Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici. Convocatòria de 2023

Codi SIA:: 211970
Codi GVA:: 17559
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(06-02-2023
08-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El tràmit té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes en matèria d'habitatge per a la realització de l'informe d'avaluació dels edificis amb la finalitat d'impulsar la seua realització, especialment per les comunitats de propietaris, per obligació legal en funció de l'antiguitat de l'edifici o com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.

Observacions

Observacions

- L'Informe d'avaluació dels edificis objecte d'aquest programa d'ajudes, d'acord amb el que s'estableix en l'article 189 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d'aprovació del text refós de la llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge i en l'article 4 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, analitzarà de manera detallada els aspectes relacionats amb l'estat de conservació de l'edifici, la determinació de si l'edifici és susceptible o no d'incorporar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat, i l'avaluació de l'eficiència energètica de l'edifici.

El contingut de l'informe així com el procediment per a la seua elaboració serà el detallat en el document reconegut amb codi DRD 08/15, denominat "Procediment per a l'elaboració de l'informe d'avaluació de l'edifici. Comunitat Valenciana", accessible de manera gratuïta des de la seu electrònica de la Generalitat, http://sede.gva.es o les seues posteriors actualitzacions, que recull la guia d'inspecció i l'eina informàtica IEEV.CV necessàries per a l'elaboració de l'informe.

 

- L'ajuda d'aquest programa no es podrà compatibilitzar amb altres ajudes que pel mateix concepte puguen concedir les corporacions locals o qualssevol altres administracions o entitats públiques.

 

- La Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que considere més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució de les quanties atorgades, que reportaran els corresponents interessos de demora.

En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Requisits

Requisits

Que s'haja registrat telemàticament la presentació de I'IEEV.CV amb posterioritat al 13 d'abril de 2022, tal com s'estableix en la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o persones propietàries úniques d'edificis de caràcter predominantment residencial, que hagen formalitzat la presentació telemàtica de l'IEEV.CV amb posterioritat a la data que s'establisca en la corresponent convocatòria, segons el model establit per la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.

 

No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IEEV-CV).
  • Correcció d'errors de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges (IIEV-CV) de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis d'habitatges. (IEEV-CV)
  • Resolució de 17 de gener de 2023, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV) (DOGV num. 9526, 03.02.2023).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a partir del dia 6 de febrer de 2023 i finalitzarà el dia 8 de maig de 2023, inclusivament. (DOGV num. 9526, 03.02.2023).

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

Quan es faça la sol·licitud, s'adjuntarà en tot cas la documentació següent: - Imprés de sol·licitud signat per la part beneficiària o el seu representant. - Factura d'honoraris per la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, acompanyada del document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant pagament en metàl·lic. En aquests honoraris quedaran inclosos els corresponents per la realització de l'avaluació energètica. - Justificació de la inscripció de l'IEEV.CV en el registre existent a aquest efecte, mitjançant la presentació del justificant generat segons el que disposa l'article 6.1 del Decret 53/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu registre autonòmic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. En el formulari de sol·licitud d'ajuda s'acreditarà la seua inscripció a través del número de registre obtingut. - Si és el cas, acta de la comunitat de persones propietàries o persones propietàries úniques en què es nomene el representant per a tramitar la sol·licitud d'ajudes i altres actuacions que siguen procedents per a la gestió de la subvenció. - Imprés normalitzat de domiciliació bancària degudament omplit, en què es designe el compte bancari de la persona sol·licitant per a l'ingrés de les ajudes únicament en el cas de persona física que no es troba obligada a utilitzar el tràmit automatitzat per a la tramitació de l'alta o modificació de la domiciliació bancària, segons el que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i siga nova perceptora d'ajudes de la Generalitat o requerisca un canvi de número de compte bancari. D'acord amb el que disposa l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25.04.2022), estan obligats a utilitzar el sistema d'altes, modificacions i baixes de comptes bancaris els interessats següents: - Les persones jurídiques. - Les entitats sense personalitat jurídica. - Els que exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que realitzen amb les administracions públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils. - Els que representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. El tràmit es pot realitzar en la seu electrònica de la Generalitat, a través del següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 Tot això, sense perjudici que les persones físiques, quan ho consideren oportú, puguen realitzar el tràmit automatitzat en substitució de l'imprés de domiciliació bancària. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar el justificant que acredite la realització del tràmit, si és el cas.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. 1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament dins del termini establit en la convocatòria. La iniciació del procediment de concessió es farà d'ofici, mitjançant la resolució de convocatòria de les ajudes. El procediment és de concurrència competitiva. La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació. La direcció general competent en matèria de rehabilitació podrà contractar amb una entitat col·laboradora, serveis externs de suport en tasques auxiliars de recepció de sol·licituds, avaluació, verificació administrativa, comprovacions "in situ" i tràmits per al pagament, d'acord amb el que estableix l'article 12 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. L'entitat col·laboradora ha de complir amb els requisits que preveu l'article 13 del text legal esmentat i ha d'acreditar, en tot cas, que per a la realització dels treballs contractats disposa d'un servei compost per perfils tècnics qualificats amb els adequats nivells d'experiència i especialització, i que compta amb els mitjans materials necessaris i suficients per a la bona execució del servei. L'entitat col·laboradora quedarà subjecta al compliment de les obligacions que recull l'article 15 de la Llei 38/2003 esmentada. La contractació amb l'entitat col·laboradora s'ha d'ajustar al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014//23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En el termini d'un mes després del dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds es publicarà, en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, la llista de sol·licituds, amb la indicació de les que estan completes, incompletes (assenyalant la documentació que falta per aportar o esmenar), o sol·licituds no admeses a tràmit, publicació que tindrà el caràcter de notificació a l'efecte d'aquesta convocatòria. En el cas que, per motius justificats, no es puga publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en l'esmentada pàgina web la nova data de publicació. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de major a menor puntuació atenent els criteris de baremació inclosos en les bases reguladores i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resulten adjudicatàries de les ajudes. En cas d'empat, es prioritzaran les sol·licituds per ordre de registre d'entrada. La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació substituirà la notificació individual de la resolució, segons el que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

La valoració de les sol·licituds s'efectuarà d'acord als criteris i les prioritats que s'estableixen a continuació: a) Nombre d'habitatges de l'edifici: - Si l'edifici té 20 habitatges o més: 3 punts. - Si l'edifici té menys de 20 habitatges: 1 punt. b) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici: - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts. - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts. - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts. - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts. - En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt. c) Si l'edifici es troba dins de l'àrea qualificada pel visor d'espais urbans sensibles com a "espai urbà sensible: 5 punts. d) En funció del tipus de qualificació de la promoció original de construcció de l'edifici: - Si l'edifici va tindre o té la qualificació d'habitatges protegits de promoció pública: 10 punts. - Si l'edifici va tindre o té la qualificació d'habitatges protegits de promoció privada: 3 punts.

Obligacions

Obligacions

La persona o l'entitat beneficiària, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, queda obligada a: a) Facilitar qualsevol document o informació que la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a qualsevol actuació de control financer que corresponga a la Intervenció de la Generalitat, en relació amb les ajudes i subvencions concedides. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. Import protegit L'import protegit de l'IEEV.CV serà el cost facturat de l'informe fins a un màxim subvencionable, en funció del nombre d'habitatges de l'edifici i de la superfície del local de l'edifici, d'acord amb el següent: N= nombre d'habitatges + m² superfície construïda del local/100 - Si el valor de N està entre 1 i 20 (els dos inclusivament), el màxim import protegit serà el resultat d'aplicar la fórmula següent: 600 + 50xN. - Si el valor de N és superior a 20, el màxim import protegit serà el resultat d'aplicar la fórmula següent: 1.300 + 15xN. 2. Import de les ajudes. a) Una subvenció bàsica del 20 % de l'import protegit de l'IEEV.CV, per a totes les sol·licituds d'ajuda dels IEEV.CV corresponents a edificis amb una antiguitat superior a 50 anys i que complisquen els requisits i tinguen la documentació exigida. b) Una subvenció addicional, en funció dels punts obtinguts en la baremació de les sol·licituds d'acord amb el punt 3 de la base cinquena de l'Ordre 1/2021, de 19 d'abril, amb els percentatges i les quanties màximes indicades a continuació: - Puntuació entre 1 i 10 punts: el percentatge aplicable sobre l'import protegit de l'IEEV.CV serà del 40 % i la quantia màxima de la subvenció serà de 1.500 euros. - Puntuació entre 11 i 20 punts: el percentatge aplicable sobre l'import protegit de l'IEEV.CV serà del 70% i la quantia màxima de la subvenció serà de 3.000 euros. - Puntuació entre 21 i 30 punts: el percentatge aplicable sobre l'import protegit de l'IEEV.CV serà del 80 % i la quantia màxima de la subvenció serà de 4.500 euros.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimades les seues sol·licituds.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa