Detall de Procediment

Sol·licitud de subvenció per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA:: 1997890
Codi GVA:: 19674
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-12-2023
18-01-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

El cofinançament de treballs d'elaboració i redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions, de plans especials de protecció i de plans directors que tinguen com a objectiu la protecció, la recuperació i la rehabilitació d'espais amb interés patrimonial. S'estableixen per a això tres programes: Programa 1: subvencions per a l'elaboració i la redacció de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions Programa 2: subvencions per a l'elaboració i redacció de plans especials de protecció Programa 3: subvencions per a l'elaboració i redacció de plans directors

Observacions

Observacions

* PUBLICACIONS I DIFUSIÓ 1. La publicació de les subvencions concedides s'ha de fer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i s'hi ha d'indicar: la convocatòria i la identificació de les subvencions, el programa i el crèdit. 2. La publicitat de les subvencions concedides s'inserirà en la corresponent seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet, www.gva.es, així com en la pàgina web de la conselleria competent en matèria de cultura https://ceice.gva.es/web/patrimonio-cultural-y-museos/subvenciones-y-ayudas1 o https://ceice.gva.es/va/web/patrimonio-cultural-y-museos/subvenciones-y-ayudas1, en els termes i les condicions previstos en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 3. Els beneficiaris han de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les actuacions. Per a això, en tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades ha de figurar de forma visible el logotip de la Generalitat Valenciana i la conselleria competent en matèria de cultura, de manera que s'identifique l'origen de la subvenció. El logotip estarà a la disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web d'aquesta conselleria. 4. S'informarà a cada beneficiari per escrit de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció brut, així com del seu caràcter de minimis, d'acord amb el que preveu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran obtindre la condició de beneficiaris del programa 1 els ajuntaments que, en el moment de la publicació d'aquesta resolució, no hagen presentat davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana, per a començar la seua tramitació urbanística, un catàleg de proteccions. 2.- També es podran presentar els ajuntaments que vulguen realitzar una modificació dels seus catàlegs, sempre que aquestes modificacions no s'hagen presentat davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana per a la seua tramitació. 3. Podran obtindre la condició de beneficiaris dels programes 2 i 3 els ajuntaments que presenten un pla especial de protecció o un pla director d'intervenció sobre un bé d'interés cultural immoble que es trobe en el seu terme municipal, que forme part d'alguna de les tipologies enumerades en l'article 26.1.a de la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià. Aquests documents no han d'haver-se presentat davant de l'Administració per a la seua tramitació i aprovació. 4. Els beneficiaris han de complir, si escau, les mesures previstes en els art. 45 i següents de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes d'aquesta convocatòria serà de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9753, 27/12/23). El termini finalitzarà el 18 de gener de 2024.

Formularis documentació

7.1.- Documentació comuna als tres programes a) Sol·licitud general de subvenció, a emplenar en el moment de sol·licitar la subvenció a través del formulari electrònic, on es farà constar, a través dels diferents apartats del formulari, les dades relacionades amb la subvenció sol·licitada, el sol·licitant, el representant, les notificacions, el lloc de l'activitat, les dades bancàries, la declaració d'ajudes sol·licitades o rebudes i la consulta de serveis interactius. b) Instància emplenada d'acord amb l'annex d'aquesta ordre, (ANNEX I) https://cutt.ly/ekAzucm disponible a través de la Guia Prop electrònica accessible a través del Portal de la Generalitat Valenciana www.gva.es. c) Certificat de l'acord per a la sol·licitud de l'ajuda i compromís de finançament del 100% de les actuacions sol·licitades. Els ajuntaments i altres entitats sol·licitants ho acreditaran amb certificat de l'acord adoptat sobre aquest tema, ANNEX II, https://cutt.ly/xkAcYYE d) Certificació de domiciliació bancària, segons Model https://cutt.ly/1kEo5Bm, degudament segellat i signat per l'entitat bancària, en cas que el sol·licitant siga un nou perceptor, desitge rebre l'import de la subvenció en un compte no donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana o hi haja hagut variació en les dades identificatives. Si el compte ja està donat d'alta en el sistema de comptabilitat de la Generalitat Valenciana, no serà necessària la presentació de la certificació de la domiciliació bancària i n'hi haurà prou amb emplenar el número de compte en l'apartat F, de la sol·licitud general de subvencions. e) Declaració responsable de no estar incursos en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat E de l'annex I. f) Declaració responsable de no figurar com a beneficiaris d'una subvenció nominativa per a la mateixa finalitat, segons la Llei de pressupostos de la Generalitat vigent en cada exercici. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat E de l'annex I. g) Declaració responsable que la documentació la redacció de la qual és objecte d'aquesta subvenció no s'ha presentat davant l'Administració de la Generalitat Valenciana per al començament de la seua tramitació. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat E de l'annex I. h) Si escau, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant, incloent-hi els costos per als quals se sol·licita suport durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajuda en què s'empara; o si escau, declaració de no haver-ne rebut cap. Els sol·licitants marcaran la casella corresponent en l'apartat E de l'annex I. i) D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, en l'annex de sol·licitud de l'ajuda s'hi inclou la possibilitat que el sol·licitant no autoritze expressament la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En el cas de denegar l'autorització en l'apartat C de l'annex I, l'entitat haurà d'aportar la documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud. 7.2. Documentació específica del programa 1 a) Certificat que acredite l'existència o no en el municipi d'instruments de protecció patrimonial previs vigents, diferents del Pla "general d'ordenació urbana" o a les normes subsidiàries si escau, en què s'especifique la seua data d'aprovació. b) Currículum de l'equip redactor, en què pose en relleu l'experiència en la redacció de catàlegs de proteccions i de projectes d'intervenció o investigació relacionats amb el patrimoni cultural. Si escau, acreditació de títols de màster oficials relacionats directament amb el patrimoni cultural. c) Document en el qual es descriguen les línies d'investigació històriques i anàlisi documental previstes per a l'elaboració del catàleg. Memòria descriptiva del procés d'obtenció d'informació i descripció dels estudis complementaris previstos. d) Model de fitxa de catàleg. e) Anàlisi preliminar del territori i la seua història, en què es valoren les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural. Llistat i plànol d'elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció. f) Compromís per part de l'ajuntament de començar la tramitació urbanística de la documentació redactada en el termini màxim de dos anys a partir de la concessió de la subvenció, així com de dur a terme les modificacions i correccions necessàries que es puguen sol·licitar en el transcurs de aquesta tramitació. 