Detall de Procediment

Subvencions a federacions esportives per al desenvolupament del programa "Esport a l'escola"

Codi SIA:: 212070
Codi GVA:: 18046
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-10-2023
15-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar les subvencions destinades a federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l'Escola en centres educatius.

 

Estes subvencions tenen com a finalitat, a través d'unitats didàctiques amb sis sessions teoricopràctiques, desenvolupades durant l'horari de la classe d'educació física: fomentar la pràctica de l'activitat física i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l'àmbit escolar, i formar en hàbits saludables i educació en valors

Observacions

Observacions

El mitjà de notificació de cada un dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Requisits

Requisits

El programa es desenvoluparà en els centres educatius promotors de l'activitat física i l'esport (CEPAFE) reconeguts per la Generalitat, i va dirigit a alumnes que cursen 5é o 6é d'Educació Primària i/o 1r o 2n d'Educació Secundària Obligatòria.

 

Les modalitats esportives preferents seran les següents: atletisme, escacs, bàdminton, handbol, beisbol, colombicultura, esports de muntanya i escalada, esports adaptats, esgrima, gimnàstica, frontenis, hoquei, judo, karate, orientació, pàdel, rem, rugbi, salvament i socorrisme, taekwondo, tenis taula, tir amb arc, triatló, ciri i voleibol.

Es podran ampliar i atendre altres modalitats en funció de la dotació pressupostària si hi ha recursos no disposats i d'acord amb les valoracions realitzades pels professors d'educació física en les enquestes realitzades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions les federacions esportives que desenvolupen l'activitat en l'àmbit competencial de la Generalitat, exclusivament per al desenvolupament del programa "Esport a l'escola".

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de desembre de 2023. L'incompliment d'este termini determinarà l'exclusió. (DOGV núm. 9713, de 27/10/2023).

Formularis documentació

imprés de sol·licitud : Sol·licitud (generada automàticament a la iniciar el procediment) Projecte i descripció de les unitats didàctiques en què s'incloga: - Justificació i objectius de la unitat didàctica i adequació a les característiques de la convocatòria, seguiment i avaluació d'esta. - Sessions a desenvolupar detallades, metodologia, seguiment i avaluació. - Necessitats: material, instal·lacions. - Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva. Relació de centres educatius CEPAFE a desenvolupar les sessions: https://cultura.gva.es/documents/161862862/161904912/llistat+728+CEPAFE+2023+codi+i+exp.pdf/c3af8a46-86bb-3133-2b2c-b31a9b3a3b47?t=1689148823869 Pressupost del programa amb detall d'ingressos i despeses i certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent de compromís de l'activitat, model en: http://www.gva.es/downloads/publicados/in/34042_bi.pdf Cessió de drets de propietat intel·lectual, model en: http://www.gva.es/downloads/publicados/in/18893_bi.pdf Model de domiciliació bancària, model en: http://www.gva.es/downloads/publicados/in/07000_es.pdf Impresos de justificació: Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en la unitat didàctica, amb indicació de: - Justificació i objectius de la unitat didàctica. - Sessions desenvolupades detallades. - Metodologia, seguiment i avaluació. - Material i instal·lacions utilitzades. - Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva. Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses,i relació de despeses ordenades i numerades, model en: http://www.gva.es/downloads/publicados/in/14373_bi.pdf A més de la documentació assenyalada en este apartat, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà, en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, demanar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció. Durant el procediment, les entitats beneficiàries podran presentar la documentació i la informació que es considere necessària a través de la Seu Electrònica, des del punt d'accés del procediment de la convocatòria, accedint al tràmit electrònic d'aportació de documentació disponible. http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per Internet Seu electrònica de la Generalitat, accessible a través de https://sede.gva.es, i s'ha de buscar en l'àrea d'ajudes, beques i subvencions, el procediment corresponent a aquesta convocatòria, o bé s'ha d'accedir directament a través de l'adreça d'internet: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18046

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Telemàticament. Passos:

Sol·licituds.

 

1. A la sol·licitud, la presentació de la qual es tramitarà per mitjans electrònics, les entitats hauran d'adjuntar la documentació següent:

a )Projecte i descripció de les unitats didàctiques en la qual s'incloga:

a.1) Justificació i objectius de la unitat didàctica i adequació a les característiques de la convocatòria, seguiment i avaluació d'esta.

a.2) Sessions a desenvolupar detallades, metodologia, seguiment i avaluació.

a.3) Necessitats material, instal·lacions.

a.4) Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva,

b) Pressupost del programa, que inclourà:

- Pressupost detallat d'ingressos i despeses per a l'organització del programa objecte de sol·licitud de subvenció, en el qual figurarà la relació de totes les ajudes o subvencions sol·licitades i/o concedides per qualssevol de les administracions o ens públics i privats a fi de finançar esta activitat.

- Certificat de l'acord de l'òrgan administratiu corresponent en el qual s'incloga el compromís de l'entitat organitzadora de finançament de la part del pressupost no subvencionat i necessari per a l'exercici de l'activitat (inclòs en el model de pressupost).

c) Cessió de drets de propietat intel·lectual. Els autors dels programes seleccionats es comprometen a cedir gratuïtament i per escrit en la Generalitat els drets de reproducció, distribució, comunicació pública (modificació d'obra incloent les traduccions) d'estos per al seu exercici en l'àmbit territorial de l'Estat espanyol en els termes establits en el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, i es regularitzen, s'aclareixen i s'harmonitzen les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE 97, 22.04.1996). S'haurà d'aportar declaració de cessió de propietat intel·lectual.

d) Model de domiciliació bancària, que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, o en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'Administració de la Generalitat.

e) Declaració responsable de no estar sotmés en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Esta declaració estarà incorporada en el formulari de la sol·licitud.

2. Igualment, el formulari de sol·licitud inclourà una autorització perquè l'Administració, si és el cas, puga obtindre directament les dades d'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, d'acord amb l'article 22 del reglament de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i sense perjudici de l'aplicació de l'article 25 d'este reglament.

3. Els models corresponents a la documentació necessària en este tràmit de sol·licitud estaran disponibles en el punt d'accés electrònic de la convocatòria, en la seu electrònica.

El termini màxim per a resoldre i notificar la present convocatòria serà de sis mesos comptadors des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 6 de les bases que regulen esta convocatòria. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no es dicte una resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria, podran entendre's desestimades o denegades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Direcció General d'Esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos.

 

Justificació:

 

1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abonarà la subvenció amb presentació prèvia, a través dels mitjans electrònics:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542, d'un compte justificatiu amb la documentació següent:

a )Memòria d'actuació justificativa del compliment de les activitats detallades en la unitat didàctica, amb indicació de:

- Justificació i objectius de la unitat didàctica.

- Sessions desenvolupades detallades.

- Metodologia, seguiment i avaluació.

- Material i instal·lacions utilitzats

- Personal tècnic. Titulació acadèmica i/o esportiva.

b) Memòria econòmica justificativa: liquidació detallada d'ingressos i despeses amb una relació classificada de tots els ingressos i despeses ocasionades per la realització de totes les activitats incloses en programa, amb indicació del creditor, concepte, import i data d'emissió.

b.1) Relació de despeses degudament ordenades i numerades, amb especificació de qui les percep, imports corresponents i data de pagament, i es farà constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció.

2. Si l'activitat subvencionada es finança, a més de la subvenció, amb fons propis o altres ajudes o recursos, haurà d'acreditar-se en la justificació l'import, procedència i aplicació d'estos fons a l'activitat subvencionada.

3. Els justificants integrants de cada compte justificatiu hauran de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

4. Estan excloses de la possibilitat de justificació les despeses per adquisició d'immobilitzat.

5. El venciment del termini de presentació de les justificacions requerides serà el 30 de novembre de 2024. Si fora necessari retardar esta data, s'indicaria en la resolució de concessió; no obstant això, no pot ser posterior de l'exercici pressupostari 2024.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. La quantia total màxima estimada a concedir de la present convocatòria per a l'exercici 2024 ascendeix a 800.000 euros. 2. Esta convocatòria de subvencions es realitza pel procediment de tramitació anticipada d'expedient de despesa, previst en l'article 41 de la Llei 1/2015, modificat per l'article 3 del Decret llei 6/ 2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a fer costat a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, per existir previsió reiterada en exercicis anteriors, associada al programa pressupostari, de crèdit adequat i suficient per a la cobertura pressupostària de la despesa de què es tracte en els pressupostos de la Generalitat. 3. El projecte de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 preveu l'existència de la línia de subvenció S044200000 en l'aplicació pressupostària 18.02.03.457.10.4, dotada amb un import de 800.000 euros. 4. No obstant això, l'import global màxim de les ajudes convocades per la present resolució estarà condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient per a atendre-les en la Llei de pressupostos de la Generalitat que s'aprove per a l'exercici 2024. 5. Una vegada aprovada i publicada la llei de pressupostos esmentada, per resolució del director general d'Esport, es donarà publicitat a la línia pressupostària concreta i als imports globals màxims definitius destinats a la concessió de les subvencions previstes en la present convocatòria, en el cas que este import siga superior a la dotació, que per a la línia esmentada figura en els paràgrafs anteriors. La Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport abonarà la subvenció prèvia presentació, a través dels mitjans electrònics http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa