Detall de Procediment

Sol·licitud d'atenció educativa domiciliària per a l'alumnat convalecent al seu domicili per malaltia matriculat en centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.

Codi SIA:: 211006
Codi GVA:: 1953
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'atenció educativa domiciliària és una mesura de resposta educativa a l'alumnat, que per prescripció facultativa, haja d'estar convalescent al seu domicili i no puga assistir al seu centre docent de referència de manera normalitzada per un període superior a 2 mesos.

 

Aquesta mesura es destina a l'alumnat que es trobe escolaritzat en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en:

 

a) l'últim nivell del segon cicle d'Educació Infantil

b) en qualsevol nivell d'Educació Primària

c) en qualsevol nivell d'Educació Secundària Obligatòria

d) en qualsevol nivell de Batxillerat

Observacions

Observacions

* REQUISITS DE L'ALUMNE

1. Alumnat que, per prescripció facultativa, estiga convalescent en el seu domicili i no puga assistir al seu centre docent de referència de manera normalitzada.

2. Escolaritzat en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de l'últim nivell del segon cicle d'Educació Infantil, i en les etapes d'Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

* ATENCIÓ DES DEL CENTRE EDUCATIU

En el cas que la convalescència es preveja inferior als dos mesos, correspon al centre escolar establir i prestar l'atenció domiciliària.

Per a això, la tutora o el tutor, una vegada rebuda la sol·licitud de l'atenció educativa domiciliària i l'informe mèdic que la justifique, organitzarà, sota la supervisió de la direcció d'estudis, aquesta atenció, d'acord amb el procediment següent:

a) Es reunirà amb la família o els representants legals de l'alumna o l'alumne per a analitzar la situació i valorar les millors condicions per a dur a terme l'atenció educativa domiciliària.

b) Conjuntament amb els membres de l'equip educatiu, concretarà:

- El calendari de reunions i la manera d'establir una comunicació fluida amb la família o els representants legals, perquè puguen participar de manera activa en el procés de l'atenció educativa domiciliària.

- Les formes d'interacció que consideren més adequades amb l'alumna o l'alumne, que tinguen en compte totes les possibilitats oferides per les TIC.

- Les condicions per a la realització de les activitats i les proves d'avaluació.

- La previsió de les accions que s'han de realitzar per a facilitar la reincorporació a l'activitat lectiva de la manera més adequada possible.

* ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA

En el cas que la prescripció mèdica de no assistir al centre escolar siga superior als dos mesos, l'alumnat serà atés amb la dotació de personal apropiat de la Direcció General de Personal Docent o de la Direcció General de Centres Docents, d'acord amb el resolc quart de la Resolució de 29 de juliol del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària.

 

* MÒDULS HORARIS D'ATENCIÓ EDUCATIVA DOMICILIÀRIA

Els mòduls horaris d'atenció domiciliària seran:

- Per a l'últim nivell del segon cicle d'Educació Infantil i Educació Primària: 7 hores setmanals. El mestre o mestra disposarà addicionalment de mitja hora setmanal per a realitzar les reunions de coordinació amb el centre on està escolaritzat l'alumnat. Aquesta coordinació podrà ser acumulada de manera que permeta una coordinació d'una hora quinzenal.

- Per a Educació Secundària Obligatòria: 5 hores setmanals en cadascun dels àmbits lingüístic-humanístic i científic-tecnològic (una hora diària durant 5 dies). Cada professor/a disposarà addicionalment d'una hora setmanal per a realitzar les reunions de coordinació amb el centre on està escolaritzat l'alumnat.

- Per a Batxillerat: 6 hores setmanals. El professor o professora disposarà addicionalment d'una hora setmanal per a la coordinació amb la tutora o el tutor i amb el professorat del centre o centres de referència de l'alumnat atés.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els representants legals de l'alumne o alumna.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià.
  • Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià.
  • Resolució de 23 de juliol de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organització de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud d'atenció educativa domiciliària (Annex I), dirigit a la direcció del centre en què es trobe matriculat l'alumne o alumna. - Informe mèdic (Annex II) on conste el diagnòstic i la durada estimada del període de convalescència domiciliària.

Presentació

Presentació

Presencial

En el centre en què estiga escolaritzat l'alumne o alumna.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. a) La família o representants legals de l'alumne o alumna presentaran en el centre en què estiga escolaritzat o escolaritzada, la sol·licitud, dirigida a la direcció del centre, d'atenció educativa domiciliària, d'acord amb el model que s'inclou en l'Annex I de la Resolució de 23 de juliol de 2021, de la directora general d'Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l'organizació de l'atenció educativa domiciliària i hospitalària, acompanyada d'un informe mèdic que ha d'expressar necessàriament la durada estimada del període de convalescència domiciliària. b) La direcció del centre docent crearà la sol·licitud d'atenció educativa domiciliària a través del mòdul d'inclusió educativa d'ITACA3, en el qual es farà constar la data de sol·licitud de la família i s'adjuntarà la documentació escaient. c) Una vegada examinada la sol·licitud pel servei competent en matèria d'atenció educativa domiciliària, s'emetrà la resolució corresponent mitjançant el mòdul d'inclusió educativa d'ITACA3. d) Emesa la resolució, la direcció del centre docent descarregarà i lliurarà la resolució de la família o representants legals de l'alumne o l'alumna.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

La Direcció General d'Inclusió Educativa autoritzarà l'atenció educativa domiciliària i ho notificarà a la Direcció General de Personal Docent o a la Direcció General de Centres Docents abans dels deu dies hàbils posteriors a la seua recepció.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No