Detall de Procediment

Ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 688159
Codi GVA:: 18932
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-06-2023
21-06-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La Llei de sanitat vegetal preveu que els afectats per l'obligatorietat de la lluita contra una plaga es beneficiaran de l'assistència tècnica i de les ajudes econòmiques que, si escau, es determinen en la norma corresponent, i reconeix que, quan les mesures establides per a la lluita contra plagues suposen la destrucció, la deterioració o la inutilització dels béns o les propietats particulars o públiques, l'administració competent que haja declarat la plaga compensarà els perjudicats a per mitjà de la indemnització pertinent.

 

En aquest sentit, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica estableix les ajudes indemnitzatòries per a l'eradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa tant en les parcel·les dels propietaris agrícoles com per als proveïdors de material vegetal de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

1. Són objecte d'indemnització:

a)L'arrancada i la destrucció del material vegetal dut a terme pel mateix beneficiari de les ajudes, o a costa seua, a fi de l'eradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan s'haja ordenat així per mitjà de la resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal. Aquestes pèrdues es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.

b) Les plantacions o el material afectat destruït es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.

c) Quan es tracte de plantacions homogènies, és a dir, que tota la parcel·la estiga dedicada al mateix cultiu, el barem que s'aplicarà serà el que estableix l'annex per hectàrea. Per contra, quan es tracte d'arbres aïllats o plantacions mixtes, és a dir, on coexistisquen diversos cultius, la indemnització es calcularà tal com estableixen els barems de l'annex pel nombre d'arbres.

d) Els possibles danys causats per les pèrdues de valor en les plantacions o el material vegetal, com a conseqüència d'immobilització ordenada oficialment. En aquest cas, s'indemnitzarà la pèrdua del valor comercial i la pèrdua d'ingressos que regula la normativa comunitària, Reglament 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, article

26. Aquestes pèrdues es valoraran d'acord amb els barems que s'estableixen en l'annex.

2. No són objecte d'indemnització les despeses originades ni el material vegetal destruït en aplicació d'una mesura oficial, quan la persona propietària o proveïdora de material vegetal de la parcel·la dels vegetals afectats haja incomplit la normativa vigent, que afecta a la producció i la comercialització dels vegetals, i especialment el que determina el Reial decret 58/2005, de 21 de gener, pel qual s'adopten mesures de protecció contra la introducció i la difusió en el territori nacional i de la Comunitat Europea d'organismes nocius per als vegetals o els productes vegetals, així com per a l'exportació i el tràfic a tercers països, i el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters.

3. Quan, arran de les investigacions fetes, es demostre que l'origen de la contaminació procedeix de lots subministrats per un proveïdor de material vegetal que haja incomplit el que determina la legislació vigent, l'administració podrà reclamar a l'infractor les indemnitzacions abonades, així com els danys i els perjudicis ocasionats,

sense perjudici de qualsevol altra responsabilitat, ja siga administrativa, civil o penal, en què l'infractor haja pogut incórrer com a conseqüència de l'incompliment de la normativa de sanitat vegetal.

4. No es concedirà indemnització quan les mesures de destrucció, deterioració o inutilització hagen sigut necessàries com a conseqüència de transgressions a la llei o a les disposicions de desenvolupament, tal com estableix l'article 21 de Llei 43/2002.

5. La vigilància del compliment de la normativa de sanitat vegetal correspon a la direcció general competent per raó de matèria.

6. Les compensacions de les ajudes establides en l'annex s'han calculat en relació amb la pèrdua d'ingressos per les obligacions imposades als beneficiaris.

7. Els arbres monumentals o singulars queden exclosos de l'àmbit d'aplicació de les ajudes indemnitzatòries regulades per mitjà d'aquesta ordre de bases.

Requisits

Requisits

1. El formulari de sol·licitud ha d'incorporar les declaracions responsables següents, que les han de subscriure, en qualsevol cas, els sol·licitants:

a) Complir amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, estar exempt d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

b) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

c) No pertànyer a la categoria d'empreses en crisi, d'acord amb el que es disposa en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d'empreses en crisi (2004/C244/02), o bé, en cas de pertànyer a la categoria d'empreses en crisi, o haver-se convertit en una empresa en crisi a causa de les pèrdues o els danys causats pels costos d'eradicació i reparació dels danys causats per Xylella fastidiosa.

d) Tindre la condició de pime.

e) No tractar-se d'empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

2. En cas que el propietari de la parcel·la o el proveïdor de material vegetal s'ocupe de l'arrancada i la destrucció del material vegetal, la justificació de les despeses es farà per mitjà de l'aportació de la factura pagada o un document equivalent que tinga el mateix valor probatori. L'actuació s'ha d'acreditar per mitjà de la declaració responsable de l'interessat, i ha de constar una acta d'un tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica l'execució efectiva de l'actuació.

3. D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal i d'estar al corrent amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà d'indicar-ho expressament en el formulari, i quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.

4. En cas que la sol·licitud no tinga els requisits exigits o no s'hi acompanyen els documents preceptius, es requerirà l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21, apartat 1r, de la Llei 39/2915.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Poden ser beneficiaris de les indemnitzacions que es regulen en aquestes bases:

a) Els propietaris de parcel·les amb cultius inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que s'hagen declarat contaminats «i/o immobilitzats» per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.

b) Els proveïdors de material vegetal que estiguen inscrits en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver i/o en el Registre de productors, comerciants i importadors de vegetals, que tinguen plantes incloses en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que s'hagen declarat contaminats i/o immobilitzats per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.

2. Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de ser microempreses, petites o mitjanes empreses, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2.2 i en l'annex I del Reglament (UE) número 702/2014, que determina que són les que donen ocupació a menys de 250 persones i que el volum de negocis anual o el balanç general de les quals no excedeix els 43 milions d'euros.

3. No poden ser beneficiaris d'aquesta indemnització els propietaris de les parcel·les que estiguen abandonades. Es considera que una parcel·la està abandonada si compleix una de les condicions següents:

a) Quan l'estat vegetatiu de l'arbre o la soca indique que està sec.

b) Quan no es constate l'aplicació clara de pràctiques de cultiu en els arbres o les soques (poda, tractaments, fruits sense recol·lectar, etc.), i s'ha d'observar, si escau, la presència de paràsits lignificats, branques mortes, vinyes braves, etc.

c) O bé, que en l'arbre o la soca s'observen indicis d'abandó i hi haja presència de plantes plurianuals arbustives en gran part de la superfície (no de manera aïllada o testimonial) amb un fort creixement, sense aplicació clara de pràctiques de cultiu en la terra (arada, etc.), i siga necessari dur a terme labors extraordinàries, com l'ús de maquinària pesada, desbrossaments, etc., per a tornar a posar la superfície en bones condicions agràries i mediambientals (reversibilitat dels cultius abandonats).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
 • Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8250, de 08/03/2018).
 • CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8256, de 16/03/2018).
 • RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es modifica la Resolució de 2 de març de 2018 i s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8295, de 15/05/2018).
 • Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8295, de 15/05/2018).
 • Resolució d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
 • Extracte de la Resolució d'11 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
 • RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes que preveu l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8717, de 15/01/2020).
 • Extracte de la Resolució de 26 de desembre de 2019, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes que preveu l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV núm. 8717, de 15/01/2020).
 • ACORD de 20 de març de 2020, del Consell pel qual s'aproven mesures per a limitar la pol·linització encreuada entre plantacions de cítrics.
 • RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
 • Extracte de la Resolució de 29 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa.
 • Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV Num. 9305 / 24.03.2022).
 • Extracte de la Resolució de 9 de març de 2022, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i les seues modificacions, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l'erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa (DOGV Num. 9305 / 24.03.2022).
 • Resolució de 23 de maig de 2023, de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es convoquen les ajudes previstes en l’Ordre 6/2018, de5 de febrer, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l’erradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa. (DOGV nº 9607, de 30.01.2023)
 • Extracte de la Resolució de 23 de maig de 2023 (DOGV nº 9607, de 31.05.2023)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria (DOGV núm. 9607 de 31.05.2023)

 

Per al material vegetal que s'haja destruït abans de la publicació de la present convocatòria es tindrà en compte el que estableix la disposició addicional tercera, de l'Ordre 6/2018 de 5 de febrer, subvencionabilitat d'actuacions anteriors a les publicacions de les convocatòries específiques.

Formularis documentació

En la sol·licitud s'ha d'incloure el nom i la raó social del propietari de la parcel·la o l'empresa proveïdora de material vegetal sol·licitant. S'ha d'acompanyar amb la documentació següent: a) Còpia del NIF o el CIF dels sol·licitants, quan no autoritzen a l'administració la consulta d'aquests a través de mitjans telemàtics, així com de l'acreditació de la seua personalitat jurídica. b) Acreditació documental de la representació que ostenta la persona que subscriu la sol·licitud. c) Els propietaris de les parcel·les o proveïdors de material vegetal, segons corresponga: - Certificació registral, - Títol de propietat, - O si escau, certificació cadastral descriptiva i gràfica. En aquest últim cas si no s'autoritza a l'administració a la seua consulta de conformitat amb el que es disposa en l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. En el document que s'aporte hauran de constar les següents dades: nom, cognoms i DNI/CIF del propietari o proveïdor de material vegetal, i dades SIGPAC de l'explotació (terme municipal, polígon, parcel·la, recinte i superfície). d) Acreditació que indique que el beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, així com amb la Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, quan no s'autoritze l'Administració perquè ho consulte a través de mitjans telemàtics.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius al quals s'adrecen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

d) A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) A qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. La instrucció de l'expedient la farà el servei competent en matèria de sanitat vegetal, que examinarà la sol·licitud i la documentació presentada i adjuntarà les còpies de les resolucions corresponents i les actes alçades durant les actuacions. 2. Les sol·licituds presentades seran tramitades i resoltes per ordre rigorós de presentació, fins a l'esgotament de la quantitat màxima disponible en cada convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la normativa reguladora del procediment administratiu comú.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La quantia de l'ajuda s'estableix segons els barems per al càlcul de les indemnitzacions en plantacions i per a proveïdors de material vegetal. A) Propietaris de parcel·les agrícoles. 1. Ajudes per destrucció Import màxim de 2.500 €/ha per la totalitat de les despeses d'arrancada i destrucció del material vegetal duta a terme pel propietari de la parcel·la o a costa seua. 2. Valor de les plantacions La determinació del valor de les indemnitzacions s'ha fet per mitjà de la determinació del valor del perjudici causat per les mesures sanitàries adoptades, entés com la diferència entre el valor de la parcel·la afectada abans d'adoptar-les i el valor de la parcel·la després de l'aplicació d'aquestes. En els dos casos, el valor de la parcel·la s'ha determinat per mitjà del càlcul de la suma actualitzada dels fluxos de caixa futurs que es poden generar, previsiblement, en aquesta. Els càlculs s'han fet per grups de cultius, i se n'ha diferenciat un total de 8. Les indemnitzacions s'han establit per fases de cultiu: "plançó en creixement" (2-3 anys), "en producció" (el 75 % de la vida útil del cultiu), "decaïment o declivi" (25 % de la vida útil) i plantacions d'"edats molt avançades". VEGEU: Taula d'indemnització per cultiu i edat per unitat de superfície i per exemplar de l'annex, APARTAT A.2 de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer. B) Proveïdors de material vegetal 1. Ajudes per destrucció Import màxim de 2.500 €/ha per la totalitat de les despeses d'arrancada i destrucció del material vegetal duta a terme pel mateix proveïdor de material vegetal. Les indemnitzacions han de compensar el valor de mercat de les plantes destruïdes i la pèrdua d'ingressos. 2. Valor dels vegetals La determinació del valor de les indemnitzacions s'ha fet per mitjà de la determinació del valor del perjudici causat per les mesures sanitàries adoptades, entés com la diferència entre el valor dels vegetals abans d'adoptar les mesures i el valor després de l'aplicació d'aquestes. Es poden indemnitzar tots els vegetals que s'hagen destruït en compliment de les mesures dictades per la resolució del director general responsable en sanitat vegetal. S'han definit dues fases o estadis per a ornamentals de temporada, aromàtiques i planta forestal (fase de sembra o esqueix i fase de primer repicada), i tres fases o estadis per a les ornamentals arbustives, fruiters, cítrics i arbres ornamentals (fase de sembra o esqueix, fase de repicada inicial i fase de desenvolupament de l'exemplar). Una vegada s'haja desenvolupat l'exemplar, i superat l'any de formació, els diversos formats es valoraran segons les característiques de diàmetre del tronc i l'altura pel valor comercial que tinga. VEGEU: Taula 1: Fases i valor de la indemnització per tipus de plantes i formats Taula 2: Indemnització per plantes mare de material de bases de vinya. Taula 3: Indemnització per plantes mare de material certificat de vinya de l'APARTAT B.2 de l'annex de l'Ordre 6/2018, de 5 de febrer. 3. Valor de la pèrdua d'ingressos provocada per les mesures ordenades com a conseqüència de la detecció de l'organisme nociu. El proveïdor ha d'estar registrat de conformitat amb la Directiva 92/90/CEE de la Comissió i la Llei 30/2006. Es diferencien dues situacions de pèrdues: 1) Per les dificultats de replantació o rotació. Només per a les empreses especialitzades, amb més del 75 % de la producció que tenen en plantes hoste, i sobre la qual escaurà la declaració d'"empresa en crisi". 2) Per les mesures de quarantena, que obliguen a la immobilització i limiten l'àmbit de venda. La declaració anual dels productors de material vegetal serà la base per a la determinació de les plantes produïdes i no venudes. Les indemnitzacions es calcularan pel valor dels costos de producció de les plantes afectades, estimat a partir del càlcul del marge de vendes del sector, que s'estima en un 28,02 %. Indemnització per plantes mare de fruiters i cítrics (€/Ha) Any#Semestre#Planta mare de fruiters i cítrics Any 1#semestre 1#20.196,17 Any 1#semestre 2#16.862,83 Any 2#semestre 3#13.529,50 Any 2#semestre 4#10.196,17 Any 3#semestre 5#6.862,83 Any 3#semestre 6#3.529,50

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar és de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud. Una vegada haja transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat una resolució expressa, els interessats poden entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb el que disposa l'article 25.1, lletra a, de la Llei 39/2015.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa