Detall de Procediment

Comunicació de canvi de titularitat o de denominació social de l'activitat sotmesa a autorització ambiental integrada

Codi SIA:: 1987146
Codi GVA:: 19920
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte de tràmit és comunicar un canvi de titularitat o de denominació social de l'activitat pel nou titular.

 

- es pot tractar d'una activitat la titularitat de la qual es transfereix d'una empresa a una altra.

- es pot tractar d'una empresa que canvia de NIF.

- es pot tractar, també, d'una empresa que canvia de denominació social.

 

NO cal fer aquest tràmit quan es tracte d'un CANVI D'UBICACIÓ o d'un CANVI D'ACTIVITAT.

Observacions

Observacions

Quan el canvi implique un CANVI D'UBICACIÓ O UN CANVI D'ACTIVITAT, no es farà aquest tràmit. S'haurà de tramitar una nova autorització ambiental integrada o una nova modificació de l'existent.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física o jurídica que estiga sotmesa al règim d'autorització ambiental integrada, de conformitat amb el que estableix l'art. 16 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31.07.2014).
  • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

En el termini màxim d'un mes des que s'haja formalitzat la transmissió.

Formularis documentació

- Formulari de comunicació de canvi de titularitat o denominació social, firmat mitjançant certificat digital (vegeu en impresos associats). - Títol o document admissible en dret que acredite la transmissió o el canvi de denominació social (escriptura pública, contracte privat, etc.). - Justificant del pagament de la taxa. - Targeta acreditativa del NIF. - Fiances i assegurances a nom del nou titular (si és el cas). - Declaració responsable de les garanties financeres (si escau).

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756. Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

En aplicació de l'art. 26-2-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

- Tramitació de canvi de titularitat d'autorització ambiental integrada: 100,58 euros.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

I, preferentment, a:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc19920. Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"- "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació del formulari acompanyat de la documentació requerida - Si la documentació presentada no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que l'esmene, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada comprovada la suficiència i adequació de la documentació presentada, l'Administració justificarà la recepció d'aquesta comunicació, i procedirà a dictar la corresponent resolució de canvi de titularitat.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

L'incompliment per l'anterior o el nou titular de la seua respectiva obligació de comunicació, es considera una infracció greu, segons l'art 93.3 g de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats de la Comunitat Valenciana.