Detall de Procediment

Convocatòries ordinàries i extraordinàries de les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, que es realitzen al Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani durant l’any 2024

Codi SIA:: 223824
Codi GVA:: 18654
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert des de 25-01-2024
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar els exàmens de mariner pescador que es realitzen durant l’any 2024 al Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

 

CONVOCATÒRIES ORDINÀRIES PER A 2024:

- 7 de febrer

- 22 de maig

- 25 de setembre

- 20 de novembre

 

CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES:

Excepcionalment, es podran convocar proves d’aptitud extraordinàries en dates diferents de les indicades anteriorment quan el nombre d’interessats en estes així ho justifique.

 

Nota: Les persones físiques que superen els exàmens i complisquen els requisits exigits en el Reial decret 36/2014 podran sol·licitar l’expedició del corresponent títol professional.

Observacions

Observacions

Segons disposa el punt 2 de l’article 4 del Decret 169/2016, d’11 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’ensenyament per a l’obtenció de determinats títols professionals del sector pesquer a la Comunitat Valenciana, periòdicament, l’Institut Politècnic Maritimopesquer del Mediterrani farà proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador, recollits en l’annex d’este decret.

 

D’acord amb els articles 2 i 3 del Decret 97/2023, de 29 de juny, del Consell, l’institut esmentat es transforma en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, i s’adscriu orgànicament i funcionalment a la conselleria competent en matèria d’educació.

 

Així mateix, la disposició addicional novena establix que la conselleria competent en matèria de pesca marítima, dins de les seues atribucions, autoritza el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani perquè realitze els exàmens necessaris per a acreditar que es tenen els coneixements mínims requerits per la legislació vigent per a l’obtenció dels títols professionals del sector pesquer, sempre que es complisquen els requisits establits per la legislació que regule esta formació.

 

 

* CONEIXEMENTS TEORICOPRÀCTICS

En el Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer, modificat pel Reial decret 618/2020, de 30 de juny, pel qual s’establixen millores en les condicions de treball en el sector pesquer; així com en l’annex III del Decret 169/2016, d’11 de novembre, s’establixen les matèries sobre les quals versarà l’examen teoricopràctic per a l’obtenció del títol de mariner pescador.

 

 

* DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES I CRITERIS D’AVALUACIÓ:

 

1. EXAMEN TEÒRIC: APARTAT I NOMBRE DE PREGUNTES

- Concepte, coneixement i denominació dels diferents elements i equips del vaixell: 10 preguntes.

Govern del vaixell, serveis de guaita i guàrdia. 10 preguntes.

- Operacions de càrrega i descàrrega: 5 preguntes.

- Maniobres del vaixell en port: 5 preguntes.

- Maneig i manteniment: 5 preguntes.

- Seguretat i salut en les faenes de pesca: 5 preguntes.

- Manipulació i conservació dels productes de la pesca i l’aqüicultura. 5 preguntes.

- Protecció del medi marí i dels recursos d’este. 5 preguntes.

TOTAL: 50 preguntes.

 

Per a obtindre la qualificació d’APTE, serà necessari respondre correctament almenys 35 de les qüestions plantejades (70 %) (15 fallades). Les preguntes no contestades compten com a fallades. Les preguntes contestades erròniament, així com les no contestades, no penalitzen.

 

 

2. EXAMEN PRÀCTIC:

Per a accedir a l’examen pràctic, és necessari haver obtingut la qualificació d’APTE en l’examen teòric.

El candidat haurà de realitzar, amb seguretat i rapidesa, CINC exercicis proposats pel professor, d’entre els que figuren a continuació, amb l’obtenció dels punts següents en cada un dels exercicis pràctics proposats:

- Pràctica 1: realitzar quatre nusos proposats pel professor d’entre els següents (as de guia, as de guia espanyol, ballestrinca, malla i doble malla sobre ralinga, teixidor, escota sobre malla de xarxa, pescador, palangrer en llinya, llaç de sang amb bucle, pla, doble i margarida), amb una puntuació de 0,5 punts per cada un dels nusos realitzat correctament (puntuació = 0,5 x 4 = 2 punts)

- Pràctica 2: abossar un cap o cable de filferro. (puntuació = 2 punts)

- Pràctica 3: Amarrar i fer ferm amb voltes un cap a una bita o cornamusa. (puntuació = 2 punts)

- Pràctica 4: Amarrar una defensa, fer les maniobres d’amollar, tensar, virar d’un cap i arriar una amarra en una cornamusa o bita. (puntuació = 2 punts)

- Pràctica 5: Encapellar les gasses de diverses amarres a un mateix norai. (puntuació = 2 punts)

Per a obtindre la qualificació d’APTE, serà necessari obtindre una puntuació mínima de cinc punts amb la realització dels cinc exercicis previstos.

 

NOTA FINAL: per a obtindre la qualificació final d’APTE, és necessari obtindre la qualificació d’APTE tant en la part teòrica com en la pràctica.

 

 

* L’HORARI DE LES PROVES, EL DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS MÍNIMS EXIGITS, LES CONVOCATÒRIES EXTRAORDINÀRIES, SI ÉS EL CAS, AIXÍ COM LA RESTA DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT NORMAL DE LES PROVES estaran a la disposició dels interessats amb la suficient antelació en:

- les direccions territorials de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Alacant, València i Castelló.

- en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

- https://portal.edu.gva.es/03002007/

Requisits

Requisits

- Ser major de 16 anys.

- Tindre l’aptitud física que permeta el desenvolupament de l’activitat d’acord amb la legislació vigent.

- Tindre el coneixement de l’idioma espanyol, tant oral com escrit, per al seguiment i la realització de les proves d’avaluació.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques interessades a realitzar les proves d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics requerits per a obtindre el títol de mariner pescador i que reunisquen els requisits corresponents.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les dates de matriculació per a cada un dels exàmens són les següents:

Data d’examen: 07/02/2024 - Data de matriculació: del 25 al 26 de gener, tots dos inclusivament, fins a les 13 hores.

Data d’examen: 22/05/2024 - Data de matriculació: del 7 al 9 de maig, tots dos inclusivament, fins a les 13 hores.

Data d’examen: 25/09/2024 - Data de matriculació: del 10 al 12 de setembre, tots dos inclusivament, fins a les 13 hores.

Data d’examen: 20/11/2024 - Data de matriculació: del 5 al 7 de novembre, tots dos inclusivament, fins a les 13 hores.

 

Els detalls sobre la matriculació, així com els llistats provisionals i definitius d’admesos, els terminis de reclamació i els llistats provisionals i definitius dels resultats de les proves, podran consultar-se en la pàgina web del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, o, si és el cas, posar-se en contacte amb este centre.

Formularis documentació

- Sol·licitud de matrícula. - Declaració responsable de tindre l’aptitud física que permeta el desenvolupament de l’activitat de mariner pescador. - Documentació acreditativa i identificativa de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal, en el cas que no haja autoritzat l’Administració per a fer-ne la consulta. - Si és el cas, document que acredite la representació legal. - Declaració responsable sobre coneixement de l’idioma espanyol. Una vegada superada la prova d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics per a l’obtenció del títol de mariner pescador, l’interessat ha de sol·licitar, en la secretaria del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani, l’expedició del certificat corresponent, presentant el formulari de sol·licitud, juntament amb el justificant del pagament de la taxa (vegeu les instruccions en el web del centre).

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d’assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

b) En les oficines de Correus, de la manera que s’establisca reglamentàriament.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en el Registre del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant, al carrer Muelle Pesquero s/n.

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L’òrgan de tramitació és el Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant:

 

- El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació requerida en qualsevol dels òrgans de les administracions públiques indicats anteriorment, i haurà de dirigir-se al Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani a Alacant.

 

- Les persones que presenten la documentació en un registre diferent del del Centre Integrat Públic de Formació Professional Politècnic Marítim Pesquer del Mediterrani hauran d’enviar una còpia de la documentació degudament registrada per correu electrònic a este centre (03002007.secretaria@edu.gva.es).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa