Detall de Procediment

Ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 I C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Codi SIA:: 1778901
Codi GVA:: 18953
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 21-05-2021
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs fixos, automàtics i/o mòbils que presten servei als municipis que conformen les diverses àrees de gestió recollides en el Decret 81/2013, d'aprovació definitiva del PIRCV.

 

Amb l'objectiu d'estendre l'ús entre la població de la UE de tecnologies TIC i aconseguir l'augment de l'eficiència i l'eficàcia d'aquest servei públic en els 13 plans zonals de la Comunitat Valenciana, avaluar i millorar el funcionament dels ecoparcs, amb la detecció tant dels diferents comportaments entre la ciutadania en l'ús dels ecoparcs com de les causes de les diferències territorials entre l'ús dels ecoparcs entre els diferents municipis, i poder així establir mesures de sensibilització específiques per municipi en funció de les seues necessitats.

Requisits

Requisits

La concessió d'ajudes respectarà els principis de publicitat, transparència, igualtat i lliure concurrència competitiva, i estarà limitada a les disponibilitats pressupostàries.

 

Condicions imprescindibles per a optar al programa:

- l'obligació de dur a terme les noves inversions per a les quals se sol·liciten les ajudes serà del beneficiari, que, a més, n'ha de tindre la titularitat.

- acreditar el compliment dels requisits i les condicions generals establits en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

- complir les obligacions tributàries davant de l'Estat i la Generalitat Valenciana, així com les obligacions davant de la Seguretat Social.

- no tindre cap deute per reintegrament contret amb l'Administració de la Generalitat Valenciana i amb les entitats que integren el sector públic instrumental, de conformitat amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Criteris bàsics que han de complir les operacions per a l'obtenció de la subvenció:

 

CS001 - Lògica i incidència de les operacions

Les operacions han de respondre a:

- La lògica de l'objectiu específic del PO FEDER de la Comunitat Valenciana OE.2.3.1. "Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut."

- Tindre incidència en l'indicador I051 "Nombre d'usuaris de l'aplicació/servei públic digital, d'alfabetització digital, d'e-aprenentatge o d'e-inclusió (usuaris).

- Consistir en les categories d'intervenció:

017 "Gestió de residus domèstics (incloent-hi mesures de minimització, separació i reciclatge)".

CS002 - Concordança amb la planificació/programació sectorial

Adequació del projecte o l'actuació a les estratègies i plans regionals en matèria TIC i en matèria de residus, el Pla estratègic DGTIC 2016-2020 a partir de la seua vigència, l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, de l'Agenda Digital Espanyola i l'Agenda Digital Europea, l'ETCV 2030, Pla estatal marc de residus (PEMAR).

Operacions alineades amb els estàndards i les estratègies d'interoperabilitat, consolidació, reutilització i normalització del govern regional.

CS003 - Subjecció a la normativa

L'operació serà conforme a la normativa comunitària i, específicament, la relativa als fons estructurals i d'inversió europeus, en concret:

- Els art. 65 a 71 del Reglament (UE) 1303/2013 referents a subvencionalitat de la despesa, ubicació i durabilitat de l'operació.

- Regla de subvencionalitat de la despesa per diferents fons segons el que estableix l'article 65.11 del Reglament UE 1303/2013.

- La normativa d'ajuda d'Estat (art. 107 TFUE).

- Normativa mediambiental.

També ha de respectar la legislació nacional i autonòmica, especialment:

- Elegibilitat de la despesa d'acord amb les normes sobre les despeses subvencionables dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional vigents.

- El procediment ha de complir la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, o la normativa que ho substituïsca.

CS004 - Igualtat, no-discriminació i desenvolupament sostenible

L'operació respectarà els principis de :

- Foment de la igualtat entre dones i homes, conforme al que estableix l'art. 7 i l'apartat 5.3 de l'annex I del Reglament (UE) 1303/2013.

- No-discriminació i accessibilitat, conforme al que descriuen l'art. 7 i els apartats 5.3 i 5.4 de l'annex I del Reglament (UE) 1303/2013.

- Desenvolupament sostenible, conforme al que descriuen l'art. 8 i l'apartat 5.2 de l'annex I del Reglament (UE) 1303/2013.

CS005 - Requisits dels ecoparcs i consorcis als quals estan adscrits inclosos en l'actuació

Els ecoparcs inclosos en l'actuació, fixos i/o automàtics mòbils, han de disposar de les corresponents autoritzacions en vigor i formar part de la xarxa consorciada del pla zonal aplicable segons el Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana. La gestió dels residus l'ha de dur a terme l'entitat supramunicipal pública competent mitjançant el model concessional.

Els consorcis inclosos en l'actuació han de disposar de la capacitat de gestió tècnica, administrativa i informàtica, i d'una gestió tributària compatible entre tots aquests.

CS006 - Requisits de la informatització

La informatització proposada ha de permetre registrar, disposar i consultar les dades en temps real.

CS007 - Requisit del llenguatge informàtic

El llenguatge informàtic ha de ser compatible o s'ha de poder compatibilitzar amb els de la DGTIC.

CS008 - Tecnologia que s'utilitzarà

Ús de la tecnologia RFID en les targetes com a sistema d'emmagatzematge i recuperació de dades remot mitjançant ones de ràdio.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Organismes supramunicipals competents en matèria de gestió de residus segons s'estableix en el Reial decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, respecte a les 13 àrees de gestió: A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, C3-V1 de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reglament (UE) núm. 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.
 • Llei 1/2015, de la Generalitat, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Ordre 24/2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de 18 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, pera l'exercici 2019.(DOGV núm. 8439 de 07/12/2018).
 • Extracte de la Resolució de 19 de novembre de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen, per a l'any 2019 ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm. 8439 de 07/12/2018).
 • Resolució de 22 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'amplia el termini de justificació de les ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • Resolució de 9 d'abril de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es resol la convocatòria d'ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2- EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019
 • Resolució d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic I Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019.
 • Extracte de la Resolució d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen per a l'any 2019 ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2, I C3/V1 susceptibles de cofinançament pel Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 • RESOLUCIÓ de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • Extracte de la Resolució de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
 • Resolució de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6,V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 I C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • Extracte de la Resolució de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2021, ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 • Resolución de 16 de desembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió de subvencions corresponent a les ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-Emtre, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, en el marc del Programa operatiu del Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb càrrec a la línia S8196, del capítol VII, del programa 442.50, Canvi climàtic i qualitat ambiental (DOGV Num. 9263 / 25.01.2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 3 mesos, comptats des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9088 de 20/05/2021).

Formularis documentació

Cada entitat sol·licitant ha de presentar, de conformitat amb el que es disposa en la base onzena, la documentació següent: a) Dades d'identitat de la persona sol·licitant i, si escau, del seu representant, incloent-hi la còpia de la documentació acreditativa quan no se n'autoritze la consulta telemàtica a l'Administració. b) Projecte de gestió de residus d'acord amb el que prescriuen la Llei 10/2000 de residus de la Comunitat Valenciana i el corresponent pla zonal, aprovat per l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant juntament amb els diferents contractes i plecs de prescripcions tècniques que puguen estar associats a aquest projecte. S'inclouran totes les dades rellevants dels contractes i s'inclourà de manera obligatòria una relació de fites i dates sobre les actuacions i diligències rellevants realitzades associades a aquests contractes. c) Certificat de l'acord de l'òrgan de govern competent de l'entitat sol·licitant d'aprovació de la documentació i de presentació de la sol·licitud a la convocatòria. d) Declaració responsable de l'òrgan de govern competent de l'entitat sol·licitant sobre, en cas que n'hi haja, el detall de les altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses elegibles, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb l'especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant. e) Declaració responsable de l'òrgan de govern competent de l'entitat sol·licitant sobre el compliment dels requisits establits en les bases quarta i cinquena i de les obligacions de la base vint-i-dosena. f) Cal acreditar la disponibilitat pressupostària o el compromís de l'habilitació pressupostària mitjançant la corresponent certificació de l'interventor de l'entitat sol·licitant. g) Memòria tècnica de l'actuació, amb un màxim de 100 pàgines. La memòria tècnica ha d'incloure, com a mínim: - Descripció estructurada de l'adequació de les actuacions proposades amb les bases de la convocatòria i els corresponents criteris de selecció recollits en aquestes bases. Aquesta descripció ha de reunir els requisits de claredat i precisió suficients. - Estudi previ amb una estimació de la variació que es produirà en els indicadors de productivitat relacionats amb l'eix prioritari (EP-2). - En cas que es preveja una millora dels indicadors en altres eixos d'actuació recollits en el Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, s'han d'assenyalar els indicadors corresponents i la seua evolució. - L'estudi d'evolució d'indicadors ha de recollir la metodologia utilitzada, que descriga el mètode conforme a la definició de l'indicador de productivitat recollit en el manual d'indicadors de productivitat de FEDER 2014-2020 de la Subdirecció General de Programació i Avaluació de Programes Comunitaris del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. - Model de gestió una vegada finalitzada l'actuació, si escau. h) Calendari previst de desenvolupament de l'actuació dividit, si escau, per actuacions o fases d'implantació o desenvolupament. i) Pressupost de l'actuació que es realitzarà, amb el desglossament per partides i conceptes de despesa, i signat per la persona sol·licitant o representant, acompanyat de la corresponent certificació de l'interventor de l'entitat sol·licitant. j) Cost previst i finançament de cada actuació, ja siga amb fons propis o amb altres ajudes de subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, certificat per l'interventor de l'entitat sol·licitant. k) Imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat Valenciana degudament omplit. l) Llicència ambiental i d'obertura de les instal·lacions que siguen objecte d'aquesta sobre la base de la legislació aplicable. m) Autorització de l'òrgan competent en matèria de residus per a les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera del tractament dels residus.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18953. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Les sol·licituds s'avaluaran en concurrència competitiva, tal com disposen els articles 8 i 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb una estructura objectiva de criteris, que s'aplicaran en funció dels requisits exigits a les actuacions. Els criteris de selecció garanteixen la transparència i la no-discriminació, el respecte i la promoció dels principis transversals del PO FEDER 2014-2020, així com la contribució a les seues prioritats. 2. En qualsevol cas, les actuacions proposades han de complir íntegrament els criteris de selecció recollits en la base tretzena de l'ordre de bases reguladores de les ajudes. 3. Criteris de priorització. Es prioritzarà l'assignació econòmica per ordre de presentació de la sol·licitud.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Seran obligacions de les persones beneficiàries les que es deriven dels objectius del programa i del compliment de les condicions operatives, econòmiques, d'informació i control que s'estableixen en la convocatòria corresponent.

Observacions

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé es pot impugnar directament davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar-se davant de l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Per a la convocatòria de 2021, la dotació pressupostària per a la concessió d'ajudes és de 2.100.000 euros

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució que siga procedent serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la convocatòria corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

A aquestes subvencions s'aplica el règim d'infraccions i sancions que estableixen els capítols I i II del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.