Detall de Procediment

Preavís de celebració d'eleccions sindicals. Treball.

Codi SIA:: 2084068
Codi GVA:: 19890
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Comunicació (preavís) A l'OFICINA PÚBLICA dependent de l'Autoritat Laboral de la promoció d'un procés d'eleccions a òrgans de representació o representants de les persones treballadores en les empreses o de personal en les Administracions públiques.

 

 

A més d'aquesta comunicació, els promotors també han de comunicar el seu propòsit de celebrar aqueixes eleccions a l'empresa o Administració Pública a les quals es referisquen.

 

 

La promoció d'aquestes eleccions pot ser INDIVIDUALITZADA (en un centre de treball o empresa) o CONJUNTA (global).

Observacions

Observacions

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

 

 

2) En funció de quina siga l'Oficina Pública dependent de l'Autoritat Laboral competent en cada cas, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran:

 

- Servei Territorial de Treball - ALACANT: opelec_alicante@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - CASTELLÓ: opelec_castellon@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - VALÈNCIA: opelec_valencia@gva.es

 

 

3) PROMOCIÓ GENERALITZADA

 

La comunicació d'acords per a la celebració d'eleccions sindicals de manera generalitzada en un o diversos àmbits funcionals per al seu depòsit i publicitat, ja siga en dues o més províncies de la Comunitat (i en aquest cas s'efectua davant l'Oficina Pública Autonòmica de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals), ja siga quan afecte empreses o centres de treball situats exclusivament en una sola província (i en aquest cas s'efectua davant les Oficines Públiques Provincials), es realitzarà a través del denominat TRÀMIT Z d'AQUESTA CONSELLERIA (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

 

4) Les dades de contacte de la DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL són les següents:

 

AVINGUDA NAVARRO REVERTER, 2 - 1a PLANTA

46004- València

012

elecsindi_cval@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden promoure la celebració d'eleccions sindicals:

 

- En l'àmbit de l'empresa (article 67.1 ET):

 

a) Les organitzacions sindicals més representatives.

 

b) Les organitzacions sindicals que compten amb un mínim d'un 10% de representació de l'empresa.

 

c) Els treballadors de l'empresa per acord majoritari.

 

 

- En l'àmbit de les Administracions públiques (AAPP): vegeu l'article 43 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Reial Decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (BOE núm. 261, de 31/10/2015).Articles 39 a 44.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques (BOE núm. 144, de 17/06/1987).Vegeu la Disposició Derogatòria Única del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic ("Queden derogades amb l'abast establit en l'apartat 2 de la disposició final quarta, les següents disposicions: c) La Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques, excepte el seu article 7 i amb l'excepció contemplada en la disposició transitòria cinquena d'aquest Estatut.") i la DT5ª d'aquest mateix cos legal ("En tant es determine el procediment electoral general previst en l'article 39 del present Estatut, es mantindran amb caràcter de normativa bàsica els següents articles de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 i 29").
 • Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociació col·lectiva i participació en la determinació de les condicions de treball dels empleats públics (BOE núm. 173, de 20/07/1990).
 • Ordre de 13 de setembre de 1994, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual s'estableixen les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2358, de 03/10/1994).
 • Ordre 20/2014, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'estableixen les normes que han de regir els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal al servei de l'administració de la Generalitat (DOGV núm. 7415, de 02/12/2014).
 • Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els models oficials normalitzats, d'obligada utilització en els processos electorals als òrgans de representació dels treballadors i les treballadores en les empreses situades en la Comunitat Valenciana, així com del personal del Sector Públic de la Generalitat i de les diferents Administracions i Institucions Públiques situades en aquesta (DOGV núm. 7652, de 06/11/2015).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els promotors han de comunicar a l'OFICINA PÚBLICA el seu propòsit de celebrar eleccions amb una ANTELACIÓ MÀXIMA DE TRES MESOS i MÍNIMA D'UN MES a la data d'iniciació del procés electoral.

 

 

Els promotors també comunicaran a l'EMPRESA O ADMINISTRACIÓ PÚBLICA aquest propòsit, que podrà suplir-se per mitjà del trasllat a la mateixa d'una còpia de la comunicació presentada a l'Oficina Pública, sempre que aquesta es produïsca amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE VINT DIES respecte de la data d'iniciació del procés electoral fixat en l'escrit de promoció (en l'empresa, art. 67.2 ET i 4.1 RD 1844/1994, i en les AAPP art 13.6 i art. 8 RD 1846/1994).

Formularis documentació

La comunicació (preavís) A l'OFICINA PÚBLICA dependent de l'Autoritat Laboral de la celebració d'aquestes eleccions pot presentar-se presencial o telemàticament, segons corresponga de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A) Presentació TELEMÀTICA 1. Aquesta presentació telemàtica: - És obligatòria quan el promotor de les eleccions siga una organització sindical (persona jurídica) i voluntària quan ho siga un grup de treballadors (persones físiques). - I ha de realitzar-se mitjançant el TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe del qual està disponible en el present tràmit de la Guia Prop i a través del qual es comunicaran totes les dades essencials per al registre del preavís. 2. En aqueix tràmit telemàtic han d'emplenar-se: - Un primer FORMULARI WEB de dades generals. - I un segon FORMULARI WEB de preavís de realització d'eleccions a òrgans de representació/representants de les persones treballadores. B) Presentació PRESENCIAL Aquesta presentació presencial: - Únicament és possible quan el promotor de les eleccions siga un grup de treballadors /funcionaris de la unitat electoral(persones físiques). En la resta de casos ha de realitzar-se obligatòriament de manera telemàtica. - I requereix aportar la següent DOCUMENTACIÓ: 1. Obligatòriament el PREAVÍS DE CELEBRACIÓ D'ELECCIONS, segons el model normalitzat que corresponga en cada cas d'entre els disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop, que també ho estan en el tràmit telemàtic per si s'opta voluntàriament per presentar-lo per aquesta via. Els models normalitzats disponibles són: - PREAVÍS DE CELEBRACIÓ D'ELECCIONS A REPRESENTANTS DE LES PERSONES TREBALLADORES EN L'EMPRESA (model 21516_ELSINPRL), per a personal laboral. - PREAVÍS DE CELEBRACIÓ D'ELECCIONS A ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (model 21517_ELSINPRF), per a personal de les Administracions Públiques. 2. En determinats casos ha de presentar-se també la següent DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL: - Quan la promoció d'eleccions s'efectue pels treballadors del centre de treball/funcionaris de la unitat electoral ha de realitzar-se per acord majoritari, que s'acreditarà mitjançant ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA A aquest efecte, en la qual conste la plantilla del centre de treball, número de convocats, nombre d'assistents i el resultat de la votació, que s'adjuntarà a la comunicació (preavís) de promoció d'eleccions. - Si la promoció d'eleccions s'efectua per treballadors de diversos centres de treball per a la constitució d'un Comité d'Empresa conjunt, l'acord majoritari s'acreditarà mitjançant ACTA DE LA REUNIÓ, en la qual consten les dades consignades en el paràgraf anterior, per cada centre de treball de menys de 50 treballadors que vaja a constituir aquest Comité d'Empresa conjunt (GLOBAL). -En el supòsit de l'article 67.2, tercer paràgraf de l'ET (concurrència de promotors per a la realització d'eleccions en una empresa o centre de treball), a la comunicació de promoció d'eleccions per part de la majoria sindical de l'empresa o centre de treball amb comité d'empresa s'acompanyarà escrit que reculla l'acord signat per un representant de cadascun dels sindicats promotors, identificant amb claredat l'empresa o centre de treball i el seu domicili (en l'àmbit de l'empresa, art 2.3 RD 1844/1994). En les AAPP vegeu l'article 13.6 de la Llei 9/1987 i art. 5 RD 1846/1994).

Presentació

Presentació

Presencial

* IMPORTANT: només poden presentar presencialment la comunicació (preavís) d'eleccions sindicals els GRUPS DE TREBALLADORS/FUNCIONARIS DE LA UNITAT ELECTORAL, ja que l'opció presencial és vàlida únicament en cas de persones FÍSIQUES (subjectes no obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre). No obstant això, poden optar voluntàriament per presentar-la de manera telemàtica.

 

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I, preferentment, en:

Telemàtica
1. Les organitzacions sindicals (subjectes obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015), així com els grups de treballadors (persones físiques) que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran la seua sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica, ha de disposar-se d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones fisicas) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de dades generals i el formulari web de preavís i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu l'apartat "Enllaços"). En aproximadament mitja hora després del registre de la comunicació es rebrà en la Carpeta Ciutadana un document amb les dades essencials del preavís i el número, data i hora amb el qual ha quedat registrat en l'Oficina Pública. 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu l'apartat "Informació complementària" - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ telemàtica o presencial, segons siga procedent, DE LA COMUNICACIÓ (PREAVÍS) i, en el seu cas, la restant documentació, davant l'Oficina Pública dependent de l'Autoritat Laboral, dins dels terminis establits. - Si es presenta telemàticament, en aproximadament mitja hora es rebrà en la Carpeta Ciutadana un document amb les dades essencials del preavís i el número, data i hora amb el qual ha quedat registrat en l'Oficina Pública. - Si es presenta presencialment, aqueix document es rebrà posteriorment en la direcció indicada en el preavís a l'efecte de notificacions. 2. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ L'esmena o qualsevol altra aportació de documentació posterior a la presentació de la comunicació (preavís) ha de realitzar-se utilitzant el tràmit de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, Eres/ERTEs i expedients arxivats)." (Vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. L'incompliment dels requisits establits per a la promoció d'eleccions determinarà la falta de validesa del corresponent procés electoral. 4. Renúncia a la promoció La renúncia a la promoció amb posterioritat a la comunicació a l'Oficina Pública no impedirà el desenvolupament del procés electoral, sempre que es complisquen tots els requisits que permeten la validesa d'aquest. 5. PUBLICITAT Les Oficines Públiques publicaran les dades dels preavisos d'eleccions presentats, tant de manera oberta, com de forma restringida, segons corresponga, a través del SERVEI de CONSULTA de preavisos disponible en la Guia Prop i l'apartat de Treball de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu enllaç directe a eixe servei en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Comissió Provincial d'Eleccions.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa