Detall de Procediment

Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis

Codi SIA:: 1161465
Codi GVA:: 19518
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 18-09-2019
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les denúncies davant de la Inspecció General de Serveis s'han de referir a les irregularitats o infraccions de la legalitat vigent o a un incorrecte funcionament dels serveis, imputables a l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sempre que no tinguen el seu propi i natural procediment específic de reclamació o recurs.

Observacions

Observacions

En cas de denúncies presentades per ciutadanes i ciutadans, els fets denunciats han de posar de manifest esdeveniments o circumstàncies de certa gravetat o rellevància, no s'ha de tractar d'una simple desatenció, tardança o anàloga deficiència en la prestació de serveis públics, ja que, quan concórrega aquest tipus d'incorreccions, l'específicament previst en la normativa és plantejar una queixa, conforme al Decret 41/2016, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, disposició que, en segona instància, també possibilita la intervenció correctora de la Inspecció General de Serveis. Este tràmit NO S'HA D'UTILITZAR per a denunciar possibles infraccions comeses en les activitats d'establiments comercials o empreses privades (alimentació en mal estat, plagues, sorolls, condicions laborals, fums, falta de llicències etc.). En estos casos, ha de dirigir-se directament a l'administració o òrgan competent per a la seua tramitació (Ajuntaments, Salut Pública, Consum, Inspecció de Treball, etc.) Si el que vol denunciar és el funcionament dels serveis sanitaris, educatius o de serveis socials, ha de presentar la seua denúncia directament davant les inspeccions sectorials (Inspecció de Sanitat, Inspecció d'Educació i Inspecció de Serveis Socials).

Requisits

Requisits

Que la persona denunciant dispose d'elements o evidències que avalen raonablement la versemblança de les irregularitats o infraccions denunciades. En tot cas, sempre quedarà garantida la confidencialitat de les dades personals de les parts denunciants.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen constància d'uns fets que posen de manifest presumptes irregularitats, infraccions de legalitat o un irregular funcionament dels serveis públics. Amb caràcter general, la identitat de qui formula una denúncia tindrà caràcter reservat. Així mateix, la persona denunciant no té la condició d'interessat (en els termes previstos en l'art. 4 de la Llei 39/2015 del PAC), ja que les actuacions que desenvolupa la Inspecció General de Serveis no constitueixen pròpiament un procediment administratiu. Si vosté és: - personal empleat públic de la Generalitat, - personal que treballa sota la supervisió o direcció de contractista, subcontractista o proveïdor de la Generalitat, - personal ex empleat, becari, voluntari, en formació, participant en procés selectiu de la Generalitat, i desitja comunicar accions o omissions relacionades amb l'activitat de l'Administració de la Generalitat i entitats del seu sector públic instrumental que pogueren ser constitutives d'infraccions del Dret de la Unió Europea, així com infraccions penals o administratives greus o molt greus, ha de presentar les seues comunicacions a través del CANAL INTERN D' INFORMACIÓN (SII-GVA), en l'adreça https://hisenda.gva.es/es/web/inspeccion-general-servicios/sistema-interno-informacion.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Obert permanentment.

Formularis documentació

La persona denunciant pot aportar la documentació que considere oportuna.

Presentació

Presentació

Presencial

Presencialment: Únicament, per a les persones físiques que, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, trien relacionar-se amb l'administració de manera presencial i que no estiguen obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Es podrà presentar en els registres administratius dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen, o davant la resta de llocs previstos en l'article 16.4 de la citada Llei.

Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Una vegada presentada la denúncia, si no es refereix a fets concrets i identificables, sinó a imputacions genèriques i indeterminades de presumptes irregularitats, es realitzarà el corresponent requeriment d'esmena, i s'advertirà que, en cas de no ser atés, es procedirà a arxivar la denúncia, sense més tràmit. Si en la denúncia concorren elements clars del fet que la primera actuació inspectora ha de correspondre a la Sotssecretaria de la Conselleria, la Inspecció procedirà a remetre-la a la referida sotssecretaria i ho comunicarà a la persona denunciant. Les denúncies en matèria de sanitat, educació o serveis socials, de manera general, es canalitzaran per mitjà dels seus respectius òrgans de control i inspecció. En cas contrari, la Inspecció realitzarà les investigacions que siguen necessàries per a l'esclariment dels fets denunciats i elaborarà un informe amb les conclusions d'aquestes actuacions d'investigació i, si escau, recomanacions. L'informe inicial tindrà caràcter de provisional i es traslladarà a l'òrgan directiu del qual depenguen els serveis o unitats afectats perquè, en el termini de deu dies, puga formular al·legacions sobre el seu contingut. Transcorregut aquest termini, s'elaborarà l'informe definitiu que es remetrà a qui tinga la titularitat de la conselleria afectada. A la persona denunciant es donarà trasllat del resultat de l'actuació inspectora a través de l'oportuna comunicació en la qual se la informe, de manera extractada o resumida, de les principals conclusions i recomanacions recollides en l'informe definitiu elaborat. Igualment, un resum del resultat de l'actuació es publicarà en la web corporativa gvaoberta.gva.es

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa