Detall de Procediment

Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació (EXCEPTE sol·licitud general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació). (Tràmit a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no existisca un específic en la Seu electrònica de la Generalitat).

Codi SIA:: 287714
Codi GVA:: 18494
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En la relació administració/ciutadà es fa necessari que l'interessat es dirigisca als òrgans administratius:

- en la iniciació d'un procediment

- en la instrucció: esmena d'errors, presentació de proves, documentació annexa, al·legacions, etc.

- en la renúncia de drets, en el desistiment de sol·licitud

- en la fase d'execució del procediment

- en la interposició de recursos

 

Este tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general pot utilitzar-se pels interessats quan, havent-hi un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a això.

 

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica necessàriament caldrà utilitzar esta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Requisits

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb allò que s'ha establit per la llei.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Formularis documentació

Junt amb el formulari, de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això segons el que establix la normativa que ho regule o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració al ciutadà o la que l'interessat considere d'oportuna presentació).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa