Detall de Procediment

Sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i/o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210556
Codi GVA:: 195
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'accés de les persones interessades a la condició d'esportistes d'elit i/o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit mitjançant la seua inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, l'obtenció dels beneficis que establisca la Generalitat Valenciana per a aquests col·lectius.

Observacions

Observacions

NIVELLS DELS ESPORTISTES D'ELIT:

 

1. Esportistes d'elit promoció

a) Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats esportius durant els anys que complisquen entre 12 i 16 anys, els dos inclosos, en els llocs, les classificacions i el nivell esportiu que estableix l'Ordre 44/2021, de 10 de desembrel de 2021, de la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9261, de 21/01/22), en el campionat d'Espanya o campionat autonòmic.

b) Esportistes que hagen obtingut la condició d'esportista d'alt nivell i que figuren en les relacions que anualment publica el Consell Superior d'Esports, així com les persones esportistes d'alt rendiment establides en l'article 2.3 paràgrafs a) i b) del Reial decret 971/2007, qualificades pel Consell Superior d'Esports.

 

2. Esportistes d'elit alta competició.

a) Esportistes que participen en modalitats o proves esportives en competicions oficials amb resultats durant l'any que complisquen 17 anys o més, en els llocs, les classificacions i les categories d'edat o nivell esportiu establits que estableix l'Ordre 44/2021 de 10 de desembre de 2021, de la Conselleria d' Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9261, de 21/01/22) en olimpíada, paralimpíada, Campionat del món, Campionat d'Europa, Jocs del Mediterrani, Jocs de la Joventut, rànquings mundials, o Campionat d'Espanya.

b) Esportistes que hagen obtingut la condició d'esportista d'alt nivell i que figuren en les llistes que anualment publica el Consell Superior d'Esports, així com les persones esportistes d'alt rendiment establides en l'article 2.3 paràgrafs a i b del Reial decret 971/2007, qualificades pel Consell Superior d'Esports.

 

CATEGORIES DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D'ELIT:

 

1. Personal Entrenador:

a) Seleccionadors i seleccionadores estatals participants en Jocs Olímpics, Jocs Paralímpics, Campionat del Món, Jocs del Mediterrani, Jocs de la Joventut o Campionat d'Europa de la categoria absoluta o de la categoria immediata inferior a l'absoluta en les modalitats i especialitats olímpiques i paralímpiques.

b) Seleccionadors i seleccionadores estatals que participen en Campionat de Món, Jocs del Mediterrani o Campionat d'Europa de la categoria absoluta en les modalitats i especialitats no olímpiques.

c) Personal tècnic que exercisca la funció d'entrenador o entrenadora principal d'un mínim de dos esportistes d'alt nivell que figuren en les relacions que anualment publica el Consell Superior d'Esports i el reconeixement dels quals com a tal continue vigent, en modalitats esportives individuals i de combat.

 

2. Personal arbitral i jutge d'elit, que haurà d'haver exercit funcions principals d'àrbitre o àrbitra o jutge o jutgessa en el terreny de joc, excloses funcions de jutges auxiliars, oficials de taula, comités i funcions equivalents, en les competicions internacionaos establides en l'Ordre de 10 de desembre de 2021 (DOGV nº 9261 de 21/01/2022)

 

 

MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT PER A ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

Per a nivell promoció:

- accés als estudis no universitaris.

- seguiment dels estudis no universitaris.

- seguiment dels estudis universitaris.

 

Per a nivell alta competició, a més de les anteriors:

- accés als estudis universitaris.

- accés a titulacions esportives no universitàries.

- en relació amb l'Administració pública valenciana.

- convocatòries de beques i ajudes per a esportistes.

 

MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT PER A PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

- accés als estudis no universitaris.

- seguiment dels estudis no universitaris.

- seguiment dels estudis universitaris.

- en relació amb l'administració pública valenciana.

 

ALTRES BENEFICIS:

 

1. Participació en els programes de tecnificació i plans especials de preparació que elaboren les federacions esportives en col·laboració amb la conselleria competent en matèria d'esport, en els termes que establisca la normativa.

2. Ús preferent dels serveis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana, en els termes que establisca la normativa.

3. Reducció dels preus públics, si és el cas, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, per la utilització de les instal·lacions esportives, centres de medicina esportiva i residències juvenils o esportives públiques valencianes o sostingudes amb fons públics.

4. Reducció o exempció de tasas, si és el cas, en els termes que estableix la llei, per les activitats de formació esportiva organitzades per la Generalitat i per la utilització de serveis en centres docents sostinguts amb fons públics que siguen necessaris per a compatibilitzar la seua formació acadèmica amb l'esportiva.

5. Qualssevol altres mesures de protecció i suport que la Generalitat puga establir mitjançant convenis o acords amb altres entitats, públiques o privades, per al desenvolupament d'altres aspectes que puguen repercutir en la millora de les seues condicions.

 

PÈRDUA DEL DRET A LES MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT DELS ESPORTISTES D'ELIT I DEL PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D'ELIT.

 

El dret a les mesures de protecció i suport dels esportistes d'elit per alguna de les causes següents:

1. Al cap de tres anys de l'última publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la llista on es reconega la seua condició d'esportista d'elit o del personal tècnic, entrenador, arbitral i Jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. A efectes exclusivament acadèmics, es garantirà i estendrà fins al final del curs acadèmic que estiga realitzant en aquest moment.

2. Per haver sigut sancionat amb caràcter definitiu i ferm per la comissió d'alguna de les infraccions que preveu l'article 15 del Reial decret 971/2007, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

3. Per incompliment de les obligacions que estableix l'article 5 del Decret 39/2020, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

4. Per deixar de tindre la condició per la qual van ser inclosos en la corresponent llista, prèvia proposta justificada de l'òrgan que el va designar i resolució dictada a aquest efecte.

5. Per haver sigut sancionat en ferm per alguna de les infraccions previstes en l'article 124 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Requisits

Esportistes d'Elit:

- Ser major de 12 anys.

- Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana o, en el seu cas, espanyola.

- Haver nascut en la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

 

Personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit:

- Ser major de 18 anys.

- Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana o, en el seu cas, espanyola.

- Disposar de la titulació corresponent, en cas de personal tècnic o entrenador.

- Haver nascut o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant un període que incloga, almenys, l'any anterior a la data de la presentació de la sol·licitud.

- Desenvolupar la seua activitat en l'àmbit estatal o internacional.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit i/o com a personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana els qui reunisquen els següents requisits:

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8784, de 08/04/20).
  • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6487, de 24/03/2011).
  • ORDRE 44/2021, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, les condicions i el procediment per a la inclusió en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en les llistes de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, així com la participació en els programes de tecnificació esportiva (DOGV 21/01/2022).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1. Les sol·licituds d'inclusió en la Llista d'Esportistes d'Elit i/o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana podran presentar-se des del dia 21 de gener de l'any en què s'obtenen els resultats esportius o mèrits acreditats i fins al 20 de gener de l'any següent.

2. Només podrà tramitar-se una sol·licitud per cada any. En cas necessari, es podrà realitzar una sol·licitud complementària abans de la finalització del termini establit en l'apartat anterior, en la qual s'aportaran nous resultats o nous mèrits esportius no acreditats en la sol·licitud inicial.

3. En cas necessari, es podran elaborar també llestes parcials. Una llista parcial s'elaborarà amb les sol·licituds rebudes (presentades i esmenades) fins al 30 d'abril, una altra amb les sol·licituds rebudes entre l'1 de maig i el 15 de juny i una altra amb les sol·licituds rebudes entre el 16 de juny i el 15 de setembre, sense perjudici d'unes altres que es considere necessari elaborar. Quan una d'aquestes llistes parcials no s'elabore, les sol·licituds que corresponen al seu període s'inclouran en la següent llista que es publique.

Formularis documentació

1. Per a la tramitació d'aquest procediment es consultaran automàticament, excepte que la persona interessada manifeste la seua oposició a la consulta, les dades incloses en els següents documents elaborats per les administracions públiques: a) DNI/NIE de la persona sol·licitant. b) Certificat de residència amb data de l'última variació patronal de la persona sol·licitant. c) Titulació de les persones entrenadores i tècniques. En el cas que les persones sol·licitants s'oposen a aquesta consulta, hauran d'indicar-lo en la casella corresponent habilitada en el formulari de sol·licitud i aportar els documents. Excepcionalment, en cas que alguna circumstància impossibilitara l'obtenció de les citades dades, es podrà sol·licitar a les persones interessades la presentació dels documents corresponents. 2. Les sol·licituds de personal tècnic i entrenador aniran acompanyada del certificat que figura com a annex 4 a l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, condicions i procediment per a la inclusió en les llistes, expedit per la corresponent Federació Esportiva de la Comunitat Valenciana o la seua Federació Espanyola. 3. Les sol·licituds de personal arbitral i jutge aniran acompanyades del certificat que figura com a annex 5 a l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, condicions i procediment per a la inclusió en les llistes, expedit per la corresponent Federació Esportiva de la Comunitat Valenciana o la seua Federació Espanyola.

Presentació

Presentació

Enllaços

Enllaços

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les persones interessades presentaran la sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació requerida, si escau, de forma exclusivament telemàtica. - Les sol·licituds presentades a través d'un representant que no estiga inscrit en el Registre de Representants de l'ACCV, hauran d'acompanyar-se de l'autorització expressa de la persona sol·licitant o, en el cas d'esportistes menors d'edat, de l'autorització expressa del pare, mare, tutor o tutora legal de la persona sol·licitant (veure impresos associats). - Quan una sol·licitud estiga incompleta o s'observen deficiències en la documentació presentada, es notificarà a través de la bústia del ciutadà de la persona tramitadora de la sol·licitud, aplicant-se la normativa de procediment administratiu sobre esmena de sol·licituds. - Vista la proposta de la comissió d'avaluació d'esportistes d'elit i del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit, de la Comunitat Valenciana, la persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport dictarà resolució per la qual s'aprovarà la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. - Les Llistes anuals seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el primer semestre de l'any i en elles es determinaran els recursos que procedisquen d'acord amb la legislació aplicable. - Podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana al llarg de l'any natural en curs, les quals una vegada publicades formaran part de la llista anual corresponent.

Observacions

Observacions

Per a qualsevol dubte o aclariment hauran de posar-se en contacte amb: ALACANT – 965938340 o enviar un mail a dep.ali_dgd@gva.es CASTELLÓ – 964333807 o enviar un mail a dep.cas_dgd@gva.es VALÈNCIA – 961271317 o enviar un mail a dep.val_dgd@gva.es

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa