Detall de Procediment

Impuls a la compra pública innovadora (CPI)

Codi SIA:: 1256924
Codi GVA:: 19546
Organisme: AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ AVI
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-05-2024
05-06-2024 14:00:59h)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'Agència Valenciana d'Innovació (IVACE+i Innovació) llança el present procediment d'ajudes per a potenciar el desenvolupament de mercats innovadors a través de la contractació pública, incentivar la compra pública innovadora des del costat de la demanda del gestor públic i des del costat de l'oferta, és a dir, de les empreses, estimulant-les a participar i presentar ofertes innovadores en els processos de CPI.

Es configuren dos línies:

Línia 1. Foment dels projectes d'I+D+i destinats a la Compra Pública d'Innovació, a fi de donar suport al cost d'I+D+i requerit en una licitació pública d'innovació, de manera que es facilite la presència d'empreses valencianes en licitacions públiques de productes i servicis innovadors.

Línia 2. Impuls de la demanda de licitacions de productes i servicis innovadors, a fi de dinamitzar la CPI en la Comunitat, a través d'iniciatives de suport a la compra pública d'innovació, finançant activitats dirigides a la posada en marxa de compra públiques innovadores i accions de promoció.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Línia 1. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les empreses i organismes d'investigació, amb capacitat de proveir de solucions tecnològiques a les administracions, que vagen a presentar-se a licitacions de CPI de l'Administració Pública, amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Línia 2. Podran tindre la condició d'entitats beneficiàries les entitats locals de la Comunitat Valenciana, admetent-se a les seues entitats dependents, entenent com a tals aquelles organitzacions o entitats, amb personalitat jurídica pròpia creades sota la dependència o vinculació de les entitats locals per a complir funcions concretes de servici públic o intervenció administrativa, podent ser: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats mercantils (íntegra o majoritàriament participades o controlades per una entitat local), fundacions i altres institucions sense fi de lucre constituïdes per a la realització de fins d'interés general; i consorcis.

Totes estes entitats amb capacitat de compra regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic i proclius a comprar servicis o productes amb alt contingut innovador, i les entitats sense ànim de lucre –públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu en la Comunitat Valenciana, que en els seus estatuts tinguen entre els seus fins prestar servicis d'assessorament en matèria d'innovació.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'este procediment, en el qual la concessió és en règim de concurrència competitiva, serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Només seran admeses les sol·licituds que hagen sigut gravades en la seu electrònica de la Generalitat abans de les 14.00 hores de l'últim dia de termini de presentació. (DOGV núm. 9849 / 15.05.2024)

 

Data d'Inici 16/05/2024 Data Finalització: 05/06/2024

 

Formularis documentació

S'ha de presentar la documentació ressenyada en la Resolució de convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026 i generada a través de tramitació telemàtica.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2024 a 2026. 1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal). 2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'este. Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal https://innoavi.es/es/convocatorias-de-proyectos/

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La tramitació del procediment serà electrònica i s'haurà d'ajustar al que s'establix en l'article 8 de les bases reguladores (Decret 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu) i al resolc quart de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2024-2026.

1) Punxant en l'enllaç de l'apartat "Tramitar amb certificat electrònic" o bé en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia *Prop), accedirà al tràmit telemàtic d'aportació documental que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud que, una vegada validat, li permetrà al seu torn annexar la documentació que desitge aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que també estarà disponible en l'Àrea Personal del sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat > Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat

> Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).

2) Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'este.

Pot descarregar la documentació i el manual d'instruccions per a la Sol·licitud d'Ajuda en el portal https://innoavi.es/es/convocatorias-de-proyectos/

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els criteris d'avaluació estan establits en l'article 29 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'establixen les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació i desenvolupats en l'apartat corresponent a criteris d'avaluació de sol·licituds de cadascun dels annexos de la Resolució de convocatòria de les citades ajudes per a 2024 a 2026.

 

 

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

Les obligacions dels beneficiaris estan especificades en l'article 5 del Decret 9/2018, de 30 de maig, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació, sense perjudici de les previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

Línia 1. L'ajuda consistirà en una subvenció a fons perdut d'un percentatge de les despeses subvencionables segons les intensitats que s'indiquen en el DECRET 9/2018, de 30 de maig pel qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu. Línia 2. L'ajuda consistirà en una subvenció del 100% de les despeses subvencionables del projecte. L'Agència Valenciana de la Innovació (IVACE+i Innovació) procedirà al pagament de l'ajuda una vegada s'haja executat el projecte al qual estava destinada, i sempre que haja verificat el compliment de les obligacions exigibles al beneficiari En totes dues línies d'actuació l'import màxim d'ajuda serà 150.000 euros per anualitat.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del procediment de concessió de les ajudes serà de sis mesos a partir de la data de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol IV de la qual regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.