Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport

Codi SIA:: 223816
Codi GVA:: 18630
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(30-11-2023
31-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de les ajudes és la concessió de les subvencions destinades a entitats esportives sense ànim de lucre per a programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, excloent la participació en competicions oficials.

Es consideren col·lectius de la diversitat aquells en risc d'exclusió social per raó d'orientació sexual, identitat de gènere, raça, ètnia, situació de pobresa, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i els que integren persones amb discapacitat o diversitat funcional.

Segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, es consideren entitats esportives sense ànim de lucre els clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva i les associacions de federacions esportives, així com altres entitats sense ànim de lucre amb seccions esportives o seccions de recreació esportiva legalment constituïdes.

Tal com estableix l'article 25.2 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, es consideren competicions esportives oficials totes aquelles confrontacions individuals o col·lectives de modalitats o especialitats, degudament qualificades com a tals per les respectives federacions esportives o per les administracions públiques dins del seu àmbit competencial. Totes les actuacions i conceptes relacionats amb aquesta competició, inclosos l'entrenament, inscripcions, llicències, personal, transport, allotjament, etc. són considerats participació i, per tant, no seran objecte de subvenció.

No s'enquadraran en aquestes subvencions, aquells programes que vagen dirigits a la població en general o a un segment per edat i únicament engloben una participació oberta a persones de col·lectius de la diversitat.

Observacions

Observacions

La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atenent la qualitat i viabilitat del programa esportiu d'integració fins a una puntuació màxima de 100 punts i d'acord amb els següents criteris:

a) Fonaments del programa esportiu, fins a un màxim de 20 punts.

b) Qualitat tècnica i característiques del programa esportiu, fins a un màxim de 40 punts.

c) Àmbit territorial del programa esportiu i dificultats, fins a un màxim de 10 punts.

d) Recursos humans, fins a un màxim de 10 punts.

e) Viabilitat econòmica, fins a un màxim de 10 punts.

f) Altres criteris d'interés social, fins a un màxim de 10 punts.

 

 

Finalitzada la valoració, s'establirà un ordre de prelació entre els projectes presentats i es distribuirà la quantia de la subvenció fins a esgotar el crèdit pressupostari atesos els següents criteris:

- Es podrà subvencionar fins al percentatge màxim del 70% del pressupost del projecte presentat.

- La subvenció màxima a percebre serà de 10.000€ per projecte.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes subvencions les entitats esportives sense ànim de lucre legalment constituïdes, que realitzen programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport i que desenvolupen l'activitat objecte de subvenció en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les entitats esportives hauran d'estar legalment constituïdes d'acord amb la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana i inscrites en el Registre d'entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Les entitats sol·licitants hauran d'evidenciar de manera inequívoca, a través del programa presentat, que són les organitzadores i que realitzen l'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana.

Les entitats privades sense ànim de lucre amb seccions esportives o seccions de recreació esportiva titulars de centres d'acció social (centres de rehabilitació i integració social, centres específics per a persones amb malaltia mental crònica, centres ocupacionals, centres de dia, llars i residències, etc.), únicament podran presentar programes esportius d'integració per activitats especials diferents a les prestacions i serveis ordinaris d'activitats fisicoesportives que són part inherent de la programació d'aquests centres.

Es podrà presentar una sola sol·licitud per entitat.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 31 de gener de 2024 (DOGV núm. 9735, de 29/11/2023).

 

L'incompliment d'este termini o la presentació de la sol·licitud de forma diferent de l'electrònica comportarà l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

L'imprés de sol·licitud electrònic haurà d'anar acompanyat de la següent documentació: a) Programa de l'activitat segons model disponible en la web https://ceice.gva.es/web/deporte/ayudas i en el procediment telemàtic de sol·licitud, en el qual es desenvoluparan els següents apartats: - Justificació del projecte esportiu. - Objectius generals i específics. - Activitats físiques i/o esportives realitzades: descripció, sistema organitzatiu, participants per activitat, temporalitat, instal·lacions. - Participants: número, característiques, procedència. - Metodologia i avaluació. - Detall de les despeses. - Recursos humans: Personal, funcions, titulació, hores de dedicació. - Altres programes esportius d'integració desenvolupats per l'entitat. - Experiència en matèria específica d'igualtat de gènere (pla d'igualtat, etc.). - Creació d'ocupació per a persones amb diversitat funcional i altres persones amb especial dificultats d'accés al mercat laboral, relacionada directament amb el desenvolupament del projecte. b) Pressupost de l'activitat en el qual figure el finançament previst, que haurà d'incloure obligatòriament l'import de la subvenció sol·licitada, i les despeses detallades de l'activitat per concepte i import, segons model disponible en la web https://ceice.gva.es/web/deporte/ayudas i en el procediment telemàtic de sol·licitud. c) Domiciliació bancària, que està disponible en tràmit automatitzat en la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648 en compliment de la Resolució de 16 de juny de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'aprova la implementació del sistema informàtic PROPER i es regulen les actuacions administratives automatitzades de la Intervenció de la Generalitat Valenciana d'acord amb el que es preveu en l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat. No serà necessari si s'ha presentat en una altra convocatòria, però s'haurà d'indicar en qual i el número de compte. d) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, mitjançant una certificació referida al moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-lo expressament en la sol·licitud de subvenció, apartat F, quedant obligada a aportar els documents corresponents. e) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta declaració està inclosa en l'apartat G de la sol·licitud de subvenció. f) Quan la tramitació electrònica s'haja realitzat a través del certificat digital de la persona representant, i no el de l'entitat, s'haurà d'adjuntar la seua capacitat de representació, en cas de no constar en la Direcció General d'Esport, mitjançant la seua alta en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat o qualsevol altra modalitat de representació que s'estime d'acord amb els articles 34 i següents del decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. g) Altres documents que acrediten o justifiquen les dades declarades en el Programa de l'activitat presentat. A més de la documentació assenyalada, el Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física, com a òrgan instructor, podrà en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient, recaptar qualsevol altra informació que considere necessària per al millor coneixement i comprensió de l'aplicació de la subvenció.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de la sol·licitud i la documentació que l'acompanya s'ha de fer exclusivament per mitjans electrònics, amb el certificat digital de l'entitat que ho sol·licita. Si no se'n té, es pot presentar amb el certificat digital personal d'un representant autoritzat amb una alta prèvia d'aquest en el Registre Electrònic de Representació de la Generalitat, o qualsevol altra modalitat de representació que es considere, d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació electrònica de la sol·licitud i documentació requerida. - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà, per via electrònica, a les entitats interessades perquè l'esmenen en el termini de 10 dies, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició prèvia resolució dictada a aquest efecte. - Es constituirà una comissió tècnica d'avaluació formada per cinc membres, designats per la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, encarregada de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. - Una vegada formalitzats els actes d'instrucció corresponents, la comissió tècnica d'avaluació elevarà, a través de l'òrgan instructor, la proposta de concessió o denegació a la persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport, que resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta. - La persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'esport resoldrà la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. No obstant això, les sol·licituds sobre les quals no recaiga resolució expressa en el termini de sis mesos des de la publicació de la convocatòria s'entendran denegades, sense perjudici de l'obligació legal de resoldre establida en la legislació sobre el procediment administratiu comú. La direcció general amb competència en matèria d'esport notificarà a les entitats interessades la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades dins del mateix termini de sis mesos.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA - El pressupost destinat a finançar la present convocatòria ascendirà a 600.000 euros com a màxim, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat per a 2024. - Es podrà subvencionar fins al percentatge màxim del 70% del pressupost del programa presentat. - La subvenció màxima a percebre serà de 10.000 euros per projecte. PAGAMENT - La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, abonarà la subvenció prèvia presentació de la documentació justificativa corresponent. - El termini de presentació de les justificacions finalitzarà el 30 de setembre de 2024. Si fora necessari retardar esta data s'indicarà en la resolució de concessió, no obstant això no podrà ser posterior a la finalització del present exercici pressupostari.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa