Detall de Procediment

Autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera (GRUP B)

Codi SIA:: 1286119
Codi GVA:: 19600
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: Els resultats que es mostren tindrán el termini de presentació obert
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Facilitar a les instal·lacions en les quals es desenvolupe alguna de les activitats incloses dins del grup B del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadoras de l'Atmosfera (CAPCA) previst en el Reial decret 100/11, de 28 de gener, previst en la Llei 34/2007, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la sol·licitud d'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera.

Observacions

Observacions

En cas de dubtes, poden fer consultes a través del correu electrònic següent: emisiones@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Han de sol·licitar-ho les persones titulars o les representants legals de les instal·lacions en què es facen o es faran activitats incloses dins dels grup B del Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, o les instal·lacions existents que ja disposen d'autorització i que faran una renovació o una modificació substancial. Les instal·lacions existents en què no s'han fet modificacions ho han de sol·licitar igualment per a adaptar-se al nou CAPCA, abans del 30 de gener del 2015.

 

S'eximeixen d'aquesta obligació les instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny), i en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que l'autorització d'emissions a l'atmosfera està integrada en l'anterior.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les instal·lacions noves o les instal·lacions que prevegen fer alguna modificació substancial l'han de sol·licitar abans de la posada en funcionament de la instal·lació o l'execució de la modificació.

Formularis documentació

- Sol·licitud d'autorització d'emissions a l'atmosfera (grup B), per a instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna activitat del grup B i no incloguen activitats de grup A segons el CAPCA previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, modificat pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, dirigit a la direcció territorial de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la província on se situe la instal·lació. L'imprés de sol·licitud corresponent ha d'anar acompanyat de la documentació següent: - Projecte bàsic d'emissions a l'atmosfera amb el contingut següent: - Memòria tècnica amb el següent contingut mínim: a) Antecedents. b) Objecte. c) Dades generals de la instal·lació: - Titular. - Emplaçament. - Descripció de la instal·lació que incloga un esquema del procés productiu. d) Contaminació atmosfèrica originada per la instal·lació. - Descripció de les fonts que originen contaminants inclosos en Annex I de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. Identificació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (APCA) dutes a terme en la instal·lació i descripció d'aquestes. - Identificació i descripció dels focus d'emissió associats a cada una de les APCA, en què s'especifique la maquinària i el procés que origina la contaminació, les característiques del punt d'emissió a l'atmosfera i els equips correctors per a reduir les emissions a l'atmosfera. - Esquema de traçabilitat dels gasos emesos des dels equips productors fins als punts d'emissió. - Descripció dels sistemes correctors i pla de manteniment d'aquests. - Descripció dels sistemes d'autocontrol duts a terme per a comprovar el funcionament correcte dels sistemes de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, a fi de garantir que es compleixen els valors límit d'emissió i la periodicitat d'aquests. - En cas que es veja afectada pel Reial decret 117/2003, i estiga inscrita en el registre preceptiu, s'ha d'indicar la data i l'òrgan de l'Administració a què es va remetre l'últim pla de gestió de dissolvents presentat. Si la instal·lació no està inscrita en el registre, s'ha d'adjuntar la documentació requerida per a això. - Si és procedent, descripció de les mesures adoptades a fi de reduir la contaminació a llarga distància o transfronterera. - Descripció de les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com la posada en marxa, les fuites, les fallades de funcionament, les parades temporals o el tancament definitiu. e) Plànols: - Localització de la instal·lació. De planta, on es localitzen els focus d'emissió identificats. - Alçat de la instal·lació on es puguen observar les altures dels focus (amb tantes seccions com calga). - Fitxes de contaminació atmosfèrica: Fitxa I: fitxa de la instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços"). Fitxa II: fitxa d'activitat (una per a cada una de les activitats potencialment contaminants que s'efectuen a la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços"). Fitxa III: fitxa de focus canalitzats: una per a cada un dels focus de cada una de les activitats potencialment contaminants que s'efectuen a la instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços"). Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils, si n'hi ha). (El model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços"). - Declaració per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que exerceix la persona signatària. - Justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Autorització, renovació o modificació substancial d'emissió a l'atmosfera (grup B del CAPCA): 467,77 euros.

 

BONIFICACIONS:

 

- Una bonificació del 20 % de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

- Una bonificació del 30 % de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 % en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (per a la qual cosa cal acreditar la certificació corresponent).

 

Les bonificacions indicades no seran acumulables entre si.

 

A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):

 

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic el botó "Generar imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".

4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

B. Pagament

 

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans pels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa, la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19600. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud d'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera i la resta de documentació requerida, que analitzarà i avaluarà la direcció general competent en la matèria.

 

- Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a la persona interessada el requeriment d'esmena pertinent, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

 

- Si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es dictaminarà la resolució favorable corresponent.

 

. Òrgan competent per a la seua tramitació:

L'òrgan autonòmic competent per a tramitar i resoldre el procediment d'autorització d'emissió a l'atmosfera d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera és el següent:

 

- Quan es tracte d'instal·lacions en què es duguen a terme activitats del grup B i no incloguen activitats de grup A segons el CAPCA: la direcció territorial de la conselleria competent en medi ambient en l'àmbit territorial de la qual s'haja d'ubicar la instal·lació.

Observacions

Observacions

Recurs d'alçada davant de la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, en el termini d'un mes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa