Detall de Procediment

TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2020.

Codi SIA:: 1287291
Codi GVA:: 19580
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-05-2020
17-07-2020)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis en què es duguen a terme actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.

Observacions

Observacions

* ACTUACIONS SUBVENCIONABLES: 1. Es consideraran actuacions subvencionables per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en els edificis, les següents: a) La millora de l'envolupant tèrmica de l'edifici per a reduir-ne la demanda energètica de calefacció o refrigeració, mitjançant actuacions de millora del seu aïllament tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels buits, o altres, incloent-hi la instal·lació de dispositius bioclimàtics i d'ombreig. b) La instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració, producció d'aigua calenta sanitària i ventilació per al condicionament tèrmic, o l'increment de l'eficiència energètica dels ja existents, mitjançant actuacions com: la substitució d'equips de producció de calor o fred; la instal·lació de sistemes de control, regulació i gestió energètica; l'aïllament tèrmic de les instal·lacions de distribució i transport o la substitució dels equips de moviment dels fluids termòfors; la instal·lació de dispositius de recuperació d'energies residuals; la implantació de sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l'aire de renovació, entre altres. c) La instal·lació d'equips de generació o que permeten la utilització d'energies renovables com l'energia solar, biomassa o geotèrmia que reduïsquen el consum d'energia convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici. Inclourà la instal·lació de qualsevol tecnologia, sistema, o equip d'energia renovable, com panells solars tèrmics, a fi de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, o la producció d'aigua calenta per a les instal·lacions de climatització. d) La millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes d'ascensors i il·luminació, de l'edifici o de la parcel·la, mitjançant actuacions com la substitució de llums i lluminàries per altres de més rendiment energètic, generalitzant, per exemple, la il·luminació LED, instal·lacions de sistemes de control d'encés i regulació del nivell d'il·luminació i aprofitament de la llum natural. e) La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavorisquen l'estalvi d'aigua, així com la implantació de xarxes de sanejament separatives en l'edifici i d'altres sistemes que afavorisquen la reutilització de les aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la, o que reduïsquen el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram. f) Les que milloren el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-HR, protecció contra el soroll. g) Les que milloren el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-HS de salubritat o, en defecte d'això, les que afecten elements el tractament dels quals permeta reduir de manera efectiva a l'interior de l'edificació la mitjana anual de concentració de radó a nivells inferiors a 300 Bq/m³, o en les quals sense arribar a aquest nivell, es reduïsca la concentració inicial en almenys el 50 %. h) La millora o el condicionament d'instal·lacions per a l'adequada recollida i separació dels residus domèstics a l'interior dels domicilis i en els espais comuns de les edificacions. i) El condicionament dels espais privatius de la parcel·la comunitària per a millorar la permeabilitat del sòl, adaptar la jardineria a espècies de baix consum hídric, optimitzar els sistemes de reg i altres actuacions bioclimàtiques. Per a resultar subvencionables, el conjunt d'actuacions per a la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat ha de contindre, en tot cas, alguna de les actuacions incloses en les lletres a, b, c i d anteriors, de manera que s'aconseguisca una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, referida a la certificació energètica sobre la situació prèvia a aquestes actuacions, en funció de la classificació climàtica de l'edifici segons el Codi Tècnic de l'Edificació, d'almenys: Zones climàtiques D i E: un 35 % Zona climàtica C: un 25 % Zona climàtica B, un 20 %, o bé, alternativament, una reducció del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica d'un 30 % com a mínim. 2. Per a la justificació de la demanda energètica en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades o, si escau, del consum d'energia primària no renovable es podran utilitzar qualsevol dels programes informàtics reconeguts conjuntament pels ministeris de Foment i Energia, Turisme i Agenda Digital que es troben en el registre general de documents reconeguts per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis. La justificació de la concentració de radó en la situació prèvia i posterior a les actuacions proposades s'ha de fer amb els procediments establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-HS de salubritat o, en defecte d'això, d'acord amb el que s'estableix en les guies de seguretat 11.01 i 11.04 del Consell de Seguretat Nuclear. 3. Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, sempre que tots estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs. 4. El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de Dades de Preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació. *INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries que ja ho siguen per a la mateixa actuació de les ajudes del programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016. Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Requisits

Requisits

Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes han de complir els requisits següents: a) Estar finalitzats abans de 1996. b) Que, com a mínim, el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant , exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge. c) Que, com a mínim, el 50 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes. Per a l'obtenció de les ajudes indicades en aquest programa, es requereix que: a) L'edifici tinga el corresponent informe d'avaluació de l'edifici (IAEV.CV), en vigor. b) Les actuacions han de tindre l'acord de la comunitat per a l'execució de les obres, excepte en els casos d'edificis de propietari únic. Termini d'execució de les obres: El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquest termini podrà estendre's excepcionalment a vint-i-sis mesos quan es tracte d'edificis de més de 40 habitatges. Si, per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació, la concessió de la llicència municipal o autorització administrativa que es tracte es demora i no es concedeix en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior podrà incrementar-se en sis mesos. En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes. Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el certificat final d'obra o la d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar un projecte. Les obres s'han d'haver iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2019.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que cal rehabilitar. EXCLUSIONS: No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021. Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE núm. 61, de 10.03.2018).
  • Ordre 8/2018, 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV 8328, de 29.06.2018).
  • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat en habitatges del Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (DOGV núm. 8811, de 14/05/2020).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Després de l'aixecament de la suspensió de terminis, acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 de juliol de 2020. L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Formularis documentació

En la sol·licitud telemàtica de les ajudes s'han de reflectir les dades següents: - Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, en què cal indicar els cognoms i el nom o raó social, NIF o CIF. - Dades del representant (si escau): cognoms i nom, NIF, així com l'acreditació de la representació que té, d'acord amb la normativa específica aplicable. - Dades de l'edifici o els edificis que s'han de rehabilitar: adreça i referència cadastral. - Nombre d'habitatges i locals de l'edifici que s'ha de rehabilitar i nombre d'altures inclosa la planta baixa. - Dades d'ocupació de l'edifici. - Número de registre d'entrada de l'IAE.CV en vigor. - Indicació, AMB CARÀCTER ORIENTATIU, de la data aproximada (mes i any) prevista per a la finalització de les actuacions, en funció del seu abast, sempre dins dels límits de termini que estableixen les bases reguladores (en la base catorze, fins a 6 mesos -des de la publicació de la convocatòria- per a la resolució de concessió de les ajudes i en la base sisena, fins a 24 o 26 mesos -des de la publicació d'aquesta resolució-, segons el cas, per a l'execució de les obres). Documents que cal adjuntar: - INFORME MUNICIPAL D'OCUPACIÓ DELS HABITATGES DE L'EDIFICI O VOLANT D'EMPADRONAMENT. (S'entendrà que si una persona està empadronada en un habitatge, aquest és el seu domicili habitual i permanent i, per tant, l'habitatge està ocupat). - MODEL NORMALITZAT DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament omplit, en què s'indique el compte en el qual es realitzarà l'ingrés de les ajudes (vegeu l'enllaç en l'apartat "Impresos associats"). - PROJECTE DE L'ACTUACIÓ QUE ES VOL REALITZAR o, en defecte d'això, memòria i plànols justificativa de l'actuació. En tot cas, el pressupost TOTAL en euros (sempre sense incloure impostos, taxes i tributs) que forme part del projecte o la memòria, redactats per un tècnic competent, s'ha de desglossar en els següents apartats (en coincidència amb els establits en el FULL RESUM DE LES ACTUACIONS de la sol·licitud telemàtica): ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I SOSTENIBILITAT: import total. Al seu torn, aquesta quantitat s'ha de desglossar, segons el cas, en: - Actuacions en façanes i mitgeres per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la indicació de l'import. - Actuacions en cobertes per a la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, amb la indicació de l'import. - Actuacions en instal·lacions de l'edifici per a la millora de l'eficiència energètica, amb la indicació de l'import. - Instal·lació d'equips que utilitzen energies renovables, amb la indicació de l'import. - Millores de l'eficiència energètica de les instal·lacions comunes, d'ascensors i il·luminació, amb la indicació de l'import. - Millores de xarxes de sanejament separatives i mecanismes d'estalvi d'aigua, amb la indicació de l'import. - Millores en protecció contra el soroll, segons el DB-HR, amb la indicació de l'import. - Millores per a reduir la concentració de radó, amb la indicació de l'import. (EN EL CAS DE PROPIETARI ÚNIC DE L'EDIFICI, cal afegir, si és el cas: - Actuacions de millora de l'eficiència energètica i sostenibilitat a l'interior de l'habitatge o els habitatges, amb la indicació de l'import) ALTRES DESPESES (honoraris, informes o certificats tècnics; despeses d'administració administrativa i altres): import total. - CERTIFICAT DE L'ACORD DE LA COMUNITAT, o de les comunitats de propietaris degudament agrupades, pel qual s'aprova l'execució de les obres de rehabilitació objecte de les ajudes i el seu pressupost, segons el model normalitzat "Certificat sobre l'acord de la comunitat de propietaris". Així mateix, s'ha de nomenar el representant de la comunitat a l'efecte de tramitació de l'expedient i indicar si els locals participaran o no en les despeses de l'actuació (vegeu l'enllaç al model RHB 90020 en l'apartat "Impresos associats"). - LLISTA DE TOTS ELS HABITATGES I LOCALS DE L'EDIFICI EN QUÈ S'INDIQUE LA QUOTA DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE L'ACTUACIÓ. La suma de totes les quotes ha de donar el 100 %. JUSTIFICACIÓ DELS HABITATGES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS PER A REBRE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA: Per cada habitatge que complisca el requisit de tindre uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, la qual cosa comporta que aquest habitatge reba una subvenció del 75 % en lloc del 40 % que rebran la resta dels habitatges de la comunitat, l'administrador o representant de la comunitat de propietaris ha de realitzar el tràmit TECE - ALTA TELEMÀTICA DE JUSTIFICACIÓ D'INGRESSOS DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA O DEL FET QUE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL O MAJORS DE 65 ANYS PER A L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS. PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021 per a incorporar a l'expedient de sol·licitud d'ajudes de la comunitat tots els habitatges que compleixen el requisit esmentat per a obtindre l'ajuda complementària esmentada (l'accés directe a aquest tràmit es pot trobar en l'apartat "Enllaços" en aquesta mateixa pàgina. L'URL és: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19582. En el cas d'habitatge unifamiliar que complisca els requisits per a rebre aquesta ajuda complementària, ha de realitzar també el tràmit telemàtic de justificació esmentat. A) Per a omplir aquest tràmit, s'ha d'incorporar, si escau, el document següent (que es pot descarregar des de l'esmentat tràmit de justificació): Per cada habitatge amb dret a obtindre l'ajuda complementària perquè la unitat de convivència té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM, l'habitatge en qüestió ha d'entregar a l'administrador o representant de la comunitat la corresponent declaració responsable d'ingressos, segons el model normalitzat, en el qual cal identificar les persones que formen part de la seua unitat de convivència, degudament signat per cada una de les persones integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys. RHB 9018. IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ DEL FET QUE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDEIX A L'HABITATGE TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS A 3 VEGADES L'IPREM. Declaració responsable. B) Aquest tràmit, si escau, també s'ha de realitzar per a incorporar a la sol·licitud d'ajudes els habitatges on resideixen persones amb diversitat funcional, a l'efecte de calcular el límit màxim de subvenció que es concedirà a la comunitat, ja que aquesta quantia màxima augmenta en funció del nombre d'habitatges on residisquen persones amb diversitat funcional. La incorporació d'aquests habitatges requerirà el previ ompliment i la signatura, per a cada una, del següent imprés normalitzat: RHB 90019. IMPRÉS NORMALITZAT DE JUSTIFICACIÓ QUE A L'HABITATGE RESIDEIXEN PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, amb la indicació del tipus i el grau de discapacitat. Declaració responsable.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a això, cal disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de CL@VE-PERMANENT de l'Estat. Amb aquest sistema d'autenticació i signatura, no cal disposar de certificat en el vostre equip ni usar Java o AUTOSIGNATURA. (Vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes (les comunitats de propietaris perquè no són persones físiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i, per tant, han de disposar dels mitjans necessaris per a fer-ho), que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet: https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació. En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web d'aquesta conselleria la llista de sol·licituds, en què s'indicaran les que estan completes, incompletes (amb la indicació de la documentació que falta per aportar o esmenar), i les no admeses a tràmit, i aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada. En el cas que, per motius justificats, no es poguera publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta. Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat, en funció de l'abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d'ajudes. En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada. La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: a) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici - En edificis amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts - En edificis amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts - En edificis amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts - En edificis amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts - En edificis amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt d) En funció del nombre d'habitatges de l'edifici que han justificat que la unitat de convivència que resideix en aquestes té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), tindran els següents punts: Edifici amb 6 habitatges com a mínim: - Inferior al 20 % dels habitatges de l'edifici: 1 punt. - Entre el 20% i per davall del 40% dels habitatges de l'edifici: 3 punts. - Entre el 40% i per davall del 70% dels habitatges de l'edifici: 5 punts. - Igual o superior al 70 % dels habitatges de l'edifici: 7 punts. Edifici amb menys de 6 habitatges: - Un habitatge amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 1 punt - Dos habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 2 punts. - Tres o més habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 4 punts. c) Actuacions en edificis declarats com a bé d'interès cultural o catalogats que compten amb protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent: 1 punt

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

Obligacions

Obligacions

Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que corresponen a la intervenció general, en relació amb les subvencions i ajudes concedides. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. d) En el cas d'habitatges arrendats, el propietari no podrà incrementar la renda d'arrendament per les millores realitzades amb la subvenció atorgada. Les parts beneficiàries de la subvenció han d'estar al corrent amb les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Quan algun dels membres de la comunitat de propietaris o de l'agrupació incórrega en una o diverses de les prohibicions establides en l'esmentat article, no se li atribuirà la part proporcional que li correspondria de l'ajuda que s'ha de percebre, que es prorratejarà entre la resta de membres de la comunitat o agrupació. No podran obtindre la condició de beneficiari d'aquestes ajudes els que hagen sigut subjectes d'una revocació d'alguna de les ajudes previstes en aquest o l'anterior pla estatal d'habitatge per incompliment o causa imputable al sol·licitant. En cas que n'hi haja, per al cobrament de les ajudes, s'ha de procedir a la retirada d'escuts, plaques i altres objectes que continguen simbologia de la revolta militar, de la guerra civil i de la dictadura, llevat que concórreguen raons artístiques, arquitectòniques o artisticoreligioses protegides per la llei, de conformitat amb l'articule 15 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s'estableixen mesures en favor dels que van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, i de conformitat amb l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA 1. Ajuda general a la comunitat a) La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació (cost total sense comptar impostos, taxes o tributs), amb els imports màxims que es tipifiquen en els apartats següents. b) L'import màxim de la subvenció serà de 8.000 euros per habitatge i 80 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial. En el cas d'edificis unifamiliars, la quantia màxima serà de 12.000 euros. A l'ajuda unitària bàsica es podran sumar 1.000 euros d'ajuda unitària complementària per habitatge i 10 euros per cada metre quadrat de superfície construïda de local, per a edificis o habitatges unifamiliars declarats bé d'interés cultural o catalogats que disposen de protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent. En qualsevol cas, per a poder computar les quanties establides per cada metre quadrat de superfície construïda de local, serà necessari que els acords que prenga la comunitat de propietaris per a la realització de les obres establisquen que els locals participen en els costos d'execució de les obres corresponents. c) En aquells habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva en les quals residisca una persona amb discapacitat, la quantia màxima que es computarà serà de 12.000 euros. En el cas d'edificis unifamiliars la quantia màxima, en aquest cas, serà de 18.000 euros. d) En els habitatges en edificis de tipologia residencial col·lectiva, la quantia màxima computable serà de 16.000 euros en el cas que residisquen: - Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %. - Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %. Si es tracta d'edificis unifamiliars, la quantia màxima serà de 24.000 euros en aquests casos. 2. Ajuda complementària a determinats habitatges En els habitatges en els quals la unitat de convivència beneficiària de les ajudes que hi residisca tinga uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), es podrà justificar el dret a obtindre una subvenció complementària de l'anterior per una quantia del 35 % del pressupost subvencionable de l'actuació repercutit a aquest habitatge en funció del seu coeficient de participació en les despeses de la comunitat que figure en la seua escriptura o en els possibles acords de la comunitat en el repartiment de les despeses. AJUDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA La Generalitat Valenciana, de manera addicional a les ajudes que es finançaran pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, concedirà una ajuda a la comunitat de propietaris o propietari únic, del 10 % del cost subvencionable de l'actuació, amb un límit màxim de 2.000 euros per habitatge i 20 euros per metre quadrat de superfície construïda de local comercial o altres usos compatibles. FORMA DE PAGAMENT Per a l'abonament de la subvenció, la part beneficiària ha de sol·licitar-ho telemàticament mitjançant el formulari normalitzat "Sol·licitud de qualificació definitiva i abonament de les ajudes", en el termini màxim d'un mes a comptar de la finalització de les obres o des de la publicació de la resolució de concessió de les ajudes en el cas que les obres s'acaben abans de publicar aquesta resolució, per a la qual cosa cal adjuntar la documentació que a continuació s'indica: a) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. Quan les actuacions no exigisquen cap projecte, s'ha d'aportar la memòria descriptiva de l'actuació, i incloure un pressupost detallat de les obres i plans d'estat inicial i reformat. a) En el cas que amb la sol·licitud d'ajudes no s'haja aportat el projecte corresponent, s'aportarà en aquest moment de la tramitació. b) Contracte a aquest efecte amb l'empresa que ha executat les obres. c) Llicències o autoritzacions municipals que siguen necessàries per a la realització de les obres de rehabilitació. d) Certificats d'inici i finalització de les obres de rehabilitació. e) Factures acreditatives de la despesa o inversió realitzada amb el document bancari que acredite que l'abonament de la factura s'ha efectuat a través d'una entitat financera i no mitjançant un pagament en metàl·lic. En cas de pagament fraccionat, cal aportar l'acreditació de la domiciliació bancària dels pagaments i l'acord de finançament subscrit per les parts. f) Testimoni fotogràfic de l'actuació realitzada. g) Justificació de la reducció de demanda energètica i, si escau, de la concentració de radó. En el cas que el cost de l'actuació siga inferior al cost inicial previst inclòs en la sol·licitud d'ajudes, es minorarà l'ajuda d'acord amb el cost real de l'obra justificat. L'import de l'ajuda no s'incrementarà encara que el cost de l'actuació supere l'inicialment previst.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptadors de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la seua sol·licitud, sense perjudici del que estableix l'article 23 de la Llei 39/20015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La persona titular de la direcció general competent en matèria de qualitat, rehabilitació i eficiència energètica, per delegació de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, resoldrà la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un òrgan col·legiat. L'òrgan col·legiat estarà integrat per les persones titulars de la Subdirecció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, del Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes, del Servei de Qualitat i Arquitectura, del Servei d'Innovació Ecològica de la Construcció, i dels serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

- Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. - Títol X. Subvencions, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.