Detall de Procediment

Xec tutories internacionalització (assessorament a empreses 2021).

Codi SIA:: 223850
Codi GVA:: 18778
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-02-2021
30-09-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diversos àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors per mitjà d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les modalitats següents:

1. Iniciació a l'exportació.

2. Revisió d'estratègies d'internacionalització per a empreses exportadores.

3. Inici a la contractació pública internacional.

4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.

5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).

6. Estratègies de marca i comunicació internacional.

7. Finançament internacional.

8. Expansió internacional de start-ups, i s'entenen per aquestes les empreses amb potencial de creixement, que aporten tecnologia o innovació disruptiva, solucions innovadores, o amb un model de negoci innovador, escalable i repetible en entorns globals, orientada al creixement ràpid.

 

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 7903, de 25 d'octubre de 2016; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en el que no està previst en aquesta convocatòria.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

L'IVACE subvencionarà, a través del programa "Xec tutories internacionalització", els honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen les empreses en les matèries indicades en el punt 2 de l'article 3 de la convocatòria.

Aquest personal ha de formar part de la borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana convocada mitjançant la Resolució de 13 de novembre de 2017, del president de l'IVACE (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017), la vigència de la qual ha quedat prorrogada per a les sol·licituds presentades en la convocatòria de l'exercici 2021. La composició de la borsa de personal expert es pot consultar en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es.

 

* CONTINGUT I DURACIÓ DE LES TUTORIES

Sense perjudici de les restriccions previstes en l'article 5 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, els diversos àmbits d'internacionalització sobre els quals es podrà sol·licitar assessorament del personal consultor extern -el detall del qual s'especifica en l'annex I- són els indicats en la taula de l'article 3 de la convocatòria.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

 

A l'efecte de la convocatòria, es considerarà pime l'entitat les característiques de la qual s'ajusten al que es disposa en l'annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOL 187 de 26.06.2014).

Queden excloses d'aquesta convocatòria les pimes que desenvolupen activitats enquadrades en les seccions K i L de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE 102, 28.04.2007).

 

Les empreses beneficiàries han de tindre un potencial exportador i productes o serveis propis.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 7903 de 25/10/16).
  • Ordre 11/2017, d'11 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a impulsar la internacionalització empresarial. (DOGV núm. 8040 de 16/05/17).
  • Resolució de 9 de febrer de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització "Xec Tutories Internacionalització", amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9020, de 15/02/2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

- De l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 12 de març de 2020.

- Del 13 de març fins al 28 de maig de 2021.

- Del 29 de maig de 2021 fins al 30 de setembre de 2021

(DOGV 9020 de 15/02/2021)

Formularis documentació

- Sol·licitud omplida segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es. La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. La presentació de la sol·licitud comporta implícitament l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria. - La resta de documentació detallada en l'article 5 de la convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació de la sol·licitud i la documentació. 2. Quan la sol·licitud no complisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no ho fa, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, amb la resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. 3. Els requeriments s'han d'efectuar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i s'entendrà efectuat el tràmit de la notificació. En qualsevol cas, l'IVACE es reserva el dret a requerir directament el sol·licitant en el cas que la documentació rebuda presente alguna incidència. 4. Es delega en la persona que ocupe la prefectura de l'Àrea de Promoció Internacional de la Unitat IVACE Internacional la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, a canvi de sol·licitant i a canvi de projecte. 5. L'òrgan instructor i la Comissió d'Avaluació de les ajudes estan definides en els articles 8 i 10, respectivament, de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts. Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s'especifica sobre un total de 100 punts: 1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts a) Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i la tutoria que s'efectuarà. Màxim 20 punts. b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 40 punts. c) Eines de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim 10 punts. 2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts. a) Viabilitat econòmica. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts. b) Recursos humans de l'empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa per a una execució correcta del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts. c) Grau d'internacionalització de l'empresa. Màxim 5 punts. Així mateix, com a mesures d'actuació per a afavorir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s'estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts. - Que el sol·licitant compte amb un Pla d'igualtat d'oportunitats quan no siga exigible per la normativa vigent. - El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d'hores de dedicació al projecte per part de dones. - La millora de la bretxa salarial de l'empresa sol·licitant pel que fa a la mitjana nacional. - El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per dalt del mínim legal exigible. - Els contractes subscrits amb persones en situació o risc d'exclusió social, centres especials d'ocupació o empreses d'inserció, addicionals als exigits com a mesures complementàries. - Les quantitats aportades pel sol·licitant a les ONG i a entitats de caràcter benèfic.

Obligacions

Obligacions

- Les obligacions de les empreses beneficiàries s'especifiquen en l'article 12 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Constitueixen obligacions essencials, que incumbeixen tant l'empresa beneficiària com el personal expert, dur a terme el projecte i acreditar-ne l'execució davant l'IVACE en la forma exigida en el manual d'instruccions de justificació que es publicarà en l'adreça d'internet d'IVACE . - La resta d'obligacions recollides en l'article 9 de la convocatòria. - En tot cas, l'assessorament objecte de subvenció ha de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2021.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. Les ajudes que s'estableixen en aquesta resolució es concediran sota la forma de subvenció i sota el règim de minimis. 2. La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90 % del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. No obstant l'anterior, l'import total de l'ajuda de minimis que es pot concedir a única empresa segons la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, no ha d'excedir 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. Les empreses que realitzen per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera s'han d'ajustar als límits i les condicions de l'article 3, apartats 2 i 3 d'aquesta disposició. 3. Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici. 4. Els costos associats als projectes subvencionats per aquesta convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra administració. PROCEDIMENT DE COBRAMENT Les pimes, pel fet de presentar-se a aquest programa, deleguen en el personal expert la presentació de la documentació acreditativa de l'execució del projecte, així com el cobrament de l'ajuda, seguint les pautes indicades en el Manual d'instruccions de justificació. En aquest sentit, el personal expert ha d'acreditar davant l'IVACE l'execució dels serveis contractats per les empreses beneficiàries, i ha de sol·licitar el pagament de la subvenció corresponent a l'empresa en virtut de l'endós o cessió de cobrament efectuat. El personal expert, per a poder fer efectiu el cobrament del xec de tutories d'internacionalització, ha d'aportar la documentació que s'indica en l'article 9 de la convocatòria en la data límit de 31 de gener de 2021.

Termini màxim

Termini màxim

1. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a aquesta convocatòria. Les ajudes s'adjudicaran en resolucions successives de la Presidència de l'IVACE després de la finalització dels períodes respectius, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 8. 2. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos, a comptar de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haja notificat cap resolució expressa, les empreses sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració. 3. La resolució motivada del procediment es notificarà a les empreses interessades via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb l'expressió de la convocatòria, del programa i el crèdit pressupostari al qual s'imputen, beneficiari, la quantitat concedida i l'objectiu o la finalitat de la subvenció. 4. La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la direcció adjunta de l'IVACE (Direcció General d'Internacionalització) la resolució dels recursos de reposició. 5. Una vegada comunicada la resolució de concessió d'ajudes, es facilitarà a l'empresa beneficiària el document que servirà com a endós de la subvenció mitjançant el qual l'empresa cedirà el cobrament de la subvenció al personal expert.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.