Detall de Procediment

Subvencions per a la contractació de personal investigador doctor d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'R+D+I a la Comunitat Valenciana (CIDEGENT). Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT.

Codi SIA:: 1111448
Codi GVA:: 19376
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-12-2022
23-12-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquestes subvencions és identificar i recolzar al personal investigador doctor amb experiència consolidada en centres de prestigi internacional, afavorint la seua incorporació en centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i universitats públiques valencianes per a la realització d'un projecte d'investigació a la frontera del coneixement.

 

Es convoquen com a màxim 20 subvencions que es distribuiran proporcionalment per àrees temàtiques de l'Agència Estatal d'Investigació, segons les sol·licituds presentades que hagen reunit els requisits i la documentació dels quals estiga completa i correcta.

 

La duració de les subvencions serà de quatre anys (48 mesos), prorrogables fins a dos anys més. La pròrroga serà sol·licitada i motivada per l'entitat beneficiària sis mesos abans de la finalització de la subvenció i haurà de ser autoritzada per la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació. La concessió de qualsevol pròrroga quedarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat de l'exercici corresponent.

Observacions

Observacions

Les entitats beneficiàries hauran de formalitzar un contracte laboral amb les investigadores i els investigadors d'acord amb l'article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, i remetre una còpia a l'òrgan instructor en el termini d'un mes des de la seua formalització. No obstant això, per al que es disposa en la lletra f) d'aqueix article es requerirà autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de política científica i investigació.

 

La data d'inici dels contractes es determinarà en la resolució de concessió però no podrà ser posterior al 9 de setembre de 2024.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podrà sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que en el moment de presentació de sol·licituds no mantinga vinculació amb cap universitat pública o centre d'investigació valencià i que reunisca un dels requisits següents:

a) Ser beneficiari d'una ERC starting o consolidator i estar desenvolupant aquesta ajuda i projecte en una universitat o centre d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.

b) Haver superat la fase 1 del procés d'avaluació de les subvencions ERC (starting/consolidator) o haver sigut beneficiari d'una ajuda Ramón y Cajal o MSCA-IF.

c) Disposar, durant el termini de presentació de sol·licituds, d'una experiència des de l'obtenció del títol de doctor o doctora d'almenys sis anys i haver realitzat una o diverses estades en centres d'investigació de prestigi internacional fora de la Comunitat Valenciana que acumulen, com a mínim, un període total de tres anys.

Si el títol de doctor o doctora ha sigut emés per alguna universitat de la Comunitat Valenciana el candidat o candidata necessitarà haver estat separat contractualment d'aquesta institució almenys durant dos anys des de la consecució del títol de doctor o doctora.

2. També podrà sol·licitar aquestes subvencions aquell personal investigador que haja sigut beneficiari de les subvencions per a la contractació de personal investigador doctor amb experiència internacional, de les subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors, de les ajudes per a contractes Ramón y Cajal, o que haja sigut contractat i disposat per una universitat pública valenciana en el marc d'un programa d'excel·lència d'atracció i retenció de talent, de concurrència competitiva; el qual tinga una duració d'almenys tres anys, o que sent beneficiari d'aquestes subvencions o programes li reste com a màxim, en el període de presentació de sol·licituds, dotze mesos per a finalitzar el seu contracte a càrrec de les ajudes o programes esmentats.

3. El personal investigador contractat no podrà formar part d'altres grups d'investigació amb finançament vigent a càrrec d'aquesta conselleria per al foment de grups d'investigació emergents, consolidables o consolidats, o del Programa Prometeu.

 

Un mateix investigador/a no podrà presentar sol·licituds en més d'una modalitat de subvenció del Pla GenT convocada. En cas de presentar diverses sol·licituds, només es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada dins del termini.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Ordre 17/2020, de 21 de setembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020)
  • Order 17/2020, dated 21 September, by the Conselleria for Innovation, Universities, Science and the Digital Society, establishing the regulatory bases for awarding grants under the programme to support talented researchers - GenT Plan (DOGV no. 8912, dated 24/09/2020)
  • Resolució de 14 de novembre de 2022 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT
  • Resolution of 14/11/2022 of the Conselleria for Innovation, Universities, Science and the Digital Society announcing the grants for the financial year 2023 for the Talented Researchers Support Programme - GenT Plan.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el comprés entre l'1 i el 23 de desembre de 2022, tots dos inclusivament (DOGV núm. 9473, de 18/11/2022).

Formularis documentació

1. Les sol·licituds es presentaran en el termini i en les formes previstes en el resolc cinqué d'aquesta resolució. 2. La sol·licitud telemàtica, que inclourà el pressupost de despeses del projecte (dotació addicional) amb les previsions per a totes les anualitats de duració del projecte, anirà acompanyada, a més de l'imprés de la signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, dels següents documents: a) Còpia del títol de doctor/a o del document en el qual se certifique el pagament de les taxes per a l'expedició del títol. En el cas de titulació estrangera, en llengües diferents a les oficials en la Comunitat Valenciana o anglés, traducció legal d'aquesta. b) Curriculum vitae de la persona sol·licitant en el qual quede consignada la seua excel·lència científica i la seua capacitat de lideratge de projectes. c) Memòria cientificotècnica del projecte d'investigació, preferentment en anglés. d) Pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiari, preferentment en anglés. e) Informe de la vida laboral de la persona sol·licitant expedit per la Seguretat Social espanyola amb posterioritat a la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds, o, de ser el cas, declaració responsable de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social espanyola. f) Còpia, en el seu cas, dels documents acreditatius que la persona sol·licitant compleix amb els requisits dels punts 1 o 2 de l'apartat segon d'aquest annex. 3. A l'efecte del que es disposa en l'article 14.3 de l'Ordre de bases, el curriculum vitae de la persona sol·licitant, la Memòria cientificotècnica del projecte i el pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o d'una de superior nivell de la qual s'és beneficiari, es consideren part integrant i contingut mínim de la sol·licitud, per la qual cosa l'absència o falta de contingut d'aquests documents determinarà la inadmissió d'aquesta, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 4. L'entitat beneficiària comprovarà que la persona sol·licitant i la documentació presentada s'ajusta als requisits establits en aquesta convocatòria. Les sol·licituds hauran de comptar amb la signatura de la persona sol·licitant necessàriament i amb la conformitat del centre d'investigació, que s'acreditarà mitjançant imprés de signatura del representant legal de l'entitat en matèria d'investigació, pel qual, entre altres coses, es comprometrà a contractar la persona sol·licitant en les condicions establides en les bases reguladores i en la resolució de concessió, en el cas de resultar adjudicada la subvenció. Així mateix, es comprometrà a garantir que el personal investigador d'excel·lència contractat amb càrrec a aquesta subvenció disposarà d'espais i condicions necessàries per al desenvolupament del seu projecte d'investigació d'excel·lència i que aquestes seran equiparables a la resta de personal de l'entitat que siga beneficiària de projectes o programes d'excel·lència estatal o internacional. Llengües de la documentació: Seran admesos els documents redactats en qualsevol de les llengües oficials en la Cominitat Valenciana (valencià i castellà) i en anglés.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Per a més informació, visite la web de la "Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital" https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories_2023 Informació de contacte: Servei de Política Científica D. G. de Ciència i Investigació Av. Campanar, 32. 46015 València Tel.: (34) 961970801 politica_cientifica@gva.es Les sol·licituds han de presentar-se electrònicament, a través del portal en línia de la Generalitat Valenciana. Les sol·licituds es poden tramitar amb o sense certificat electrònic. Tramitació amb certificat electrònic: La sol·licitud realitzada amb certificat electrònic, acompanyada de tota la documentació necessària, es considerarà presentada quan es completen tots els passos del procés telemàtic. Només es consideraran efectivament presentades les sol·licituds que incloguen els documents que es determinen com a part integrant de la pròpia sol·licitud. La part integrant de la sol·licitud es compon de: - El Curriculum vitae. - El projecte d'investigació. - El pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o una de superior nivell de la qual s'és beneficiari, preferentment en anglés. Tramitació sense certificat electrònic: Una vegada completats tots els passos del procediment telemàtic, la sol·licitud, acompanyada de tota la documentació necessària, haurà d'imprimir-se en paper. Haurà d'estar signada a mà. I haurà de presentar-se DINS DEL TERMINI en una de les següents oficines de registre: - L'oficina de registre de la "Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital" en la següent adreça: Servei de Política Científica D. G. de Ciència i Investigació Av. Campanar, 32. 46015 València - Les oficines de correus espanyoles - Les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. Els serveis postals estrangers, públics o privats, no són oficines de registre vàlides. La data reconeguda de presentació de la sol·licitud serà la data d'entrada en una oficina de registre vàlida. Només es consideraran efectivament presentades les sol·licituds que incloguen els documents que es determinen com a part integrant de la pròpia sol·licitud. La part integrant de la sol·licitud es compon de: - El curriculum vitae. - El projecte d'investigació. - El pla de treball per a resultar adjudicatari d'una ERC Grant o una de superior nivell de la qual s'és beneficiari, preferentment en anglés.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds seran avaluades sobre un total de 100 punts segons els següents criteris i barem:

 

a) Excel·lència científica del candidat (50%)

-Fins a 25 punts: publicacions científiques i participació en activitats de difusió.

-Fins a 15 punts: participació en projectes o grups d'investigació d'àmbit nacional. o internacional, contractes i patents o mèrits equivalents en les seues respectives àrees de coneixement.

-Fins a 10 punts: estades a l'estranger, premis i altres accions rellevants.

 

b) Qualitat i impacte del projecte d'investigació proposat i del pla de treball. (35%).

-Fins a 15 punts: qualitat del projecte d'investigació (objectius, impactes esperats, metodologia del projecte i pla de treball)

-Fins a 10 punts: que el projecte es trobe a la frontera de coneixement i que tinga una elevada projecció internacional

-Fins a 10 punts: pla de treball per a concórrer a pròximes convocatòries de subvencions de l'ERC o, d'una ERC de nivell superior de la qual s'és beneficiari/a.

 

c) Capacitat de lideratge de projectes i de direcció de tesis doctorals per part del candidat (15%).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

L'òrgan instructor al qual correspondrà la tramitació del procediment serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquesta que exercisca les funcions a aquest efecte.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

La subvenció anual per a cadascun dels contractes, que hauran de ser a temps complet, serà de 70.000 euros, destinats a finançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social. La retribució mínima anual a rebre per la persona investigadora serà de 53.000 euros bruts anuals. De la subvenció anual de cada contracte establida en l'apartat anterior (70.000 euros), el percentatge d'ajuda finançat per la Generalitat en cadascuna de les anualitats serà el següent: -100 % per al primer any (12 primers mesos de contracte). - 80 % per al segon any (de la 13a a la 24a mensualitat del contracte). - 70 % per al tercer any (de la 25a a la 36a mensualitat del contracte). - 50 % per al quart any (de la 37a a la 48a mensualitat del contracte). Per a les pròrrogues, el percentatge de cofinançament de la Generalitat podrà arribar fins al 50 % del cost dels contractes. Les entitats beneficiàries hauran d'assumir cada anualitat la resta del finançament dels contractes. La subvenció es complementarà amb una dotació addicional a la disposició de l'investigador o investigadora per a l'execució del projecte. Aquesta dotació anual serà com a màxim de 100.000 euros i es determinarà en la resolució de concessió en funció del pressupost del projecte sol·licitat i del resultat del procés d'avaluació. En cas que s'autoritze la pròrroga de la subvenció, cada anualitat prorrogada disposarà d'una dotació addicional, com a màxim, de 100.000 euros.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions que s'estableixen en aquesta convocatòria serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El còmput d'aquest termini s'interromprà durant el termini requerit per a l'esmena per l'interessat. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut cap resolució, es considerarà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25 de l'LPAC.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Una vegada elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació dictarà la corresponent resolució definitiva del procediment, acte que posarà fi a la via administrativa i que es notificarà als interessats.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa