Detall de Procediment

Aportació de documentació per a la tramitació de la concessió, el seguiment, l'execució, l'avaluació o la justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de: 1. Projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que s'ha d'executar en països i poblacions estructuralment empobrits existent en la conselleria competent en la matèria. 2. Projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema.

Codi SIA:: 223805
Codi GVA:: 18604
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT des de 24-06-2017
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

En compliment de les bases reguladores i la resolució de la convocatòria de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament, aquest tràmit permet l'aportació de documentació necessària per a la tramitació de la concessió, el seguiment, l'execució, l'avaluació o la justificació d'un expedient de subvencions de concurrència competitiva a organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament que s'ha d'executar en països i poblacions estructuralment empobrits, o projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, existents en la conselleria competent en la matèria.

Requisits

Requisits

Per a poder aportar documentació per mitjà d'aquest tràmit telemàtic, ha d'existir almenys un expedient obert (i no arxivat) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, o de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, a partir de la convocatòria de l'any 2017, en la Conselleria. Aquests expedients han de trobar-se amb la sol·licitud de subvenció ja presentada.

 

S'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

 

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) de la conselleria competent respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat).

 

b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques en la dita Conselleria, a què l'entitat vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o dega (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà de disposar de signatura electrònica avançada, per mitjà de certificats de persona jurídica, emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana), FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre), i també s'admetran tots els certificats de persona jurídica dels reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

 

Més informació en:

https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

 

Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

 

Si no supereu la validació del certificat, haureu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) d'expedients oberts (i no arxivats) de subvencions per al cofinançament de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a executar en països i poblacions estructuralment empobrits, o de projectes d'acció humanitària d'ajuda a les víctimes de desastres naturals i conflictes armats, o a poblacions en situació de vulnerabilitat extrema, a partir de la convocatòria de l'any 2017.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els documents es presentaran, en cada tràmit específic, en els terminis especificats, bé en les bases reguladores de la subvenció o en la resolució de convocatòria, o si escau en el termini establit en el corresponent requeriment de documentació.

 

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que

la Conselleria haja establit en aquest requeriment.

 

Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient de subvencions de què es tracte fixa un termini de presentació

(per exemple, per a la justificació de la subvenció concedida), la documentació haurà d'aportar-se en aquest termini.

Formularis documentació

Les entitats sol·licitants (o, si és el cas, beneficiàries) han d'adjuntar els documents establits en les bases de la convocatòria o en la resolució de concessió de la subvenció, relatius a un expedient obert (i no arxivat): a) En la fase de concessió de la subvenció: - Els que s'aporten addicionalment a la sol·licitud de la subvenció ja presentada, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. - Els que s'aporten com a resposta a un requeriment d'esmena de documentació en el termini establit en aquest. - Els que s'aporten com a al·legacions a la proposta de resolució el termini establit en aquesta. - Els que s'aporten com a recursos a la resolució de concessió de la subvenció. b) En la fase d'execució de la subvenció - Les comunicacions relatives a l'acceptació de la subvenció, reformulació del projecte, comunicació de l'inici del projecte, comunicació del pagament de la subvenció, etc. - Les relatives a sol·licituds d'autorització d'ampliacions de termini, línies de base, modificacions o suspensions del projecte, i la resta de qüestions relatives a l'execució del projecte. c) En la fase de justificació de la subvenció - Les relatives a la sol·licitud d'autorització d'empreses auditores i avaluació de projectes. - La presentació de l'informe final amb la documentació preceptiva, així com la presentació de l'avaluació del projecte. - La presentació de comunicacions i documentació addicional a l'informe final. - La presentació d'al·legacions i documentació requerida en les fases de liquidació i reintegrament de la subvenció concedida. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de les persones o les entitats que els subscriguen. Per a això, l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudiu a https://www.accv.es/va/ per a obtindre'n més informació. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert d'ajudes o subvencions a què es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents que s'ha de presentar. - Si hi ha un model normalitzat, el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert). Si no hi ha tal model, els documents els haurà de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar per mitjà d'aquest tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Exclusivament per Internet Tramitar amb certificat electrònic:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació per mitjà d'aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE FORMA TELEMÀTICA. - Clicant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que es veu de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual podeu accedir des de la web de la Generalitat [web de la Generalitat > Àrea personal] o des de la seua Seu Electrònica [Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal]). - L'entitat sol·licitant (o, si és el cas, beneficiària) haurà d'identificar-se amb el certificat digital de la seua entitat, dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que són els reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit) - Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà el document o els documents electrònics que haja d'aportar. - Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i se'n podrà imprimir una còpia. - La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la conselleria competent en aquesta matèria, que procedirà en conseqüència.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa