Detall de Procediment

Comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de valoració de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar.

Codi SIA:: 1779001
Codi GVA:: 19301
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 10-09-2018
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicar a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana la ubicació de l'emplaçament en què es durà a terme l'operació de valorització de residus no perillosos consistents en sòls no contaminats excavats i altres materials naturals excavats procedents d'obres de construcció o demolició, que es generen com a excedents per a l'execució estricta de l'obra, i que es destinen a operacions de farciment i a altres obres diferents d'aquelles en què es van generar. NOTA: ha de formalitzar-se una comunicació per cada emplaçament en què es preveja dur a terme la referida operació de valoració.

Observacions

Observacions

- Aquest procediment és aplicable exclusivament als residus no perillosos consistents en sòls no contaminats excavats i altres materials naturals excavats procedents d'obres de construcció o demolició, com ara terres, argiles, llims, arenes, graves o pedres, incloses en el codi LER 170504 de la Llista europea de residus. Queden exclosos aquests residus i/o materials naturals quan: a) a l'excavar es troben mesclats amb altres materials o objectes diferents dels materials naturals, com ara restes de formigó, materials ceràmics, metalls, plàstics, fustes, etc., o b) procedisquen de sòls que hagen suportat alguna de les activitats potencialment contaminants definides en el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, així com quan es tinguen indicis que el sòl puga estar contaminat. - Els dits residus i/o materials naturals només podran utilitzar-se, als efectes d'aquest procediment i de l'Ordre APM/1007/2017, en operacions de valoració en substitució d'altres materials que no siguen residus i que complisquen la mateixa funció en: a) obres de construcció, consistents en el rebliment de zones o de buits d'un emplaçament a fi de millorar el terreny per a l'exercici de les seues funcions en activitats constructives com ara obres d'urbanització o altres de similars. Aquesta definició inclou la construcció d'obres de terra com terraplens, farciments portuaris i altres de similars. b) operacions de farciment, l'objecte del qual és la utilització de residus idonis amb fins de rehabilitació del terreny afectat per les activitats de les indústries extractives, restauració d'espais degradats, condicionaments de camins o vies pecuàries. - Per a ser destinats a les operacions de construcció i farciment indicades, els residus i/o materials naturals excavats han de complir simultàniament els requisits següents: a) La quantitat màxima excavada no podrà ser superior a la justificada en els projectes d'origen. b) La quantitat màxima dels materials naturals excavats per a aplicar aquest procediment serà la que estiga justificada en els projectes de destinació. c) Els materials naturals excavats només es podran classificar segons la seua naturalesa i segons el seu granulometria quan procedisca. d) Els materials naturals excavats no es mesclaran amb altres residus distints o amb substàncies que puguen contaminar-los, tant durant l'execució de l'excavació com durant les operacions posteriors de classificació i transport fins a la seua entrega a la persona física o jurídica que durà a terme la valoració en el lloc que es vagen a utilitzar. e) Els materials naturals excavats hauran de complir els requisits establits en els plecs de condicions tècniques del projecte de les obres de destinació. Així mateix hauran de complir les condicions o els requisits que, si és el cas, s'imposen en les corresponents autoritzacions administratives. - La presentació de la comunicació prèvia no eximeix l'interessat del compliment d'altres requisits o altres tràmits administratius que resulten exigibles per a l'exercici de l'activitat en virtut d'una altra legislació específica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que prevegen valorar materials naturals excavats en operacions de farciment i obres diferents a aquelles en què es van generar de conformitat amb el que estableix l'article 5 de l'Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valoració de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
  • Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats. (BOE núm. 15, de 18/01/05)
  • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farcit i obres diferents a aquelles en les quals es van generar. (BOE núm. 254, de 21/10/17)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En qualsevol moment previ a l'inici de l'activitat.

Formularis documentació

Imprés de comunicació prèvia a l'inici de l'activitat de valoració de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar. Còpia de l'autorització, permís o llicència de l'obra, en la qual es durà a terme la valoració dels materials naturals excavats, en virtut de la legislació aplicable o, si és el cas, còpia del document per mitjà del qual s'acredite l'adjudicació de l'obra. Còpia de la declaració responsable del productor o posseïdor inicial dels materials naturals excavats en què assegure que els dits materials compleixen el que estableix l'article 2, apartats 1 i 2, de l'Ordre APM/1007/2017 (segons model normalitzat). Quan siga necessari emmagatzemar en l'obra o en la ubicació d'operació de farciment de destinació aquests materials, l'emmagatzematge no serà superior a dos anys (segons model normalitzat), s'acompanyarà un document en què es realitze una descripció dels emmagatzematges temporals previstos en l'obra o l'operació de farciment de destinació per als materials naturals excavats que es valoraran, i s'hi indicarà el nombre, la ubicació i el volum de cada un d'aquests. Còpia de la declaració responsable de la persona física o jurídica que realitza la valoració dels materials naturals excavats en la qual assegure que, quan siga necessari emmagatzemar en l'obra o en la ubicació d'operació de farciment de destinació tals materials, aquest emmagatzematge no serà superior a dos anys (segons model normalitzat). Acreditació per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que exerceix la persona signatària de la comunicació.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena. I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/proc19301. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic ha d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Presentació de la comunicació degudament omplida i signada, acompanyada de la corresponent documentació. En aquest procediment l'Administració no està obligada a dictar una resolució expressa ni a notificar l'interessat, de conformitat amb el que preveu el tercer paràgraf de l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La comunicació prèvia permetrà l'inici de l'activitat des del dia de la seua presentació, i eximeix d'autorització les persones físiques o jurídiques que duguen a terme la valoració d'aquests residus, en aplicació de les previsions de l'article 28 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Tot això sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció atribuïdes a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana receptor de la comunicació, que procedirà a la seua inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en la llista de gestors de la pàgina web de la conselleria a efectes informatius. D'acord amb l'article 69.4 de la Llei 39/2015, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o informació que s'incorpore a la comunicació prèvia, o la seua no-presentació, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat de valoració des del moment en què es tinga constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguen, amb la resolució prèvia de l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana que declare aquestes circumstàncies.

Obligacions

Obligacions

De conformitat amb l'article 5 de l'Ordre APM/1007/2017, les persones físiques o jurídiques que duguen a terme la utilització de materials naturals excavats procedents d'altres obres en les operacions de valoració indicades anteriorment hauran de: 1. comprovar que els materials que valoraran són exclusivament materials naturals excavats i que compleixen els requisits indicats; 2. assegurar que, quan siga necessari emmagatzemar en l'obra o en la ubicació d'operació de farciment de destinació els materials naturals excavats, aquest emmagatzematge no serà superior a dos anys; 3. assegurar que l'espai utilitzat per a l'emmagatzematge de materials naturals excavats ha de quedar en el seu estat originari abans d'aquesta operació. En el cas que, després de l'operació de valoració, hi haja un excedent de material natural excavat, hauran de retirar aquest material i entregar-lo a un gestor autoritzat o bé a una altra persona física o jurídica inscrita d'acord amb aquest procediment. 4. disposar, en aplicació de l'article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, d'un arxiu cronològic, físic o informàtic, en el qual s'ha de recopilar, per ordre cronològic i indicant la data de recepció, la quantitat i naturalesa de residus valorats, la identificació de l'origen dels residus (obra de procedència: promotor, NIF, referència de la llicència urbanística o de la llicència d'obra, ubicació, etc.), l'obra de destinació (promotor, NIF, referència de la llicència urbanística o de la llicència d'obra, ubicació, etc.), així com l'entitat o empresa que haja realitzat l'entrega, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. La informació arxivada es guardarà, almenys, durant tres anys i estarà a disposició de les autoritats públiques als efectes de vigilància, inspecció i control. 5. Presentar, com a màxim un mes després de la finalització de les operacions de valoració, un resum de la seua activitat a l'òrgan ambiental competent de la Comunitat Valenciana que va rebre la comunicació. El contingut d'aquest resum serà el que figura en l'annex II de l'Ordre APM/1007/2017. Els productors o posseïdors inicials de materials naturals excavats hauran d'acreditar documentalment l'entrega de tals materials a les persones físiques o jurídiques que duguen a terme la utilització de tals materials (vegeu el document normalitzat en l'apartat "Impresos associats"). La documentació acreditativa de l'entrega haurà de conservar-se, durant almenys els tres anys següents, en coherència amb el que preveu l'article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Estan tipificats com a infracció en la Llei 22/2011 : - L'exercici de l'activitat de valoració de materials naturals excavats per a la seua utilització en operacions de farciment i obres diferents d'aquelles en què es van generar sense la preceptiva comunicació, així com l'incompliment de la informació incorporada en aquesta; - L'ocultació o l'alteració intencionades de dades contingudes en la comunicació relacionada amb l'exercici de la dita activitat. - L'abandó, l'abocament o l'eliminació incontrolats de residus no perillosos sense que s'haja posat en perill greu la salut de les persones o s'haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient. - L'incompliment de l'obligació de proporcionar documentació, l'ocultació o el falsejament de dades exigides per la normativa aplicable o per les estipulacions contingudes en l'autorització, així com l'incompliment de l'obligació de custòdia i manteniment de la dita documentació.