Detall de Procediment

Ajudes per a donar suport a les inversions productives realitzades per les PYMES de diversos sectors industrials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024 (INPYME). Indústria.

Codi SIA:: 223708
Codi GVA:: 18295
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-02-2024
20-03-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

 

La concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a donar suport a la realització de projectes d'inversió que suposen la millora de la competitivitat industrial de les pimes de la Comunitat Valenciana vinculades als següents sectors: AUTOMOCIÓ, SECTOR ESPACIAL I AERONÀUTICA I SECTOR SEMICONDUCTORS , BIOTECNOLOGIA, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL, PRODUCCIÓ DE VIDEOJOCS, ANIMACIÓ I REALITAT AUGMENTADA I VIRTUAL, INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT, CERÀMICA, VIDRE I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ NO METÀL·LICS, FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES, JOGUET, ARTICLES D'ESPORT I ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES, FABRICACIÓ DE FUSTA, MOBLES I APARELLS D'IL·LUMINACIÓ, MARBRE, PEDRA NATURAL I ÀRIDS, METALL-MECÀNIC, PAPER I ARTS GRÀFIQUES, PLÀSTIC, INDÚSTRIA QUÍMICA, TÈXTIL, VALORITZACIÓ DE MATERIALS .

 

En concret:

 

1. ACCIONS SUBVENCIONABLES en 2024:

 

Seran subvencionables els projectes d'inversió que suposen la reindustrialització de de la Comunitat Valenciana, mitjançant la creació d'un nou establiment industrial, l'ampliació, millora o modernització d'un establiment existent, així com la diversificació de la producció o canvis essencials en els processos productius existents en un establiment.

 

 

2. POSADA EN FUNCIONAMENT DELS ACTIUS SUBVENCIONATS:

- La posada en funcionament dels actius subvencionats haurà de produir-se entre el 01 de GENER de 2024 i la data de finalització del termini de justificació.

 

- No obstant això, prèvia sol·licitud motivada i presentada després de la resolució de concessió de la Direcció General competent en matèria d'Indústria , es podrà autoritzar l'ampliació d'este termini, sense que en cap cas la mateixa puga superar els 9 mesos comptats des de la data de finalització del termini per a presentar la documentació justificativa de la subvenció (veure resolc sext de la Resolució de convocatòria).

 

 

3. PRESSUPOST MÍNIM SUBVENCIONABLE en 2024:

 

El pressupost mínim subvencionable del projecte d'inversió industrial serà de 20.000 euros, IVA exclòs, excepte per als sectors de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, animació, realitat augmentada i virtual que serà de 10.000 euros, IVA exclòs. Les sol·licituds els pressupostos admesos de les quals com a subvencionables no aconseguisquen aquests imports mínims seran INADMESES.

 

Observacions

Observacions

 

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria seran ateses a través de la següent adreça de correu electrònic: dgie_convocatorias@gva.es

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (vegeu enllaç directe a ella disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

 

A) Podran ser BENEFICIÀRIES d'aquestes ajudes, les xicotetes i mitjanes empreses (pimes) privades, que despleguen o vagen a desplegar a la Comunitat Valenciana una activitat industrial productiva vinculada directament als sectors objecte de convocatòria.

 

Als efectes d'aquestes ajudes:

 

- Es consideraran com a PIMES les empreses que donen treball a menys de 250 persones i que, a més, o bé tinguen un volum de negoci anual no superior a 50.000.000 d'euros, o bé un balanç general no superior a 43.000.000 euros. En el cas d'empreses vinculades o associades, s'aplicaran les regles per al càlcul dels efectius i els imports financers establides en l'annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

 

- La vinculació DIRECTA de l'activitat industrial a subvencionar amb els sectors convocats deurà JUSTIFICAR-SE motivadament en l'apartat corresponent de la memòria descriptiva i ACREDITAR-SE en els termes establits en el resolc 3.6 de la resolució de convocatòria.

 

- Seran directament INADMESES I EXCLOSES DE LA SEUA BAREMACIÓ, sense necessitat de requeriment previ d'esmena, per part de l'òrgan instructor aquelles sol·licituds que no acrediten adequadament el compliment de tots els requisits per a obtindre la subvenció. Especialment, es considerarà que no compleixen amb el requisit de la vinculació sectorial les sol·licituds que no l'acrediten adequadament per:

 

a. La no presentació de la nota del Registre Mercantil, del Registre de Cooperatives o del Registre de societats laborals, o la no presentació de l'informe de la Seguretat Social, en els casos en què siga exigible per concórrer un dels casos previstos en la lletra b) de l'apartat 5 del resolc nové de la convocatòria.

 

b. la no constància expressa en la nota registral, o en l'informe de la seguretat social en els casos en què siga exigible, d'un CNAE que coincidisca amb algun dels del llistat de l'annex I de la convocatòria.

 

c. La nul·la o insuficient explicació en la memòria de la vinculació directa a un dels sectors de la convocatòria.

 

 

B) NO PODRAN OBTINDRE LA CONDICIÓ D'EMPRESES BENEFICIÀRIES:

 

1. Les sol·licitants en les quals concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, especialment les empreses que es troben en situació concursal i no acrediten que tenen un conveni aprovat judicialment.

 

2. Per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, no podran obtindre la condició de beneficiària les empreses que incomplisquen els terminis de pagament previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

C) TRÀMITS PER VIA TELEMÀTICA:

 

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

Sense esta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

 

 

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 23 de FEBRER de 2024 FINS AL dia 20 de MARÇ de 2024, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria, que per a 2024 s'ha publicat en el DOGV núm. 9791, de 19/02/2024).

 

* IMPORTANT:

 

- Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23:59:59 hores de l'últim dia de termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola)

 

- L'avaluació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament sobre la informació aportada en la memòria durant el període d'admissió de sol·licituds, no admetent-se millores, addicions o substitució de les memòries o de la informació aportada al costat de les mateixes posteriors al venciment de termini màxim de presentació, per tractar-se de procediments de concessió en concurrència competitiva. Pel mateix motiu anterior, la falta de presentació de la memòria descriptiva dins del període d'admissió de sol·licituds no serà un defecte corregible, per la qual cosa no es requerirà a les empreses sol·licitants per a la seua esmena, aportació o millora, i es recordarà d'ofici la inadmissió de la sol·licitud per impossibilitat d'avaluació de l'expedient.

 

 

Formularis documentació

* IMPORTANT: veure tot l'indicat en la GUIA de presentació de sol·licituds d'ajudes *INPYME (en l'apartat "Formularis i documentació" d'este tràmit). 1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC) 2. FORMULARI WEB ADDICIONAL de DECLARACIONS RESPONSABLES (disponible en el tràmit telemàtic) 3. DOCUMENTACIÓ D'INICI: Al costat de la sol·licitud general i el formulari de declaracions responsables hauran de presentar-se obligatòriament, a través del tràmit telemàtic, els següents documents preceptius: a) NOTA INFORMATIVA expedida pel Registre Mercantil o document oficial equivalent per al cas de cooperatives o societats laborals, expedida amb data no superior a un mes d'antelació a la sol·licitud de la subvenció, on s'indiquen els següents epígrafs registrals relatius a l'empresa sol·licitant: Dades generals, Capital Social, Administradors/as /càrrecs, Apoderats/as, Inscripcions, Depòsits de comptes. Si figuraren inscrites situacions especials, hauran de constar explicades en la nota informativa o aportar-se nota addicional sobre aquest tema, la qual cosa serà obligatori en el cas de situacions concursals. b) Exclusivament en els següents casos, serà necessari aportar, al costat de la nota registral anterior, un INFORME DE LA SEGURETAT SOCIAL sobre la situació del codi de compte de cotització, que no podrà tindre una antiguitat superior a un mes des de la data de presentació de la sol·licitud, i haurà de contindre un CNAE amb 4 dígits que coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I en els següents casos: i. En el cas que en la nota informativa del registre mercantil presentada no conste expressament el codi *CNAE amb almenys 4 dígits en cap dels seus apartats. ii. En el cas que el CNAE que conste en la nota informativa no coincidisca amb algun dels inclosos en l'annex I d'esta convocatòria o aquell fora diferent al de l'activitat industrial per a la qual l'empresa sol·licita l'ajuda. iii. En el cas de pimes industrials amb forma jurídica de cooperatives o societats laborals que no estiguen inscrites en el Registre Mercantil. No s'admetrà la presentació d'escriptures de constitució, declaracions d'IAE o una altra documentació diferent a la indicada anteriorment com a forma d'acreditació de la vinculació al sector pel qual es presenta l'empresa sol·licitant. c) MEMÒRIA DESCRIPTIVA (model normalitzat MEMDPY) del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda, que contindrà tots apartats, les descripcions, dades i justificacions establits en l'annex II de la Resolució de convocatòria. Esta memòria serà l'únic referent per a aplicar els criteris de valoració, per la qual cosa la seua absència, una incompleta o deficient emplenament, així com la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot podrà suposar una denegació de la sol·licitud, sense necessitat de requeriment per part de la Direcció General competent en matèria d'Indústria per a la seua millora o degut emplenament. d) Model normalitzat de TAULA DE COSTOS ESTIMATS, amb el desglossament detallat del pressupost subvencionable (Model normalitzat REGASUPY). e) Declaració responsable d'ostentar la CONDICIÓ DE PIME (segons model normalitzat DECPYMEL), per a aquelles empreses que siguen ASSOCIADES O VINCULADES, que a més hauran de presentar les fitxes que corresponguen en cada cas d'acord amb les instruccions contingudes en DECPYMEL (segons models normalitzats FIASOSIN, FIASOCON, FIVINSIN i FIVINCON, respectivament). f) EXCLUSIVAMENT PER A LES SOCIETATS que, d'acord amb la normativa comptable, no puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujada, i per a acreditar el compliment dels terminis legals de pagament conforme exigix l'article 13.3 bis de la Llei General de Subvencions haurà d'aportar un dels següents documents: f.1. Certificació emesa per auditor/a inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes que continga una transcripció desglossada de la informació en matèria de pagaments descrita en la memòria dels últims comptes anuals auditades, quan d'eixos comptes es desprenga que almenys el 90% de les factures de proveïdors emeses a l'empresa sol·licitant durant l'exercici auditat, han sigut pagades dins del termini màxim establit en la normativa de morositat. Esta certificació serà vàlida fins que resulten auditades els comptes anuals de l'exercici següent. f.2. En el cas que no siga possible emetre el certificat al qual es referix el número anterior, «Informe de Procediments acordats», elaborat per auditor/a inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, que, sobre la base de la revisió d'una mostra representativa de les factures pendents de pagament a proveïdors de la societat a una data de referència, no superior a un mes de la data de l'emissió de l'informe, concloga sense la detecció d'excepcions al compliment dels terminis de pagament de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, o en el cas que es detectaren, estes no impedisquen aconseguir el nivell de compliment del 90%. Este informe tindrà una validesa de 6 mesos des de la data de referència. g) Exclusivament, en el cas que l'empresa denegue expressament en la seua sol·licitud l'autorització a la Direcció General, competent en matèria d'indústria, perquè obtinga de manera directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment d'OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I ENFRONT DE LA SEGURETAT SOCIAL, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006 de 21 juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, haurà d'annexar les certificacions que a continuació es relacionen: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que l'empresa es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que l'empresa es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que l'empresa no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. La Direcció General competent en matèria d'Indústria podrà requerir a l'empresa si la informació obtinguda presenta alguna incidència. h. L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, podrà requerir de l'entitat sol·licitant en qualsevol moment altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en SOL·LICITUD > PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig més a baix i també a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web, annexar la documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços"). Existix una GUIA per a ajudar en eixa tramitació en l'apartat "Formularis" d'este tràmit de la Guia Prop. 5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, descarregue i reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Sol·licitud > Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en el seu subapartat "Impresos Associats" i en l'apartat "Formularis"(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgie_convocatorias@gva.es - Per a incidències informàtiques: emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit), o enviant un correu electrònic a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

 

1. PRESENTACIÓ de la SOL·LICITUD, DECLARACIONS RESPONSABLES I de la DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, OBLIGATÒRIAMENT DE FORMA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

 

* IMPORTANT:

 

- Cada empresa NOMÉS podrà presentar UNA SOL·LICITUD d'ajuda per a un únic projecte d'inversió en un mateix establiment.

 

- En cas de presentar-se més d'una sol·licitud per la mateixa empresa, més d'un projecte d'inversió o per a més d'un establiment, es considerarà admissible únicament l'última sol·licitud que tinga entrada en la seu electrònica de la Generalitat, o la inversió de menor import.

 

- Les sol·licituds que no concreten clarament el sector o el que es concrete en la memòria no coincidisca amb el que s'acredite amb la documentació presentada, es considerarà com a incompliment dels requisits per a obtindre la subvenció i seran inadmeses i excloses de la seua baremació, sense necessitat que l'òrgan instructor requerisca prèviament a l'empresa sol·licitant l'esmena de tal incompliment.

 

- Tant la sol·licitud com la resta de documents i declaracions responsables que s'han de presentar hauran de signar-se electrònicament per la empresa sol·licitant amb la certificació de persona jurídica, certificat electrònic de representació de persona jurídica, o certificació digital del seu representant (que haurà d'haver-se registrat prèviament en el Registre de representants de la Generalitat), emesos per qualsevol de les entitats admeses per la Seu Electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats).

 

- La presentació de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida es farà obligatòriament de manera telemàtica, atés el que preveuen el resolc dècim de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'este tràmit denominat 'Sol·licitud > Presentació autenticada'.

 

- Si, a pesar d'estar obligades a presentar electrònicament la sol·licitud, alguna empresa la presenta presencialment, l'administració instructora li requerirà perquè rectifique este defecte a través de la seua presentació electrònica en el termini de 10 dies, però es considerarà com a data de la sol·licitud aquella en què es realitze la presentació telemàtica, per la qual cosa si la mateixa es produïx després del termini establit en el resolc desé de la Resolució de convocatòria, la sol·licitud serà no admesa per extemporània.

 

 

2. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

 

- L'ordenació i la instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que aquestes reuneixen els requisits establits.

 

- L'òrgan competent per a la instrucció i resolució de l'expedient, a la vista de la documentació que es troba en poder d'aquest i de les obligacions que s'adquirisquen amb la concessió de l'ajuda, podrà demanar els informes dels organismes i entitats que crega oportú i efectuar les comprovacions necessàries sobre l'exactitud de tot això.

 

- Així mateix, es podrà requerir de l'empresa sol·licitant en qualsevol moment qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient.

 

 

3. ESMENA DE SOL·LICITUDS

 

- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que resulte exigible, o es considere necessària per a resoldre, es requerirà a l'empresa perquè, en el termini de deu dies hàbils, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

 

 

- Els requeriments es regiran pel que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i 54 del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

La notificació electrònica dels actes administratius produirà efectes jurídics, ja que aquesta és la via obligatòria per a les persones jurídiques.

 

- L'esmena o l'aportació de documentació requerida es realitzarà mitjançant el tràmitel tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

 

4. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

 

- De conformitat amb el que s'estableix en l'article 24 de les bases reguladores, examinades les sol·licituds, la comissió d'avaluació elevarà a la persona titular de la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, les corresponents propostes de concessió d'ajudes, amb determinació de les seues quanties, així com, en el seu cas, de denegació d'ajudes, de desistiment o inadmissió de sol·licituds, amb exprés esment dels motius concurrents en cada cas.

 

- La composició de la Comissió d'avaluació i el seu funcionament seran els establits en l'esmentat article 24, apartat 5.

 

 

5. RESOLUCIÓ

 

- Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució estimatòria o desestimatòria de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de la convocatòria d'ajudes, així com la inadmissió de les sol·licituds que no reunisquen els requisits necessaris i el desistiment de les mateixes per no esmenar adequadament en el termini concedit o altres motius.

 

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS a comptar des de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

- Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les empreses interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

 

 

6. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

 

- La resolució del procediment de concessió es notificarà a les empreses interessades mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, en aplicació de l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- També es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la Base de dades Nacional de Subvencions, en compliment del que s'estableix sobre publicitat de subvencions en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

 

7. RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES, RENÚNCIES I SUPÒSITS DE MODIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

 

Es delega en la Direcció General amb competències en matèria d'indústria, la resolució de les incidències que es produïsquen amb anterioritat o posterioritat a la concessió, especialment les referides a renúncies i modificacions del projecte subvencionat i de la subvenció concedida (veure resolc quinzé de la resolució de convocatòria)

 

 

8. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES (vegeu l'apartat corresponent d'aquest tràmit)

 

 

9. INFORMACIÓ Y PUBLICITAT

 

Totes les empreses beneficiàries que perceben un import superior a 10.000 euros per esta convocatòria, hauran d'informar d'esta, publicant obligatòriament en un apartat específic de la seua pàgina web, la concessió de l'ajuda per esta conselleria, de l'any i import concedit així com el número d'expedient amb una referència genèrica del projecte d'inversió per al qual es concedix l'ajuda. El compliment d'esta obligació es justificarà davant l'empresa auditora, mitjançant la url de l'empresa en la qual conste esta publicitat.

 

Aquesta informació haurà de mantindre's publicada en el portal web almenys durant 3 anys comptats des de la data límit de justificació de les ajudes.

 

Per al seu correcte ús ha de distingir-se clarament la relació existent entre l'entitat beneficiària i la Conselleria. Per tant, abans de l'aparició de la marca/logo ha de figurar alguna frase que establisca de manera adequada l'esmentada relació, del tipus "Amb la subvenció de...".

 

El seu accés està disponible a través de l'enllaç següent: https://presidencia.gva.es/estatico/identitat-gva/

 

Pot utilitzar-se qualssevol de les dos versions de la marca/logo: en color o en negre, així com també en negatiu.

 

 

Criteris de valoració

Criteris de valoració

 

Veure el que preveuen les bases reguladores i el resolc dotzé de la convocatòria, així com els annexos II i III de la Resolució de convocatòria.

 

 

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la direcció general amb competències en matèria d'indústria, que rebrà les sol·licituds presentades i verificarà que reuneixen els requisits establits.

Obligacions

Obligacions

1. Els beneficiaris d'estes ajudes hauran de complir totes les obligacions establides en les bases reguladores parara la concessió d'ajudes per a impulsar la competitivitat industrial de la Comunitat Valenciana. 2.Els actius subvencionats hauran d'instal·lar-se i utilitzar-se exclusivament en centres productius situats en la Comunitat Valenciana, i mantindre's en la mateixa i en l'inventari de l'empresa beneficiària, o l'empresa que la substituïsca en cas de fusions, absorcions, escissions o adquisicions, durant almenys cinc anys, comptats a partir de la finalització del termini de justificació..

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1) CUANTIA DE L'AJUDA L'ajuda consistirà en una subvenció màxima del 30% del total de les despeses considerades com a subvencionables, excepte en el cas d'inversions en municipis amb el risc de despoblació, llistats en l'annex IV, i en este cas l'ajuda consistirà en una subvenció màxima del 40% del total de les despeses considerades com a subvencionables. No obstant això, en tots dos casos, l'ajuda màxima a rebre per cada empresa beneficiària no podrà superar els 200.000 euros. Així mateix, l'ajuda minimis final a concedir no podrà suposar que la suma de les ajudes minimis concedides a Espanya a la mateixa pime beneficiària, considerada com a única empresa, calculats de data a data entre la data de concessió d'esta subvenció i els tres anys anteriors, siga superior a 300.000 euros, que s'establix com a nou límit d'ajuda minimis pel Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DO L de 15.12.2023). 2) DESPESES SUBVENCIONABLES Tindran la consideració de despeses subvencionables els que hagen sigut efectivament pagats en el període de posada en funcionament dels actius subvencionats que corresponga en cada cas i s'enquadren en alguna de les categories indicades en el resolc sèptim de la resolució de convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haja notificat una resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Es delega en la direcció general amb competències en matèria d'indústria la resolució de les sol·licituds de subvencions que es presenten a l'empara de les convocatòries d'ajudes.

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Efecte silenci / Esgota via administrativa

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Serà procedent el reintegrament de les ajudes concedides o la seua minoració, amb reemborsament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció, per incompliment de les obligacions i els requisits que s'estableixen en l'ordre, així com en els supòsits de causes de reintegrament que estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions que en siguen responsables, i que seran sancionats d'acord amb el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i amb caràcter procedimental en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Les empreses beneficiàries hauran de comunicar qualsevol altra ajuda minimis rebuda des de la presentació de la sol·licitud, així com altres ajudes públiques per als mateixos costos. L'incompliment d'aquesta obligació, i amb independència del reintegrament de l'ajuda concedida amb els interessos reportats, podrà ser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i podrà ser sancionada amb la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent de sancions no pecuniàries segons el que es disposa en l'article 59 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En el cas que les empreses beneficiàries no puguen executar el projecte d'inversió almenys en un 50% del pressupost aprovat, hauran de presentar la renúncia al seu dret dins del termini establit en la resolució de concessió. L'incompliment d'aquesta obligació, i amb independència del reintegrament de l'ajuda concedida amb els interessos reportats, podrà ser constitutiu d'una infracció administrativa en matèria de subvencions i podrà ser sancionada amb la imposició de sancions pecuniàries i, quan siga procedent, de sancions no pecuniàries segons el que es disposa en l'article 59 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Termini justificació: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Presentació de la documentació justificativa, per part de les entitats beneficiàries de les ajudes

Termini

Termini

- Les empreses beneficiàries hauran de presentar la documentació justificativa fins al TERMINI MÀXIM de justificació del 4 de NOVEMBRE de 2024, o si és el cas el termini màxim establit en la resolució de concessió addicional, mitjançant el tràmit telemàtic que es concretarà en la resolució de concessió d'ajudes. - Només seran admissibles les despeses que s'acredite que han sigut efectivament pagats entre l'1 de gener de 2024 i el termini màxim de justificació, amb independència de la posada en funcionament dels actius subvencionats. No obstant l'anterior, s'admetran com a costos pagats en termini, els pagaments realitzats en 2023 d'actius que no s'hagen pogut posar en funcionament en eixe exercici per causes alienes a l'empresa, i sempre que la posada en funcionament de l'actiu subvencionat es realitze entre l'1 de gener de 2024 i el termini màxim de justificació, o el seu cas, en el termini ampliat per a la posada en marxa.

Documentació

Documentació

1. La presentació de la documentació justificativa de les actuacions subvencionades ha de realitzar-se mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació de JUSTIFICACIÓ a un expedient obert d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme. (* IMPORTANT: de moment NOMÉS disponible PER A ajudes INPYME)", que és tramitable telemàticament i l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit. 2. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA: - La documentació justificativa que haurà de presentar-se de conformitat amb el que es disposa en el resolc setzé de la resolució de convocatòria és la següent: a) Model normalitzat de l'INFORME D'EMPRESA AUDITORA DE COMPTES, degudament emplenat en tots els seus apartats i signat electrònicament per aquesta. b) Model normalitzat de LLISTAT DE DESPESES REALITZATS I EFECTIVAMENT PAGATS amb motiu del projecte d'inversió subvencionat, que es considerarà com a compte justificatiu, i haurà d'estar signat electrònicament per l'empresa beneficiària i, optativament, per l'empresa auditora de comptes. c) MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA , segons el model normalitzat. signada electrònicament. d) En cas d'haver denegat expressament l'autorització a l'òrgan convocant perquè obtinga, de forma directa, a través de certificats electrònics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, haurà d'aportar les certificacions relacionades en l'apartat 5 del resolc nové de la Resolució de convocatòria. - La Direcció General competent en matèria d'indústria podrà requerir la informació addicional que, en cada cas, estime necessària per a acreditar el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.