Detall de Procediment

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris durant el curs acadèmic 2022-2023 en les universitats de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 212063
Codi GVA:: 18020
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-11-2022
14-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ampliar l'abast de les beques i les ajudes perquè arriben a una majoria d'estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana i, així, evitar l'exclusió dels que tenen menys recursos econòmics, facilitant-los l'accés i la permanència en les universitats valencianes.

Requisits

Requisits

Per a la concessió de la beca s'han de complir els requisits següents: a) Tindre la nacionalitat espanyola, o tindre la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el cas de ciutadans de la Unió o de familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es requereix que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten treballar per compte propi o alié. Tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec seu i els descendents directes a càrrec seu menors de vint-i-un anys. En el supòsit de persones estrangeres no comunitàries, s'aplicarà el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. Els requisits establits en el present apartat s'han de tindre amb data de 31 de desembre de 2021. Excepcionalment, en el cas de sol·licitants d'estatut de refugiat o protecció subsidiària, el permís de residència legal es pot haver obtingut fins al 31 d'agost de 2022 . b) Cursar estudis, en modalitat docent presencial , conduents a obtindre títols universitaris oficials en les universitats a les quals fa referència la base primera de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, en el curs acadèmic 2022-2023. c) No tindre o no reunir els requisits legals per a obtindre un títol del mateix nivell o superior al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca, ni haver-se matriculat en una altra titulació diferent del mateix nivell el curs i mmediatament anterior. A aquest efecte, no es podrà beneficiar de la beca l'estudiant a qui únicament li reste, per a obtindre el títol, l'acreditació d'un determinat nivell de coneixement d'un idioma estranger. d) Reunir els requisits econòmics i acadèmics que s'estableixen en la present convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podrà sol·licitar les beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris l'estudiantat que inicie el primer curs d'ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduents a títols oficials de Grau, en alguna de les Universitats del Sistema Universitari Valencià, amb el nivell de presencialitat que s'establisca en cada convocatòria. 2. Així mateix podrà ser beneficiari d'aquestes beques l'estudiantat de segon i posteriors cursos i l'estudiantat que curse Màsters Habilitants i que complisca els requisits establits en la corresponent convocatòria. S'entén per Màster Habilitant el títol de postgrau que habilita per a l'exercici de les professions regulades. Entenent per aquestes els oficis per a l'exercici dels quals es requereix estar en possessió d'un determinat títol acadèmic. EXCLUSIONS: No s'incluyenb en aquestes beques els estudis de Màster Universitari no habilitant, tercer cicle o doctorat, estudis d'especialització ni estudis conduents a l'obtenció de títols propis de les universitats.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds telemàtiques serà d'un mes a comptar des de l'endemà de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm 9469, de 14/11/2022) En el supòsit de presentar el sol·licitant més d'una sol·licitud es considerarà únicament vàlida l'última presentada.

Formularis documentació

1. La tramitació i presentació de la sol·licitud s'ha de fer únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la Generalitat Valenciana. En cas de dubte es pot consultar el manual publicat en l'enllaç següent: http://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-y-becas. 2. El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe al tràmit estarà disponible en l'enllaç següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp. Les incidències de tramitació electrònica relacionades amb qüestions tècniques informàtiques s'atendran mitjançant el correu: generalitat_en_red@gva.es. Els dubtes relacionats amb el contingut de la convocatòria s'atendran, exclusivament, a través del correu electrònic becasalario@gva.es. Una vegada òmpliga la sol·licitud telemàtica, la persona interessada l'ha de firmar mitjançant qualsevol dels sistemes de firma electrònica que accepta la seu electrònica i enviar-la pel procediment telemàtic establit, amb la qual cosa es considerarà presentada amb caràcter general; se n'obtindrà el resguard, el qual, la persona sol·licitant l'ha de ser conservar per a acreditar, en cas que resulte necessari, que es presenta la sol·licitud en el termini i la forma establits. No es tindran en compte les sol·licituds que s'hagen omplit per via telemàtica que no completen el procés de presentació establit. Així mateix, la persona sol·licitant i els altres membres computables de la unitat familiar podran autoritzar la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb la seua firma en la mateixa sol·licitud electrònica, a obtindre d'altres administracions públiques la informació que faça falta per a determinar, conéixer i comprovar totes les dades acreditatives d'identificació, acadèmiques, de renda i patrimoni i altres circumstàncies familiars i personals necessàries per a la resolució de la sol·licitud de beca. 3. Als efectes establits en els apartats anteriors i en els termes legalment previstos, l'autorització telemàtica dels membres computables de la unitat familiar es farà d'acord amb el que preveuen els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 4. Les persones sol·licitants que tinguen dret a alguna de les deduccions en la renda familiar, d'acord amb el que disposa el resolc nové, han d'omplir les dades corresponents del model de sol·licitud. 5. Les persones sol·licitants que al·leguen alguna de les circumstàncies que hi ha tot seguit han d'adjuntar a la sol·licitud telemàtica la documentació que es relaciona a continuació. Així mateix, han d'acreditar que les situacions descrites ja hi eren amb data de 31 de desembre de 2021: 5.1- En cas d'orfandat absoluta de l'alumnat menor de vint-i-cinc anys s'ha d'aportar document que acredite la situació d'orfandat absoluta. 5.2- En cas de situacions de violència de gènere, s'han d'acreditar mitjançant sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, una ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acorde una mesura cautelar a favor de la víctima, o mitjançant l'informe del ministeri fiscal que indique que hi ha indicis que la demandant és víctima de violència de gènere. També es poden acreditar les situacions de violència de gènere mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d'acolliment destinats a víctimes de violència de gènere de l'administració pública competent. La situació s'ha d'acreditar entre el 30 de juny de 2021 i el tancament del termini de presentació de sol·licituds. 5.3- Quan es tinga protecció internacional s'ha d'acreditar mitjançant l'autorització de residència temporal per raons de protecció internacional, document de viatge de refugiat, document de viatge de protecció subsidiària, document de viatge d'apàtrida o qualsevol altre document oficial que acredite la situació de refugiat, apàtrida, sol·licitant d'asil o assimilat. Excepcionalment, en aquests casos el permís de residència legal es pot obtindre fins al 31 d'agost de 2022. 6. L'estudiant sol·licitant de la beca que s'incloga en algun dels supòsits d'unitat familiar que es relacionen tot seguit, ha d'annexar a la sol·licitud telemàtica la documentació que ho acredite amb data de 31 de desembre de 2021: 6.1- Quan s'incloga com a únic membre de la unitat familiar: Ha d'aportar la documentació que justifique que disposa de mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del domicili habitual, i certificat d'empadronament conjunt, familiar o col·lectiu amb data 31 de desembre de 2021. Els documents dits són necessaris per a acreditar fefaentment la independència econòmica i familiar. 6.2- En cas de viudetat, separació, divorci, cessament de la convivència o no convivència dels progenitors de la persona sol·licitant, s'ha d'aportar, segons siga procedent: certificat de defunció, sentència judicial de separació o de divorci i conveni regulador o document públic de mesures sobre la cura i educació de fills o qualsevol altre document que acredite suficientment, segons el parer de la comissió de valoració i selecció, la no convivència dels progenitors, i padró col·lectiu del domicili habitual, on conste la situació amb data de 31 de desembre de 2021. En qualsevol moment del procediment es podrà requerir l'aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades. 7. Amb la presentació telemàtica de la sol·licitud la persona sol·licitant i el pare, la mare, el tutor o tutora o la persona encarregada de la guàrdia i protecció de la sol·licitant, en el cas de ser menor d'edat sense emancipar, declaren amb responsabilitat solidària el que hi ha tot seguit: a) Que accepten les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita la beca. b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat. c) Que són sabedors que la inexactitud en les circumstàncies declarades comporta denegar o revocar la beca. d) Que tenen coneixement de la incompatibilitat de les presents beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa activitat o similar. e) Que qui fa la sol·licitud no es troba incurs en cap de les circumstàncies incloses en l'article 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 8. Els membres computables de la família inclosos en la sol·licitud telemàtica poden atorgar el seu consentiment a la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per a obtindre les dades següents: a) Dades necessàries per a determinar-ne el rendiment acadèmic. b) Dades necessàries de renda i patrimoni familiars a l'efecte de la beca, a través de les administracions públiques corresponents. c) El consentiment per a verificar les dades personals en el sistema de verificació de dades de residència i identitat i del servei de consulta de dades de residència legal. d) La condició de família nombrosa general o especial. e) La condició de família monoparental general o especial. f) La consulta del grau de discapacitat. g) La condició de gaudir d'una beca del ministeri competent en matèria d'educació. h) La consulta de tindre un títol universitari oficial. i) Que manifesten la conformitat per a rebre comunicacions per SMS . Així mateix, les persones sol·licitants podran atorgar el consentiment perquè les administracions públiques corresponents consulten les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat, amb l'Administració de la Generalitat i amb la Seguretat Social. En el cas de no atorgar el consentiment, les persones sol·licitants hauran d'adjuntar, a la sol·licitud telemàtica, la documentació següent: a) Certificat de renda de l'exercici 2021, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de tots els membres computables. b) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració General de l'Estat. c) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions tributàries amb l'Administració de la Generalitat. d) Certificat, a nom de la persona sol·licitant, de trobar-se al corrent en el compliment d'obligacions amb la Seguretat Social. e) Certificat de béns immobles expedit per la Gerència del Cadastre, de tots els membres computables. f) Document nacional d'identitat (DNI) o, si és el cas, número d'identitat d'estranger (NIE), de tots els membres computables majors de catorze anys. g) En cas de ser família nombrosa, s'ha d'aportar còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent. h) En cas de diversitat funcional, s'ha d'aportar certificat oficial de discapacitat del membre o membres de la unitat familiar relacionats en el resolc nové 1.c) de la present convocatòria. i) En cas de ser família monoparental, se n'ha d'aportar còpia del títol en vigor, expedit per l'administració corresponent. j) La documentació que acredite la concurrència d'alguna de les circumstàncies que s'estableixen en els punts cinqué i sisé anteriors, si escau. 9. Si la documentació que, si escau, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud o la informació subministrada per les administracions públiques a la qual fa referència el punt 8 anterior, fora incompleta o insuficient, es requerirà a la persona sol·licitant per qualsevol mitjà que permeta tindre'n constància, que ho rep la persona interessada, perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que, si no ho fa, es considerarà com a desistida la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la dita llei. La persona sol·licitant de la beca pot indicar en la sol·licitud que vol rebre aquestes notificacions, de manera exclusiva, per mitjans electrònics.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

En cas de dubte pot consultar les preguntes freqüents i la informació complementària en el següent enllaç: https://innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta El punt d'accés a la tramitació electrònica és la Seu Electrònica de la Generalitat, accessible en l'adreça web https://sede.gva.es. L'accés directe a aquest tràmit estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18020&version=amp

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015). La persona interessada rebrà un correu electrònic amb l'enllaç a la CARPETA CIUTADANA perquè accedisca a la notificació de la resolució del seu recurs. Les consultes relacionades amb la tramitació dels recursos es poden enviar a la següent adreça de correu electrònic: becasalario@gva.es

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. La beca consisteix en una beca salari amb un import màxim per persona beneficiària que no serà superior a 6.000 euros. 2. El procediment de concessió de les beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva i per a obtindre la condició de beneficiària, qui la sol·licite ha de reunir els requisits establits en la base cinquena de l'Ordre 10/2021, de 12 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. La subvenció estarà condicionada a la resolució de concessió de les beques de caràcter general que per a cada curs acadèmic convoca el ministeri competent en matèria d'educació en la part referent a la beca de quantia fixa lligada a la renda d'acord amb el que disposa el punt 3 del present resolc. Tot això tenint en compte el que estableix l'article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 3. Per a l'alumnat beneficiari de la beca de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el ministeri competent en matèria d'educació i que, al seu torn, resulte beneficiari de la beca lligada a la renda regulada en la present convocatòria per a un mateix curs acadèmic, l'import de l'ajuda serà una quantia que complete el que s'assigne en la beca de quantia fixa lligada a la renda del ministeri, fins a arribar a l'import màxim de 6.000 euros. No obstant això, si l'alumnat beneficiari de la beca de quantia fixa lligada a la renda del ministeri competent en matèria d'educació veu revocada la seua beca, per incompliment de les obligacions que estableix el ministeri per a mantindre-la, no es modificarà l'import de l'ajuda concedida en la resolució de concessió d'aquesta convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

Les resolucions a les quals fa referència el resolc vinté a) i b), de la present resolució, posaran fi a la via administrativa, i hauran de ser dictades en el termini màxim de sis mesos a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa