Detall de Procediment

Promoció del talent: agents d'innovació, incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses i doctorands empresarials

Codi SIA:: 1249661
Codi GVA:: 19538
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-05-2024
05-06-2024)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a incentivar la contractació de personal en entitats per a facilitar la transferència del coneixement científic i tecnològic a les empreses, així com la integració de personal qualificat en les mateixes per a la realització d'activitats d'I+D+i i la realització de tesis doctorals vinculades a projectes empresarials i que siguen executats per personal de les empreses.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Línia 1. Agents d'innovació

- Universitats públiques i privades integrades en la Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació (RUVID).

- Centres tecnològics inscrits en el registre de centres regulat pel Reial decret 2093/2008, de 18 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals centres.

- Organismes públics d'investigació definits en l'article 47 de la Llei 14/2011, d'1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

- Instituts d'investigació sanitària acreditats conforme al que s'establix en el Reial decret 339/2004, de 27 de febrer, sobre acreditació d'Instituts d'Investigació Sanitària i normes complementàries.

- Entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades amb el Sistema Valencià de Salut segons l'article 7 de la Llei 10/2014 de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que desenvolupen activitat investigadora.

- Altres centres públics d'I+D dependents o vinculats a les administracions públiques i els seus organismes.

- Altres entitats privades sense ànim de lucre que realitzen activitat d'I+D i generen coneixement científic o tecnològic.

Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses)

- Empreses enquadrades en les seccions C, D, E, F divisions 10 a 43 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009).

- Empreses de servicis intensius en coneixement, el codi del qual de CNAE 2009 (NAIX Rev 2) estiga inclòs en la classificació de l'Oficina d'Estadística de la Unió Europea (Eurostat) accessible en: http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)

Línia 3. INNODOCTO (Doctorands empresarials)

- Empreses industrials o de servicis incloses en qualsevol epígraf de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), sempre que la tesi doctoral estiga vinculada a un projecte d'I+D+i desenvolupat per l'empresa.

 

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Formularis documentació

S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'estableix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2023-2024-2025. 1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). 2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest. Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal www.innoavi.es

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cadascun dels annexos de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2023-2024-2025.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Línia 1. Agents d'innovació L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100% dels costos considerats com a subvencionables. Línia 2. INCORPORACIÓ (Incorporació d'investigadors i tecnòlegs per a projectes d'innovació en empreses) L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a pimes i de fins al 30% per a grans empreses. Sense superar els límits establits en el punt anterior, podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica. Línia 3. INNODOCTO (Doctorands empresarials) L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 50% dels costos considerats com a subvencionables per a les PIMES i del 30% per a grans empreses. Sense superar els límits establits en el punt anterior, podrà incrementar-se la intensitat d'ajuda fins a un 5%, quan la persona contractada siga dona, a fi de pal·liar la bretxa de gènere existent en la investigació cientificotècnica. L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de les quals regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.