Detall de Procediment

Ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica 2021

Codi SIA:: 223852
Codi GVA:: 18782
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2021
21-06-2021)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar les ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) amb la finalitat de promoure la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica. Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en matèria d'energies renovables i biocarburants; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en el no previst en aquesta convocatòria.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT 1. El pressupost de la convocatòria anirà destinat al finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. Tots els equips hauran de complir amb la normativa vigent per a aquesta mena d'instal·lacions. A l'efecte de determinació de la potència de les instal·lacions s'estarà al que es disposa en l'article 3 del Reial decret 244/2019. Només seran finançables les instal·lacions de generació en les quals el consumidor i el titular de les instal·lacions de producció siguen la mateixa persona física o jurídica. 2. Garanties exigides als equips i instal·lacions: ? Equips principals de generació: almenys tres anys des de la data d'adquisició dels mòduls, o altres elements generadors. ? Instal·lació: almenys tres anys des de la data de posada en marxa de la instal·lació. 3. Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents: a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si fa el cas, sistema d'emmagatzematge. En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclou el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent. b) Obra civil estrictament necessària vinculada a la instal·lació objecte de finançament, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte. c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió. d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, inclosos els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres. e) si fa el cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes. 4. La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros. 5. Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència a instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre adjunt) 6. Només es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ. 6.bis. Els projectes s'hauran d'executar en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la protecció i millora del medi ambient, i comptar, quan siga cofinançat per FEDER, amb un certificat que declare la no afectació del projecte a la denominada Xarxa Natura, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea. L'obtenció d'aquest certificat, la gestionarà l'IVACE. 6.ter. Les ajudes hauran de produir un efecte incentivador. S'entendrà que existeix efecte incentivador si abans de començar a treballar en el projecte o activitat s'ha presentat a l'IVACE la sol·licitud de l'ajuda.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció dels ajuntaments i les comunitats de propietaris. Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari o empresària individual, només es donaran suport als projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica, i el domicili social de l'activitat no estiga situat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o d'habitatge. Alhora, hi seran d'aplicació les condicions i requisits previstos en els articles 4 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • ORDRE 19/2016, de 19 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d'energies renovables i biocarburants. (DOGV nº 7903, 25/10/2016).
  • Resolució de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici de 2021. (DOGV nº 9084, de 14/05/2021).
  • Resolució de 2 de juny de 2021, de la Presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es modifica la Resolució de 10 de maig de 2021, de la Presidència de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, amb càrrec al pressupost de l'exercici de 2021, convocatòria amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9101 de 07/06/2021)
  • RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s'amplia del pressupost de la convocatòria d'ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, a càrrec del pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9212 de 10/11/2021)

Enllaços

Enllaços

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i finalitzarà el 21 de juny de 2021 a les 23.59:59 hores (DOGV nº 9101 de 07/06/2021)

Formularis documentació

1. Cada empresa o entitat sol·licitant haurà de presentar la següent documentació: a) Sol·licitud d'ajuda, segons model normalitzat disponible en la pàgina web , en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a entitat beneficiària de les ajudes. b) Memòria tècnica d'acord amb el model normalitzat disponible en http://www.ivace.es. La memòria servirà de referent per a aplicar els criteris de valoració, d'aquí ve que una defectuosa o deficient emplenament, o la seua difícil comprensió, generarà una menysvaloració del projecte o fins i tot la denegació de la sol·licitud. c) L'entitat/empresa sol·licitant ha de signar i aportar al costat de la sol·licitud de l'ajuda la declaració responsable de compliment de la normativa ambiental sense necessitat d'aportar en aquesta fase de sol·licitud la documentació acreditativa a l'efecte; aquesta documentació acreditativa haurà d'aportar-se en la fase de justificació del projecte en cas que resulte beneficiària de l'ajuda per a la qual ha presentat la sol·licitud. Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa. En el mateix apartat es pot trobar un model de declaració responsable de compliment de la normativa mediambiental. d) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant. e) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a això en la mateixa sol·licitud. En el cas d'empresaris o empresàries individuals, fitxa cadastral de l'immoble en el qual s'executarà el projecte, on es comprove que el seu ús principal no és el "residencial". Aquest document pot obtindre's en la seu electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es). 2. Documentació complementària descrita en l'article 7 de la convocatòria. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb aquesta convocatòria, siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant que, en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, n'esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments s'han de realitzar per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació. Es delega en les persones que tinguen la prefectura de l'àrea o, si és el cas, departament o servei competent per a gestionar la convocatòria, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi de sol·licitant i/o canvi de projecte.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud com, en general, del procediment ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment d'un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor del procediment de concessió d'ajudes serà la Unitat IVACE Energia. L'òrgan instructor haurà de verificar de cada sol·licitant i dels projectes presentats el compliment dels requisits exigits en la convocatòria, i en cas de resultar conforme a aquesta procedirà a l'anàlisi dels projectes presentats i a l'aplicació dels criteris de valoració aplicables a cada actuació, i en cas de comptar amb finançament europeu, dels criteris de selecció del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Com a resultat, l'òrgan instructor emetrà una preavaluació que serà elevada a la Comissió a la qual es refereix l'article 10 de la convocatòria. L'òrgan instructor podrà requerir a l'entitat sol·licitant l'aportació addicional de qualssevol altres documents, informes o dades complementàries que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 2. Després dels actes d'instrucció i l'aplicació dels criteris de valoració realitzats per l'òrgan instructor, la preavaluació resultant se sotmetrà a una comissió d'avaluació que preveu l'article 10 de l'Ordre 19/2016, de 19 d'octubre. 3. De les reunions de la comissió s'elevarà l'acta, amb la proposta d'adjudicació que aquesta conté, a la Presidència de l'IVACE. Vista la proposta que conté l'acta de la comissió, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació del préstec, fixarà expressament la quantia i el termini d'amortització i incorporarà, si escau, les condicions i obligacions a què s'haja de subjectar l'entitat beneficiària.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els apartats següents. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2. 1. Característiques del projecte (màxim 65 punts). a) Qualitat tècnica de la memòria. Entre 0 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta. b) Garantia i viabilitat econòmica del projecte. Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre major d'anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid. c) Integració i potència instal·lada. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència. d) Rendiment energètic. Entre 1 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor. e) Sector i tipus d'aplicació. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada, i dins d'aquestes últimes a les de menor grandària enfront de les de major grandària. f) Tecnologia d'autoconsum de la instal·lació. Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions les fonts d'energia de les quals renovable siguen diferents de la fotovoltaica o eòlica. 2. Disseny, ubicació i càlcul de la instal·lació. (màxim 25 punts). a) Ubicació del projecte. Entre 5 i 20 punts, i s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 10.000 habitants enfront dels de major població. b) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa. Entre 1 i 5 punts, i s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l'any anterior. 3. Solvència econòmica de l'empresa (màxim 10 punts). Ràtios econòmiques de l'empresa. Entre 0 i 10 punts, i s'assignarà major puntuació a les empreses més solvents. A les entitats que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic se'ls assignarà en matèria de solvència econòmica una puntuació de 10 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Sense perjudici del que estableix l'article 12 de l'Ordre 19/2016 de 19 d'octubre, seran obligacions de l'entitat beneficiària: a) Realitzar el projecte objecte d'ajuda i acreditar-ne la realització en la forma fixada en la notificació de l'ajuda i en les instruccions de justificació aprovades per la Direcció General de l'IVACE, que es publicaran en la pàgina web http://www.ivace.es. L'entitat beneficiària ha de realitzar el projecte objecte d'ajuda en la forma descrita en la memòria presentada amb la sol·licitud normalitzada i de manera que es complisca la finalitat de les ajudes i es respecten els costos subvencionables que s'indiquen en la notificació de concessió. L'execució del projecte ha de respectar, en tot cas, el calendari marcat en la memòria inicial o en les seues reformulacions posteriors. Qualsevol modificació del projecte ha de comptar amb l'aprovació prèvia de l'IVACE, sol·licitada i justificada per escrit fins a un mes natural abans de la finalització del termini de justificació del projecte, i no podrà suposar en cap cas una alteració del contingut essencial del projecte o d'algun dels aspectes que es van tindre en compte per a la valoració. b) Respondre de la veracitat dels documents que s'aporten. c) Actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació o la vigència de la qual haja finalitzat, i comunicar altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat que s'haja obtingut o sol·licitat per als mateixos costos subvencionables. d) Complir amb les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, de manera que quede acreditada aquesta circumstància en el moment previ a l'atorgament de l'ajuda i al del reconeixement de l'obligació per l'IVACE, en els termes que estableix la normativa vigent en la matèria. e) Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació local, així com els estats comptables. f) Respondre del fet que les actuacions objecte d'ajuda estan realitzades per empreses instal·ladores que complisquen els requisits establits reglamentàriament. g) Els projectes i les instal·lacions s'han de realitzar complint els reglaments i les normatives que els siguen aplicables, i disposaran de les llicències i les autoritzacions administratives corresponents. h) Respectar en els projectes els principis següents: - Les inversions finançades s'han de mantindre inalterables durant els deu anys següents al desemborsament del préstec. - Els resultats del projecte han de mantindre's en el territori de la Comunitat Valenciana. - L'execució dels projectes no ha de vulnerar, en cap cas, el principi de no-discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitats, edat o orientació sexual, i ha de facilitar -o almenys no impedir- l'accessibilitat per a les persones discapacitades. i) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió del projecte el logotip d'IVACE disponible en http://www.ivace.es, d'acord amb el que preveu l'article 16 d'aquesta resolució. j) Aportar un informe anual, durant els 3 anys següents a la justificació de l'ajuda, relatiu a la generació d'energia elèctrica de caràcter renovable de la instal·lació d'autoconsum, el grau de cobertura mensual i anual, així com el percentatge d'autoconsum aconseguit en la instal·lació objecte de la present ajuda. Aquest informe s'ha de remetre a l'adreça de correu electrònic energia.ivace@gva.es. k) Conservar, durant un termini de cinc anys a partir de la data de justificació de les inversions, els documents de la realització del projecte o activitat, i els relacionats amb les despeses i els pagaments i amb les auditories corresponents, mentre puguen ser objecte de comprovació i control. En aquest sentit, els documents es conservaran o bé en forma d'originals o de còpies compulsades d'originals, o bé en suports de dades comunament acceptades, especialment versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Els documents s'han de conservar en una forma que permeta la identificació dels interessats durant el període necessari per a les finalitats per a les quals es van recollir les dades o per a les quals es tracten ulteriorment. Quan els documents només existisquen en versió electrònica, els sistemes informàtics utilitzats han de complir les normes de seguretat acceptades que garantisquen que els documents conservats s'ajusten als requisits legals nacionals i són fiables a l'efecte d'auditoria. l) En qualsevol moment de la vigència de l'expedient, l'entitat beneficiària ha d'actualitzar la documentació presentada que haja experimentat alguna modificació i comunicar altres ajudes públiques o privades que haja obtingut o sol·licitat amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció, i tindran una intensitat de fins al 45% del cost subvencionable del projecte, d'acord amb el que s'estableix en l'article 41.7.a) del Reglament (UE) Núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses, i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim lucratiu respecte de les seues activitats no econòmiques, amb un màxim de 200.000 euros per projecte.

Termini màxim

Termini màxim

La resolució de concessió es notificarà de manera individualitzada a cada entitat beneficiària de manera telemàtica. La resolució de concessió podrà incloure una relació ordenada de totes les sol·licituds que no hagen sigut estimades per sobrepassar la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació obtinguda per cada una d'aquestes perquè, en cas d'augment per generació pressupostària o alliberament de crèdit, es puguen atendre per ordre de puntuació. L'adjudicació de les ajudes es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se a http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index en compliment del que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides. Així mateix es considerarà que amb la recepció de la notificació de l'ajuda l'entitat beneficiària accepta la seua inclusió en la llista d'operacions contemplada en l'article 115, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. El termini màxim per a resoldre i notificar la concessió d'ajudes serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini, sense que s'haja notificat cap resolució expressa, els sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que té l'Administració.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.