Detall de Procediment

Convocatòria de 6 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de màrqueting, promoció, publicitat i producte turístic (BEQUES CLASSE “G”) durant l'exercici 2023 en dependències de Turisme Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 212054
Codi GVA:: 17990
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(26-06-2023
14-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar l'accés al món laboral de persones joves titulades, enriquint la seua formació amb nous coneixements no sols teòrics sinó sobretot pràctics.

 

Les sis beques es desglossen en:

 

2 beques per al Servei de Màrqueting En línia i Publicitat: 1 beca per a Màrqueting En línia i 1 beca per a Publicitat

Graus en Turisme, Turisme i Administració d'Empreses (TADE), Ciències de la Informació, Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting.

 

2 beques per al Servei de Producte i Territori: 1 beca per a Producte i 1 beca per a la Unitat d'Assistència Tècnica.

Graus en Turisme, Turisme i Administració d'Empreses (TADE) i Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting.

 

2 beques per al Servei de Promoció: graus en Turisme, Turisme i Administració d'Empreses (TADE) i Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting.

 

Totes elles amb realització de les pràctiques en la seu central de Turisme Comunitat Valenciana, Àrea de Màrqueting i Producte Turístic.

Observacions

Observacions

- - En el cas de la presentació de més d'una sol·licitud per a una mateixa modalitat de beca, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors.

 

EXCLUSIONS: No podran optar a aquestes beques els qui en el moment de publicar-se la convocatòria ja estiguen gaudint d'una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que es concórrega a la mateixa beca que s'està gaudint o que resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

 

Règim d'incompatibilitats

 

1. L'obtenció d'una beca en el marc del decret 20/2017, del president de la Generalitat, és incompatible amb l'acompliment de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització de qualsevol altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i dedicació de la beca o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta. La infracció d'aquesta regla deixarà sense efecte la beca adjudicada, prèvia audiència a la persona interessada.

 

2. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca siga personal de la Generalitat, quedarà en la situació administrativa que procedisca, d'acord amb la normativa vigent en matèria de funció pública.

 

3. Quan el beneficiari o la beneficiària de la beca no mantinga cap relació amb la Generalitat, la condició i aprofitament de la beca no implicarà cap vinculació laboral o administrativa amb la Generalitat.

Requisits

Requisits

Una mateixa persona pot presentar-se simultàniament a les tres modalitats de beques d'aquesta convocatòria sempre que complisca amb els requisits exigits en cadascuna d'elles.

 

Les persones sol·licitants han de complir els requisits recollits en l'article 3 del decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat, per a les beques classe G, al final del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que, al final del termini de presentació de les sol·licituds de la convocatòria de beques per a la realització de pràctiques professionals en dependències de Turisme Comunitat Valenciana durant l'exercici 2023, reunisquen els requisits establits en l'Article 3. Requisits de les persones beneficiàries del Decret 20/2017 per a les BEQUES CLASSE "G".

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria de beques en el DOGV núm. 8301, de 23.05.2018.

 

Als efectes del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic. La Generalitat garanteix que la data i l'hora assignada en el rebut és l'hora oficial que estableix el Reial Institut i Observatori de l'Armada. La recepció en dia inhàbil en la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren dies inhàbils, segons el que estableix l'article 30.2 de l'esmentada Llei 39/2015, els dissabtes i diumenges, així com els dies que tinguen la condició de festes oficials a la Comunitat Valenciana.

