Detall de Procediment

Esmena i aportació de documentació d'activitats sotmeses a autorització ambiental integrada.

Codi SIA:: 687914
Codi GVA:: 19170
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 25-01-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Aportar documentació en relació amb les activitats sotmeses a autorització ambiental integrada.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona que estiga tramitant o haja tramitat una autorització ambiental integrada.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Aportació de documentació que procedisca - Sol·licitud d'esmena o aportació de documentació signada mitjançant certificat digital.

Presentació

Presentació

Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha d'efectuar-se de manera electrònica. En cas que la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut feta l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estiguen obligats a fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament mitjançant la seu electrònica de la Generalitat en la URL següent: http://www.gva.es/proc19170. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests hi ha els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19170), així com el sistema cl@ve firma per a les persones físiques. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica d'aquesta. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, escaiga. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'òrgan de tramitació dels procediments en matèria d'autorització ambiental integrada és el Servei de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació i el de resolució la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa