Detall de Procediment

Ajudes per a fomentar la comercialització i transformació d'una pesca sostenible a la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 223886
Codi GVA:: 18623
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(08-03-2022
07-04-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud d'ajudes per als fins següents:

 

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g)

- Trobar nous mercats i millorar les condicions per a la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura, en particular:

- Espècies amb potencial de comercialització

- Captures no desitjades desembarcades de poblacions comercials, de conformitat amb mesures tècniques, d'acord amb l'article 15 del Reglament (UE) núm. 1380/2013

- Productes de la pesca i l'aqüicultura obtinguts amb mètodes que tinguen un impacte baix en el medi ambient o productes de l'aqüicultura ecològica

- El foment de la qualitat i del valor afegit, per a la qual cosa es facilita:

- El registre de productes i l'adaptació d'operadors, de conformitat amb el Reglament (UE) 1151/2012.

- Certificació i promoció dels productes de la pesca i l'aqüicultura sostenibles, inclosa la pesca costanera artesanal, i mètodes de transformació respectuosos amb el medi ambient.

- Comercialització directa per part de pescadors dedicats a la PCA.

- La presentació i envasament de productes.

- Contribució a la transparència de la producció i els mercats, i la realització d'estudis de mercat i estudis sobre la dependència de la Unió de les importacions.

- La contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o l'aqüicultura i, si escau, l'elaboració d'una etiqueta ecològica d'àmbit de la Unió per als productes de la pesca i l'aqüicultura, segons es disposa en el Reg. (UE) núm. 1379/2013.

- La realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció per a sensibilitzar el públic respecte dels productes de la pesca i l'aqüicultura sostenibles que no tindran per objecte marques comercials ni referències geogràfiques.

Mesura 5.2.1. Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura

- Inversions en activitats de transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura que:

- Contribuïsquen a estalviar energia o a reduir l'impacte en el medi ambient, inclòs el tractament de residus.

- Milloren la seguretat, la higiene, la salut i les condicions de treball.

- Ajuden a transformar les captures de peix comercial que no pot destinar-se al consum humà.

- Ajuden a transformar subproductes obtinguts de les activitats principals de transformació.

- Ajuden a transformar productes de l'aqüicultura ecològica, en virtut dels articles 6 i 7 del Reglament (CE) núm. 834/2007.

- Suposen inversions que donen lloc a nous o millors productes, nous o millors processos, o nous o millors sistemes de gestió i organització.

 

 

* Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Requisits

Requisits

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g)

- Totes les operacions incloses en aquest apartat podran incloure les activitats de producció, transformació i comercialització.

- Quan el beneficiari d'aquesta ajuda siga una organització de productors, l'actuació per a la qual se sol·licite la subvenció ha d'estar inclosa en el Pla de producció i comercialització de l'organització, per a la qual cosa aquestes organitzacions han de modificar els seus plans en vigor o incloure-la en els plans següents. Les ajudes concedides anualment a cada organització de productors, en el seu conjunt, no ha de superar el límit establit en l'article 66.3 del Reglament FEMP.

 

Mesura 5.2.1. Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura

- No hi ha requisits específics

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g)

- Organitzacions professionals en el marc de l'OCM

- Administracions públiques

- Operadors del sector pesquer que comercialitzen productes pesquers i aqüícoles.

- Entitats sense ànim de lucre, representatives del sector extractiu i comercial pesquer i de l'aqüicultura d'àmbit nacional o autonòmic

Mesura 5.2.1. Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura

- Xicotetes i mitjanes empreses dedicades a la transformació de productes pesquers i aqüícoles.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 10/2017, de 14 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 2 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022 les ajudes per a fomentar la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura en la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9292 / 07.03.2022).
  • Extracte de la Resolució de 2 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2022, les ajudes per a fomentar la comercialització dels productes de la pesca i l'aqüicultura (DOGV Num. 9292 / 07.03.2022). a la Comunitat Valenciana. [

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds en l'exercici 2021 per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Num. 9292 / 07.03.2022).

Formularis documentació

Documentació general: - Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica: documentació acreditativa de la vàlida constitució i inscripció registral, si és el cas i NIF de l'entitat. - Acreditació de la representació. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica, documentació acreditativa del nomenament d'un representant amb poders suficients per a complir les obligacions que, com a beneficiari corresponen a l'entitat. - En cas d'entitats sense personalitat jurídica: compromisos d'execució assumits per cada membre de l'entitat i la quota de participació en l'entitat de cada un d'ells (annex). - Si el sol·licitant és armador: acord entre l'armador i el propietari que haja transferit el dret a l'armador. - Si el sol·licitant és una organització de productors: justificació que l'actuació està inclosa en el pla de producció i comercialització de l'organització. - Documentació acreditativa de la titularitat del bé. - Documentació acreditativa de la concessió per a l'explotació del bé, si és el cas. - Factures proforma. - Tres ofertes de diferents proveïdors, si és el cas. - Llicències o autoritzacions exigibles en funció de l'activitat de l'empresa. - Declaració sobre la grandària d'empresa i documentació justificativa. - Memòria tècnica valorada o projecte tècnic de les operacions subscrit per un tècnic competent. - Documentació que acredite les dades requerides per al càlcul dels criteris generals i els criteris específics. - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi econòmic financer subscrit per un tècnic competent acreditatiu de la viabilitat econòmica. - Certificat de penals en què conste la inexistència d'antecedents penals o, si és el cas, que els antecedents no estiguen referits als delictes mencionats en l'article 10 del Reglament FEMP. Les persones físiques poden prestar el seu consentiment per a consultar les dades que es troben en el Registre Central de Penats. Documentació específica: Mesura 5.1.3. Mesures de comercialització (art. 68.1.b, c, d, e, g) - Depenent de la naturalesa de la inversió, projecte de construcció i/o instal·lació signat per un tècnic competent o memòria descriptiva i pressupostada de l'activitat. En els dos casos, cal justificar el compliment dels criteris de selecció i dels requisits. - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi economicofinancer acreditatiu de la viabilitat econòmica de l'establiment durant almenys cinc anys, en el qual es justifique degudament que no existirà risc de creació de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la política de conservació dels recursos pesquers. - Memòria en què es descriga amb el màxim detall l'objecte de l'activitat que es vol realitzar i l'abast d'aquest en relació amb els criteris de selecció; així mateix cal identificar-hi el realitzador del treball, per a la qual cosa cal acreditar la solvència tècnica en relació amb el treball que es realitzarà, incloent-hi la llista de treballs realitzats en els últims tres anys relacionats amb la matèria en què es presta el servei, que incloga l'import, les dates i els destinataris públics o privats d'aquests, així com la llista del personal participant amb la indicació de la seua qualificació. - Una vegada realitzada l'activitat s'han de justificar documentalment les activitats realitzades. Mesura 5.2.1. Transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura - Depenent de la naturalesa de la inversió, projecte de construcció i/o instal·lació signat per un tècnic competent o memòria descriptiva i pressupostada de l'activitat. En els dos casos, cal justificar el compliment dels criteris de selecció i dels requisits. - Quan es tracte de projectes amb fins productius, estudi economicofinancer acreditatiu de la viabilitat econòmica de l'establiment durant almenys cinc anys, en el qual es justifique degudament que no existirà risc de creació de produccions excedentàries o conseqüències negatives sobre la política de conservació dels recursos pesquers. - Declaració sobre la seua condició de microempresa o PIME, de conformitat amb el que estableix respecte d'això la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 (DOCE NÚM. L 124 de 20.5.2003). Així com la documentació acreditativa d'aquesta condició. * Una vegada presentada la sol·licitud, en cas que es vulguen aportar documents a aquest procediment es podrà fer a través de l'enllaç que hi ha al final del document.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

 

No obstant això, les persones sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la presentació en forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18623. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud s'han d'efectuar per mitjà de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment, tant per al procediment de concessió com per al del pagament de les ajudes, correspon a la Secció de Pesca Marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima en l'àmbit territorial de la qual es realitze l'acció, que podrà realitzar d'ofici les actuacions que estime necessàries amb vista a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals haja de formular la proposta de resolució. 2. La Secció de Pesca Marítima realitzarà les verificacions necessàries per a comprovar que és correcta la documentació presentada i que el beneficiari compleix amb els requisits establits en les presents bases reguladores per a la concessió de l'ajuda econòmica que li puga correspondre. 3. Si no és acceptada la sol·licitud de la persona interessada, o s'incompleix algun requisit, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, i es concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 4. Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen un projecte tècnic, aquest haurà de sotmetre's a informe de l'Oficina de Supervisió de Projectes. 5. El director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, vist l'informe de la Secció de Pesca Marítima, remetrà l'expedient complet juntament amb la proposta corresponent, l'informe d'idoneïtat i la valoració obtinguda en els indicadors específics a la direcció general competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que siga procedent. 6. 6. La proposta d'aprovació no crea cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració. 7. Les sol·licituds que complisquen amb els requisits exigits en aquesta ordre i en les corresponents convocatòries, que siguen tècnicament i econòmicament viables i que superen la valoració de l'adequació al programa operatiu de l'FEMP seran avaluades per una comissió d'avaluació, creada a aquest efecte, composta pel subdirector general de Pesca que la presidirà, i el cap del Servei d'Ordenació del Sector Pesquer i el cap de la Secció d'Ordenació Pesquera en qualitat de vocals, i actuarà, a més, un d'ells com a secretari. 8. En cas d'absència, se substituiran aquests membres pels tècnics adscrits a la conselleria competent en pesca marítima que seran designats pel director general competent en matèria de pesca marítima i aqüicultura. 9. Aquesta comissió d'avaluació ajustarà el seu funcionament a les previsions establides per als òrgans col·legiats en el capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 10. La comissió d'avaluació podrà demanar els informes, les dades i els documents que estime convenients per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris. 11. Finalitzada la valoració de totes les sol·licituds presentades, d'acord amb el crèdit disponible establit en la corresponent convocatòria, la comissió elevarà una proposta al director general competent en pesca marítima, amb la llista de sol·licituds estimades per a la concessió d'ajudes i les desestimades.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Consulteu els criteris de valoració en l'annex 1 de l'Ordre 10/2017, de 14 de març de 2017, de la Conselleria, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a fomentar una pesca i una aqüicultura sostenibles a la Comunitat Valenciana.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació: OBERT

Obligacions

Obligacions

- Realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la seua concessió en els termes i terminis establits. - Justificar la subvenció concedida en els termes que preveu la normativa reguladora de les ajudes, així com el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. - Assumir les responsabilitats que puguen derivar-se de la realització de l'activitat. - Sotmetre's a les actuacions de comprovació i seguiment que efectue l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres actuacions de comprovació o control financer que efectuen els òrgans de control competents, tant autonòmics, com nacionals o comunitaris. - Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública o ens públic o privat, nacional o internacional. - Comunicar a l'òrgan concedent -i, si és el cas, sol·licitar i obtindre una autorització prèvia- qualsevol modificació de circumstàncies tant objectives com subjectives que afecten algun dels requisits o les condicions de l'ajuda. - Disposar d'un sistema de comptabilitat específic per a les transaccions relacionades amb l'operació subvencionada, o si és el cas, assignar un codi comptable adequat per a aquestes. - Disposar i conservar els llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics que siguen exigits per la normativa reguladora de les ajudes, mentre puguen ser objecte de comprovació i control, a fi de garantir l'adequat exercici de les dites facultats. - Conservar els documents justificatius relacionats amb les despeses subvencionades per l'FEMP durant un termini de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en els quals estiguen incloses les despeses de l'operació, d'acord amb el que estableix l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013. - Reintegrar les quantitats percebudes, així com, si és el cas, l'interés de demora corresponent, en els termes que preveuen els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

Recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes o, si escau, recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar directament en el termini de dos mesos quan es tracte de resolució expressa o de sis mesos quan es tracte de desestimació per silenci administratiu.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La intensitat de l'ajuda serà del 50 % amb les excepcions que figuren en l'article 95 del Reglament (UE) núm. 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim i de la Pesca i amb les intensitats específiques d'ajuda previstes en l'annex I del reglament esmentat. 1. Els beneficiaris estan obligats a presentar, dins del termini fixat en la resolució de concessió, la sol·licitud de cobrament de l'ajuda segons el model que s'indique en la convocatòria, acompanyada de la documentació corresponent, en la direcció territorial de la conselleria amb competències en matèria de pesca marítima i aqüicultura, o en qualsevol altra de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 2. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data límit de finalització de l'acció que figura en la resolució de concessió. 3. La secció de pesca marítima de la direcció territorial de la conselleria competent en pesca marítima analitzarà i verificarà la documentació presentada amb la sol·licitud de cobrament. 4. Si la documentació està incompleta o té errors esmenables, es requerirà els sol·licitants perquè, en el termini de 10 dies hàbils, i d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que si no ho fan es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud de cobrament, d'acord amb el mencionat article i els efectes previstos en l'article 21 d'aquesta. 5. En el cas que no s'accepte la sol·licitud de cobrament de la persona interessada o hi haja incompliment de requisits o en el cas que el cost acceptat per al pagament siga inferior a l'aprovat, la Secció de Pesca Marítima, abans d'elevar la seua proposta, donarà tràmit d'audiència a la persona interessada, i se li concedirà un termini de 10 dies perquè al·legue el que considere convenient, d'acord amb el que estableix l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. 6. El director territorial de la conselleria competent en pesca marítima, una vegada vist l'informe de la secció de pesca marítima, remetrà la sol·licitud de cobrament i la documentació corresponent, juntament amb la proposta de resolució a la direcció general competent en pesca marítima, als efectes d'emetre la resolució que siga procedent. 7. Les propostes de pagament no creen cap dret a favor del beneficiari proposat davant de l'Administració. 8. El director general competent en pesca marítima resoldrà sobre el pagament de l'ajuda. Documentació per al pagament: Els documents comuns que cal presentar juntament amb la sol·licitud de cobrament són: a) Factures, que han de contindre, com a mínim, les dades següents: 1r Número i sèrie, si és procedent. 2n Nom i cognoms o denominació social, número d'identificació fiscal i domicili de l'expedidor i dels destinataris. 3r Descripció de l'operació i contraprestació total. 4t Base imposable. Tipus tributari i quota que s'hi pot repercutir. 5é Lloc i data d'emissió. 6é Quan siga procedent, número de sèrie de l'aparell adquirit. b) Quan les subvencions financen obres o instal·lacions que exigisquen un projecte tècnic, els pagaments parcials o el total de la subvenció concedida, s'efectuarà contra certificat de l'obra expedit per un tècnic competent i les justificacions de pagament corresponents. Els certificats de la inversió s'han d'ajustar a cada un dels conceptes del projecte aprovat. c) Certificat registral de l'obligació de l'article 7.2.n. d) Justificacions del pagament: document de pagament, carta de pagament de la proveïdora i certificat bancari del pagament efectuat pel beneficiari, d'acord amb l'annex II. e) Relació de justificants de pagaments efectuats, en imprés normalitzat que figura com a annex III. f) En el cas de canvis estructurals que impliquen modificacions d'arqueig: 1r Certificat actualitzat sobre els GT. 2n Full d'assentament actualitzat del vaixell.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la dita resolució serà de 6 mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. El transcurs del dit termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució legitima les persones interessades per a entendre desestimada per silenci administratiu la seua sol·licitud.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes queden sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador previstos en capítol I del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana.
Termini justificació: OBERT