Detall de Procediment

Prestacions Econòmiques Individuals (P.E.I.) per a les persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023. Sol·licitud d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial.

Codi SIA:: 210990
Codi GVA:: 1778
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(02-01-2023
01-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial a persones amb diversitat funcional es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a atendre les necessitats d'atenció integral de les persones amb discapacitat o amb malaltia mental crònica que no tenen suficients recursos econòmics i requereixen atenció assistencial i cures especials, que no es poden prestar en el medi familiar. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats. L'atenció residencial podrà dur-se a terme en residències i habitatges tutelats.

Observacions

Observacions

PLA DE CONTROL

Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte. El control es realitzarà sobre el total pagat.

Requisits

Requisits

Els beneficiaris d'ajudes per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran de reunir amb anterioritat a la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds els següents requisits:

 

a) Ser major de 16 anys i menor de 65 anys.

 

b) Tindre acreditada la necessitat de cures especials, per estar afectat per una discapacitat que dificulte la seua inclusió social, mancar de domicili o tindre una situació familiar greu que impedisca l'atenció de l'individu que, per les seues característiques personals, no puga desenvolupar-se en el mitjà familiar.

 

c) Mancar de recursos econòmics individuals i familiars suficients, que li impedisca fer front al preu d'un servei d'atenció residencial especialitzada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les ajudes o prestacions per a l'atenció especialitzada en centres residencials podran presentar-se al llarg de tot l'exercici, a partir de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, finalitzant el termini de presentació de sol·licituds el dia 1 de desembre de 2023. (DOGV núm. 9502, de 31.12.2022).

Formularis documentació

1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I, s'acompanyarà: a) Autorització expressa, que consta com a apartat D de l'annex I de la sol·licitud, perquè l'òrgan convocant consulte si el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries, estatals i autonòmiques. Si no autoritza, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. b) No oposició, que consta com a apartat D de l'annex I de la sol·licitud, per al qual òrgan convocant consulte la informació relativa a les dades d'identitat i residència del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com el compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. Si s'oposa haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. c) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat G de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, obrants en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria. En cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, haurà d'aportar certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant. 2. S'acompanyarà la següent documentació: a) Informe de salut i informe social, emesos per facultatius, en els quals es determine la necessitat de l'ajuda. b) Certificat del titular de la residència, degudament autoritzada, on pretenga ingressar, en el qual conste l'existència de plaça i el cost mensual d'aquesta. En cas d'estar ja ingressat, s'aportarà un certificat en el qual figure la data d'ingrés i el cost mensual de la plaça. 3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'acompanyarà, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador. 4. Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex II, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari. Així mateix, es podrà tramitar amb certificat electrònic les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (PROPER), el tràmit de les quals estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp).

Presentació

Presentació

Presencial

Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

- DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

C/ TEATRE, 37 - 39

03001- Alacant/Alacant

 

- DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

AV. GERMANS BOU, 81

12003- Castelló de la Plana

 

- DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

AVINGUDA DE L'OEST, 36

46004- València

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1778) mitjançant la signatura electrònica pròpia de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente. A l'efecte de participació en la present convocatòria, es considera que la pròpia subscripció de la sol·licitud de subvenció per les persones susceptibles de ser beneficiàries, per si mateixes o per representant, implica la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a: - Sol·licitar l'ajuda. - Permetre l'accés a la Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat. - Designar el compte bancari on es transferirà, en el seu cas, la subvenció. - Assumir les declaracions responsables de no concurrència de causa legal que impedisca obtindre la condició de persona beneficiària (art. 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions). Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes previstos en els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants. - La citada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà a la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, per delegació de la Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes previstos en els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. - Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants. - La citada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit. - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà a la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, per delegació de la Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS DE VALORACIÓ 1. La valoració de les sol·licituds d'ajuda per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional, es realitzarà conformement als criteris de valoració, que venen determinats en les Ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes, d'acord amb el següent barem: a) Situació personal, familiar i social. Fins a un màxim de 50 punts. a.1) Situació de la persona i el seu entorn familiar: puntuació màxima 25 punts. - Orfandat total i situació de desemparament: 25 punts - Convivència amb situacions d'agressivitat, crisi i esgotament familiar: 25 punts - Dones víctimes de violència de gènere:25 punts - Viu només sense integració familiar o social i sense recursos d'atenció en la seua localitat adequats a les seues necessitats: 20 punts - Viu sol o amb una altra/s persona/s o recursos que presten un suport parcial : 15 punts - Orfandat parcial i/o amb dèficit de cures, de suport familiar o del seu entorn: 10 punts - Convivència en entorn familiar complet que siga inadequada o insuficient: 5 punts Es considera assimilada a l'orfandat total la situació de persona amb trastorn mental greu o discapacitat intel·lectual amb pares majors de 65 anys a.2) Grau de discapacitat i afectació: puntuació màxima 10 punts - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 75% / Trastorn mental greu igual o superior al 65% grau de discapacitat: 10 punts - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 65%: 7 punts - Discapacitat física, intel·lectual o sensorial igual o superior al 33% /Trastorn mental greu igual o superior al 33% grau de discapacitat: 5 punts a.3) Temporalitat / Condicions de l'estada: puntuació màxima 10 punts a) Indefinida, per situació d'incapacitat permanent i mancar d'entorn familiar: 10 punts. b) Transitòria inferior a tres mesos amb pla de reintegració familiar: 8 punts c) Transitòria inferior a sis mesos amb pla de reintegració familiar: 6 punts d) Transitòria inferior a un any amb pla de reintegració familiar: 4 punts. e) Indefinida, amb entorn familiar i mancant de pla de reintegració (limitat a vacances o visites): 2 punts.. a.4) Altres circumstàncies o factors socials a valorar per la Comissió de Valoració (antiguitat de la sol·licitud no atesa en anys anteriors, cures específiques, problemàtica social, edat i situació dels familiars, etc.): màxim de 5 punts. b) Situació econòmica. Fins a un màxim de 50 punts. Es valorarà la renda personal del sol·licitant, conformement al següent barem: Renda personal Punts Inferior a 85% IPREM: 50 punts Inferior a 100% IPREM: 40 punts Inferior a 120% IPREM: 35 punts Inferior a 140% IPREM: 30 punts Inferior a 160% IPREM: 25 punts Inferior a 180% IPREM: 20 punts Inferior a 200% IPREM: 15 punts Inferior a 250% IPREM: 10 punts Superior a 250% IPREM: 0 punts 2. Per a poder concedir subvenció les sol·licituds d'ajuda personal per a atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Observacions

Observacions

D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs potestatiu de reposició s'haurà d'interposar davant la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu haurà de ser interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA 1. L'import de l'ajuda personal, que té caràcter complementari, perquè la persona puga accedir a l'atenció residencial que requereix, es determinarà tenint en compte el cost de referència de l'atenció residencial per a persones amb diversitat funcional que s'establisca en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2023, com a quantia màxima d'aquestes ajudes personals. 2. L'import de l'ajuda es determinarà tenint en compte, en cada cas, el cost de referència de la plaça residencial, menys l'aportació de la persona usuària d'acord amb els seus ingressos, no podent-se concedir subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 60 punts. 3. Per a la determinació de l'ajuda, es tindrà en compte la totalitat dels seus ingressos, reservant el 65% l'IPREM per a les seues despeses personals. 4. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos del beneficiari, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada. PAGAMENT El pagament de les ajudes personals per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificativa. Els beneficiaris de l'ajuda per a l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional estan obligats a presentar la factura justificativa de la despesa d'atenció residencial, amb caràcter mensual, davant l'òrgan competent de la Direcció Territorial, i en tot cas, abans del 15 de gener de 2024. S'exceptua la liquidació corresponent al mes de desembre, que podrà lliurar-se amb la certificació de la direcció del centre en que conste atés el beneficiari de l'ajuda a 1 de desembre i declaració de necessitat social. La justificació de les ajudes efectivament prestades el mes de desembre s'efectuarà fins al dia 15 de gener de l'any següent, procedint-se en aqueix moment a la liquidació d'aquestes, de les quals podrà derivar-se una regularització que implicarà l'exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fora insuficient.

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la Publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, de manera que seran sancionats segons el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.