7.3. Documentació específica del programa 2 a) Estudi comparatiu que acredite el nivell d'excepcionalitat de l'immoble. b) Certificat que acredite l'existència o no en el municipi d'instruments de protecció patrimonial previs vigents, diferents al Pla General d'Ordenació Urbana o a les normes subsidiàries si escau, especificant la seua data d'aprovació. c) Currículum de l'equip redactor, en què es ressalte l'experiència en la redacció de plans especials de protecció i de projectes d'intervenció o investigació relacionats amb el patrimoni cultural. Si escau, acreditació de títols de màster oficials relacionats directament amb el patrimoni cultural. d) Document en el qual es descriguen les línies d'investigació històrica i anàlisi documental previstes per a l'elaboració pla especial. Memòria descriptiva del procés d'obtenció d'informació i descripció dels estudis complementaris previstos. e) Model de fitxa de catàleg. f) Anàlisi preliminar de l'entorn. Establiment de criteris per a la delimitació o redelimitació, en el seu cas, de l'entorn de protecció. Llistat i pla d'elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció. g) Compromís per part de l'ajuntament de començar la tramitació urbanística de la documentació redactada en el termini màxim de dos anys a partir de la concessió de la subvenció, així com de dur a terme les modificacions i correccions necessàries que es puguen sol·licitar en el transcurs de aquesta tramitació. 7.4. Documentació específica del programa 3 a) Document descriptiu de l'estat de conservació i possibles danys existents en l'immoble. b) Certificat que acredite l'existència en el municipi d'instruments de protecció patrimonial previs vigents, diferents al Pla General d'Ordenació Urbana o a les normes subsidiàries si escau, en què s'especifique la seua data d'aprovació. c) Currículum de l'equip redactor, en què es ressalte l'experiència en la redacció de plans directors i de projectes d'intervenció o investigació relacionats amb el patrimoni cultural. Si escau, acreditació de títols de màster oficials relacionats directament amb el patrimoni cultural o amb la planificació territorial. d) Document explicatiu de les línies d'investigació històriques i anàlisi documental previstes per a la redacció del pla director. Enumeració i succinta descripció dels estudis que es preveuen realitzar en l'immoble. Descripció de l'immoble, del seu estat actual i de les patologies principals. Anàlisi urbanística i normativa que afecta el bé d'interés cultural. e) Avanç del marc temporal, del marc pressupostari i dels mitjans tècnics i humans per a la realització de les actuacions programades en el pla director. f) Avanç de les intervencions previstes, proposades gestió, promoció i usos. g) Compromís per part de l'ajuntament d'elevar a acord del ple de la corporació el compliment de les previsions del pla director. 8. Les sol·licituds les hauran de subscriure els que exercisquen la representació legal en cada cas d'acord amb la normativa d'aplicació. 9. Respecte a la cessió dels drets de propietat intel·lectual caldrà tindre en compte la normativa sobre la matèria, especialment el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria. A aquest efecte, els autors dels projectes i memòries científiques de les actuacions subvencionades donen per cedits, amb caràcter no exclusiu, els drets de propietat intel·lectual de l'actuació subvencionada, amb caràcter indefinit i per a tots els països del món, amb la finalitat que la Generalitat Valenciana puga difondre-la per qualsevol mitjà. 10. L'entitat sol·licitant només podrà presentar una única sol·licitud, referida a un dels tres programes. 11. Segons el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, si la sol·licitud no compleix els requisits i documents que s'assenyalen en aquesta base, es requerirà l'interessat perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o perquè adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seua petició, amb la resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos en l'article 21 d'aquesta llei.

Presentació

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció únicament es podràn presentar de forma telemàtica i es formalitzaràn segons els models que figuren en l'enllaç d'internet http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19674 La sol·licitud estarà signada pel representant de l'entitat sol·licitant. La presentació de la justificació i totes les comunicacions, tambien es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics, en la següent URL: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542 I haurà d'anar directament al final del text, on trobarà l'enllaç titulat Aportació de documentació i justificació. Per a poder tramitar telemàticament la sol·licitud caldrà disposar de certificat digital, ja siga de l'entitat, de la persona que ocupe la presidència de l'entitat o de qui n'assumisca la representació davant de la Generalitat, tot això de conformitat amb les instruccions previstes en el web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) (www.accv.es). Si la informació a adjuntar supera el límit per arxiu suportat per la plataforma, aproximadament 20 Mb per annexe, 25 annexes màxim y amb 40Mb com total per tramitació, s'haurà de dividir i enviar per separat, respectant el límit assenyalat, pero sempre sobre una única sol·licitud. En cas que la divisió no siga possible s'haurà d'entregar de manera presencial en un suport físic junt amb una còpia de la sol·licitud telemàtica prèvia, dirigint-se al Registre de Sant Miquel dels Reis, Avinguda de la Constitució, núm. 284. En este cas, s'haurà d'enviar un e-mail a l'órgan gestor de la convocatòria (Direcció General de Cultura i Patrimoni, dgpa@gva.es) amb indicació de la data d'enviament i l'órgan on s'ha presentat la documentació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspondran a la Direcció General competent en matèria de cultura, que rebrà les sol·licituds presentades, realitzarà d'ofici totes les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades, en virtut de les quals ha de formular la proposta de resolució. L'avaluació de les sol·licituds s'efectuarà conforme als criteris, les formes i les prioritats de valoració establits en aquestes bases o, si escau, en la convocatòria. Una vegada avaluades les sol·licituds, l'òrgan col·legiat a què es refereix l'article següent haurà d'emetre un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació efectuada. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió esmentada en l'article 8, formularà la proposta de resolució definitiva que ha d'indicar: el sol·licitant o la llista de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció i la seua quantia, amb l'especificació de l'avaluació d'aquestes i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. Igualment, s'hi han de fer constar de manera expressa les propostes de denegació. La Comissió d'avaluació i valoració estarà integrada per: a) Presidència: La persona titular de la Subdirecció General de Cultura competent en la matèria o la persona en qui es delegue. b) Vicepresidència: Titular de la direcció de servei amb funcions en matèria de patrimoni cultural. c) Vocals: Les persones que ocupen les direccions del Servei de Cultura i Esport de les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, o les persones en qui deleguen, i un vocal designat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, com a entitat representativa i defensora dels interessos de les entitats locals. d) Secretaria: Una persona tècnica del servei competent en la matèria, amb veu i vot. Els membres de la comissió seran nomenats per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de cultura i patrimoni. Aquesta comissió formularà la proposta de concessió provisional a l'òrgan concedent, a través de l'òrgan instructor, sense perjudici de les especialitats que puguen derivar-se de la capacitat d'autoorganització de les administracions públiques. La comissió actuarà com a òrgan col·legiat de conformitat amb el que preveuen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. La composició serà paritària, de manera que respectarà el principi de presència equilibrada de dones i homes en la designació de membres de la comissió, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de maig, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1.- Segons el que disposa l'art. 9 de l'Ordre 21/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8300, de 22/05/2018), per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a l'elaboració de la secció de patrimoni cultural de catàlegs de proteccions i la redacció de plans especials de protecció i de plans directors per a intervenció en béns d'interés cultural de la Comunitat Valenciana, les sol·licituds que complisquen amb els requisits establits en l'ordre de bases i en aquesta convocatòria seran valorats i puntuats segons els criteris que a continuació s'indiquen, amb una puntuació màxima de 30 punts: a) Programa 1. Catàlegs de proteccions, secció patrimoni cultural. a.1. Patrimoni cultural, fins a un màxim de 10 punts: Per patrimoni reconegut en el municipi: - Per cada bé d'interés cultural: 1 punt amb un màxim de 5 punts - Per cada bé de rellevància local: 0,75 punts amb un màxim de 4 punts - Existència d'instruments de protecció previs: Per l'existència d'instruments municipals de protecció del patrimoni vigents, previs al document que es redactarà o elaborats amb una normativa anterior a l'actual, diferents del pla general d'ordenació urbana: 1 punt S'entendrà que tenen la consideració de béns d'interés cultural i béns de rellevància local els que es troben inscrits en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià en la data en què s'òbriga el termini de presentació de sol·licituds per a aquesta subvenció. Així mateix, són baremables els immobles reconeguts com a béns de rellevància local en documents urbanístics municipals definitivament aprovats, però pendents d'inscripció en l'esmentat inventari general, així com aquells béns de rellevància local i béns d'interés cultural declarats per ministeri de la llei (disposició addicional primera de la Llei de patrimoni cultural valencià i disposició addicional cinquena de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de modificació de la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià) a. 2. Qualificació de l'equip redactor, fins a un màxim de 10 punts: Trajectòria de l'equip redactor: - Experiència en redacció de catàlegs de proteccions: fins a 5 punts. - Experiència en la redacció de projectes d'intervenció o en treballs d'investigació relacionats amb el patrimoni cultural (excepte redacció de catàlegs): fins a 4 punts. - Títols de màster oficials directament relacionats amb el patrimoni cultural: fins a 1 punt. a. 3. Documentació tècnica que s'ha d'aportar amb la sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts: Es valorarà la qualitat i el rigor de: - Línies d'investigació històriques i anàlisi documental previstes. Memòria descriptiva del procés d'obtenció d'informació. Determinació i descripció d'estudis complementaris previstos: fins a 4 punts. - Model de fitxa de catàleg que complisca els continguts de l'annex VI de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge i la normativa patrimonial: fins a 3 punts. - Anàlisi preliminar del territori i la seua història en què es valoren les zones conegudes amb potencial de patrimoni cultural. Llista i plànol d'elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció: fins a 3 punts. b) Programa 2: Plans especials de protecció. b.1. Característiques del BIC (bé d'interés cultural) i del seu entorn, fins a un màxim de 10 punts: - Per l'excepcionalitat de l'immoble: fins a 5 punts. - Per l'existència de béns de rellevància local a l'entorn del BIC: fins a 3 punts. - Per l'existència de normatives de protecció patrimonial vigents prèvies en l'immoble sobre el qual actua el pla: fins a 2 punts. b.2. Qualificació de l'equip redactor, fins a un màxim de 10 punts: Trajectòria de l'equip redactor: - Experiència en redacció de plans especials de protecció: fins a 5 punts. - Experiència en la redacció de projectes d'intervenció o en treballs d'investigació relacionats amb el patrimoni cultural (excepte redacció de plans de protecció): fins a 4 punts. - Títols de màster oficials directament relacionats amb el patrimoni cultural: fins a 1 punt. b.3. Documentació tècnica que s'ha d'aportar amb la sol·licitud, fins a un màxim de 10 punts: Es valorarà la qualitat i el rigor de: - Línies d'investigació històriques i anàlisi documental previstes. Memòria descriptiva del procés d'obtenció d'informació. Determinació i descripció d'estudis complementaris previstos: fins a 4 punts. - Model de fitxa de catàleg que complisca els continguts de l'annex VI de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, i la normativa patrimonial: fins a 3 punts. - Anàlisi preliminar de l'entorn. Establiment de criteris per a la delimitació o redelimitació, si escau, de l'entorn de protecció. Llista i plànol d'elements susceptibles, en fase preliminar, de protecció: fins a 3 punts. c) Programa 3. Plans directors. c.1. Característiques del BIC (bé d'interés cultural), fins a un màxim de 5 punts: - Per l'existència de danys estructurals que facen perillar l'immoble: fins a 3 punts. - Per l'existència de normatives de protecció patrimonial vigents prèvies en l'immoble sobre el qual actua el pla: fins a 2 punts. c.2. Qualificació de l'equip redactor, fins a un màxim de 10 punts: Trajectòria de l'equip redactor: - Experiència en redacció de plans directors: fins a 5 punts. - Experiència en la redacció de projectes d'intervenció o en treballs d'investigació relacionats amb el patrimoni cultural (excepte redacció de plans directors): fins a 4 punts. - Títols de màster oficials directament relacionats amb el patrimoni cultural o amb la planificació territorial: fins a 1 punt. c.3. Documentació tècnica que s'ha d'aportar amb la sol·licitud, fins a un màxim de 15 punts: Es valorarà la qualitat i el rigor de: - Línies d'investigació històriques i anàlisi documental previstes. Enumeració i descripció succinta dels estudis que es preveuen realitzar en l'immoble. Descripció de l'immoble, del seu estat actual i de les patologies principals. Anàlisi urbanística i normativa que afecta el BIC: fins a 5 punts - Avanç del marc temporal, del marc pressupostari i dels mitjans tècnics i humans per a la realització de les actuacions programades en el pla director: fins a 5 punts - Avanç de les intervencions previstes, propostes de gestió, promoció i usos. Criteris de priorització: fins a 5 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació: OBERT

Enllaços

Enllaços

Obligacions

Obligacions

1. Els ajuntaments beneficiaris estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques a què fa referència la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. També estaran subjectes a les obligacions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i les derivades la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià. 2. En particular, són obligacions de les entitats beneficiàries les següents: a) En el cas d'haver de realitzar actuacions en els elements objecte d'estudi amb la finalitat de recaptar informació per a la redacció dels documents subvencionats (catàlegs, plans especials o plans directors), han de ser sotmeses, si escau, al tràmit d'autorització patrimonial corresponent previst en la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià b) Redactar i elaborar la documentació que fonamenta la concessió de les subvencions d'acord amb els continguts marcats en aquesta ordre, així com complir les obligacions previstes en la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià. c) Acreditar davant de l'entitat concedent la realització de l'activitat, així com el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudi de la subvenció. d) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. e) Assumir el total finançament dels costos de l'actuació. f) Disposar de tots els documents relacionats amb el procés de contractació dels estudis. g) Presentar el compromís de començar la tramitació urbanística de la documentació redactada en el termini màxim de 2 anys, en el cas dels catàlegs de proteccions i plans especials de protecció, segons el procediment establit per a aquestes figures en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, amb la finalitat d'arribar a la seua aprovació urbanística definitiva. Així mateix, s'ha d'assumir el compromís de dur a terme les modificacions i correccions que es puguen sol·licitar en el transcurs d'aquesta tramitació. h) Compromís per part de l'ajuntament d'elevar a acord del ple de la corporació el compliment de les previsions del pla director. i) Sotmetre la intervenció general a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen, en relació amb la subvenció concedida. j) Comunicar en la conselleria competent en matèria de cultura, a través de la direcció general competent en aquesta matèria, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o organismes públics o privats, concedits per a la mateixa finalitat que la prevista en la convocatòria corresponent. Aquesta comunicació ha d'efectuar-se només es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts. k) Donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per la Generalitat a través de la conselleria competent en matèria cultural. A aquest efecte, després de la notificació de la resolució de concessió, han d'incorporar, si escau, en tot el material imprés i digital que es derive de les activitats objecte de la convocatòria respectiva el logotip de la conselleria competent en matèria de cultura, que estarà a la disposició de les entitats beneficiàries en la pàgina web d'aquesta conselleria. l) Complir, si escau, les obligacions de publicitat previstes en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. m) Justificar l'ajuda en els termes i els terminis previstos en la convocatòria respectiva. n) Reintegrar els fons percebuts en els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 3. L'informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria de cultura previst en la Llei 4/98, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià, respecte a l'aprovació dels catàlegs de béns i espais protegits i dels plans especials de protecció, forma part d'una tramitació urbanística que no és objecte d'aquesta convocatòria. La subvenció s'obté amb la redacció dels documents previstos en l'art.1 d'aquestes bases. A partir d'aquesta redacció, s'ha d'iniciar la tramitació urbanística d'aquests documents, seguint el procediment establit en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'arribar a la seua aprovació i posada en vigor definitiva.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé s'hi pot plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA Se subvencionarà fins a un màxim del 95 % del pressupost de l'activitat sol·licitada segons l'article 9.4 de l'Ordre 21/2018, de 16 de maig ,i la quantia màxima de la subvenció no podrà ser superior als 25.000,00 euros ni inferior a 5.000,00 euros. L'import de cofinançament s'establirà en funció de la grandària del municipi segons les xifres de població oficials publicades per l'Institut Nacional d'Estadística en l'última revisió del padró prèvia a la data de presentació de la sol·licitud i serà: Municipis de més de 50.000 habitants: 50 %. Municipis entre 20.001 i 50.000 habitants: 60 %. Municipis entre 5.001 i 20.000 habitants: 70 %. Municipis entre 1.001 i 5.000 habitants: 80 %. Municipis de menys de 1.000 habitants: 95 %. PAGAMENT La documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada ha de complir el que estableix l'article 15 de les bases de la convocatòria, http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/14389_BI.pdf (annex III), i, arribat el moment, s'habilitarà l'enllaç i el tràmit per a presentar el formulari corresponent. El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada finalitzarà el 31 de agost de 2019. És un requisit per al pagament que les entitats locals acrediten el fet d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que estableix l'art. 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana.

Termini màxim

Termini màxim

L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió avaluadora prevista en l'art. 8, formularà la proposta de resolució definitiva que elevarà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de cultura i patrimoni, que serà, per delegació del titular de la conselleria, competent per a resoldre. En la resolució s'inclourà el sol·licitant o la llista de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds. A més, ha d'incloure una llista ordenada de totes les sol·licituds que complisquen les condicions administratives i tècniques establides en les bases per a adquirir la condició de beneficiari i no hagen sigut estimades perquè s'ha superat la quantia màxima del crèdit fixat en la convocatòria, amb la indicació de la puntuació atorgada a cada una d'aquestes en funció dels criteris de valoració que s'hi preveuen. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment serà de sis mesos, a comptar de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima els interessats a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que preveu la legislació que regula el procediment administratiu comú. La pràctica de la notificació o publicació s'ajustarà a les disposicions contingudes en aquesta normativa.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa