Detall de Procediment

Ajudes dirigides a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 783531
Codi GVA:: 19312
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: TANCAT
(22-05-2023
09-06-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Incentivar la realització durant 2023 de projectes dirigits a impulsar el turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES

 

Les ajudes regulades en aquesta convocatòria són compatibles amb altres determinades per a la mateixa finalitat convocades per altres administracions o ens públics o privats nacionals o internacionals. Per contra, aquestes ajudes són incompatibles amb la col·laboració econòmica que articule en 2023 Turisme Comunitat Valenciana mitjançant via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i entitat beneficiària.

 

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic projecte consistent en:

 

a) Campanyes de publicitat en mitjans de comunicació on i off-line i/o

 

b) Publicitat a través d'altres suports de difusió.

 

El projecte a subvencionar haurà de realitzar-se durant l'any 2023.

 

COSTOS SUBVENCIONABLES

(Veure apartat 4 en l'Annex I de la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes per a aquest programa)

 

PUBLICITAT DE LES AJUDES

1. Turisme Comunitat Valenciana remetrà a la Base de dades Nacional de Subvencions, base de dades que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, la informació sobre les subvencions concedides amb indicació de la convocatòria, el programa i crèdit pressupostari al qual s'imputen, persona o entitat beneficiària, quantitat concedida i objectiu o finalitat de la subvenció.

2. Turisme Comunitat Valenciana publicarà en la seua pàgina web, així com a través del Portal de Transparència de la Generalitat, informació de les subvencions concedides amb indicació de la persona o entitat beneficiària, l'import i intensitat (%) de l'ajuda i la finalitat d'aquesta.

3. L'entitat beneficiària haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de subvenció, havent de figurar el distintiu de Turisme Comunitat Valenciana i fent constar en aquest que s'ha comptat amb la col·laboració econòmica de l'entitat.

 

El citat distintiu es troba disponible en l'enllaç web:

 

https://www.turisme.gva.es/va/distintivosAyudas

Requisits

Requisits

1. Podran acollir-se a les ajudes que es convoquen mitjançant la resolució de 9 de maig de 2023, les associacions de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes dirigits a impulsar el turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

 

2. Les despeses objecte de subvenció estaran condicionats a:

 

a) Que les condicions per a ser beneficiari es mantinguen fins al moment del pagament de la subvenció.

b) No podran accedir a la condició de beneficiari de les ajudes regulades en la resolució de 8 de març de 2022, aquells en els qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

c) Aquestes ajudes són incompatibles amb la col·laboració que articule en 2022 Turisme Comunitat Valenciana mitjançant via línies nominatives de subvenció per al mateix objecte i beneficiari.

d) No es contemplaran ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 20.000 euros.

e) Les actuacions que se subvencionen en el marc de la present convocatòria no podran haver-se iniciat amb anterioritat al dia 1 de gener de 2023.

f) En cap cas l'import de la subvenció unit al d'altres possibles subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

 

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats: Associacions de la Comunitat Valenciana que desenvolupen projectes dirigits a impulsar el turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del 22 de maig de 2023 i finalitzarà a les 23.59:59 hores (hora oficial peninsular espanyola) del 9 de juny de 2023.

Formularis documentació

FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb caràcter general relacionada en l'article 8 de la Resolució de 9 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2023 dirigides a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana, a saber: 1.1 Formularis obligatoris que es generen en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25166 i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. - Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25167 i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. - Qüestionari normalitzat, segons imprés disponible en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25169 degudament emplenat i signat electrònicament i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant, així com la documentació probatòria relativa als criteris de valoració corresponents al programa per al qual se sol·licite ajuda. 2. Documentació específica que s'ha d'aportar per a aquest programa: - Memòria tècnica d'execució del projecte que continga la documentació i informació descrita en el document tipus denominat “Memòria descriptiva i pressupost del projecte referit a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana 2023”, redactat segons el document guia que està disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit i també en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas 3. Formulari en format pdf que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics, disponible en el següent enllaç web:

Presentació

Presentació

Telemàtica
La presentació de la sol·licitud i de la documentació a aportar amb aquesta per a l'obtenció de l'ajuda es realitzarà obligatòriament de manera electrònica. L'accés a la tramitació electrònica pot fer-se: -Des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç web: https://sede.gva.es/va/ -En l'enllaç SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA que apareix en aquest mateix tràmit corresponent al programa d'ajudes que es recull en l'ANNEX I de la Resolució de 9 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2023 dirigides a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana. - A més en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es també hi ha un enllaç a la tramitació electrònica d'aquest programa. La persona sol·licitant trobarà les instruccions per a realitzar la tramitació electrònica de la seua sol·licitud d'ajudes, en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://www.turisme.gva.es/va/faqAyudas. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat. El sistema NO permetrà pujar documentació a la plataforma de tramitació, ni descarregar ni emplenar cap dels formularis obligatoris que es generen en formulariosturisme fora del circuit previst. Per a accedir a les notificacions telemàtiques: 1. Accedir a CARPETA CIUDADADANA de GVA en l'enllaç web: https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=ca 2. Llegir la notificació enviada. 3. En https://formulariosturisme.gva.es seleccionar AJUDES i en l'apartat d'enllaços d'interés estan els accessos tant al tràmit d'aportació com al tràmit de justificació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

EMPLENAMENT I GENERACIÓ DE FORMULARIS Nota: Tots els formularis s'han d'emplenar i signar electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. La documentació requerida per a aquestes ajudes es divideix en formularis normalitzats i documents en format lliure. Una vegada tots els formularis ja estiguen emplenats i signats juntament amb la documentació requerida, es podrà presentar per mitjans electrònics mitjançant l'apartat de SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA d'aquest mateix tràmit o en l'enllaç habilitat a aquest efecte en l'aplicació disponible en l'enllaç web: https://formulariosturisme.gva.es FASE DE SOL·LICITUD 1. Documentació amb caràcter general relacionada en l'article 8 de la Resolució de 9 de maig de 2023, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen les ajudes per a l'any 2023 dirigides a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana, a saber: 1.1 Formularis obligatoris que es generen en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es - Formulari normalitzat de sol·licitud d'ajudes emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25166 i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. - Formulari normalitzat de Declaració responsable emplenat en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25167 i signat electrònicament pel representant legal de l'entitat sol·licitant. - Qüestionari normalitzat, segons imprés disponible en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ST25169 degudament emplenat i signat electrònicament pel representant legal de la persona o entitat sol·licitant, així com la documentació probatòria relativa als criteris de valoració corresponents al programa per al qual se sol·licite ajuda. 2. Documentació específica que s'ha d'aportar per a aquest programa: - Memòria tècnica d'execució del projecte que continga la documentació i informació descrita en el document tipus denominat “Memòria descriptiva i pressupost del projecte referit a l'impuls al turisme responsable i la lluita contra l'intrusisme en els allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana 2023”, redactat segons el document guia que està disponible en la llista de seguiment d'aquest mateix tràmit i també en l'aplicació disponible en l'enllaç web https://formulariosturisme.gva.es/formulariosweb/ayudas 3. Formulari en format pdf que cal descarregar, emplenar, signar mitjançant mitjans electrònics, disponible en el següent enllaç web:

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Criteris de valoració La puntuació màxima a aconseguir per projecte és de 20 punts, sobre la base dels criteris de valoració establits en l'en l'article 8. Criteris de valoració de sol·licituds de la resolució de 8 de març de 2022. El sol·licitant haurà de reunir les condicions que donen dret a obtindre la puntuació corresponent a aquests criteris en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Els criteris de valoració ESPECÍFICS són els continguts en l'Annex I del programa. Apartat 6. Criteris d'interés turístic i grau de desenvolupament del Projecte.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan instructor és el Servei d'Ajudes de l'Àrea de Competitivitat Turística.

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries d'aquestes ajudes hauran de complir totes les obligacions recollides en l'article 13 de la Resolució de 9 de maig de 2023.

Observacions

Observacions

Contra la Resolució de 26 de març de 2022, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació i, potestativament, s'hi podrà interposar un recurs de reposició davant del president de l'Agència Valenciana del Turisme, en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

- INTENSITAT DE LES AJUDES: La quantia de la subvenció serà la quantitat que resulte d'aplicar una intensitat d'ajuda del 90% sobre el cost subvencionable. - IMPORTS MÀXIMS DE LA SUBVENCIÓ I COSTOS NO SUBVENCIONABLES: L'import màxim d'ajuda global per entitat beneficiària serà de 100.000 euros. - PROCEDIMENT DE COBRAMENT Veure l'article 16. Pagament de les ajudes, pèrdua dret al cobrament i reintegrament de l'ajuda concedida de la resolució de 9 de maig de 2023.

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb el que estableix l'article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El dit termini podrà suspendre's per qualsevol de les causes previstes en l'article 22 i 25.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Transcorregut el dit termini sense que s'haja notificat la resolució als interessats, podrà entendre's desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes que preveu l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció deTurisme Comunitat Valenciana elevarà la proposta de resolució corresponent al president de Turisme Comunitat Valenciana, que resoldrà definitivament.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa