Detall de Procediment

Sol·licitud de modificació no substancial de l'autorització ambiental integrada.

Codi SIA:: 687912
Codi GVA:: 19112
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El titular d'una autorització que pretenga dur a terme una modificació de la instal·lació autoritzada ho haurà de comunicar

a l'òrgan que va atorgar l'autorització i indicar raonadament si considera que es tracta d'una modificació no substancial.

Aquesta comunicació s'acompanyarà amb els documents justificatius de les raons exposades.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de l'activitat inclosa en l'annex I de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana. (Vegeu l'enllaç a la llei en "Fonts jurídiques").

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental (DOGV núm. 5350 de 20.09.2006)
 • Llei 10/2012, de 21 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 6931 de 27.12.2012).
 • Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desplegament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (BOE núm. 251, de 19/10/2013).
 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (BOE núm. 231, de 23/09/2014).
 • Reial decret 773/2017, de 28 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reials decrets en matèria de productes i emissions industrials (BOE núm. 209, de 31/08/2017).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV núm 9327 de 28 d'abril de 2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

a) La sol·licitud de modificació no substancial signada mitjançant certificat digital, referida a la part o les parts de la instal·lació afectades per la modificació, i la justificació que la modificació és no substancial. b) A fi de qualificar la modificació com a no substancial es tindrà en compte la incidència més alta de la modificació projectada sobre la seguretat, la salut de les persones o el medi ambient; en els aspectes següents, s'haurà de presentar la documentació que en justifique cada un: - La grandària i producció de la instal·lació. - Els recursos naturals utilitzats per aquesta. - El consum d'aigua i energia. - El volum, pes i tipologia dels residus generats. - La qualitat i capacitat regenerativa dels recursos naturals de les àrees geogràfiques que s'hi puguen veure afectades. - El grau de contaminació generat. - El risc d'accident. - La incorporació o augment en l'ús de substàncies perilloses. També es tindrà en compte i es justificarà que no es troba en el supòsit definit en l'article 46.7 de la Llei 6/2014 de 25 de juliol de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana, així com els definits en la disposició addicional cinquena de la llei esmentada. c) Justificant del pagament de la taxa, amb l'excepció del que s'ha assenyalat: "La taxa es meritarà quan es preste el servei corresponent. No obstant això, se n'exigirà el pagament per anticipat en el moment en què es formule la sol·licitud, notificació o comunicació, excepte en els supòsits de prestació dels serveis als quals es refereixen els apartats I, II i III de l'article 251, en els quals el pagament s'exigirà quan s'admeta a tràmit la sol·licitud. (Article 252 de la Llei de taxes)". d) Fitxes de contaminació atmosfèrica: Fitxa I: Fitxa de la instal·lació (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços) Fitxa II: Fitxa d'Activitat: (una per a cadascuna de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços). Fitxa III: Fitxa de focus canalitzats: una per a cadascun dels focus de cadascuna de les activitats potencialment contaminadores que es desenvolupen en la instal·lació. (el model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços) Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils si n'hi ha). (El model pot descarregar-se des de l'apartat Enllaços).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

En aplicació de l'art. 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

Tramitació de modificació no substancial d'AAI (MNS):

- Activitat industrial: 311,84 euros

- Explotació ramadera: 155,93 euros

 

A. Obtenció del formulari per mitjà de Sara.

Passos:

1. Òmpliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I polseu el botó "Genera imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i polse el botó "Accepta".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Accepta".

4. Feu clic en el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric.

- Les persones que tenen DNI electrònic o certificat electrònic, havent generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Presencial

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-ne obligats, opten per aquesta via, efectuaran la presentació de sol·licituds de manera electrònica.

 

En el cas que les persones obligades feren la sol·licitud presencialment, se'ls requerirà perquè l'esmenen per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efectes es considerarà com a data de presentació la data en què haja sigut duta a terme l'esmena.

 

La resta de persones físiques podran presentar la sol·licitud als registres següents:

 

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca de manera reglamentària.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

f) En qualsevol de les oficines comarcals de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar obligades a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19112 Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). De manera alternativa al certificat digital, les persones físiques podran utilitzar el sistema clau-signatura. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a a mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjanaçant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data en què s'haja efectuat l'esmena. Els tràmits que es duguen a terme mitjançant la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"? "Sol·licitud en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). En el cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'haurà de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de representants (http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/). La inscripció electrònica en el Registre de representants per part dels representats es pot efectuar utilitzant un certificat qualificat de ciutadà o de persona jurídica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

TRÀMITS PREVIS - Informe urbanístic (si escau) - Sol·licitud - Informes sectorials que escauen - Tràmit d'audiència a la persona interessada - Proposta i resolució

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa