compulsada del llibre d'escolaritat d'ESO, on conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos, tant en Primària com en Secundària Obligatòria (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO), o certificat del centre on va cursar la primària i l'ESO, on conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos. INFORMACIÓ ADDICIONAL: - No s'accepten butlletins de notes. Els documentos vàlids són: llibre d'escolaritat, certificat acadèmic del centre o historial acadèmic de l'alumne expedit pel centre educatiu. - En el certificats que expedeix el centre docent han de constar les notes de valencià desglossades per cursos i any acadèmic. - Només s'accepten els estudis realitzats a partir de la implantació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. Data d'aprovació de la LUEV: 23/11/1983. AVÍS: si es presenta de manera presencial, les persones sol·licitants han de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre. AVÍS SOBRE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: si s'utilitza el tràmit telemàtic per a la presentació de la sol·licitud, la documentació que s'annexe al tràmit (certificat de notes, llibre d'escolaritat, etc.) ha d'estar compulsada o ha de ser un document electrònic en què conste la signatura digital de l'òrgan competent, CSV (codi segur de verificació) o URL per a la comprovació de l'autenticitat del document. Si la documentació que s'annexe no és un document electrònic amb aquestes característiques, s'ha de presentar original i còpia en un registre d'entrada presencial perquè siga compulsat. -En qualsevol cas, el departament competent per a la resolució de l'homologació, en qualsevol moment podrà requerir als interessats la presentació de la documentació original per tal de comprovar-ne l'autenticitat.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No es paguen taxes.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) A les oficines d'assistència en matèria de registres. d) Mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. AViSOS: - Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre.

Telemàtica
AVÍS SOBRE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: si s'utilitza el tràmit telemàtic per a la presentació de la sol·licitud, la documentació que s'annexe al tràmit (certificat de notes, llibre d'escolaritat, etc.) haurà d'estar compulsada o haurà de ser un document electrònic on conste la signatura digital de l'òrgan competent, CSV (codi segur de verificació) o URL per a la comprovació de l'autenticitat del document. Si la documentació que s'annexe no és un document electrònic amb aquestes característiques, aleshores s'haurà de presentar original i còpia en un registre d'entrada presencial perquè siga compulsat. - En qualsevol cas, el departament competent per a la resolució de l'homologació, en qualsevol moment podrà requerir als interessats la presentació de la documentació original per tal de comprovar-ne l'autenticitat. - Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat: (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados). Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i annexar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que: 1- Heu d'anotar el nom d'aquest tràmit que esteu llegint. 2- Haureu de descarregar l'imprés de sol·licitud d'homologació de B1 disponible en «impresos associats», així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls disponibles. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en l'enllaç superior que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Heu d'omplir el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit. * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD". * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud. * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (Castelló, València o Alacant). c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit. d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació). e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre. La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Una vegada comprovada la documentació, si està tot correcte, s'enviarà el certificat del nivell B1 de la JQCV en format digital al correu electrònic indicat en la sol·licitud, des d'un compte de correu corporatiu. - Si es detecta que l'expedient està incomplet, se li comunicarà a la persona interessada per correu electrònic perquè el complete amb la documentació corresponent. - El termini per a resoldre l'homologació del nivell B1 de valencià per estudis és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'administració o organisme competent per a la tramitació. - Per a consultes sobre la tramitació podeu escriure un correu electrònic a les següents adreces: DT Alacant: assessoria_dta@gva.es DT Castelló: valenciaeducas@gva.es DT València: acreditacio_dtv@gva.es
Termini alegació: OBERT

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tràmit pel qual s'aporta la documentació requerida per a l'homologació del nivell B1, després d'haver realitzat la sol·licitud prèvia i comprovat que es requerix documentació addicional.

Termini

Termini

Tres mesos des de la comunicació de falta de documentació.

Documentació

Documentació

Presentació

Presentació

Telemàtica
Aportació de documentació complementària per a l'homologació del certificat

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre l'homologació del nivell B1 de valencià per estudis és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'administració o organisme competent per a la tramitació.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No