Formularis documentació

FASE D'INICI La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al determinat en l'article 6 del Decret 20/2017, per la qual cosa les sol·licituds es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat de PRESENTACIÓ AUTENTICADA de SOL·LICITUD d'aquest mateix tràmit. Una vegada iniciada la tramitació electrònica de la sol·licitud les persones aspirants completaran el formulari normalitzat de sol·licitud i el formulari normalitzat de currículum de manera íntegra, amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. - En el cas de la presentació de més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors. - La presentació de la sol·licitud en el Registre Electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a la CARPETA CIUTADANA. *ACREDITACIÓ MÈRITS DETALLATS EN EL CURRÍCULUM S'estarà al que es disposa en l'Article 7. Documentació acreditativa dels mèrits del Decret 20/2017, per la qual cosa amb la finalitat de reduir càrregues administratives als interessats, al costat de la sol·licitud i el currículum presentats per via electrònica no s'acompanyarà cap documentació. * FASE ENTREVISTA Les persones sol·licitants que siguen seleccionades per a la fase de prova/entrevista hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en l'article 7 del Decret 20/2017.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La forma de presentació de les sol·licituds i documentació que ha d'acompanyar-se, es realitzarà i ajustarà al determinat en l'article 6 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del *president de la Generalitat, es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant l'apartat de PRESENTACIÓ AUTENTICADA de SOL·LICITUD d'aquest mateix tràmit. Una vegada iniciada la tramitació electrònica de la sol·licitud les persones aspirants completaran el formulari normalitzat de sol·licitud i el formulari normalitzat de currículum de manera íntegra, amb la finalitat de poder obtindre l'autobaremació inicial dels mèrits adduïts en el currículum, que es calcularà de manera automàtica a partir de la informació aportada en aquest. - En el cas de la presentació de més d'una sol·licitud, únicament es tindrà en compte l'última presentada, arxivant-se les anteriors. - La presentació de la sol·licitud en el Registre Electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a la CARPETA CIUTADANA. - Per a comprovar la correcta presentació de la sol·licitud, pot connectar-se a la seua CARPETA CIUTADANA (https://www.tramita.gva.es/cdc/aplicacio/inicia.html) i accedir a l'apartat "Sol·licituds entregades". - Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents disponible en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es - El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran conforme als criteris establits en l'article 4, Barem per a avaluar els mèrits personals, del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. La valoració màxima que es podrà obtindre en l'entrevista/prova serà de set punts i seran considerats els cinc criteris assenyalats en l'apartat 1.e) de l'article 4 del citat Decret 20/2017, la respectiva puntuació del qual màxima serà la següent: els criteris de “profunditat de coneixements” i “facilitat d'adaptar-se a plantejaments diversos” seran puntuats amb fins a dos punts, els restants tres criteris amb fins a un punt.

Calendari i realització de proves de aptitud

Calendari i realització de proves de aptitud

Publicació de la llista ordenada provisional de persones beneficiàries i de la llista de la bossa de reserva. Termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Els òrgans encarregats de l'ordenació i instrucció del procediment seran: - CLASSE G (Màrqueting, promoció, publicitat i producte): Àrea de Màrqueting i Producte Turístic
Termini alegació:
des de: 20-09-2023
fins a: 03-10-2023

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Publicar la llista ordenada de totes les persones aspirants segons la puntuació total obtinguda de la baremació de l'expedient acadèmic i de l'entrevista. Les persones aspirants que després d'haver sigut citades a la prova/entrevista hagen sigut avaluats per aquest concepte i no resulten adjudicataris de les beques, quedaran inclosos, per ordre decreixent de puntuació, en la bossa de reserva corresponent.

Termini

Termini

Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'acord de publicació de les llistes provisionals, per a presentar les al·legacions que estimen oportunes.

Obligacions

Obligacions

- Als efectes de les obligacions i els drets de les persones beneficiàries, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 15 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. - Als efectes de les obligacions de l'entitat concedent, caldrà ajustar-se al que estableix l'article 17 del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat.

Observacions

Observacions

La resolució de concessió de la beca que es dicte conforme a aquesta convocatòria posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós administratiu de València, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós- administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

A l'efecte de la quantia de les beques, pagament i justificació d'aquestes, s'estarà al que s'estableix en el capítol V del Decret 20/2017, de 24 de novembre, del president de la Generalitat. De conformitat amb la Resolució de 16 de gener de 2023, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableix la quantitat de percepció en l'exercici 2023 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell. “Establir en 1.165,08 €, la quantitat de percepció per a l'exercici 2023 de les beques sotmeses a l'àmbit d'aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques.” La dotació econòmica inicial de cadascuna de les beques serà de 1.165,08 euros bruts mensuals.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i publicar les resolucions serà de tres mesos, a comptar des de la data de publicació de la convocatòria, sense perjudici que puga ampliar-se en els termes previstos en la legislació bàsica de procediment administratiu comú. Conclòs aquest termini sense que s'haja dictat i publicat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Persona titular de la Presidència de *Turisme Comunitat Valenciana

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa