Detall de Procediment

Subvencions a Projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible (DINAMITZA-CV) 2023.

Codi SIA:: 235086
Codi GVA:: 18880
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE
Termini de sol·licitud: TANCAT
(14-11-2022
20-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana. Les bases reguladores d'aquesta convocatòria són les aprovades per l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8055, de 5 de juny de 2017; en aquestes bases s'estableixen les condicions de les ajudes en allò no previst en aquesta convocatòria.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT i REQUISITS GENERALS DELS PROJECTES Els projectes han d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2023 i hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions subvencionables: · Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums o trobades de demostració de tecnologies, dirigides a personal directiu i tècnic de les empreses a fi de facilitar la seua evolució cap a la indústria 4.0 o l'economia circular. Les accions hauran de tindre contingut tècnic, excloent la difusió i promoció de caràcter general, i abordar alguna de les següents temàtiques: 1. Capacitació per a facilitar la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur i les tecnologies més adequades. 2. Presentació de les novetats i tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0 o l'economia circular, beneficis i oportunitats associades a aquestes per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus. 3. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la transformació digital, indústria 4.0, economia circular, col·laborativa, transició cap a una economia baixa en carboni, sostenibilitat, mobilitat, accessibilitat i millora de la qualitat de vida, inclusió, salut i alimentació. · Actuació 2. Preparació, desenvolupament i posada en marxa de projectes que contribuïsquen a la millora de la competitivitat de les empreses, que tinguen un caràcter tractor i impulsor d'activitats innovadores i contemplen, entre altres actuacions, la promoció de la cooperació empresarial, el desenvolupament de noves activitats empresarials, així com la demostració i aprofitament de les capacitats d'empreses, startups i agents de l'oferta cientificotecnològica com a factors clau per a la millora competitiva d'aquestes. El projecte es desenvoluparà per personal tècnic de l'entitat beneficiària, en plantilla en el moment de la sol·licitud o de nova contractació el qual actuarà a manera d'agent de proximitat territorial. El pla d'accions podrà incloure, entre altres: - Jornades o tallers de demostració de bones pràctiques empresarials, de promoció de la cooperació empresarial, de promoció dels serveis oferits pels organismes d'investigació o de gestió de la innovació, entre altres. - Assessorament a empreses per a impulsar noves activitats innovadores, en matèries com ara informació, orientació sobre fonts de finançament per als seus projectes, intermediació amb experts externs o suport en la preparació i presentació de propostes, entre altres. - Gestió i manteniment de continguts, alertes i comunicacions d'interés al col·lectiu d'empreses objectiu, butlletins, guies temàtiques, publicacions en mitjans electrònics o impresos, entre altres. - Altres accions de dinamització, no contemplades anteriorment, que contribuïsquen a complir amb les finalitats establides en aquesta actuació. * DESPESES SUBVENCIONABLES Actuació 1. Organització de jornades i seminaris 1) Col·laboracions externes: a. Contractació de personal expert. b. Despeses d'allotjament i desplaçament de les persones que realitzen les ponències. c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió. 2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de manera directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. La despesa subvencionable no pot superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes, i el cost horari subvencionable queda limitat a 40 euros/hora com a màxim. 3) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, fins a un import màxim subvencionable de 600 euros, IVA exclòs, per sol·licitud. Actuació 2. Preparació i desenvolupament de projectes impulsors d'activitats innovadores 1) Personal propi: Despeses del personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim. 2) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, necessaris per al desenvolupament del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 15% de la despesa subvencionable de personal propi. 3) Adquisició d'actius immaterials: programari que siga necessari per al desenvolupament del projecte incloent costos per ús de solucions i aplicacions (XaaS), durant el temps d'execució del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 5% de la despesa subvencionable de personal propi. 4) Adquisició d'actius materials: equipament informàtic necessari per al desenvolupament del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 5% de la despesa subvencionable de personal propi. 5) Despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció, fins a un import màxim subvencionable de 600 euros, IVA exclòs, per sol·licitud.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Sense perjuí de les restriccions previstes en l'article 4 de l'Ordre 12/2017, de 31 de maig, podran sol·licitar aquestes ajudes: a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts. b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d'agrupació empresarial innovadora segons la definició de l'apartat 92 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Do L 187 de 26.06.2014).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 12/2017, de 31 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), dirigides a la dinamització territorial per a una nova indústria sostenible a la Comunitat Valenciana.
  • Resolució de 4 de novembre de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes de dinamització territorial per a una nova indústria sostenible en la Comunitat Valenciana, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023. (DOGV nº xxxx, de 10/11/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 9468, de 11/11/2022) i finalitzarà el 20 de desembre de 2022 a les 23.59.59 hores.

Formularis documentació

La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en la pàgina web http://www.ivace.es- suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos, i s'ha de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web. La presentació de la sol·licitud porta implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria. Juntament amb l'imprés de sol·licitud i la memòria del projecte amb tots els seus annexos, l'entitat sol·licitant ha d'aportar la següent documentació: a) Relativa al compliment d'obligacions mediambientals: L'entitat sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable signada electrònicament que es troba al corrent en el compliment d'aquestes obligacions en les instal·lacions en les quals es vaja a executar el projecte, i en la seua seu social en el cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte, segons model disponible en la pàgina web de l'IVACE http://www.ivace.es, apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa. b) Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social: només és necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics. c) Relativa a la seua personalitat jurídica: ha d'aportar acta de constitució i estatuts vigents registrats. La utilització del certificat electrònic per a la tramitació de la sol·licitud eximeix de l'obligació de presentar la documentació relativa a la representació amb la qual s'actua en la fase de sol·licitud. No és necessari aportar cap documentació que ja obre en poder de l'IVACE sempre que es mantinga vigent i s'aporte declaració de vigència a aquest efecte.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Així mateix, l'entitat sol·licitant pot autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/).

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà a l'entitat sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, després de la resolució dictada en els termes previstos en la legislació administrativa. Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació. En el cas que, per qualsevol circumstància, una mateixa entitat presentara diferents sol·licituds per a una mateixa actuació, es considerarà vàlida l'última registrada en termini. Es delega en la persona que ostente la prefectura de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la Unitat IVACE Innovació, la resolució de les incidències produïdes amb anterioritat a la concessió, especialment les referides a desistiments, canvi d'entitat sol·licitant i canvi de projecte. La presidència de l'IVACE serà l'òrgan competent per a dictar les resolucions d'aprovació o denegació de les ajudes corresponents a la present convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Un projecte només pot ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts. 2. Seran criteris d'avaluació, aplicables a cadascuna de les actuacions establides en l'annex: a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. S'ha de valorar: - el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts. - la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts. - la inclusió de les accions establides en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts. b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. S'ha de valorar: - la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 10 punts. - la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 10 punts. c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. S'ha de valorar: - adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts. d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. S'ha de valorar: ? l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts. ? l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts ? l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts.

Obligacions

Obligacions

Les Obligacions dels beneficiaris vénen especificades en l'article 9, tant de la convocatòria com de les seues bases reguladores, sense perjuí de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. * Terminis d'execució, justificació i de validesa de justificants de despesa i pagament. a) El projecte ha de desenvolupar-se dins del període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023, i s'entendrà que el desenvolupament s'ha iniciat quan s'haja produït el primer compromís de despesa ferma i irreversible. b) Seran subvencionables les despeses en què s'ha incorregut en la realització del projecte sempre que la data del justificant de despesa es trobe compresa en el període indicat en l'apartat anterior. c) S'admeten els pagaments realitzats fins a la data de justificació del projecte. d) La justificació de l'execució del projecte ha de presentar-se amb data límit 6 de febrer de 2024 .

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació posarà fi a la via administrativa. Es delega en la persona titular de la Direcció General de l'IVACE la resolució dels recursos de reposició. Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables. L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar de la publicació de l'extracte de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Transcorregut el termini sense que s'haguera notificat la resolució expressa, les entitats sol·licitants entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, tot això sense perjuí de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració. La resolució motivada del procediment es notificarà a les persones interessades via telemàtica i les ajudes concedides es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en la pàgina web de l'IVACE: www.ivace.es, amb expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen, entitat beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.